25 aug. 2014

Miljöpartiets Cykelpolitik

I höst är det åter dags att välja förtroendevalda till riksdagen. Vad tycker de olika partierna är deras Cykelpolitik. Jag skickade några frågor den 10 juli till partiernas partikansli.

Här är svaren från Miljöpartiets riksdagskansli.

1. Är cykeln och cyklingen en viktig fråga för er?

För Miljöpartiet är cykling en starkt prioriterad fråga. Vi vill att cykeln ska ha en central roll i transportsystemet eftersom den är både klimatsmart, bidrar till bättre hälsa och ökar jämställdheten. Inte minst i städer är cykeln ett utmärk alternativ till bilen då den går snabbare och gör det möjligt att resa från dörr till dörr. Miljöpartiet vill att cyklingens andel av transporterna ska öka kraftigt, men det förutsätter en ny politik som verkligen prioriterar cyklingen.

2. Hur ser ni på Sverige som cykelland? lever landet upp till det epitetet?

Sverige har en bra bit att gå för att bli ett fungerande cykelland, och vi ligger tyvärr långt efter flera av våra grannländer. Med nuvarande takt för utbyggnaden av cykelinfrastruktur skulle det t.ex. ta nästan 60 år innan Stockholm kommit ikapp Köpenhamn när det gäller cykelvänlighet. Det håller inte.

3. Vilken av de cykelrelaterade frågorna är ni mest nöjd/försummats mest de senaste åren?

Vi är mycket kritiska till och oroade över att alliansregeringen anslagit så lite statliga pengar till cyklingen. I den nationella planen för infrastruktur för åren 2014-2025 som nyligen beslutades om går mindre än 1 procent av alla pengar till cykling. Det går inte att först säga att man vill öka cyklingen och sedan strunta i att finansiera det.

4. Behöver man införa en nationell cykelpolitik och vad skall ingå i den?

Det är tydligt att det behövs en nationell cykelpolitik. Det handlar framför allt om att se till så att de offentliga satsningarna verkligen går till åtgärder för att förbättra för cykling, vilket kräver öronmärkning. Vi ser även ett behov att staten är med och planerar för större, nationella cykelstråk likt det statliga vägnätet. Sedan handlar det också om att införa regeländringar som gör det lättare att cykla i trafiken och där olika avdrag inte missgynnar de som väljer att ta cykeln till jobbet.

5. Borde det kanske skapas en statlig cykelpott för att fördela Trafikverkets resurser till cykling? och kanske öronmärka resurserna under en planperiod för cykelåtgärder.

Ja, det är mycket viktigt att de statliga pengarna till cykelinfrastruktur öronmärks. Vi ser redan hur cykelpengar riskerar att gå till andra projekt, t.ex. till dyra motorvägar i städerna.

6. Hur vill ni se att cyklingen utvecklas? det kan gälla cykelvägar mellan städer och kommuner.

För att öka cyklingens andel av transporterna räcker det inte bara att satsa stort i de olika kommunerna. Även staten måste engagera sig, särskilt när det gäller att se till att de större cykelstråken som sträcker sig mellan städer, kommuner eller tätorter utvecklas och binds ihop. Idag är det självklart att prata om det statliga vägnätet. På samma sätt ska en cyklist kunna navigera efter ett statligt cykelnät, utan att riskera att en cykelväg plötsligt upphör.

7. Hur ser ni på att man med ett enkelt sätt skall kunna ta med sig sin cykel på tåget eller bussen till andra platser?

I dagsläget är förutsättningarna att ta med sig cykel på tåget eller annan kollektivtrafik väldigt begränsade. Miljöpartiet vill ändra på detta och föreslår en uppdatering av kollektivtrafiklagen så att det blir obligatoriskt att ställa krav på både upphandlad och kommersiell trafik så att resenärerna ska kunna ta med sig cykel på tåget och i kollektivtrafiken. Kravet bör utformas så att det inte tränger ut resenärer.

8. Bör Trafiklagstiftningen ses över i ett helhetsperspektiv med utgångspunkt från cyklisternas säkerhet och framkomlighet? det kan gälla väjningsreglerna, Zebralagen gälla även för cyklister, enkelriktning också vidare.

Ja, stora delar av trafiklagstiftningen är gammal och framtagen med bilen som norm. Miljöpartiet vill ändra i lagstiftningen så att zebralagen ska omfatta även cyklister, göra det lagligt att cykla mot enkelriktat, låta bilar väja även för cyklister då cyklisten färdas på huvudled och ta bort kravet på att använda cykelbanan. På så sätt blir det enklare, tryggare och smidigare att välja cykeln.

9. I Sverige är det trots allt ganska många av invånarna som har 5 km eller mindre till skola och arbete. På vilket sätt vill ni få fler att välja bort bilen till förmån för cykel och kollektivtrafik?

Det viktigaste är att cykling jämställs med andra transportslag och att bilen inte längre ses som norm i trafikplaneringen. Genom att ge cykling och kollektivtrafik mer utrymme på bekostnad av biltrafiken och genom att göra det attraktivt att välja dessa transportslag kan vi få fler att välja bort bilen. Men det handlar också om hur vi planerar våra städer. I en tätare stad med kortare avstånd blir cykel och kollektivtrafiken enklare att välja. Forskning visar dessutom att stadsplanering spelar en avgörande roll i att få fler att cykla eller välja kollektivtrafik.

10. Hur ser ni på en skattesubvention liknande bruttolöneavdraget för datorer, men denna gång för cykelinköp? Storbritannien har länge haft ett framgångsrikt sådant?

Detta är inget vi driver för tillfället, men vi vill göra kompletteringar i reseavdraget så att det lönar sig att pendla med cykel. Vi tittar även gärna på hur cykling kan uppmuntras genom friskvårdsbidrag.

11. Antalet lastcyklar och elcyklar ökar, ser ni några problem med det? det kan gälla smala cykelbanor eller att de inte får köra på vägarna när det finns cykelbanor.

Vi ser många fördelar med att fler väljer last- och lådcyklar. De förenklar vardagen för många människor och är ett utmärkt alternativ till bilen för människor som bor i städer. Då gäller det bara att politikerna hänger med och bygger ut cykelinfrastruktur och parkeringsplatser för dessa cyklar. Vi tycker att kravet att använda cykelbanan bör tas bort för alla kategorier för cyklister.

12. Hur tycker ni man skall lösa det för cyklister när vägarna byggs om till så kallad 2+1 eller 1+1 vägar med vajerräcke i mitten?

Miljöpartiet anser att Trafikverket eller en kommun inte ska kunna ta bort en cykelväg eller cykelbar vägren utan att ersätta den med en ny likvärdig eller bättre väg. Möjligheten att cykla måste säkerställas både vid de vägar som redan är ombyggda och de som kommer att byggas. Dessa pengar ska tas från vägbudgeten eftersom det är biltrafiken som orsakar det ändrade behovet och därmed kostnaden.

13. Bör gående och cyklister separeras bättre?

I många fall kan det vara bra att separera gående och cyklister för att på så sätt skapa färre konfliktytor. Det är särskilt viktigt att separera gående från cyklister på snabbare cykelstråk, vilket ofta kan göras enkelt genom smart planering och till en låg kostnad. Köpenhamn är en förebild här.

14. Behövs det större insatser i Sverige för att utveckla cykelturismen?

Ja. En viktig åtgärd är att göra det möjligt att ta med cykeln på tåg och i kollektivtrafiken. Det skulle göra det enklare och flexiblare att turista på cykel, samtidigt som turisterna blir mindre beroende av att ta bilen vissa sträckor.

15. Om ni efter valet får kommer till makten, hur vill ni utveckla Sverige som cykelland? finns det ett drömprojekt?

Vårt absolut viktigaste vallöfte är att satsa mer pengar till cykelinfrastruktur. Den enskilt viktigaste åtgärden för att få fler att cykla är att se till att det finns någonstans att cykla. Alliansregeringen har avsatt ca 1,5 miljarder under de kommande åren till statliga cykelsatsningar i den nationella transportplanen till 2025. Vi tycker att det är på tok för lite och föreslår en omfördelning från satsningar på bilvägar så att 9 miljarder öronmärks till cykelinvesteringar under de kommande 12 åren. Det behövs om för att Sverige ska bli ett cykelland.

16. Vill ni tillägga något?

En viktig åtgärd för att minska trafikens klimatutsläpp är att bygga ett transportsnålt samhälle där ”onödiga” transporter kan undvikas. För att åstadkomma detta krävs en genomtänkt stads- och samhällsplanering med kortare avstånd, täthet och blandade funktioner. Vi vill se mer närservice på lands- och glesbygden samt levande centrum i våra städer i stället för köpcentrum utmed motorvägarna. Vi ser även att IT bör få en större betydelse, t.ex. att videokonferenser kan ersätta en del affärsresor och på så sätt minska transportbehovet.

Vad säger de andra partierna? Klicka på länkarna:

  • Feministiskt Initiativs Cykelpolitik
  • Vänsterpartiets Cykelpolitik
  • Socialdemokraternas Cykelpolitik
  • Centerpartiets Cykelpolitik
  • Folkpartiets Cykelpolitik
  • Kristdemokraternas Cykelpolitik
  • Moderaternas Cykelpolitik
  • Inga kommentarer:

    Skicka en kommentar