31 juli 2014

40:e upplagan av Säröleden den 31 augusti

Göteborgskretsen i Cykelfrämjandet arrangerar söndag den 31 augusti den 40:e upplagan av Säröleden, ett lugnt och trevligt motionslopp för hela familjen. Njut av vackra vyer, frisk luft och fika tillsammans med andra cyklister längs Säröleden.

Banlängd: 50 km

Var: Start och mål inne på Slottsskogsvallen.

När: Söndag den 31 augusti. Start kl. 09:30.

Cykelservice: Sportson bjuder på gratis cykelservice innan start från kl 08:30.

Startavgiften: är 200 kr, 100 kr för personer födda 1949 eller tidigare och 1994 eller senare samt 400 kr för familjer. 

Anmälan: sker genom att på plusgirotalongen ange namn, födelsedatum och startplats.
Startavgiften skall vara inbetald senast den 21 augusti på  plusgiro 84 70 85 – 8.

Presentpåse till de första hundra anmälda.

Priser utlottas på startnumret.

Vid målet serveras kaffe, te, bulle o varm korv.

Särö start: 09.00 – 10.00

Efteranmälan: och start t.o.m. 10.30.
Efteranmälan kan ske direkt vid starten.
Startavgiften vid efteranmälan är 300:- , 150:- för personer födda 1949 eller tidigare och 1994 eller senare, samt 500 :- för familjer. Efteranmälan kan inte ske i Särö.

UPPLYSNINGAR

Korpen Göteborg telefon 031 – 726 60 84

Arrangör: Cykelfrämjandet

30 juli 2014

Moderaternas Cykelpolitik

I höst är det åter dags att välja förtroendevalda till riksdagen. Vad tycker de olika partierna är deras Cykelpolitik. Jag skickade några frågor den 10 juli till partiernas partikansli.

Här är svaren från Moderaternas riksdagskansli.

1. Är cykeln och cyklingen en viktig fråga för er?

Ja. Cykeln är viktig både ur ett friskvårdsperspektiv och för arbetspendling, dessutom kommer den, med rätt förutsättningar, att få ännu större betydelse för dagliga resor. Vi tycker att det är en god utveckling, eftersom cyklismen både minskar våra klimatpåverkande utsläpp, minskar trängseln och samtidigt är bra för hälsan. Vi vill att fler ska cykla.

2. Hur ser ni på Sverige som cykelland? lever landet upp till det epitetet?

Vi har kommit en bra bit på vägen, men vi vill att fler ska cykla så det finns absolut mer att göra.

3. Vilken av de cykelrelaterade frågorna är ni mest nöjd/försummats mest de senaste åren?

Alliansregeringen har fört en god och aktiv cykelpolitik. I den nationella planen för transportsystemet (2014-2025) har vi avsatt medel för att bygga cirka 40 mil cykelväg. I detta ingår Kattegattleden, Täbystråket och åtskilliga satsningar i länsplanerna som finansieras med statliga medel. Därtill gör många kommuner stora satsningar. Exempelvis Stockholms stads cykelmiljard kan nämnas. Genom att göra cykelbanorna fler, säkrare, bredare och separerade från annan trafik, ökar viljan att cykla.

4. Behöver man införa en nationell cykelpolitik och vad skall ingå i den?

Det är framförallt ett kommunalt ansvar, men i nationella planen och i länsplanerna avsätts medel för cykelsatsningar som passerar över kommungränser. Därigenom kan också en kunskap om hur cykelsatsningar på bästa sätt samordnas byggas upp.

5. Borde det kanske skapas en statlig cykelpott för att fördela Trafikverkets resurser till cykling? och kanske öronmärka resurserna under en planperiod för cykelåtgärder.

Vi satsar totalt drygt 4,8 miljarder kronor (1,4 miljarder i den nationella planen och 3,4 miljarder i länsplanerna) på åtgärder för ökad och säker cykling under perioden 2014–2025, en avsevärd ökning jämfört med tidigare planperiod. En stor del av behoven att utveckla infrastrukturen för cykling finns längs det kommunala och regionala vägnätet, varför vi ser positivt på den förhållandevis stora satsning som görs i länsplanerna (3,4 miljarder). Likaså bör Trafikverkets arbete med att samordna och stötta kommunala och regionala cykelsatsningar fortsätta. Det är viktigt att satsningarna på cykel genomförts på alla nivåer följs upp noga.

6. Hur vill ni se att cyklingen utvecklas? det kan gälla cykelvägar mellan städer och kommuner.

Vi vill att fler människor ska använda cykeln i vardagen. För det behövs insatser på många olika plan. Vi vill också se ett tydligare säkerhetstänkande hos cyklisterna. Till exempel vill vi lyfta upp användandet av cykelhjälm som är ett mycket bra sätt att undvika svåra skallskador för cyklister. Vi tycker att fler cyklister borde använda hjälm. Trafikverkets uppföljning av Nollvisionen visar att användandet av cykelhjälm ökar, dock i en relativt långsam takt. Därför är vi glada för de initiativ till kampanjer m.m. som myndigheter, organisationer och kommuner m.fl. tar, för att sprida information för ökat hjälmanvändande.

7. Hur ser ni på att man med ett enkelt sätt skall kunna ta med sig sin cykel på tåget eller bussen till andra platser?

Vi tycker det vore bra om fler kan ta med sig cykeln på tåg och buss men vi anser inte att politiker ska fatta den typen av beslut. Snarast är det de som levererar trafiken som bör ta fasta på resenärernas önskemål.

8. Bör Trafiklagstiftningen ses över i ett helhetsperspektiv med utgångspunkt från cyklisternas säkerhet och framkomlighet? det kan gälla väjningsreglerna, Zebralagen gälla även för cyklister, enkelriktning också vidare.

Nej, vi har inget förslag på att ändra reglerna. Det handlar främst om säkerhet. T.ex. är enkelriktade gator ofta trånga, vilket gör att cyklister är mycket sårbara om en bil kommer körande. Däremot anser vi att kommuner gärna får avsätta cykelbana på enkelriktade gator, för att öka cyklandet.

9. I Sverige är det trots allt ganska många av invånarna som har 5 km eller mindre till skola och arbete. På vilket sätt vill ni få fler att välja bort bilen till förmån för cykel och kollektivtrafik?

Generellt sätt krävs fler säkra cykelvägar mellan bostad och skola, samt låga hastigheter och en god trafiksäkerhet i anslutning till skolorna. Detta är dock väldigt svårt att styra från statligt håll, eftersom den exakta utformningen beror på lokala förutsättningar, varför kommunerna är de som har bäst kunskaper om vilka åtgärder som bör göras för att förbättra möjligheterna för barn att cykla till skolan.

Det är väldigt bra om fler arbetsplatser blir cykelanpassade. Dock har vi inga förslag på stimulanser eller lagstiftning för detta. Det är en fråga för arbetsgivare och anställda att lösa på bästa möjliga sätt för enskilda arbetsplatser.

10. Hur ser ni på en skattesubvention liknande bruttolöneavdraget för datorer, men denna gång för cykelinköp? Storbritannien har länge haft ett framgångsrikt sådant?

Vi har inga sådana förslag.

11. Antalet lastcyklar och elcyklar ökar, ser ni några problem med det? det kan gälla smala cykelbannor eller att de inte får köra på vägarna när det finns cykelbanor.

Nej, vi ser det som positivt med fler lastcyklar och elcyklar. Däremot är det viktigt att försöka uppmuntra ett större säkerhetstänkande hos alla cyklister.

12. Hur tycker ni man skall lösa det för cyklister när vägarna byggs om till så kallad 2+1 eller 1+1 vägar med vajerräcke i mitten?

2+1-vägar är i sig viktiga insatser som ökar trafiksäkerheten för bilister. När vägrenar försvinner i samband med att trafiksäkerhetsåtgärder görs längs vägar, är det viktigt att man på kommunal och regional nivå är uppmärksam på att inte cyklisternas förutsättningar försämras. Till exempel bör man hålla en god dialog med Trafikverket och arbeta för att alternativa vägar eller cykelbanor också kan anläggas. I länsplanerna finns medel som i viss utsträckning kan användas till detta.

13. Bör gående och cyklister separeras bättre?

Stämningen mellan cyklister, fotgängare och bilister är många gånger ansträngd. Det är viktigt att alla trafikanter följer de regler som gäller, använder sitt sunda förnuft och visar varandra respekt. Politiker varken kan eller ska styra hur folk uppför sig mot varandra i vardagliga situationer. Vad vi från politiskt håll kan göra är sådana satsningar som separerar trafikslagen, förbättrar cyklisternas säkerhet och gör cykelbanorna fler och bättre.

14. Behövs det större insatser i Sverige för att utveckla cykelturismen?

Det är framförallt ett kommunalt ansvar, men i nationella planen och i länsplanerna avsätts medel för cykelsatsningar som passerar över kommungränser. Därigenom kan också en kunskap om hur cykelsatsningar på bästa sätt samordnas byggas upp.

15. Om ni efter valet får kommer till makten, hur vill ni utveckla Sverige som cykelland? finns det ett drömprojekt?

Vi vill se åtgärder som leder till ökat resande med cykel kan bidra till att nå flera samhällsmål såsom ökad tillgänglighet, förbättrad trafiksäkerhet och förbättrad folkhälsa. Särskilt i större tätorter och storstäder finns en avsevärd potential till effektivare kapacitetsutnyttjande genom att främja ökad cykeltrafik. Det finns även potential att förbättra cykelpendling i mindre och medelstora städer samt i den tätortsnära landsbygden.

16. Vill ni tillägga något?

-

Vad säger de andra partierna? Klicka på länkarna:

 • Feministiskt Initiativs Cykelpolitik
 • Vänsterpartiets Cykelpolitik
 • Socialdemokraternas Cykelpolitik
 • Miljöpartiets Cykelpolitik
 • Centerpartiets Cykelpolitik
 • Folkpartiets Cykelpolitik
 • Kristdemokraternas Cykelpolitik
 • 29 juli 2014

  Centerpartiets Cykelpolitik

  I höst är det åter dags för val till riksdagen. Vad tycker de olika partierna är deras Cykelpolitik. Jag skickade några frågor den 10 juli till partiernas partikansli.

  Här är svaren från Centerpartiets riksdagskansli.

  1. Är cykeln och cyklingen en viktig fråga för er?

  Ja. Centerpartiet är profilerat som ett cykelvänligt parti. Cykeln är ett hållbart färdmedel som bidrar till en säker och miljövänlig närmiljö. Vi vill ge möjligheter att cykla i säkrare och grönare miljöer.

  2. Hur ser ni på Sverige som cykelland? lever landet upp till det epitetet?

  Både ja och nej. Jämfört med USA är Sverige ett cykelland men inte jämfört med Nederländerna. Centerpartiet vill att Sverige ska bli mer av ett cykelland. Runt om i Sverige arbetar lokala Centerpartister aktivt för att främja cyklingen.

  3. Vilken av de cykelrelaterade frågorna är ni mest nöjd/försummats mest de senaste åren?

  Investeringarna till cyklingen börjar ta fart. Det tycker vi är en positiv utveckling som vi är nöjda med. Däremot är vi inte lika nöjda med att många städers stadsplanering gynnar bilen i första hand, men vi i Centerpartiet har redan påbörjat arbetet med att förändra detta.

  4. Behöver man införa en nationell cykelpolitik och vad skall ingå i den?

  Kent Johansson gjorde på uppdrag av Regeringen en genomgående cyklingsutredning som publicerades i slutet av 2012. Den föreslår bl.a. införande av en utvidgad vägsäkerhetslag, en översyn över vägars och gators utformning ur ett cykelperspektiv inkl. inventering av vägrenar, fler cykelparkeringar och bättre möjligheter att ta med cykeln i kollektivtrafiken, införandet av cykelgator samt möjlighet att cykla på körbana även om cykelbana finns.

  5. Borde det kanske skapas en statlig cykelpott för att fördela Trafikverkets resurser till cykling? och kanske öronmärka resurserna under en planperiod för cykelåtgärder.

  I Trafikverkets nationella plan för transportsystemet 2014-2025 finns en öronmärkt andel för cykling. Centerpartiet vill dock att medlen ska öka i syfte att skapa goda förutsättningar för användning av detta hållbara färdmedel.

  6. Hur vill ni se att cyklingen utvecklas? det kan gälla cykelvägar mellan städer och kommuner.

  Centerpartiet vill knyta ihop tätorter på landsbygden genom bra bilfria cykelförbindelser. Vi vill också att det ska bli lättare och säkrare att cykla i staden.

  Regeringen har nyligen presenterat ett förslag om att de servicevägar som byggs i samband med järnvägsbyggen senare ska kunna användas som cykelbanor.  Även detta leder till bättre och säkrare cykelförbindelser.

  7. Hur ser ni på att man med ett enkelt sätt skall kunna ta med sig sin cykel på tåget eller bussen till andra platser?

  Smidigare och mer tillgängliga övergångar mellan olika trafikslag i synnerhet mellan buss och kollektivtrafik är en av Centerpartiets prioriterade cykelfrågor. Vi vill göra det möjligt att i större utsträckning ta med cykeln i kollektivtrafiken och verkar för detta ska bli möjligt på lokal och regional nivå. Vi uppmuntrar detta även när det gäller interregionala förbindelser. Redan idag finns en EU-förordning som påbjuder att järnvägsföretagen ska ge resenärerna möjlighet att ta med cyklar på tåget. Kollektivtrafiklagstiftningen medger interregionala överenskommelser som t.ex. medger cykel på tåg.

  8. Bör Trafiklagstiftningen ses över i ett helhetsperspektiv med utgångspunkt från cyklisternas säkerhet och framkomlighet? det kan gälla väjningsreglerna, Zebralagen gälla även för cyklister, enkelriktning också vidare.

  Redan idag arbetar centerpartister runt om i landet med att göra cyklingen säkrare. Det går t.ex. att göra trafiklösningar där cykelvägen rundar av hörnet av korsningar på ett säkert sätt i ett eget markerat fält - en s.k. ”holländsk korsning”. Det går också att göra så att cyklister får grönt ljus lite före bilisterna.

  En vanlig olycksorsak för cyklister är att de blir påkörda av större fordon som inte ser att de har en cyklist bredvid sig vid högersväng. En lösning kan vara s.k. ”cykelboxar” som är fält, där cyklister kan stanna, placerade framför där bilarna stannar i korsningar.

  Vi är positivt inställda till möjligheten att cykla i båda riktningarna på enkelriktad gata. Detta kräver tydlig skyltning och vägmärken så att övriga vägtrafikanter blir medvetna om att möte med cyklist kan ske.

  Angående Zebralagen föreslår cyklingsutredningen att reglerna bör ändras så att bilförare får väjningsplikt även mot cyklande vid obevakade cykelöverfarter/övergångsställen.

  9. I Sverige är det trots allt ganska många av invånarna som har 5 km eller mindre till skola och arbete. På vilket sätt vill ni få fler att välja bort bilen till förmån för cykel och kollektivtrafik?

  I grunden vill vi först och främst se att flertalet av de förslag till förenklingar som regeringens särskilde cyklingsutredare Kent Johansson föreslog genomförs. För att cyklisterna ska bli fler måste det vara tryggt och praktiskt att cykla. Många väljer bort cykeln för att det känns otryggt eller för att cyklandet inte går att kombinera med allmänna transportmedel. Vi vill arbeta för att det byggs fler bilfria cykelvägar och att de cykelvägar som finns underhålls. Man måste också se till att det är enkelt att ta med sig cykeln på bussen. Vi vill ha attraktiva bytespunkter mellan cykel och andra trafikslag. Genom att bygga fler cykelparkeringar vid resestationer, arbeten och bostäder gör vi det också lättare att välja att cykla.

  10. Hur ser ni på en skattesubvention liknande bruttolöneavdraget för datorer, men denna gång för cykelinköp? Storbritannien har länge haft ett framgångsrikt sådant?

  Skattelättnader, avdrag och subventioner för att fler ska ta cykeln till jobbet är intressanta idéer som vi vill titta närmare på. Detta är inte bara en vinst för miljön utan även för hälsan vilket motverkar ökade sjukvårdskostnader för samhället.

  Cykeln är idag skattemässigt missgynnad jämfört med andra trafikslag. Som arbetsgivare kan man inte erbjuda tjänstecyklar på samma sätt som man erbjuder tjänstebilar idag med samma beskattningsregler.  Även i jämförelse med kollektivtrafiken är cykeln missgynnad.

  11. Antalet lastcyklar och elcyklar ökar, ser ni några problem med det? det kan gälla smala cykelbannor eller att de inte får köra på vägarna när det finns cykelbannor.

  Enligt cyklingsutredningen ska cyklar få framföras på körbana även om det finns cykelbana om det kan anses mer lämpligt med hänsyn till cykelns utformning (exempelvis om cykeln har cykelkärra, sidovagn el. dyl.). Skälet till detta är att underlätta framkomligheten för ”vanliga” cyklar på cykelbanan.

  12. Hur tycker ni man skall lösa det för cyklister när vägarna byggs om till så kallad 2+1 eller 1+1 vägar med vajerräcke i mitten?

  Centerpartiet tycker att det är viktigt med 2+1 vägar och det satsas mycket på att bygga om våra landsvägar på detta sätt. Samtidigt är det viktigt att det satsas mer på att bygga separerade cykelvägar vid sidan av. Båda åtgärderna behövs för säkerheten.

  13. Bör gående och cyklister separeras bättre?

  Ja, gående och cyklister bör separeras bättre. Huvudregeln när man bygger nya cykelbanor är att de ska vara separerade från gångvägarna, det uppstår lätt komplikationer och säkerhetsrisker när man kombinerar cyklister med gående.

  14. Behövs det större insatser i Sverige för att utveckla cykelturismen?

  Det tycker vi och det jobbar vi redan med. Regeringen satsar på aktiv fritid i Landsbygdsprogrammet. Satsningen innebär 500 miljoner kronor med fokus på icke kommersiell service. Detta är investeringar i turism och kulturmiljöer men också bl.a. cykel och vandringsleder.

  15. Om ni efter valet får kommer till makten, hur vill ni utveckla Sverige som cykelland? finns det ett drömprojekt?

  Cykeln kan knyta samman stad och land. På landsbygden ser vi stor potential för cykeln som kommunikationsmedel och verkar för att knyta ihop tätorter genom bra bilfria cykelförbindelser. Centerpartiet vill bygga gröna och täta städer som är tillgängliga och hållbara. Däri ingår att få bort eller överbygga stora trafikleder, minska bilismen i staden och att satsa på cykelvägar, cykelparkeringar och grönområden. Vi satsar också på lånecyklar och elcyklar samt på att göra det säkrare för cyklister genom t.ex. säkerhetskorsningar.

  16. Vill ni tillägga något?

  -

  Vad säger de andra partierna? Klicka på länkarna:

 • Feministiskt Initiativs Cykelpolitik
 • Vänsterpartiets Cykelpolitik
 • Socialdemokraternas Cykelpolitik
 • Miljöpartiets Cykelpolitik
 • Folkpartiets Cykelpolitik
 • Kristdemokraternas Cykelpolitik
 • Moderaternas Cykelpolitik
 • 28 juli 2014

  Kristdemokraternas Cykelpolitik

  I höst är det åter dags att välja förtroendevalda till riksdagen. Vad tycker de olika partierna är deras Cykelpolitik. Jag skickade några frågor den 10 juli till partiernas partikansli.

  Här är svaren från Kristdemokraternas riksdagskansli.

  1. Är cykeln och cyklingen en viktig fråga för er?

  Cykeln fyller en viktig samhällsfunktion. Cykling är ett transportmedel, en motionsform och ett fritidsintresse för allt fler. Det är positivt att cykeln som transportmedel ökar eftersom att det medför goda effekter för såväl folkhälsan, miljön och trängseln i städerna.

  2. Hur ser ni på Sverige som cykelland? lever landet upp till det epitetet?

  Cyklingen i Sverige har på många håll bra förutsättningar. Vi vill fortsätta utveckla cykelinfrastrukturen och arbeta för att minska cykelolyckorna exempelvis genom bättre planering och underhåll av cykelvägar.

  3. Vilken av de cykelrelaterade frågorna är ni mest nöjd/försummats mest de senaste åren?

  Vi är nöjda med att Kristdemokraterna och allianspartierna under 2013 och 2014 har satt ett särskilt fokus på trafiksäkerhetsfrågorna. Transportsystemets utformning, funktion och användning ska fortsätta att anpassas till målsättningen att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Strategin för säkrare cykling som har tagits av Trafikverket och berörda aktörer är viktig i arbetet för att öka trafiksäkerheten för cyklisterna.

  4. Behöver man införa en nationell cykelpolitik och vad skall ingå i den?

  Frågan om cykeln som transportmedel behandlas i första hand på lokal nivå. Men det finns även en nationell cykelpolitik. Trafikverket har två övergripande mål; att cykeltrafiken ska bli säkrare och att cykeltrafikens andel av resorna ska öka.

  5. Borde det kanske skapas en statlig cykelpott för att fördela Trafikverkets resurser till cykling? och kanske öronmärka resurserna under en planperiod för cykelåtgärder.

  Trafikverket ansvarar för Stiftelsen Vägverkets jubileumsfond som erbjuder stipendier till innovativa förslag och projekt som har potential att underlätta för ökad säker cykling och gång i stad och på landsbygd.

  6. Hur vill ni se att cyklingen utvecklas?

  Det ska vara enkelt och tryggt att cykla. Kristdemokraterna anser att kommunen ska vidta åtgärder för att underlätta för gång- och cykeltrafik. Vi vill att framkomligheten för cyklister och fotgängare prioriteras vid stadsplanering.

  Till följd av att allt fler cyklar har cykelolyckorna ökat. Vi vill arbeta för att öka säkerheten för cyklister i trafiken, det behövs mer av strategiskt och förebyggande arbete för att minska antalet cykelolyckor.

  7. Hur ser ni på att man med ett enkelt sätt skall kunna ta med sig sin cykel på tåget eller bussen till andra platser?

  Det är smidigt att kunna ta med sig cykeln på tåg och buss. Kombinerade resor med cykling och kollektivtrafik bör underlättas. Cykelutredningen har bl.a. haft i uppdrag att se över de regler och andra förutsättningar som påverkar möjligheterna att ta med cykel på tåg och buss. Cykelutredningen bereds nu inom regeringskansliet.

  8. Bör Trafiklagstiftningen ses över i ett helhetsperspektiv med utgångspunkt från cyklisternas säkerhet och framkomlighet? det kan gälla väjningsreglerna, Zebralagen gälla även för cyklister, enkelriktning också vidare.

  Alliansregeringen bereder för närvarande cykelutredningens betänkande Ökad och säkrare cykling - en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv (SOU 2012:70).

  9. I Sverige är det trots allt ganska många av invånarna som har 5 km eller mindre till skola och arbete. På vilket sätt vill ni få fler att välja bort bilen till förmån för cykel och kollektivtrafik?

  Med trygga cykelvägar och god tillgång till kollektivtrafik skapas förutsättningar för invånarna att välja hur de vill ta sig till skola och arbete.

  10. Hur ser ni på en skattesubvention liknande bruttolöneavdraget för datorer, men denna gång för cykelinköp? Storbritannien har länge haft ett framgångsrikt sådant?

  Vi har inte tagit ställning i den frågan.

  11. Antalet lastcyklar och elcyklar ökar, ser ni några problem med det? det kan gälla smala cykelbanor eller att de inte får köra på vägarna när det finns cykelbanor.

  Vi ser inget problem med att antalet lastcyklar och elcyklar ökar och självklart ska alla trafikanter ta hänsyn till varandra. Det är dock viktigt att det finns trygga cykelbanor med tillräckligt utrymme för de cyklister som cyklar långsamt och snabbt.

  12. Hur tycker ni man skall lösa det för cyklister när vägarna byggs om till så kallad 2+1 eller 1+1, vägar med vajerräcke i mitten?

  2+1 och 1+1-vägar är inte trygga vägar för cyklister, separat cykelbana är det bästa alternativet.

  13. Bör gående och cyklister separeras bättre?

  Det är önskvärt men bör bedömas utifrån varje fall.

  14. Behövs det större insatser i Sverige för att utveckla cykelturismen?

  Turismnäringen i Sverige växer och det finns stor potential att vidareutveckla cykelturismen. Myndigheten Tillväxtverket har till uppdrag att utveckla näringspolitiska insatser inom besöksnäringen och deras insatser ska främja turistföretagande och entreprenörskap genom samverkan, kunskapsbildning och olika projektsatsningar.

  15. Om ni efter valet får kommer till makten, hur vill ni utveckla Sverige som cykelland? finns det ett drömprojekt?

  Det ska vara enkelt och tryggt att ta sig fram på cykel. Vi vill underlätta för gång- och cykeltrafik. Cykling är positivt både för folkhälsan, miljön och trängseln i städerna. Vi kommer arbeta för att cykelolyckorna minskar så att det blir tryggare att cykla.

  16. Vill ni tillägga något?

  -

  Vad säger de andra partierna? Klicka på länkarna:

 • Feministiskt Initiativs Cykelpolitik
 • Vänsterpartiets Cykelpolitik
 • Socialdemokraternas Cykelpolitik
 • Miljöpartiets Cykelpolitik
 • Centerpartiets Cykelpolitik
 • Folkpartiets Cykelpolitik
 • Moderaternas Cykelpolitik
 • 24 juli 2014

  La Course by Le Tour de France är första Damtävling på Tour de France

  La Course by Le Tour (Damtävling 27 Juli mål på Champs Elysées, sista dagen av Tour de France)

  Kampanjen för en tävling på Tour de France inleddes i juli 2013, då fyra kvinnor - professionella cyklister Kathryn Bertine , Emma Pooley, och Marianne Vos, och världsmästarinnan i Ironman mästare Chrissie Wellington - cirkulerade ett upprop, som fick mer än 90.000 underskrifter.

  Som ett svar på damcyklisternas krav om en tävling för kvinnor bredvid männens Tour de France introducerar i år arrangören en damtävling den sista dagen (La Course by Le Tour).

  Kvinnornas del kommer att blir kallad "La Course" och bli en endagshändelse, inte tre veckor Grand Tour. Det är bara en delseger för kvinnors Tour förespråkare. Deras mål var en Tour för kvinnorna som skulle löpa parallellt med männens lopp. Men La Course är ett stort steg framåt för kvinnorna och jämställdhet i cykelsporten.

  Intervju med Marianne Vos om att få cykelsporten att växa.

  An interview with Marianne Vos by Cyclingtips on Mixcloud

  Men världens bästa Marianne Vos och Emma Johansson kommer till loppet som går i mål på Champs-Élysées innan herrarnas tävling når dit. Tävlingen direktsänds på Eurosport.

  Tävlingen startar kl. 12:45, men när den sänds på Eurosport vet jag inte. Målgång med prisutdelning är tänkt att bli kl.14:45.

  ”La Course by Le Tour” ingår i samma tv-sändning som herrarnas Tour de France, och kommer därför att tv-sändas över hela världen, bland annat på Eurosport. Totalt går loppet live i 157 länder och sänds av 25 TV-bolag, vilket är en unik exponering för en damtävling.

  Nu är banan presenterad, och den består av 13 varv på Tour de France-banan inne i Paris. Totalt är tävlingen 90 kilometer, och spurtpriser kommer att finnas vid varje av de första elva varven.

  Prispengarna för segern är de samma som vid en etappseger på Touren, 22 500 euro.

  Cyklister som kan vinna:

  Marianne Vos (Rabobank-Liv/giant)

  Låt oss börja med drottningen. Vos cyklar på alla typer av terräng och hon har den taktiska skärpa att matcha. Den 26-åriga holländska ryttare är den nuvarande världen och OS-mästare race road. Hon har varit världsmästare i cyclocross sju gånger och har vunnit världs och OS-titlar på bana. Inte undra på att hon är i allt högre grad jämfört med Eddy Merckx, anses vara den bästa cyklisten i historien.

  Emma Johansson (Orica-AIS)

  Vid VM linjelopp förra året, stod Johansson på pallen, efter Marianne Vos. Det är en välbekant plats för Johansson. En av sportens mest konsekventa endags ryttare, Johansson väg till toppen av pallen blockeras av den ständigt närvarande Vos. Hon har vunnit den svenska nationella mästerskapet vid flera tillfällen och var nummer ett i UCI ranking i 2013.

  Jade Wilcoxson (Optum)

  Den nuvarande amerikanska landsvägsmästare, 35-årige Wilcoxson har tagit en omväg till elit-nivå cykling. Wilcoxson lämnade en framgångsrik karriär inom sjukgymnastik för att bedriva racing på heltid. Förutom landsvägscykling är hon en entusiastisk cyclocross cyklist och slutade tvåa på 2013 nationella mästerskapet. Den gångna hösten fokuserade hon sin energi på banan och vann en nationell titel i den individuella strävan. Wilcoxson är en mångsidig cyklist med en massiv motor.

  Giorgia Bronzini (Wiggle-Honda)

  Bronzini är utan tvekan den snabbaste sprintern i världen. Hon är en tvåfaldig världsmästare på landsväg och har vunnit en VM-titel på banan, som belönar både snabbhet och taktiskt tänkande. Bronzini är en mästare på att spela sprinters "spel”. Hon förbrukar aldrig mer energi än nödvändigt och tycks dyka upp från ingenstans i den slutliga kilometer. År 2013 vann hon alla sex etapperna i Route de France feminina.

  Kirsten Wild (Giant-Shimano)

  Giorgia Bronzini är snabb men ibland är Kirsten Wild snabbare. Wild delar sin tid mellan väg och bana, och hon har vunnit flera holländska titlar på banan. Den 31-årige Wild började 2014-säsongen med att vinna den totala Ladies Tour of Qatar för fjärde gången. År 2013 öste hon upp en bunt med etappsegrar, varav en i Giro Rosa. Taktiskt klokt och på knepiga vägarna i norra Europa, har hon vunnit Gent-Wevelgem 2012.

  Evelyn Stevens (Specialized-lululemon)

  Hon är annan eftersläntrare till elit cykling, Stevens har stigit snabbt efter att ha lämnat sin karriär som en New York bankrådgivare. Hon är känd för sin entusiastiska stil på cykeln och hennes lyckliga hår band lindade runt hennes fingrar. Stevens är en tidigare mästare nationell tempolopp och hon är en av de få cyklister som har slagit Marianne Vos i ett VM. Under 2012 vann Stevens en spurt mot Vos på Mur de Huy för att vinna Flèche Wallonne.

  Emma Pooley (Lotto-Belisol)

  En före detta världsmästare i tempolopp, Emma Pooley hade en relativt lugn säsong under 2013, hon fick frågor om att hon kanske hade gått i pension från cykling. Inte så snabbt, säger Pooley, som spenderade 2013 säsongen racing deltid medan hon avslutade sin Ph.D. i väg-och vattenbyggnad. Pooley återgår till heltid racing 2014 med Lotto-Belisol. Hon vann Flèche Wallonne under 2010. Hon slutade tvåa till Marianne Vos i en hårdnackad duell på 2011 Giro Rosa.

  Elisa Longo Borghini (Hitec Products UCK)

  Elisa Longo Borghini vann Trofeo Alfredo Binda World Cup förra säsongen och slutade fyra i Ronde van Vlaanderen efter att den vinnande utbrytning med Marianne Vos, Ellen van Dijk, och Emma Johansson. Den italienska cyklisten har också en brons VM medalj från 2012 linjelopp. Longo Borghini återgår till det norska laget Hitec Products UCK 2014 och kommer att stödjas av sydafrikanska nationella mästare Ashleigh Moolman, som ser lovande ut efter en andraplats på den utmanande Tour de l'Ardèche i fjol.

  Ellen van Dijk (Boels-Dolmans)

  Holländska cyklist Ellen van Dijk vann VM-titeln i tempolopp förra säsongen och slutade tvåa bakom Marianne Vos i Ronde van Vlaanderen. Van Dijk, 26, tillbringat de senaste två åren med Specialized-Lululemon, men beslutade om ett miljöombyte och hon beger sig till det holländska laget Boels-Dolmans för 2014. Titta efter henne i klassikerna, där hennes starka motorn gör henne en favorit i sidvind och på kullerstenarna i norra Europa. USA: s tidigare nationella mästare Megan Guarnier, som kom tvåa i Omloop Het Nieuwsblad förra året, leder också till Boels-Dolmans i år, och de två ryttare bör vara en potent kombination i endagstävlingar.

  Mara Abbott (UnitedHealthcare)

  Begåvade klättrare Mara Abbott vann 2013 Giro Rosa och bergiga Silver City Tour of Gila efter att ha tillbringat ett år borta från sporten kämpar med en ätstörning. 2014 har Abbott tecknat med de nya United. Administreras av Rachel Heal, en tidigare brittisk nationell mästare, laget med talang. Att gå med Abbott är förre amerikanska mästare Alison Powers är ett hot i nästan vilken race hon kommer in i, medan väg kapten Lauren Tamayo har erfarenhet av att sätta laget på rätt plats vid rätt tidpunkt. Trots att laget planerar en USA-fokuserad säsongen kommer UHC resa till Italien i juli för att försvara Abbotts Giro Rosa titel.

  20 lag skall tävla på Champs Élysées 17 Pro teams och 3 nationala lag,

  Teams and riders

  Australia
  ORICA – AIS
  EQUIPE NATIONALE AUSTRALIENNE
  Belgium
  LOTTO BELISOL LADIES
  Spain   
  BIZKAIA - DURANGO
  United States
  OPTUM P/B KELLY BENEFIT STRATEGIES
  UNITEDHEALTHCARE PRO CYCLING TEAM
  SPECIALIZED - LULULEMON
  France
  POITOU CHARENTES FUTUROSCOPE 86
  EQUIPE NATIONALE FRANÇAISE
  United Kingdom
  WIGGLE HONDA
  Italy
  ALE CIPOLLINI
  ASTANA BEPINK WOMENS TEAM
  Mexico
  ESTADO DE MEXICO FAREN
  Norway
  HITEC PRODUCTS
  Netherlands
  RABO LIV WOMEN CYCLING TEAM
  BOELS DOLMANS CYCLING TEAM
  TEAM GIANT-SHIMANO
  EQUIPE NATIONALE HOLLANDAISE
  Russia
  RUSVELO
  Switzerland
  BIGLA CYCLING TEAM

  Länkar:

  letour.fr

  letour.fr - teams

  facebook – LaCoursebyLeTour

  women.cyclingfever - startlist

  eurosport.se - cykel

  cyclingnews - la-course-by-le-tour-de-france-2014

  sportette.com.au - womens-tour-de-france

  totalwomenscycling

  women.cyclingfever

  womens cycling association

  womenstour.co.uk

  bicycling.com

  pro womens cycling

  http://racevista.com/featured-races/2014-races-events/la-course/

  http://www.letour.fr/le-tour/2014/us/

  Twittra på

  https://twitter.com/lacoursebytdf

  https://twitter.com/hashtag/LaCourse

  https://twitter.com/hashtag/womenscycling

  Källa:bicycling.com - 2014 Riders to Watch, letour.fr, facebook.com – LaCoursebyLeTour, sportette.com.au - womens tour de france

  22 juli 2014

  Tjörnrundan på cykel 9 augusti 2014

  Datum/tid: 9 augusti 09.30
  Plats: Skärhamn, Södra hamnen. Start och Mål.
  Distanser: 5 mil, 2 mil, 5 km.

  Distanserna 50km cykling landsväg. Ingår i Tjörnklassikern
  Halvan 20km cykling landsväg.


  Lilla Tjörnrundan 5km cykling. Ingår i lilla Tjörnklassikern
  Start och mål: Södra hamnen i Skärhamn, första start planerad till 09.30.

  >>Bansträckningen <<

  Anmälan: www.tjornklassikern.se – under flik anmälan senast den 4 augusti.

  Efteranmälningar: Tjörns Sparbank fredag den 8 aug mellan 17-20 samt fram till en timme innan loppet på lördag morgon. Tilläggskostnad 100 kr per deltagare.

  Startbevis: Hämta din nummerlapp på Tjörns Sparbank (Södra hamnen i Skärhamn) 9 augusti mellan kl. 17.00-20.00 eller senast 1 timme före start i tävlingsområdet.

  Startavgift

             Vuxen   <15 år     Familj

  50 km      350         150       700

  20 km      250         150       500

  5km                         60       (Max 2Vux&2Barn)

   

  Arrangör: Skärhamns IK

  Välkommen önskar
  Skärhamns IK och Tjörnklassikern

  Anmäl dig nu www.tjornklassikern.se

  17 juli 2014

  Cykelstambanor för cyklister

  Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd, M, har tidigare gett ett uppdrag till Trafikverket att Snabbutred nya stambanor för snabbtåg mellan Stockholm och Göteborg/Malmö. Paketet innebär offentliga investeringar på över 400 miljarder kronor fram till 2035. Regeringen vill också se över möjligheterna att bygga ut järnvägsnätet i norra Sverige.

  Cykelexperten Krister Isaksson föreslog att Trafikverket samtidigt borde utreda möjligheten att bygga nya cykelbanor längs spåret. Patrik Kronqvist, ledarskribent på Expressen, plockade upp idén och skrev ett blogginlägg “Bygg stambanor för cyklister.

  Fördelarna är många. Omvandlar man i efterhand de service- och anläggningsvägar som ändå krävs för bygget till cykelväg blir kostnaden försumbar. Det vore dessutom ovärderligt vid exempelvis urspårningar, då passagerare enkelt kan evakueras till cykelbanan i stället för att tvingas gå långa sträckor längs rälsen.

  Och nu har Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd, M, och regeringen tagit till sig idén och lagt ett tilläggsdirektiv att nyttja bygg/servicevägar för nya stambanan till cykelvägar. Och nu finns det med i Nationella transportplanen, något som Trafikverket måste ta ställning till och utreda.

  Så då kan vi få fina och breda stambanor för cykeltrafik som binder ihop ett flertal städer och orter. Cykelstambanor som kostar lite att förverkliga i samband med de nya stambanorna och som sannolikt kommer vara samhällsekonomiskt lönsamma.

  Källa: bicycling.se, expressen.se, dn.se

  16 juli 2014

  Svensk cykelpolitik på nationell nivå

  Uppdaterad: 2014-09-04. Kommer uppdatera efter hand.

  Jag hör ofta att det är viktigt att börja räkna med cykeln som ett eget trafikslag.

  Cykel utanför den svenska riksdagen

  Men vad händer med cykling i riksdagen. Riksdagen sa nej till alla motioner om cykelfrågor den 5 mars 2014. Skälet är främst att regeringen tillkallade en särskild utredare Kent Johansson (c) som har gjort en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv. Cykelutredningen är klar men man väntar på att den bereds på regeringskansliet. Frågan är hur länge man kommer avstyrka alla cykelmotioner på grund av cykelutredningen.

  Den 24 juni kom åtgärdsplanen för transportsystemet 2014–2025. Staten satsar 522 miljarder kronor på infrastruktur de kommande tio åren, mindre än tio promille går till cykelsatsningar. De satsar totalt drygt 4,8 miljarder kronor (1,4 miljarder i den nationella planen och 3,4 miljarder i länsplanerna) på åtgärder för ökad och säker cykling under perioden 2014–2025. Kommunerna själva har extremt små resurser att satsa på cykelinfrastrukturen. Nästan hela kommunbudgeten måste gå till skola och barn- och äldreomsorg. Det blir inte mycket kvar till cykelvägar.

  Jag hör ofta att man säger att Sverige är 20 år efter Danmark och Holland i cykelinfrastruktur. Kan vi komma ikapp Danmark och Hollands cykelinfrastruktur, när vi har lägre investeringar i cykelinfrastrukturen än vad de har nu?

  Miljöpartiet anser att de satsningarna är otillräckliga och föreslår en omprioritering inom Trafikverkets budget till förmån för cykelåtgärder och öronmärker 9 miljarder kronor under den nya planperioden 2014–2025 för cykelåtgärder.

  Socialdemokraternas bedömning är att regeringens ram på 522 miljarder inte är tillräcklig för att skapa ett robust transportsystem med högre kapacitet jämfört med i dag. De vill därför anslå 46 miljarder mer än regeringen till infrastrukturen under planperioden 2014–2025. Men hur mycket som skulle gå till cykelåtgärder är svårt att se.

  Vänsterpartiet föreslog att den ekonomiska ramen för åtgärder i den statliga transportinfrastrukturen under perioden 2014–2025 skulle uppgå till 595 miljarder kronor. Men hur mycket som skulle gå till cykelåtgärder är svårt att se.

  Men på vilken nivå är cykeln i Trafikutskottets intresse?

  På debatten om “Åtgärdsplanering för transportsystemet 2014-2025” som är i 257 min så tar det 237 min innan någon tar upp cykeln, Stina Bergström (MP) börjar diskuterar cykeln med Lotta Finstorp (M).

  Åtgärdsplanering för transportsystemet 2014-2025 m.m.

  Debatt och beslut Tisdag 24 juni 2014

  Man får som väljare läsa åtgärdsplaneringen för transportsystemet 2014-2025, för att försöka att förstå hur mycket de olika partierna vill satsa på cykeln.

  Regeringens åtgärdsplanering för transportsystemet 2014-2025

  Betänkande 2013/14:TU20 Åtgärdsplanering för transportsystemet 2014–2025 m.m.

  Miljöpartiets åtgärdsplanering för transportsystemet 2014-2025

  2013/14:T15 av Stina Bergström m.fl. (MP) med anledning av skr. 2013/14:233 Åtgärdsplanering för transportsystemet 2014–2025

  Socialdemokraternas åtgärdsplanering för transportsystemet 2014-2025

  2013/14:T16 av Anders Ygeman m.fl. (S) med anledning av skr. 2013/14:233 Åtgärdsplanering för transportsystemet 2014–2025

  Vänsterpartiets åtgärdsplanering för transportsystemet 2014-2025

  2013/14:T14 av Siv Holma m.fl. (V) med anledning av skr. 2013/14:233 Åtgärdsplanering för transportsystemet 2014–2025

  17 juli. Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd, M, har tidigare gett ett uppdrag till Trafikverket att Snabbutred nya stambanor för snabbtåg mellan Stockholm och Göteborg/Malmö. Nu har regeringen lagt ett tilläggsdirektiv att utredda att använda nyttjade bygg/servicevägar för att bygga nya cykelvägar (Cykelstambanor för cyklister).

  Nya trafikregler för cykelöverfarter efter 1 september.

  Regeringen har under sommaren beslutat om nya trafikregler för cykelöverfarter som börjar gälla redan den 1 september.

  Nya trafikregler för cyklar med fler än två hjul eller med cykelkärra efter 1 september.

  Regeringen har under sommaren beslutat om nya trafikregler för cyklar med fler än två hjul eller med cykelkärra som börjar gälla redan den 1 september.

  Men vad vill de olika partierna göra med trafikslaget cykel. Jag tittade på partiernas hemsidor om vad det står om cykelpolitik? det står inte mycket där.

  Vänsterpartiet: cykelpolitik

  Socialdemokraterna: cykelpolitik saknas

  Miljöpartiet: cykelpolitik

  Centerpartiet: cykelpolitik

  Folkpartiet: cykelpolitik

  Moderaterna: cykelpolitik saknas

  Kristdemokraterna: cykelpolitik saknas

  Feministiskt initiativ: punkt 34-40 cykelpolitik

  Eftersom jag hittade så lite om cykelpolitik på partiernas hemsidor, skickade några frågor den 10 juli till partiernas partikansli. Här svaren jag har fått till den 4 september. Jag har blivit lovad svar från FP också, men vi får se.

 • Feministiskt Initiativs Cykelpolitik
 • Vänsterpartiets Cykelpolitik
 • Socialdemokraternas Cykelpolitik
 • Miljöpartiets Cykelpolitik
 • Centerpartiets Cykelpolitik
 • Folkpartiets Cykelpolitik
 • Kristdemokraternas Cykelpolitik
 • Moderaternas Cykelpolitik

  Men några i Svenska riksdagens Trafikutskottet har skrivit lite om cykelpolitik:

  SvD - Cykelförslagen som regeringen saknar - Stina Bergström (MP)

  MP bloggar - Cykeldebatt i riksdagen - Stina Bergström

  MP bloggar - Inspirerande cykeldagar i Malmö - Stina Bergström

  Monica Green(s) blogg - Cykla mera

  Men varför hittar jag inte mer? varför skriver dom inte debattartiklar om trafikslaget cykeln. Men det måste vara jag som inte hittar debattartiklarna. Hittar någon twitter-användare något om cykelpolitik så lägg det gärna på #cykelpolitik.

  Inför valet i höst får man väl som väljare titta på motionerna som har skrivits om cykelfrågor.

  Cykelpendlare - riksdagen säger nej till alla motioner

  Riksdagen har ett nätverk som heter “riksdagens cykelnätverk” med representanter från alla partier, så intresset för cykeln finns iallafall hos några. Så det kanske kan bli någon bra cykelpolitik i framtiden. Jag vet att cykeln har gått högre upp på agendan jämfört med hur det var förr, men cykeln behöver komma ännu högre upp på agendan oss alla partierna.

  På det kommunala nivån så har ett ett nytt nätverk Svenska Cykelstäder där kommuner går samman för att lägga i en högre växel för cykelfrågorna. Målet är att bli ett kunskapskluster av duktiga politiker och tjänstemän, att öka samarbetet kommunerna emellan samt att tillsammans påverka cykelpolitiken på det nationella planet. Själva nätverket ska kunna initiera och sprida forskning och metoder för hur man bäst ökar cyklingen inom kommunerna.

   

  Vi kan jämföra oss med Danmark, där kom transportministern Magnus Heunicke med en ny cykelstrategi den 4 Juli. Cykelstrategin tilldelar pengar som kommunerna kan söka. Efter det tog transportministern och cyklade ner till Paris med Team Rynkeby, för att samla in pengar till barncancerfonden.

  Källa: cykelframjandet.se, svenskcykling.se, riksdagen.se, cykelnatverket

 • 13 juli 2014

  Över en och en halv miljon sålda cyklar i Sverige på tre år

  2013 för tredje året i rad över en halv miljon cyklar och för tredje året i rad så ökade antalet sålda cyklar i Sverige.

  Cykelförsäljningen ligger stabilt högt, och ökar till 555 000 sålda cyklar säsongen 2012-2013. Cykelförsäljningen har också ökat under flera år. Under perioden 2011-2012 så såldes 540 000 cyklar. Under perioden 2010–2011 var ökningen åtta procent från året innan. Det har sålts över 1.5 miljoner cyklar på 3 år.

  Och trenden med ökande försäljning är likadan i övriga Europa. Försäljningen av cyklar i övriga EU går nu bättre än försäljningen av bilar. Detta är givetvis positiva nyheter då det bidrar till ett minskat oljeberoende och minskade utsläpp av växthusgaser.

  I 26 av EU:s 28 medlemsländer såldes 2012 fler cyklar än bilar. I Sverige såldes nästa dubbelt så många cyklar som bilar.

  Antal sålda cyklar och antal sålda bilar

  Tyskland, Storbritannien och Frankrike toppar i antalet sålda cyklar totalt. Endast i Belgien och Luxemburg såldes fler bilar än cyklar. Sammanlagt såldes 19,7 miljoner cyklar och 12,1 miljoner bilar.

  Procentuell skillnad mellan antal sålda cyklar och bilar. En negativ siffra indikerar att fler bilar än cyklar såldes.

  För allt fler svenskar har cykling blivit ett naturligt inslag i vardagen. Trenden är att allt fler tar cykeln till jobbet. Den uppåtgående trenden hänger troligen också̊ ihop med att motions- och träningscyklandet ökar.

  Allt fler människor, framförallt den yngre generationen som nu står inför valet att skaffa körkort och bil väljer istället att spara tid och pengar genom att inte göra ett bilköp.

  Då borde naturligtvis cykeln komma upp på den politiska agendan, för att det är många väljare som har en cykel och som skall rösta i valet 2014.

  Källa: svenskcykling.se, svenskcykling.se, npr.org, gp.se,europaportalen.se, europaportalen.se, europaportalen.se, issuu.com

  10 juli 2014

  SVT sänder världscupen i cykel i Vårgårda 2014

  Den 24 augusti är Emma Johansson och hela världseliten i cykel i Vårgårda. För första gången sänder SVT tävlingen.

  – Emma Johansson är något så ovanligt som en svensk världsetta i en global sport. Det är jättekul att vi kan visa svenska folket när hon ska försöka att äntligen vinna hemmaloppet, säger Ola Bränholm, som kommer att kommentera tillsammans med Susanne Ljungskog.

  Emma Johansson, som har både OS-silver och VM-silver i linjelopp på meritlistan, är för närvarande etta på världsrankningen. Hon återfinns på en andraplats i världscupsammandraget.

  Källa: svt.se, worldcupvargarda.se

  Fyra Uppsalabor inom Cykelfrämjandet lär vuxna att cykla

   Gottsunda i Uppsala en sommarkväll, sju kvinnor har samlats, några har lämnat barnen hemma för att träffas och för att lära sig cykla.

  –Det är så många som kan cykla här i Uppsala och Sverige, på det här sättet slipper vi vara avundsjuka, säger Ismahan Mohamed.

  Bromsa, ge tecken för att svänga, och lite trafikregler. Det är mycket att hålla ordning på, för att inte tala om att hitta balansen. Det är fyra Uppsalabor inom Cykelfrämjandet som ideellt och helt på eget initiativ håller i kursen.

  –Vi älskar att cykla själva och vill att andra ska få chansen att lära sig cykla, säger Björn Engström som är ordförande i cykelfrämjandet Uppsala.

  Han berättar att de försökt kontakta Uppsala kommun för att samarbeta kring projektet men utan att få någon tydlig respons.

  Bra för att integreras

  Cykla är viktigt för att integreras i samhället, flera av kvinnorna berättar att det ofta krävs för att få jobb till exempel inom hemtjänsten.

  –Jag har letat länge efter en sådan här kurs, jag hade tur som kom med i första klassen, säger Ayan Ahmed.

  Till hösten ska ytterligare en klass få lära sig konsten att cykla och platserna är redan så gott som fulltecknade.

  Källa: svt.se, cykelfrämjandet, cykelfrämjandet Uppsala FB 

  9 juli 2014

  Vuxna lära sig cykla i Örebro

  Att flytta till ett annat land innebär en rad saker. Man ska lära sig ett nytt språk, nya seder och bruk, och ibland också en del andra saker som kan verka självklart att alla kan, som att cykla.

  Halime Alisa kom till Sverige från Syrien för ett drygt år sedan. Nu lär hon sig ett nytt språk, går i skolan igen och har haft ett praktikarbetet på Röda korset. En annan sak hon lär sig för första gången i sitt liv trots att hon sedan länge är vuxen är att cykla:

  - Jag vill lära mig cykla eftersom det är hälsosamt, och sedan så är det också nödvändigt för att jag ska kunna åka och handla exempelvis, säger Halime på arabiska, som hon uttrycker sig mycket ledigare på än svenska.

  "Tabu i hemländer"

  Varje sommar anordnas en cykelskola för vuxna i Örebro. Förra året deltog ett 80-tal personer och kursen är fulltecknad i år också. Deltagarna lär sig hålla balansen och trampa på en vecka. Kursen avslutas med en form av uppkörning där deltagarna också ska visa att de behärskar en del trafikregler.

  Majoriteten av deltagarna är kvinnor från länder i Afrika och Mellanöstern:

  - Vissa av dem har inte fått cykla i sina hemländer. Det har varit tabu och fel för kvinnor att cykla, säger Abir Ibrahim som är med och anordnar kursen.

  I år är det lite fler anställda på cykelskolan, så nästan varje kursdeltagare har en privat assistent som springer efter och håller i pakethållaren medan cyklisterna letar efter balansen. Halime Alisa cyklar snart på helt egen hand:

  -  Det käns underbart! säger Halime Alisa som redan sin andra dag på cykelskolan verkar ha vunnit en ny balans i livet.

  Källa: svt.se

  4 juli 2014

  Ny cykelstrategi i Danmark, skall få fler danskar att cykla

  Fler borde välja cykeln som första transportmedel.

   

  Det är därför det transportministern Magnus Heunicke och regeringen nu på fredag ​​morgon går ut med en rikstäckande cykelstrategi för att få fler danskar att använda cykeln.

  - Vi kan inte vara nöjda med att danskarna cyklar mindre än tidigare. Vi måste vara ambitiös, beslutsam och redo att göra en insats för att främja cykling i Danmark, skriver transportministern, kommenterar den nya strategin.

  Regeringen kommer att fokusera mer på supercykelbanor, svänga höger vid utvalda korsningar, bättre skyltning för cyklister, samt säkrare cykelvägar vid skolorna.

  - Med cykelstrategin, har vi nu en vision som utgångspunkt för flera års ansträngningar för cykling.

  Cykelstrategin är ett försök att samla erfarenheter från hela landet och sprida dem. Strategin fokuserar på att få fler att cykla varje dag, under semestern och har fler barn och ungdomar att cykla. Regeringen vill se flera säkra vägar och cykelvägar.

  Transportministerits talesman Andreas Steenberg, nämner cyklingens fördelar:

  - Cykeln är ett utmärkt transportmedel, vilket ger individen stor frihet från tidtabeller och trafikstockningar. Det är också en mycket billigt transportsätt. Det är bra för miljön, trängsel och folkhälsa, säger Andreas Steenberg.

  Strategin är indelad i tre områden: vardagscyklism när fler danskar som pendlar till och från arbete och utbildning. Cykling turism, vilket bör göra det attraktivt att cykla på fritiden och på semestern. Och då cyklister känner sig trygga i trafiken.

  Strategin förutser att det måste finnas bättre cykelparkering vid stationer och stora jobb.

  Dessutom måste det finnas cykelvägar som ansluter tågstationer, busshållplatser och arbetsplatser. Och att fler cykelvägar i landet, vilket gör det säkrare för barn att cykla.

  - Vi kan se att det fungerar i de städer som har gjort det. Danskarna bryr sig för god cykling, om anläggningarna är till det, säger Andreas Steenberg.

  Har tilldelats 200 miljoner för cykelstrategi, pengar som kommunerna kan söka.

  Enligt Andreas Steenberg, projekt som ska genomföras under hösten eller vintern.

  - Vi har tid på de stora provinsiella städer som släpar något efter Köpenhamn. Det finns redan några projekt som pågår, men nu kan även landskapet kan komma med, säger han.

  - Bara det faktum att staten går in och tar ansvar för utvecklingen av cykellandet Danmark är bra i sig. Men förutsättningen är förstås att de prioriterar och fördelar pengar under de närmaste åren, säger Frits Krone från Danska Cyklistforbundet.

  Behovet av en ny cykelstrategi är också större än någonsin tidigare, om man frågar konsultföretaget COWI, som bland annat arbetar med vetenskap, ekonomi och miljön. Här fäster de sig vid att antalet bilar på vägarna fortsätter att öka, och att en cyklastrategi kommer hjälpa till att lösa detta.

  - Inom de närmaste 10-15 åren kommer det att bli ännu fler resor med bil, vilket bland annat innebär att det blir trängselproblem vid de medelstora städerna som Esbjerg, Randers och Viborg. Det är kostsamt för samhället, så det är viktigt att städerna hjälpa medborgarna att välja cykeln oftare än de gör i dag, inte minst därför att den har samhällsekonomisk vinst, säger COWIs trafikexpert, Michael Knørr Skov.

  COWI tror också att, det finns en potential för en stark inriktning på mer cykling. Mer än en tredjedel av befolkningen är redo att hoppa på cykeln oftare, om infrastrukturen är i ordning - och bland bilisterna är det så mycket som 38 procent som vill cykla mer. De säger studier som utförts av COWI.

  Cykelstrategin identifierar tre frågor, för att ge cykeln mer medvind i hela landet i både korta och långa resor.

  • Mer cykling i vardagen: Danskarna måste använda cykeln mer för att ta sig till arbete och utbildning.
  • Aktiv semester och fritid: Cykeln ska också användas som ett verktyg för natur och fritid.
  • Nya och säkra cyklister: Fler barn och ungdomar ska använda till skolan och på fritiden.

  Den nationale cykelstrategi: Danmark – op på cyklen!

  Sammenfatning af cykelstrategien 2014

  Cykelstrategi-folder

  Oversigt: Hovedsøjler og indsatser i cykelstrategien

  Oversigt: Temaopdelt fordeling af cykelpuljen 2014

  Källa: trm.dk, dr.dk, cyklistforbundet.dk, fyens.dk, avisen.dk, information.dk

  Ny cykelreseplanerare lanseras av Trafiken.nu

  Cykelreseplanerarens nya funktioner samsas med gamla funktioner. Din cykelresa söker du enkelt rätt i kartan eller på adress. Du får snabbt information var du kan parkera cykeln eller var du hittar lånecyklar från Styr och ställ.

  Cykelreseplaneraren i Göteborg, stödjer cykelresor i Västra Götaland och stora delar av Hallands län.

  Du hittar cykelresplaneraren här.

  Trafiken.nu:s nya cykelreseplaneraren är snabb och lätt att använda där nya funktioner samsas med gamla funktioner.

  Med nya sökfunktion kan du snabbt söka din cykelresa rätt i kartan med hjälp av flyttbara ikoner. Med fingret drar du enkelt ikonerna till önskade start och slutdestinationen eller så utgår du från din befintliga position. En markering i cykelkartan berättar var du befinner dig så att du enkelt kan lokalisera dig i kartan innan du väljer din resa.

  Sitter du på stationär dator använder du musen för att förflytta ikonerna på kartan.

  Man väljer själv den typ av resväg som passar ditt cykelsätt och får upp en informationsruta om färdbeskrivning. Här visas även din resa i höjdkurvor.

  Oavsett vilken enhet du använder dig av kan du även söka din resa på adress.

  Längs din resväg kan du även få information om var du kan parkera din cykel, cykelserviceplatser, cykelvägar och pumpstationer.

  Man kan också få information om var du hittar lånecyklar, Styr & ställ. Hur många cyklar som finns att tillgå vid just ett specifikt ställ eller var du hittar nästa närmaste lånecykel.

  Källa: trafiken.nu

  3 juli 2014

  SM i kortdistans på Cykel, visas den 4 Juli i SVT1

  Fredag den 4 Juli är det dags för SM i kortdistans på Cykel och tävlingarna kommer att sändas i SVT. Den ingår i den stora SM festen som är på gång i Borås där cirka 5 000 aktiva från 40 olika sporter slåss om 271 SM-guld.

  SM i kortdistans på Cykel den 4 Juli, visas i SVT1.

  Starttider: 
  SVT1 Kl 12.55 för Dam Elit och Dam Junior
  SVT1 Kl 14.40 Herr Elit och Herr junior

  Speaker: Roberto Vacchi

  Se alla sändningstider: http://www.svt.se/sport/sm-veckan/alla-sandningstider-under-sm-veckan

  Det blir en kort, intensiv och publikvänlig bana vid Stadsparken och Viskan. En bana som går helt på asfalt, och där kommunen tar bort ojämnheter som till exempel brunnslock.

  Nu skall SM-banan gå längs Sven Eriksonsgatan över Viskan på Söderbro, ta av mot Druvefors, viker sedan in på Kyrkogårdsgatan och går via Wiijndrufsbron åter över Viskan, kör in Nils Jakobsonsgatan och rundar S:t Ansgars griftegård för att komma tillbaka till Sven Eriksonsgatan i rondellen vid hörnet av Stadsparken. Banan är 1500m och med start och mål på Sven Eriksonsgatan, utanför stadsparksbadet.

  Lite kort fakta om Kortbane-SM och vilka cyklister de lyft fram att hålla ett öga på imorgon hittar ni här.

  Olika sätt för er att följa SM-veckan på hittar ni här.


  Sara Mustonen                                     Marcus Johansson

  Föra året blev Sara Mustonen och Marcus Johansson Svenska Mästare i kortdistans.

  Länkar:

  http://www.rf.se/Arbetsrum/SM-veckansommar/

  https://www.facebook.com/SMveckan

  http://smveckan.azurewebsites.net/Sports/Index/45

  http://damklungan.cykelbloggar.se/storfight-pa-kortbane-sm/

  SVT - Sporterna i SM-veckan – Fakta om Kortdistans Cykel

  Svenska Cykelförbundet - Kortbane SM - Startlista

  Borås CA hälsar välkomna till SM Kortdistans 2014

  Twittra på:

  https://twitter.com/hashtag/smveckan

  https://twitter.com/hashtag/kortbaneSM

  Källa: SvenskaCykelforbundet, mynewsdesk.com

  Giro Rosa 2014

  Det är den 25:e upplagan av Giro Rosa och avgörs mellan den 4 Juli och 13 Juli.

   

  Favoriterna är Mara Abbott, Marianne Vos, Pauline Ferrand-Prevot, Emma Pooley, Emma Johansson, Claudia Lichtenberg och Elisa Longo Bhorgini.

  En av de bästa sakerna med Giro Rosa är att det är en timme video på RAI Sport 2 varje dag, och kommer att streamas på nätet också. Titta på RAI Sport 2 feed, Och här kan du se TV-Tider på RAI Sport 2 det ser ut som om på fredag den 4 Juli så kan man se det kl. 18:00 och sedan så verkar det vara kl. 18:15 i 45 minuter på Lördag och Söndag.

  Tävlingsledningen brukar också lägga ut en video om dagen på sin youtube.

  Official song Giro Rosa Cycling Race

  Det kommer att finnas 10 etapper i 2014 GIRO ROSA 2014 som omfattar totalt 953,050  km.

  TV-Tider på RAI Sport 2

  4TH JULY PROLOGUE CASERTA (CE) 8:30 pm 2,050 km

  5TH JULY 1st SANTA MARIA A VICO (CE) - SANTA MARIA A VICO (CE) 12:45 am 95,200 km

  6TH JULY 2nd FRATTAMAGGIORE (NA) - FRATTAMAGGIORE (NA) 12:30 am 120,000 km

  7TH JULY 3rd CASERTA (CE) - SAN DONATO VAL DI COMINO (FR) 12:00 am 125,300 km

  8TH JULY 4th ALBA ADRIATICA (TE) - JESI (AN) 12:00 am 118,000 km

  9TH JULY 5th JESI (AN) - CESENATICO (FC) 12:00 am 118,300 km

  10TH JULY 6th GAIARINE (TV) - SAN FIOR (TV) 12:00 am 112,000 km

  11TH JULY 7th APRICA (SO) - CHIAVENNA (SO) 12:00 am 91,800 km

  12TH JULY  8th VERBANIA (VCO) - SAN DOMENICO DI VARZO (VCO) 12:30 am  90,300 km

  13TH JULY 9th TREZZO SULL'ADDA (MI) - MADONNA DEL GHISALLO (CO) 12:20 am  80,100 km

  Länkar:

  http://www.girorosa.it/pagina-principale.html

  https://www.facebook.com/pages/Giro-Rosa-Cycling-Race/1436449503235716

  http://www.cyclingnews.com/races/giro-ditalia-internazionale-femminile-2014

  http://cyclingtips.com.au/2014/07/giro-rosa-preview/

  http://blog.veloviewer.com/the-climbs-of-the-2014-giro-ditalia-internazionale-femminile/

  http://velofocus.com/giro-rosa-2014/

  http://www.pelotonwatch.com/calendar/2014/women/girorosa/startlist.html

  http://velorooms.com/index.php?topic=5819.0

  http://www.podiumcafe.com/2014/7/1/5860576/giro-rosa-2014-rider-questions-1

  https://tropela.net/en/2014/giro-rosa

  Twittra på:

  https://twitter.com/GiroRosaCycling

  https://twitter.com/hashtag/girorosa

  https://twitter.com/hashtag/girorosa14