12 dec. 2015

Sveriges cyklister, skänk en slant till Musikhjälpen 2015

Temat för årets Musikhjälpen är ”Ingen ska behöva fly undan klimatet”. Cyklistbloggen har startat insamlingsbössan ”Sveriges cyklister”.Så Sveriges cyklister kan skänka en slant via sms till den.

Har du ett oregistrerat kontantkort eller företagsmobil så kan du lösa det på WyWallet.
Musikhjälpen 2015, som direktsänds från Linköping 13–19 december, kommer att ledas av Gina Dirawi, Linnea Henriksson och Kodjo Akolor!

Här är samtliga gäster som är klara för Musikhjälpen 2015: De kommer till buren! 
På fredag den 18 december kl. 13.00 så är cykelkommentatorn Roberto Vacchi gäst oss Musikhjälpen.Årets Tema är alltså ”Ingen ska behöva fly undan klimatet”.
De senaste fem åren har över 100 miljoner människor tvingats fly på grund av klimatrelaterade katastrofer. Det är alltså i snitt ca 2000 människor som varje timme måste lämna sina hem.
Kraftiga skyfall, översvämningar och torka leder till att människor dör, skadas och förlorar sin försörjning. Nästan varje dag inträffar en naturkatastrof någonstans i världen och de flesta av dem är klimatrelaterade. Forskarvärlden är enig om att ifall temperaturerna på jorden fortsätter att stiga kommer de klimatrelaterade katastroferna att bli fler och kraftigare i framtiden. Det innebär också att många fler människor kommer tvingas på flykt.
Men det går att göra skillnad
På de allra flesta platser i världen kan man förutse, varna för och lindra konsekvenserna av katastroferna. Men många låginkomstländer är inte tillräckligt rustade.
Det här är några av de insatser som behövs:
 • Tidiga varningssystem i form av flaggor och megafoner som varnar för cykloner.
 • Utbildningar i hur människor ska agera vid en katastrof, till exempel var du ska ta vägen och hur du avläser varningssystemen.
 • Säkra toaletter, brunnar och pumpar som fungerar vid en översvämning.
 • Bygga dammar, sanddyner, plantera träd och gräva kanaler för att leda bort vatten.
 • Ta fram och ge människor tillgång till mat och grödor som kan stå emot angrepp och torka.
För varje krona som läggs på katastrofbered­skap sparas minst fyra kronor i katastrofhjälp. Varje krona hjälper till att rädda människoliv och minska mänskligt lidande.
Vad kan pengarna vi samlar in räcka till?
 • 50 kronor kan räcka till cement för att bygga grunden till en säker toalett som kan stå emot översvämningar.
 • 100 kr kan räcka för att utbilda en bondefamilj i Östra Afrika i klimatanpassning för att kunna bruka jorden trots torka och slippa flytta från gården.
 • 200 kronor kan räcka till att plantera tio träd som kan vara livsviktiga genom att de kan suga upp vatten vid en översvämning och hålla jorden bördig vid torka.
Det går naturligtvis att läsa mer om det på musikhjälpen/årets tema.
Det går även att skänka pengar direkt till Musikhjälpen - Radiohjälpen med Plusgiro, Bankgiro eller Swish, men då syns det inte på insamlingsbössan ”Sveriges cyklister”.
Externa länkar till Musikhjälpen
http://www.svtplay.se/video/5191972/musikhjalpen/musikhjalpen-webb-sasong-8-13-12-16-00 http://bossan.musikhjalpen.se/insamling/sveriges-cyklister
http://www.svtplay.se/musikhjalpen
www.sverigesradio.se/Musikhjälpen
https://www.youtube.com/user/Musikhjalpen
http://www.tradera.com/charity/musikhjalpen-officiella
https://instagram.com/musikhjalpen/
https://www.facebook.com/Musikhjalpen
https://twitter.com/musikhjalpen
https://twitter.com/hashtag/mh15

21 nov. 2015

Film: City winter bike

Let's bike it! är ideell och opolitisk organisation i Ryssland. Deras främsta mål är att främja cyklar som transportmedel.

Här är en film gjord i Ryssland, en kampanj för Let's bike it!

City Winter bike

Let's bike it! Deras projekt började i april 2010. Det första steget var en cykelresa från Ryssland till Portugal. Sedan de gjorde filmen om att resa och cykelkultur i Europa har den visats i mer än 80 städer i Ryssland, Ukraina och andra länder.

Sedan 2010 har de bl.a haft cykelparader i centrala Moskva med mer än 8000 deltagare.

Källa: Let's bike it! - facebook, Let's bike it! - youtube, Let's bike it! - twitter

20 nov. 2015

Cykeln i Rödgrönrosas budget för Göteborg 2016

Här nedanför har jag samlat utdrag från det rödgrönrosas  budget i Göteborg för 2016 som kommunfullmäktige beslutade om vid sitt sammanträde 15 juni 2015.

Rödgrönrosa föreslår bland annat cykelvägar för bättre cykelstad, 49 mnkr och trafiksäkerhet + ökad cykelambition, 5 mnkr

Budgeten finns i sin helhet publicerad på: Budget 2016 för Göteborgs Stad.

Sid 9:

Jämlikhet

Analys

Den fysiska miljön påverkar folkhälsan. Barn och ungdomar behöver möjligheter att röra på sig. Föreningslivet och skolan behöver stimulera till fysisk aktivitet och öka kunskapen om nyttan med goda kostvanor. En mer gång- och cykelvänlig
stad bidrar till detta.
En tät och blandad stad leder till fler mötesplatser och sociala kontakter. Familjecentraler är viktiga som stöd och mötesplatser för barn och föräldrar.

Sid 10:

Inriktningar

Närheten till grönområden, offentliga platser och möjligheten till fysiska aktiviteter utomhus är viktiga aspekter i stadsplaneringen, särskilt för barnen. Skolor och fritidslokaler ska planeras med god tillgänglighet till fots och på cykel. Åtgärder för goda kostvanor och fysisk aktivitet ska prioriteras. Att erbjuda barn avgiftsfri simskola är en del i arbetet med att främja fysisk aktivitet och folkhälsan.

Sid 36:

Trafik

Analys

Västsvenska paketet är en viktig del för att kunna ställa om till ett hållbart resande. Det har tillsammans med trängselskatten redan bidragit till att kollektivtrafiken och cyklandet har ökat, medan bilåkandet minskat. Paketet öppnar nya möjligheter för ett framtida kollektivtrafikssystem och ger även mer utrymme för
fler bostäder och arbetsplatser.

Mål

 • Det hållbara resandet ska öka.

Biltrafiken ska minska och tillgängligheten för gående och cyklister ska öka liksom resandet med kollektivtrafik. Stadsrummet ska användas effektivt utifrån rättvise- och hälsoskäl. Trafikens negativa påverkan på hälsa, klimat och miljö ska minska.

Sid 37:

Inriktning

Trafiken ska bidra till stads- och regionutvecklingen. Biltrafiken ska minska till förmån för kollektivtrafik, cykel och gående. För att göteborgarna ska välja kollektivtrafiken före bilen, så måste kollektivtrafiken vara attraktiv. Ett större kollektivtrafiknät krävs också för att alla ska kunna resa miljövänligt, enkelt och mer tillgängligt. Fördjupade utredningar för kollektivtrafik längs Dag Hammarskjöldsleden och till södra Göteborg ska starta. En uppdatering av K-2020 ska initieras för framtidens kollektivtrafik. Första etappen i upprustningen av Avenyn ska påbörjas.

Skolbarn och skolungdomar ska erbjudas fria resor med kollektivtrafiken under sommaren. Staden ska undersöka om fler grupper kan erbjudas fria resor, till exempel att möjliggöra fler fritidsresor i färdtjänsten eller fria resor på enstaka betydelsefulla kollektivtrafiklinjer.

För att nå ett effektivare nyttjande av bilen behöver vi underlätta för bilpooler och kunna använda flera trafikslag under en och samma resa. Teknikutveckling av fossilbränslefria fordon ska uppmuntras. Göteborgs Stad ska medverka till utbyggnad
av infrastruktur för elfordon.

Trafikplaneringen ska utformas på ett sätt som ger fotgängare och barn rörelsefrihet och en vistelsemiljö som blir ännu säkrare. Möjligheten att gå till fots mellan olika platser ska prioriteras högt. Trottoarer och gångbanor ska skiljas från cykelbanor och gångstråken ska vara gena och tydligt markerade.

Göteborg ska utvecklas till en cykelstad genom att bygga sammanhållna och gena, separata och tydligt markerade cykelstråk med fasta förbindelser över älven med tydlig vägvisning och trafikinformation. Säkerheten för cyklister ska prioriteras mer, och cykelolyckorna i staden ska minska. Insatser ska göras för att förbättra trafiksäkerheten såsom tidigare borttagande av grus. Cykelgarage och goda
parkeringsmöjligheter för cyklar krävs för att Göteborg ska bli en attraktiv cykelstad. Göteborgarna ska ges förutsättningar att cykla året runt, för att detta ska bli verklighet ska cykelprogrammet genomföras.

Sid 59:

Ekonomi

Investeringar

Med en investeringsvolym på 8,6 miljarder kronor under 2010–2014 har staden lagt cirka fyra miljarder på investeringar i lokaler för verksamheterna inom förskola, grundskola, gymnasieskola, särskilt boende och bostäder med särskild service, med störst fokus på förskola och grundskola. Expansionen innefattar också idrottsanläggningar,
kulturhus, kulturinstitutioner och offentliga toaletter, samt
bland annat satsningar på lekplatser, badplatser, jordbruksmark och ett ambitiöst trädplanteringsprogram. Investeringarna i infrastruktur, framkomlighet och förutsättningar för kollektivtrafik fortsätter. Investeringar i gång- och cykeltrafik ökar.

Sid 63:

Ekonomiska ramar 2016, Tkr

Trafiknämnden 574 700

Enligt: Sammanfattande PM om den rödgrönrosa budgeten.

Sid 8:

Trafik

Cykelvägar för bättre cykelstad, 49 mnkr
Trafiksäkerhet + ökad cykelambition, 5 mnkr

Ökad cykling har en stor betydelse för stadsrummets utveckling, för Göteborgare som cyklar men även för dem som inte cyklar. Cykling är yteffektivt och bullerfritt, miljövänligt och har tydliga hälsoeffekter. Cykelutvecklingen har varit stark senare år i Göteborg men det har dessvärre även medfört en ökning av olyckor i cykeltrafiken.

En del i ökad trafiksäkerhet är att i större utsträckning skilja gång- och cykelbanor åt, och att dessa är tydligt markerade. Borttagande av grus från cykelbanorna och en god infrastruktur för cykel är viktigt för säkerheten. Trafikkontoret antog nyligen ett cykelprogram för Göteborg och för att bl.a. kunna planera cykelmöjligheterna med högre trafiksäkerhet i fokus.

Förutom cykelprogrammet, finns ett trafiksäkerhetsprogram och den nyligen antagna Trafikstrategin. Göteborgs stad ska möta utmaningen i att fler rör sig i staden men att antalet som skadas ska minska. Satsningen ska därför leda till säkerhetsåtgärderna som finns i de nya strategierna för Göteborgstrafiken ska genomföras.

Trafikplaneringen skall utformas på ett sätt som ger fotgängare och barn rörelsefrihet. Som ett led i detta pekas även ut i budgeten att ett gångfartsprogram skall tas fram.

Man kan jämföra med “Cykeln i Alliansens budgetförslag för Göteborg 2016

Ni kan även läsa “Cykeln i Rödgrönrosas budgetförslag för Göteborg 2015” och Cykeln i Alliansens budgetförslag för Göteborg 2015”.

Källa: socialdemokraterna.se

Cykeln i Alliansens budgetförslag för Göteborg 2016

Här nedanför har jag samlat utdrag från det Alliansens budgetförslag i Göteborg. Men det är ju rödgrönrosas  budgetförslaget som har gått igenom.

Tyvärr har inte Alliansen någon siffra på hur mycket de vill satsa på cykelstaden.

Budgetförslag finns i sin helhet publicerad på: Alliansens budgetförslag är presenterat

Sid 39:

En grön stad vid ett blått hav

Insatser för säkrad vattenkvalitet och bättre luft

Mängden gifter och tungmetaller i avloppsslammet måste minskas. Ett steg på vägen är att minska mängden dagvatten i avloppssystemet. Staden behöver utveckla gröna lösningar för att omhänderta dagvattenavrinning. Göta älvs vattenkvalitet kan därmed säkras bättre men älven är inte bara en dricksvattenstillgång utan även ett fritidsområde. Möjligheterna för göteborgarna att röra sig och cykla längs älven från Göteborg hela vägen upp till Bohus ska utredas.

Sid 45:

Göteborg – en växande stad

Låt staden växa och utvecklas

Göteborg står inför stora utmaningar beträffande nya infrastrukturlösningar. Staden ska arbeta för ett hållbart resande där alla trafikslags framkomlighet ska främjas på lämpliga sätt och miljövänliga resval underlättas. Växande transportbehov måste tillgodoses såväl för gods, kollektiv- och biltrafik, som cykel- och gångtrafik. De infrastruktursatsningar som kommer Göteborg till gagn i samband med det Västsvenska paketet är nödvändiga. Fler infrastruktursatsningar behövs för att staden ska kunna konkurrera med andra regioner i landet och med omvärlden.

Sid 49:

Infrastruktur för storstaden

En ny trafikstrategi ska tas fram, som utgår från målbilden i K2020, där fler resenärer ska välja kollektivtrafiken. Viktigt att utreda är planskild kollektivtrafik, BRT-system (bus rapid transport), att separera fotgängare och cyklister och skapa cykel- och gångvänliga stråk, skapa fler förbindelser över och under älven samt en bättre laddinfrastruktur för elbilar i staden.

Sid 50:

Det behövs trimningsåtgärder i centrala staden för att förbättra framkomlighet och fördela trafikflödena bättre för både fotgängare, cyklister, bilister och kollektivtrafikresenärer. Staden behöver ta fram ett program för gångtrafikanter. Det ska finnas goda parkeringsmöjligheter i eller i anslutning till centrum. Det kan vara av värde att man vid omstruktureringar av gator och torg där parkeringsplatser tas bort ersätter dessa platser i dess närhet.

Bilpooler, samutnyttjande av parkeringsplatser, kollektivt resande, cykling och gång ska uppmuntras. Fortsatt utbyggnad av pendelparkeringar är angelägen.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att sammanhålla en ny parkeringsutredning som ska leda fram till en ny parkeringsstrategi och nya parkeringsnormer, där parkeringsmöjligheterna värnas. I detta ligger att studera och skapa förutsättningarna för bilpooler, miljöbilsparkeringar, parkeringshus och underjordiska garagelösningar i närheten av bostaden.

Säkra och yteffektiva cykelparkeringar, pumpstationer, utökning och utveckling av ”Styr och Ställ”, bättre och längre cykelvägar och höjd säkerhet för cyklister är delar som behöver utvecklas. För att cykeln ska vara attraktiv som transportmedel från ytterområden i staden behövs cykelbanor där cyklister kan uppnå högre hastigheter, skilda från fotgängare. Staden ska arbeta förebyggande för att motverka en negativ utveckling av cykelolyckorna i staden.

Ekonomiska ramar 2016

Trafiknämnden och färdtjänstnämnden slås samman till en nämnd i syfte att minimera dubbla funktioner.

Trafik- och färdtjänstnämnden 1 047 700 tkr

Man kan jämföra med “Cykeln i Rödgrönrosas budget för Göteborg 2016

Ni kan även läsa “Cykeln i Alliansens budgetförslag för Göteborg 2015” och “Cykeln i Rödgrönrosas budgetförslag för Göteborg 2015”.

Källa: Göteborg Stad 

10 okt. 2015

Vilka frågor saknas i årets riksdagsmotioner om cykel

Här har jag gjort en sammanställning av vilka frågor som tas upp i 2015/16 riksdagsmotioner som handlar om cykling. Det finns både bra och dåliga riksdagsmotioner, men vilka frågor saknas?

Vill ni läsa mer om riksdagsmotionerna så kan göra det på: Årets riksdagsmotioner om cykelfrågor.

- Nationella cykelstrategin bör innehålla ett nationellt mål om att öka cykelns andel av antalet personresor och tillkännager detta för regeringen.

- Mer pengar till cykelinfrastruktur.

- Trafikverket bör se till att alla två-plus-ett-vägar som tidigare haft, eller som bör ha, goda cykelmöjligheter nu tillförsäkras en cykelväg eller motsvarande för att skapa en trygg och säker cykelmiljö.

- Cykel som transportmedel ska beaktas i framtida regional planering.

- Trafikverket bör få befogenhet att ställa krav på att tågoperatörer ska använda sig av tåg som kan medföra cykel där det är berättigat och denna efterfrågan finns från resenärer.

- Ändring i kollektivtrafiklagen så att det blir möjligt att ställa krav på både upphandlad och kommersiell trafik så att resenärerna kan medta cykel.

- Förslag för att möjliggöra cykeltrafik i motsatt riktning på enkelriktade gator.

- Tillåt att svänga höger mot rött ljus sedan man förvissat sig om att det inte finns några fordon eller gång/cykeltrafikanter i vägen.

- Utreda möjligheten att ändra anläggningslagen på så sätt att kommuner enklare får tillgång till enskild mark eller väg vid anläggandet av sammanhängande cykelleder.

- Avståndsbaserade reseavdrag och tillkännager detta för regeringen.

- Främja användning och försäljning av elcyklar i Sverige.

- Se över möjligheterna till en elcykelpremie.

- Förslag till nytt trafiksäkerhetsmål som fokuserar på de sammantagna effekterna för en bättre hälsa.

- Se över riktlinjerna för vägarbeten för att ge dem ett tydligare cyklistperspektiv.

- Trafikverket bör utfärda en bashastighet på 30 km/h i landets tätorter

- Bilister måste lämna företräde för cyklister vid övergångsställen där det finns cykelbana.

- Göra en översyn av hastighetsbegränsningar för elcyklar i syfte att höja den högsta tillåtna hastigheten ifall detta kan göras utan försämrad säkerhet.

- Naturvårdsverket ges i uppdrag att uppdatera den tidigare friluftsstandarden angående skyltning för verksamheter i besöksnäringen

- Enskilda anmälningsavgifter till motionslopp bör omfattas av rätten till friskvårdsbidrag.

- Bör göras en översyn av om det ska vara obligatoriskt för alla att använda cykelhjälm när man cyklar.

- För att utöka säkerheten för cyklister på landsvägar eller andra platser där det saknas ändamålsenliga cykelvägar och högsta tillåtna hastighet är 70 km/h eller högre bör möjligheten att tillåta cykling på vänster sida av vägen ses över.

Men jag saknar frågor som:

- Lagändring om cykling på vägbana med parallell cykelbana.

- Motorfordon skall lämna 1.5 m plats åt cyklister vid omkörning.

- Kvalitetskrav – det är många olyckor på grund av dålig underhåll.

- Främja cykelturism

- Bättre parkeringslösningar för cyklister

- Motorfordon skall ha väjningsplikt när cyklister passerar cykelpassager/cykelöverfarter vid korsningar och rondeller.

- Både cykelpassager/cykelöverfarter borde ha samma regler och kalas cykelöverfarter.

- Satsa mer på cykelforskningen.

Vilka frågor saknar ni? skriv gärna någon kommentar:

9 okt. 2015

Cykelseminarium från “Folk i rörelse” i somras

En Svensk Klassiker har startat projektet ”Folk i rörelse” vars syfte är att lyfta viktiga frågor inom hälsa och rörelse för områdena: Skola, Infrastruktur/Anläggning, Integration och Arbetsgivarna.

Målet är att göra Sverige och svenskarna friskare. Här kan ni se ett cykelseminarium från “Folk i rörelse” i somras.

2:24 Peter Schantz, GIH

21:53 Paneldebatt med Karin Svensson Smith (MP), Johan Andersson (S), Anna Niska (VTI), Peter Schantz, GIH, Lars Strömgren (Ordförande, Cykelfrämjandet) 

8 okt. 2015

Det första Informella transportministermötet med cykeln i fokus

Den 7 oktober var det luxemburgska ordförandeskapet i EU värd för det första informella transportministermötet som ägnade sig enbart åt cykeln som ett transportsätt.

De skulle diskuterade hur EU och medlemsstaterna kan uppmuntra och stödja en ökning av cykling för transport av människor och varor.

Det luxemburgska ordförandeskapet betonar effektiviteten i cykling som ett transportsätt, liksom cykling sociala, miljömässiga och ekonomiska fördelar inom Europeiska unionen.

Ministerrådet och EU-kommissionären för transport Violeta Bulc, skulle lyssna på Jan Gehl (arkitekt och författare) och Mikael Colville Andersen.

Anna Johansson står bredvid Melanie Schultz van Haegen från Holland, det ser lovande ut.

Presskonferens efter mötet med François Bausch och Violeta Bulc.

Det informella ministermötet kom ut med - Declaration on Cycling as a climate friendly Transport Mode.

Deltagarna fick även prova olika typer av cyklar och efter mötet cyklade de en cykeltur till officiell middag i den historiska stadskärnan i Luxemburg.

Källa:eu2015lu.eu, eu2015lu.eu - galerie-video

6 okt. 2015

Årets riksdagsmotioner om cykelfrågor

Den allmänna motionstiden 2015/16 har avslutats. Här nedan har jag samlat länkar till motioner som handlar om cykeln. Det finns en risk att jag har missat någon motion som handlar om cykelfrågor, det har ju kommit in 3203 motioner.

Har markerat motioner som handlar direkt om cykelfrågor med gult.

Har markerat stora motioner, där en del av motionen handlar om cykeln med grönt.

Har markerat motioner som har något om cykeln i sin motivering till motionen med grått.

Motion 2015/16:45 Modernisera friskvårdsbidraget av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Motion 2015/16:141 Cykelväg utmed E20 av Monica Green m.fl. (S)

Motion 2015/16:210 Bygg ut väg 153 av Bengt Eliasson (FP)

Motion 2015/16:277 Ökad cykeltrafik för miljö och hälsa av Emma Wallrup m.fl. (V)

Motion 2015/16:312 Cykelhjälm av Catharina Bråkenhielm (S)

Motion 2015/16:350 Planering för cykelvägar av Anna Wallén (S)

Motion 2015/16:360 Trafiksäkerhetsarbetet av Monica Green (S)

Motion 2015/16:422 Cyklistperspektiv på vägarbete av Karin Enström (M)

2015/16:582 Reflexväst som säkerhetsutrustning i alla bilar av Agneta Gille (S) och Pyry Niemi (S)

2015/16:693 Markåtkomst vid anläggande av cykelleder av Lotta Finstorp (M)

2015/16:710 Cyklisters säkerhet av Mikael Cederbratt (M)

2015/16:728 Avskaffa cykelhjälmslagen för minderåriga av Rasmus Ling (MP)

2015/16:737 Enklare och billigare studentbostäder av Staffan Danielsson (C)

2015/16:756 Fördubblad kollektivtrafik av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

2015/16:804 Förstärkt trafikundervisning i grundskolan av Boriana Åberg (M)

2015/16:893 Nationell skyltstandard för besöksnäringen av Penilla Gunther (KD)

2015/16:920 Ge kommuner möjlighet att styra mot fossiloberoende fordonsflotta Motion av Rickard Nordin (C)

2015/16:929 Rättvisare reseavdrag av Rickard Nordin (C)

2015/16:935 Ljus på natten – ingen lysande idé av Rickard Nordin (C)

2015/16:942 Cykelstrada mellan Täby och Stockholm av Erik Andersson (M)

2015/16:1004 Elcykelpremie av Maria Stockhaus (M)

2015/16:1022 Omdragning av E4:an av Kristina Nilsson (S) och Katarina Köhler (S)

2015/16:1041 Skatteregler för cyklar av Edward Riedl (M) och Lotta Finstorp (M)

2015/16:1045 Lägre bränsleskatt i glesbygden av Edward Riedl (M)

2015/16:1102 Cykeln och ett hållbart transportsystem av Lars Tysklind (FP)

2015/16:1227 Fler obligatoriska schemalagda idrottstimmar i skolan av Jenny Petersson (M)

2015/16:1254 Ökad kontroll för stoppande av stöldgods utförsel från Sverige av Maria Plass m.fl. (M)

2015/16:1313 Götaälvbron av Jimmy Ståhl (SD)

2015/16:1328 Stockholmsmotion av Sofia Arkelsten m.fl. (M)

2015/16:1496 Lidingö och trängselskatten av Caroline Szyber (KD)

2015/16:1600 Strategi för mer cykling av Stina Bergström m.fl. (MP)

2015/16:1693 Främja användningen av elcyklar av Edward Riedl (M)

2015/16:1709 Frihet att svänga till höger vid rödljus av Finn Bengtsson (M) och Pia Hallström (M)

2015/16:1728 Hastighetsbegränsning för elcyklar av Edward Riedl (M)

2015/16:1744 Bygg cykelbana Västerås-Köping av Åsa Coenraads (M) och Jessica Polfjärd (M)

2015/16:1939 Bygg cykelbana mellan Västerås och Enköping av Åsa Coenraads (M) och Jessika Roswall (M)

2015/16:1991 Arbetsmarknad och arbetsliv av Désirée Pethrus m.fl. (KD)

2015/16:2123 Trafiksäkerhetspolitik som bidrar till bättre hälsa av Karin Svensson Smith (MP)

2015/16:2283 Informationskampanj kring trafikkunskap av Larry Söder (KD)

2015/16:2512 Gemenskap och framtidstro av Andreas Carlson m.fl. (KD)

2015/16:2847 Turism och besöksnäring av Josef Fransson m.fl. (SD)

2015/16:2961 Ansvar för nationella cykelleder av Jan R Andersson (M)

2015/16:3058 Bättre konkurrensvillkor för alla transportslag av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

2015/16:3059 Infrastruktur för mobilitet och hållbarhet av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, FP, KD)

2015/16:3090 Trafikteori i skolan av Markus Wiechel (SD)

2015/16:3148 Utgiftsområde 22 Kommunikationer av Robert Halef m.fl. (KD)

2015/16:3207 Utgiftsområde 24 Näringsliv av Penilla Gunther m.fl. (KD)

2015/16:3208 Infrastruktur för långsiktig hållbarhet av Anders Åkesson m.fl. (C)

En gång om året får riksdagsledamöterna lämna motioner, förslag, i praktiskt taget vilket ämne som helst. Det är vid den allmänna motionstiden som äger rum på hösten.

Ledamöterna får under denna tid lämna in motioner om alla frågor som riksdagen kan besluta om. Motioner som lämnas in under den allmänna motionstiden kallas för fristående motioner eller allmänna motioner. En motion kan innehålla ett eller flera förslag, yrkanden.

Varje motion hänvisas till något av riksdagens utskott för beredning. Utskotten går igenom förslagen i motionerna och lämnar förslag på vad riksdagen ska besluta innan riksdagen tar ställning i kammaren.

Värt att veta att det är normalt att det inte går igenom många förslag.

1,5 procent av motionsförslagen fick ja 2002–2006.

0,1 procent av motionsförslagen fick ja 2006–2010.

1,6 procent av motionsförslagen fick ja 2010–2014.

Källa: riksdagen.se

Cykelförsäljningen fortsätter att öka

Cykeltrenden håller i sig i Sverige visar nya siffror från FoG, Svenska Cykelfabrikant och Grossistföreningen.

Cykelförsäljningen ligger stabilt högt över en halv miljon cyklar, de fem senaste säsongerna och cykelförsäljningen ökar varje år.

 • 2014/2015 så såldes 598 000 cyklar.
 • 2013/2014 så såldes 584 000 cyklar.
 • 2012/2013 så såldes 555 000 cyklar.
 • 2011/2012 så såldes 540 000 cyklar.
 • 2010/2011 så såldes 501 000 cyklar.

Det har alltså sålts över 2,7 miljoner cyklar på 5 år.

Går man tillbaka till säsongen 2010/2011, då det enligt Cykelbranschens marknadsuppskattning såldes 501 000 cyklar, och jämför med senaste säsongens 598 000 sålda cyklar, rör det sig om en uppgång på över 20 procent.

Försäljningen av elcyklar har ökat med nära 70 procent, det innebär cirka 30 000 elcyklar sålda i år.

Racer gör ett rejält ryck och ökar med över 31 procent, och MTB ökar med hela 18 procent.

Även hybridcyklarna har fortsatt tillväxt, ökar med 17 procent och man kan nog säga att det är den nya standardcykeln i Sverige.

Källa: Cykel Motor och Sportfackhandlarna

22 sep. 2015

Göteborgs mest cykelvänliga arbetsplatser 2015

Till Göteborgs cykelvänligaste arbetsplats 2015 utsågs Sweco, med motiveringen:
”För att de i samklang med företagets arbete för hållbar utveckling prioriterade cyklister framför bilister när de flyttade till nya lokaler.”

Teknikkonsultföretaget Sweco, som i samband med en flytt av hela kontoret passade på att underlätta för medarbetarna att kunna göra medvetna och hållbara val i sin vardag.

Efter en resevaneundersökning bland medarbetarna, så tog man helt enkelt bort bilparkeringar i källaren och gjorde om dem till cykelparkeringar, vilket ligger helt i linje med teknikkonsultföretagets övriga engagemang för att bidra till en hållbar utveckling i samhället.

Utmärkelsen för Årets bästa cykelidé 2015 gick till Kvinnofolkhögskolan.
Motivering: “För deras idé och initiativ till att erbjuda cykelkurser för deltagare som, av olika anledning, inte haft möjlighet att lära sig att cykla tidigare i livet. På så vis ges fler tillfälle att uppleva cykelns möjligheter och friheter.”

Årets Rookie 2015 blev Ica Maxi Angered.
Motivering: “För deras entusiasm och målsättning att ständigt bli fler cyklister som cyklar till och från arbetet samt deltar i tävlingar. Ica Maxi Angered visar på ett utomordentligt sätt hur cyklingen kan skapa gemenskap på arbetsplatsen.”

Göteborgs cykelvänligaste arbetsplats 2015

1. Sweco
2. Gryaab AB
3. White Arkitekter AB

Årets Rookie 2015

1. ICA Maxi Angered
2. Konsument- och medborgarservice
3. Försäkrings AB Göta Lejon

Bästa Cykelidé 2015
1. Kvinnofolkhögskolan
2. COWI
3. Miljöförvaltningen Göteborgs stad

Det här är tredje året som trafikkontoret i Göteborgs Stad uppmuntrar arbetsplatser att göra det enklare för sina medarbetare att cykla till och från jobbet. Utmärkelsen är öppen för alla arbetsplatser i Göteborg med minst tio medarbetare.

Nästa omgång av Cykelvänlig arbetsplats drar redan igång nu och anmälan sker via cykelvanlig.se.

Källa: cykelvanlig.se, forlivochrorelse.se, vartgoteborg.se

21 sep. 2015

Cykeln i Budgetproposition 2016

Här nedanför har jag samlat utdrag från regeringens budgetproposition som presenterades den 21 september 2015.

Regeringens har bland annat en ambition att återkomma till riksdagen med en Nationell cykelstrategi under 2016.

Budgetpropositionen finns i sin helhet publicerad på regeringens webbplats
Utdragen här nedan har gjorts från den delen i propositionen som berör kommunikationer: Utgiftsområde 22 Kommunikationer (pdf 1 MB)

Cykeln nämns i dessa avsnitten

Utgiftsutveckling

Transportpolitik

Mäns och kvinnors resmönster

Barns möjligheter att använda transportsystemet

Kollektivtrafik, gång och cykel

Trafiksäkerhet

Analys och slutsatser

Transportsystem i hela landet

Ett intensifierat arbete för trafiksäkerheten

Nationell cykelstrategi

Regeringens överväganden

Utgiftsutveckling sid. 13

Regeringen föreslår att 54 122 miljoner kronor anvisas till utgiftsområde 22 Kommunikationer för 2016. För 2017 beräknas anslagsnivån till 55 169 miljoner kronor, för 2018 till 55 724 miljoner kronor och för 2019 till 55 489 miljoner kronor.

Den successiva ökningen av anslagsmedel härrörs till aviserade infrastruktursatsningar (prop. 2012/13:25, bet. 2012/13:TU2, rskr. 2012/13:119) samt ytterligare 2 000 miljoner kronor 2015 till medfinansiering till kommuner för att främja hållbara stadsmiljöer cykelinfrastruktur (prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:TU1, rskr. 2014/15:86).

Under 2015 genomfördes en förstärkning av drift och underhåll av järnvägsinfrastrukturen med 620 miljoner kronor som en följd av riksdagens beslut med anledning av propositionen Vårändringsbudget för 2015 (prop. 2014/15:99, bet. 2014/15:FiU21, rskr. 2014/15:255). I 2015 års ekonomiska vårproposition 2015 (prop. 2014/15:100) aviserades även en fortsatt tillfällig förstärkning av drift och underhåll av järnvägsinfrastrukturen under åren 2016 till 2018 med 1 240 miljoner kronor per år.

Vidare har regeringen i 2015 års ekonomiska vårproposition aviserat en övergång mot att budgetera och redovisa sjöfartsstödet som utgifter mot anslag. Konsekvensen av denna förändring blir en anslagsökning fr.o.m. 2016 om ytterligare 1 600 miljoner kronor.

Utöver dessa satsningar förstärker regeringen underhållet till järnväg med 400 miljoner kronor under perioden 2016–2019 för åtgärder på järnväg i landsbygd. Regeringen satsar också preliminärt 300 miljoner kronor under perioden 2016–2019 som en kompensation till godstransportörer på spår för icke internaliserade kostnader avseende godstransporter på väg respektive inom sjöfarten.

Regeringen satsar vidare 400 miljoner kronor under perioden 2016–2019 på vägunderhåll i landsbygd samt totalt 100 miljoner kronor 2016–2017 på åtgärder som främjar användandet av cykel.

Slutligen satsar regeringen 850 miljoner kronor 2016–2019 på åtgärder som främjar kollektivtrafik på landsbygd.
I tabell 3.2 redovisas förändringar av anslagsnivån för perioden 2016–2019 jämfört med statens budget för 2015 fördelat på olika komponenter.

Den pris- och löneomräkning som görs årligen av anslagen för förvaltningsändamål för att kompensera myndigheterna för pris- och löneökningar utgör en del av den föreslagna anslagsförändringen.

Transportpolitik sid. 17

Omfattning

För 2015 prognostiseras de totala utgifterna för området uppgå till 46 497 miljoner kronor.

Regeringens förslag till anslag för 2016 för transportpolitiken innebär att 53 725 miljoner kronor anvisas.

För 2017 beräknas anslagsnivån till 54 771 miljoner kronor, för 2018 till 55 325 miljoner kronor och för 2019 till 55 134 miljoner kronor.

Den successiva ökningen av anslagsmedel härrörs till aviserade infrastruktursatsningar (prop. 2012/13:25, bet. 2012/13:TU2, rskr. 2012/13:119) samt ytterligare 2 000 miljoner kronor till medfinansiering till kommuner för att främja hållbara stadsmiljöer och cykelinfrastruktur i budgetpropositionen 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 22, bet. 2014/15:TU1, rskr. 2014/15:86).

Under 2015 genomfördes en förstärkning av drift och underhåll av järnvägsinfrastrukturen med 620 miljoner kronor som en följd av riksdagens beslut om Vårändringsbudget för 2015 (prop. 2014/15:99, bet. 2014/15:FiU21, rskr. 2014/15:255). I 2015 års ekonomiska vårproposition 2015 (prop. 2014/15:100, bet. 2014/15:FiU20, rskr. 2014/15:254) aviserades även en fortsatt tillfällig förstärkning av drift och underhåll av järnvägsinfrastrukturen under åren 2016 till 2018 med 1 240 miljoner kronor per år.

Utöver dessa satsningar förstärker regeringen underhållet till järnväg med 400 miljoner kronor under perioden 2016–2019 för åtgärder på järnväg i landsbygd.

Regeringen satsar också preliminärt 300 miljoner kronor under perioden 2016–2019 som en kompensation till godstransportörer på spår för icke internaliserade kostnader avseende godstransporter på väg respektive inom sjöfarten.

Regeringen satsar vidare 400 miljoner kronor under perioden 2016–2019 på vägunderhåll i landsbygd samt totalt 100 miljoner kronor 2016–2017 på åtgärder som främjar användandet av cykel.

Slutligen satsar regeringen 850 miljoner kronor 2016–2019 på åtgärder som främjar kollektivtrafik på landsbygd. Vidare har regeringen i 2015 års ekonomiska vårproposition aviserat en övergång mot att budgetera och redovisa sjöfartsstödet som utgifter mot anslag.

Konsekvensen av denna förändring blir en anslagsökning fr.o.m. 2016 om ytterligare 1 600 miljoner kronor.
Som en förstärkning på utgiftssidan minskas samtliga anslag som pris- och löner omräknas (PLO-anslag), såväl förvaltningsanslag för myndigheter under regeringen som investeringsanslag. Syftet med åtgärden är att bidra med finansiering till prioriterade satsningar.

Funktionsmål sid. 21

Funktionsmålet innebär att transportsystemets utformning, funktion och användning ska med-verka till att ge alla en grundläggande tillgänglig-het med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov. Funktionsmålet har konkretiserats i följande preciseringar.

– Medborgarnas resor förbättras genom ökad tillförlitlighet, trygghet och bekvämlighet.

– Kvaliteten för näringslivets transporter förbättras och stärker den internationella konkurrenskraften.

– Tillgängligheten förbättras inom och mellan regioner samt mellan Sverige och andra länder.

– Arbetsformerna, genomförandet och resultaten av transportpolitiken medverkar till ett jämställt samhälle.

– Transportsystemet utformas så att det är användbart för personer med funktionsnedsättning.

– Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt använda transportsystemet och vistas i trafikmiljöer ökar.

– Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel förbättras.

Mäns och kvinnors resmönster sid. 26

I de nationella resvaneundersökningarna RES 2005–2006 och RVU Sverige 2011–2014 har mäns och kvinnors regionala resande mätts under en period. Dessa visar att mäns resande är nästan 25 procent längre än kvinnornas. Under den senare perioden har inga statistiskt tydliga förändringar skett jämfört med 2005–2006.

Av diagrammet ovan framgår att män kör bil regionalt ungefär 85 procent längre än vad kvinnor gör, men reser med bil som passagerare regionalt drygt 40 procent mindre än kvinnor. Under 2005–2006 reste män signifikant mindre med regional kollektivtrafik än kvinnor.

Men skillnaden har dock minskat med ungefär 10 procent under åren 2011–2014 och det finns inte längre en signifikant skillnad mellan mäns och kvinnors resande med regional kollektivtrafik.

För resande till fots eller med cykel är det små skillnader mellan kön, men de färdsätten tillsammans med kollektivtrafik utgör dock en större andel av kvinnors resande eftersom de reser totalt kortare sträckor än män.

Män har också en något längre total restid per person, ungefär tre procent, för sina regionala resor än vad kvinnor har, vilket kan jämföras med att de reser nästan 30 procent längre regionalt.

När det gäller inrikes interregionala resor är mäns totala restid per capita ungefär 34 procent högre än kvinnors, vilket ungefär svarar mot den relativa skillnaden i total resesträcka som var ungefär 40 procent mer för männen än för kvinnorna. Det har inte skett några tydliga förändringar sedan 2005–2006.

Barns möjligheter att använda transportsystemet sid.27

Barns färdsätt har förändrats till mer bilåkande, vilket tyder på att barn i mindre utsträckning använder transportsystemet själva. Detta är inget nytt. Under de senaste trettio åren har barns rörelsefrihet i transportsystemet minskat.

Föräldrarna tillåter barnen i allt mindre grad att själva röra sig i närmiljön jämfört med tidigare föräldragenerationer. Det omfattar resor till och från skolan samt resor för vardagliga fritidsaktiveteter, ärenden och besök hos vänner.

Det vanligaste färdsättet vid resor till skolan för barn i åldrarna 6 till 12 år 2013–2014 är med bil, 35 procent, jämfört med 32 procent som går till skolan. Som en jämförelse kan nämnas att motsvarande siffror för 2005–2006 var 40 procent gående och 28 procent som åkte bil.

Skillnaderna kan bero på förändrade attityder hos föräldrarna och det fria skolvalet, men det kan också bero på sämre förutsättningar för barn att själva använda transportsystemet.
Barn över 13 år åker till största delen med allmän kollektivtrafik till skolan.

Det är ytterst få barn som, efter den genomförda hastighetsjusteringen, behöver vistas vid buss- eller taxi-hållplatser på vägar med en hastighetsbegränsning på 90 km/h eller högre. Antalet hållplats-fickor och väderskydd har blivit fler med åren samtidigt som andelen barn som behöver göra ett buss- eller taxibyte har ökat.

Vid en genom-gång av de regionala trafikförsörjnings-programmen visar det sig att mindre än hälften (7 av 20) har formulerat mål eller delmål som uttryckligen behandlar barns möjligheter att använda kollektivtrafiken eller vistas i dess närmiljö.

Under 2014 omkom 14 barn i vägtrafiken. Av de omkomna barnen var 11 pojkar och 3 flickor. Med barn avses här alla som inte fyllt 18 år. Det är det näst lägsta antalet omkomna barn sedan statistik började föras på 1930-talet. Under 2013 omkom 11 barn. Under den senaste tioårs-perioden har antalet omkomna barn i vägtrafiken halverats.

Förklaringen till detta är enligt Trafik-verket lägre hastigheter på vägar, säkrare fordon samt att arbetet med säkerhetshöjande åtgärder fortgår.

Bland barn mellan 7 och 14 år som skadas svårt i trafiken är de flesta gående, följt av personbilspassagerare. Av de svårt skadade var 137 pojkar och 106 flickor. Barn i 15–17 årsåldern skadas i stället svårt vid mopedåkande.

Kraven på körkort respektive förarbevis för att köra moped från 15 år kan sägas ha minskat barns möjligheter att köra moped samtidigt som de troligen kör säkrare än tidigare. Trafikverket arbetar med att minska riskerna vid körning med moped och motorcykel, exempelvis genom ökad och rätt hjälmanvändning, säkrare vägar och gator samt genom att minska incitamenten till trimning.

I syfte att underlätta barns cyklande infördes också nya trafikregler under 2014 som innebär att det är tillåtet för barn till och med det år de fyller 8 år att även cykla på gångbanor där cykel-väg saknas.

Inga barn har omkommit eller skadats allvarligt inom vare sig sjöfarten eller luftfarten under 2014 medan det inom bantrafiken omkom fem barn varav fyra dödsfall rubricerades som själv-mord.

Slutsatsen är att åtgärder för att barns möjlig-heter att använda transportsystemet ska öka görs, framför allt inom vägtrafiken där de flesta olyckor sker. Samtidigt finns det förbättrings-potential när det gäller barns möjligheter att använda den allmänna kollektivtrafiken.

Regeringens bedömning är att barns möjligheter att använda transportsystemet och vistas i trafikmiljöer är oförändrade.

Kollektivtrafik, gång och cykel sid.28

Kollektivtrafikens andel av persontransport-arbetet har sedan 2004 ökat med över två procentenheter. Mest betydande för utvecklingen har varit det stigande järnvägsresandet. I absoluta tal har transportarbetet för gång, cykel och moped minskat med fyra procent sedan 2009.

Om man antar att användandet av olika färdsätt påverkas av hur goda förutsättningarna är för vart och ett av dessa, skulle statistiken kunna vara en indikation på att förutsättningarna för kollektivtrafikresande har förbättrats mer än förutsättningarna för gång och cykel.

Andelen av de kortväga resorna, kortare än 5 kilometer, som sker till fots, med cykel eller med buss ligger relativt konstant över tid, strax under 70 procent. Gång är det vanligaste färdsättet och utgör ungefär hälften av alla kortväga resor.

Fortsatt är bilen ett välanvänt färdsätt för många. Med andra ord bör det finnas möjlighet för att en ökad andel av resorna ska kunna ske med gång, cykel och kollektivtrafik framöver.

Under 2005–2006 reste män mindre med regional kollektivtrafik än kvinnor. Denna skillnad har minskat och det finns inte längre en signifikant skillnad mellan mäns och kvinnors resande med regional kollektivtrafik.

Män har en något längre total restid per person, ungefär 3 procent, för sina regionala resor än vad kvinnor har. Fördelat på reseärenden är skillnaden i total restid större. Skillnader mellan mäns och kvinnors restid för olika typer av ärenden speglar att det fortfarande finns tydliga könsmässiga skillnader, att män förvärvsarbetar i större utsträckning och kvinnor tar ett större ansvar för hushålls- och omsorgsarbetet.

I Göteborg, Malmö och Stockholm har den lokala och regionala kollektivtrafiken i några väsentliga avseenden nått kapacitetstaket. Det är trångt både vad gäller infrastrukturen och ombord på fordon under rusningstrafik.

Under 2014 har Trafikanalys slutrapporterat regeringsuppdraget att utvärdera effekterna av den öppnade marknaden för långväga persontrafik på järnväg samt den nya lagen om kollektivtrafik (dnr 2011/03859/MRT).

Båda reformerna syftade till att gagna resenärerna genom ökad marknadsdynamik, ett diversifierat utbud samt lägre priser, vilket förväntades resultera i en ökad andel resande med kollektivtrafik. Effekterna har varit blandade.

Det totala antalet utbudskilometer i den samhällsfinansierade lokala och regionala kollektivtrafiken har ökat med 2 procent mellan 2012 och 2013. Under perioden 2004–2013 har utbudet ökat med 20 procent och resandet med 27 procent, medan de totala kostnaderna har ökat betydligt mer. Resenärerna har delvis betalat denna kostnadsökning med högre priser. Även den offentliga ersättningen har ökat.

En av förväntningarna på reformerna var att de skulle leda till större innovationsgrad då samhällsbetald trafik fick potentiell konkurrens av kommersiell trafik. Utvärderingen visar att det nu finns ett betydande kommersiellt inslag i den interregionala trafiken, särskilt på järnväg där 37 procent av trafiken utförs helt utan subventioner. Ett par nya operatörer har kommit till efter reformerna, dessa har 1,5 procent av det utbud som planeras i tågplanen för 2015. I den regionala kollektivtrafiken körs 2,9 procent på rent kommersiella grunder. Nya kommersiella aktörer konkurrerar med en kraftigt subventionerad regional kollektivtrafik.

Även på marknaden för regional kollektiv-trafik finns inträdeshinder som rör till exempel konkurrensvillkoren vid trafikering, tillgång till samordnade betal- och biljettsystem, och tillgång till bytespunkter. För att undersöka om det bör bli obligatoriskt för kollektivtrafikföretag att tillhandahålla data som gör det möjligt att bygga system för information, bokning och biljettförsäljning av kollektivtrafikresor genomfördes 2014 en intern utredning på Regeringskansliet (Näringsdepartementet), som resulterade i en rad förslag på ökad öppenhet och rapporterings-skyldigheter (dnr N2014/02167/TE).

Under 2014 har 1 075 miljoner kronor utbetalades som statlig medfinansiering för åtgärder som höjer säkerhet, attraktivitet och tillgänglighet i lokal och regional kollektivtrafik, främst till kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter.

Bland åtgärderna kan nämnas busshållplatser, resecentrum, gång- samt cykelvägar, spårfordon, kollektivtrafikanläggningar och ombyggnader av kajanläggningar.

Ur en internationell synvinkel ligger Sverige kring ett europeiskt genomsnitt när det gäller cykeltrafikens andel av det totala antalet huvud-resor. I Sverige ligger andelen stabilt kring ca 9 procent och har inte förändrats nämnvärt jämfört med de senaste resevaneundersökningarna. Däremot har den genomsnittliga cykelresan blivit något längre under senare år.

Av den totala reslängden mätt i personkilometer utgjorde cyklingen 1,4 procent eller 192 kilometer per person och år under 2014. Cykelns andel av totalt resande förväntas minska som en konsekvens av framförallt regionförstoring.

För resande till fots eller med cykel är det små skillnader mellan könen.

Trafikverket har under 2014 byggt 183,3 kilometer nya gång- och cykelvägar vilket är en fyrdubbling mot 2013. Under 2014 färdigställdes 12 planskilda korsningar för gång- och cykel vilket är en minskning mot tidigare år.

Trafikverket fortsätter arbetet med handlingsplanen till den cykelstrategi som redovisats till regeringen. Detta har bl.a. resulterat i att cykelvägnätet längs det statliga vägnätet har börjat införas i den nationella vägdatabasen (NVDB), och en översyn av drift- och underhållsstandard för cykelbanor har påbörjats.

Hänsynsmål – säkerhet, miljö och hälsa

Trafiksäkerhet sid. 35

Ett effektivt trafiksäkerhetsarbete förutsätter en god helhetssyn vad gäller säkerhetsarbetet inom de olika trafikslagen. Syftet med de åtgärder som vidtas är att i linje med nollvisionen rädda liv och förhindra att människor blir allvarligt skadade i transportsystemet.

En viktig förutsättning för att kunna vidta relevanta åtgärder på området är att få in korrekta och jämförbara olycksdata från olyckor och undersökningar av dessa. Utredningen om över-syn av bestämmelserna om undersökning av olyckor (dir. 2013:65) har lämnat delbetänkandet Olycksregister och djupstudier på transportområdet (SOU 2014:24) samt slutbetänkandet Nya bestämmelser om säkerhetsutredning av olyckor (SOU 2014:82).

Betänkandena som innehåller förslag om en mer enhetlig och effektiv reglering av undersökningar av olyckor, samt register över sådana händelser, har remitterats och beredningen av förslagen fortsätter inom Regeringskansliet.

Syftet med utredningens förslag är att arbetet med olycksregister och de olycksutredningar som sker ska ge ett bra underlag för det fortsatta säkerhetsarbetet. Bland annat föreslår utredningen när det gäller vägtrafikolycksregistret Strada att åtgärder vidtas för att förbättra kvaliteten i rapporteringen från akutsjukhusen.

Inom flera av trafikslagen visar utvecklingen att målpreciseringarna för trafiksäkerhet kan behöva ses över. När det gäller vägtrafiken är utvecklingen mot målen positiv. De mål för antalet döda som finns för hela EU gäller för en delvis annan tidsperiod än de svenska och dessutom pågår ett arbete för att ta fram mål för allvarligt skadade inom EU. Inom sjöfarten och luftfarten gäller de svenska preciseringarna hela området, trots att olyckor mestadels inträffar med mindre farkoster och på fritiden.

Målpreciseringarna gäller vidare endast olyckor, medan en stor andel av de som omkommer inom vägtrafiken och majoriteten av de som omkommer inom bantrafiken gör det i händelser som bedöms vara självmord. Mot bakgrund av detta påbörjar regeringen nu ett arbete för att se över preciseringarna av målen.

Indikator: Omkomna och allvarligt skadade inom vägtrafiken s.35

Arbetet med nollvisionen – att inga människor på lång sikt ska behöva dö eller skadas allvarligt inom vägtrafikområdet – har kommit långt.

Inom vägtransportområdet är preciseringen av målet för perioden 2007–2020 att antalet döda ska halveras och antalet allvarligt skadade minskas med en fjärdedel mellan 2007 och 2020. Utgångstalen är beräknade utifrån basåren 2006–2008, vilket enkelt uttryckt innebär att högst 220 personer ska omkomma och högst 4 122 skadas allvarligt 2020.

Även om antalet omkomna har stigit 2014 jämfört med de närmast föregående åren, så är utvecklingen sedd över flera år fortfarande i nivå med den som krävs för att uppnå målet. Under tioårsperioden 2005–2014 har den genomsnittliga årliga minskningen varit ungefär 5 procent. Med en fortsatt utveckling i liknande takt kommer målet att nås.

Självmord står för ungefär åtta procent av de trafikdödade, och särredovisas i statistiken. Under 2014 har 25 dödsfall genom självmord inträffat inom vägtrafiken, jämfört med 28 dödsfall 2013 och 36 dödsfall 2012. Under de senaste åren har metoderna för att bedöma om en person avlidit genom självmord förbättrats. Den förbättrade metodiken för att identifiera självmord i vägtrafiken har resulterat i att fler

dödsfall kunnat uteslutas från olycksstatistiken jämfört med tidigare år. Det är dock fortsatt viktigt att redovisa antalet suicid i trafiksäkerhetsstatistiken.

Antalet svårt skadade enligt officiell statistik baserat på polisens rapportering minskade 2014 till 2 399, från 2 716 året innan. Med utgångspunkt i akutsjukhusens rapportering i Strada beräknas antalet allvarligt skadade, dvs. med en bestående invaliditetsgrad på minst en procent, till 4 900 personer 2014. Detta ligger inte i linje med nödvändig utveckling för att nå målet till 2020.

Inom EU finns ett mål om en halvering av antalet omkomna 2020 jämfört med 2010. Målet avser utvecklingen i EU som helhet men om Sverige skulle ta ”sin” del motsvarar det en skärpning av 220-målet till högst 133 dödade (exklusive självmord) år 2020. Detta skulle innebära ett årligt genomsnittligt antal omkomna på 12 procent fram till 2020, vilket är en betydligt snabbare utveckling än hittills. Inom EU pågår också ett arbete för att kunna sätta gemensamma mål för antalet allvarligt skadade.

Indikator: Omkomna och allvarligt skadade inom olika trafikantgrupper sid. 36

Under 2014 omkom, exklusive självmord, 191 män och 79 kvinnor i vägtrafikolyckor. Andelen omkomna män av det totala antalet omkomna har under de senaste 10 åren varit i genomsnitt

74 procent och andelen kvinnor 26 procent, med ganska stora årliga fluktuationer. Antalet barn 0–17 år som dödades i vägtrafiken var 14 stycken, varav 11 pojkar och 3 flickor. Det är det näst lägsta antalet omkomna barn (näst efter 2013 års siffra) sedan man började föra statistik. Under den senaste tioårsperioden har antalet omkomna barn i vägtrafiken halverats.

Antalet allvarligt skadade, som prognostiseras utifrån akutsjukhusens rapportering i Strada, har ökat de senaste åren. Ökningen består helt av skadade cyklister, medan antalet allvarligt skadade i personbilar och andra fordon har stabiliserats.

Cyklisterna utgör 10 procent av dem som dödas i vägtrafiken, men hela 44 procent av de allvarligt skadade (mer än en procents invaliditet). Vidare är 37 procent av de mycket allvarligt skadade (mer än tio procents invaliditet) cyklister.

Faktorer som inverkar på trafiksäkerheten för cyklister är främst hur väl infrastrukturen är anpassad för cykling vad gäller underhåll och hinder.

Eftersom en stor del av cykelolyckorna utgörs av singelolyckor, där halt underlag bidragit till olyckan, är kommunernas arbete med underhåll av cykelbanorna helt avgörande för möjligheterna att få ner antalet olyckor.

När det gäller hur allvarlig en olycka blir har hjälmanvändning stor betydelse främst när det gäller allvarliga skador på huvudet, där ungefär hälften av dessa hade kunnat undvikas med hjälm. Vidare visar undersökningar att hälften av dem som avlider i cykelolyckor är påverkade av alkohol, droger eller läkemedel.

En stor grupp allvarligt skadade som inte ingår i definitionen av vägolyckor är gående som råkar ut för fallolyckor. Även för denna grupp är vägunderhållet av stor betydelse.

Analys och slutsatser

Urklipp från: Tabell 3.7 Samlad bedömning för transportområdet sid. 44

Kostnader för investeringar per åtgärdskategori sid. 48

Transportsystem i hela landet sid. 57

Regeringen föreslår att energiskatten på bensin och dieselbränsle höjs, vilket stärker bränslesnåla fordons konkurrenskraft och ökar drivkraften för att samåka, cykla eller använda kollektivtrafik. Samtidigt är tillgången till kollektivtrafik som alternativ till bil begränsad på landsbygden.

För att främja den regionala tillväxten och goda levnadsvillkor på Sveriges landsbygd föreslår regeringen därför satsningar på kollektivtrafik i landsbygd samt på förbättrat vägunderhåll respektive järnvägsunderhåll. Satsningen på kollektivtrafik i landsbygd föreslås uppgå till 200 miljoner kronor 2016 och beräknas uppgå till 210 – 230 miljoner kronor per år 2017–2019.

Det är viktigt att arbetet fokuserar på ökad trafiksäkerhet för utsatta trafikantgrupper såsom cyklister och gångtrafikanter, samt barn och äldre. Här har kommunerna en viktig roll att spela eftersom en stor del av gåendet och cyklandet sker inom tätorter.

Regeringen vill uppmuntra alla berörda aktörer att ta ett ansvar och medverka till ökad trafiksäkerhet. Sverige befinner sig i framkant internationellt i trafiksäkerhetsfrågor och svenska företag utvecklar produkter med stark internationell efterfrågan. Ett intensifierat arbete kan bidra till både säkrare trafik i Sverige och ett stärkt innovationsklimat för nya produkter och tjänster för ökad trafik-säkerhet, vilket bidrar till att nå målet att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020.

Åtgärder för ökad trafiksäkerhet, såsom ITS-system för variabla hastighetsgränser och trafikinformation, kan även innebära fördelar för miljö och hälsa genom lägre utsläpp och mindre buller.

Regeringen har inlett arbetet med näst kommande planperiod för transportinfrastrukturen 2018–2029. Inom ramen för detta arbete kommer regeringen att säkerställa att trafiksäker-hetsfrågor belyses grundligt och att politiken utvecklas i syfte att stärka trafiksäkerheten inom alla transportslag.

Ett intensifierat arbete för trafiksäkerheten sid. 60

Regeringen kommer att intensifiera arbetet för ökad säkerhet och trygghet på vägarna. Det finns en rad områden där Sverige har varit framgångs-rikt, exempelvis genom mittseparering av väg-sträckor, användning av trafiksäkerhetskameror och justerade hastighetsgränser.

Detta arbete kommer att fortsätta. Sverige har i dag ett etappmål om högst 220 döda i vägtrafiken och en minskning av antalet allvarligt skadade med en fjärdedel till 2020. Ambitiösa mål har stor betydelse för att stimulera utvecklingen mot nya sätt att minska antalet dödade och allvarligt skadade i bl.a. vägtrafiken.

Det är viktigt att arbetet fokuserar på ökad trafiksäkerhet för utsatta trafikantgrupper såsom cyklister och gångtrafikanter, samt barn och äldre. Här har kommunerna en viktig roll att spela eftersom en stor del av gåendet och cyklandet sker inom tätorter.

Regeringen vill uppmuntra alla berörda aktörer att ta ett ansvar och medverka till ökad trafiksäkerhet. Sverige befinner sig i framkant internationellt i trafik-säkerhetsfrågor och svenska företag utvecklar produkter med stark internationell efterfrågan.

Ett intensifierat arbete kan bidra till både säkrare trafik i Sverige och ett stärkt innovationsklimat för nya produkter och tjänster för ökad trafik-säkerhet, vilket bidrar till att nå målet att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020.

Åtgärder för ökad trafiksäkerhet, såsom ITS-system för variabla hastighetsgränser och trafikinformation, kan även innebära fördelar för miljö och hälsa genom lägre utsläpp och mindre buller.

Regeringen har inlett arbetet med näst kommande planperiod för transportinfrastrukturen 2018–2029. Inom ramen för detta arbete kom-mer regeringen att säkerställa att trafiksäker-hetsfrågor belyses grundligt och att politiken utvecklas i syfte att stärka trafiksäkerheten inom alla transportslag.

Nationell cykelstrategi sid. 60

I arbetet med att uppnå ett mer hållbart transportsystem är det angeläget att cyklingens andel av det totala resandet ökar.

Cykling är bra för klimatet, för folkhälsan och för att minska trängseln i stadstrafiken. Regeringen föreslår därför en tvåårig satsning på cykelfrämjande åtgärder. Satsningen föreslås uppgå till 25 miljoner kronor 2016 och beräknas till 75 miljoner kronor 2017.

Regeringen avser att arbeta för en ökad och säker cykling. Ett led i detta arbete är att i dialog med berörda aktörer ta fram en nationell cykelstrategi. Kommunerna har en central roll i arbetet för att främja cykling genom deras ansvar för cykelinfrastrukturen i tätorterna.

Cykling ses i allt större utsträckning som ett eget transportsätt. I arbetet med att uppnå ett mer hållbart transportsystem är det angeläget att cyklingens andel av det totala resandet ökar.

Cykling är bra för klimatet, för folkhälsan och för att minska trängseln i stadstrafiken. Regeringen verkar för ökad och säker cykling och ett led i arbetet är att ta fram en nationell cykelstrategi.

Den övervägande delen av cyklandet sker i form av korta resor, i snitt ca 3 km, lokalt och i viss mån regionalt. Det betyder att kommunerna har ett stort ansvar som väghållare för cykelinfrastrukturen i tätorterna.

Många kommuner gör också stora och viktiga insatser för ökad cykling. En nationell strategi syftar till att ge goda förutsättningar för alla aktörer att ta sitt ansvar.

De verktyg regeringen har till sitt förfogande är främst anslag, regler, myndighetsstyrning samt forskning och utveckling.
Strategin bör tas fram i samarbete med kommuner, cykelorganisationer och andra intressenter. Regeringens ambition är att återkomma till riksdagen i frågan under 2016.

Regeringens överväganden

Cykelsatsning sid. 69

Cykling är ett transportsätt som så väl miljömässigt som ur ett folkhälsoperspektiv har många fördelar. Regeringen gör en tvååring satsning på 25 miljoner kronor 2016 och 75 miljoner kronor 2017 på cykelfrämjande åtgärder. Regeringen föreslår därför att anslag 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur ökas med 25 miljoner kronor 2016 och 75 miljoner kronor 2017.

Satsning på vägar och järnvägar i landsbygd sid. 72

Regeringen föreslår att energiskatten på bensin och dieselbränsle höjs, vilket stärker bränslesnåla fordons konkurrenskraft och ökar drivkraften för att samåka, cykla eller använda kollektivtrafik. Samtidigt är tillgången till kollektivtrafik som alternativ till bil begränsad på landsbygden.

För att främja den regionala tillväxten och goda levnadsvillkor på Sveriges landsbygd föreslår regeringen därför tidsbegränsade satsningar på förbättrat vägunderhåll respektive järnvägsunderhåll. Vägunderhållet föreslås ökas med 100 miljoner kronor 2016.

För åren 2017–2019 beräknas satsningen uppgå till 100 miljoner kronor per år. Satsningen inriktas på åtgärder för bärighet, tjälsäkring och beläggning. Det är åtgärder som är viktiga för regional tillväxt och vägnätet på landsbygden.

I avsikt att förbättra järnvägssystemets funktionalitet samt främja regional tillväxt och landsbygdens förutsättningar föreslås att järnvägsunderhållet ökas tillfälligt med 100 miljoner kronor 2016. För åren 2017–2019 beräknas satsningen uppgå till 100 miljoner kronor per år.

Trafikverket kommer att få i uppdrag av regeringen att återkomma om underhållsåtgärder som i närtid kan öka järnvägens funktionalitet utanför de stora och mest trafikerade banorna.

Satsningen på järnvägsunderhållet kompletterar regeringens redan beslutade och aviserade satsning på järnvägsunderhåll 2015–2018 som koncentrerats till de stora och mest trafikerade områdena.

Källa: Budgetproposition 2016 Utgiftsområde 22: Kommunikationer