30 aug. 2014

Nya trafikregler för cykelöverfarter efter 1 september

Regeringen har under sommaren beslutat om nya trafikregler för cykelöverfarter som börjar gälla redan den 1 september.

Den 1 september blir alla befintliga cykelöverfarter per automatik cykelpassager. En konsekvens av detta blir att kommunerna måste överväga hur man ska arbeta med tanke på de nya reglerna. Varje kommun gör sin bedömning av hur trafiksäkra och tydliga man anser olika alternativ vara.

Frågan är om den nya företeelsen ”cykelpassager” endast ska finnas i kommunen under en övergångstid tills de omvandlats till den nya säkrare typen av cykelöverfart eller om de ska finnas kvar parallellt som ett alternativ.

Vägmarkering M16

Cykelpassage
En ny företeelse ”cykelpassage” införs där cyklister har väjning mot trafiken på korsande gata.

Trafikreglerna för denna är i princip de som gällde för cykelöverfart tidigare. Dock skärps reglerna så att en cyklist/mopedförare som ska färdas ut på en cykelpassage måste sänka hastigheten innan utfart.

Cykelpassagen kan anges med vägmarkering M16 (benämns numera cykelpassage eller cykelöverfart).

Vägmarkering, M16                 Väjningslinje, M14                 Cykelöverfart, B8

Cykelöverfart
Nya regler för cykelöverfarten innebär en tydlig prioritering av cykeltrafiken.

Trafik som ska korsa cykelöverfarten har väjningsplikt mot cyklande och mopedförare som är ute på eller just ska färdas ut på överfarten.

För att det klart ska framgå att det finns en cykelöverfart ska det finnas vägmarkering för cykelöverfart, M16, och dessutom kompletterad med väjningslinje, M14, på ömse sidor av cykelöverfarten. Ett nytt slags vägmärke, B8 cykelöverfart, ska också finnas före överfarten.

Cykelöverfarten kräver ett beslut om en lokal trafikföreskrift. En förutsättning för detta är att trafikmiljön vid cykelöverfarten är säkrad så att fordon inte kan köras fortare än 30 km/tim. 

Länkar till de nya reglerna

Trafikförordningen

Förordningen om flyttning av fordon

Förordningen om vägtrafikdefinitioner

Vägmärkesförordningen

29 aug. 2014

Folkpartiet om remissutkastet till Cykelplanen 2015-2025 i Göteborg

Jag skickade denna fråga till de olika partierna “Den 14 september är det val och det skulle vara bra och veta hur ni står när det gäller remissutkastet till Cykelplan 2015-2025”.

Svar från Axel Darvik och Folkpartiet.

Vi har inte tagit ställning om remissversionen ännu. Jag försöker här kort sammanfatta vår cykelpolitik:

- Det behövs en bättre cykelinfrastruktur i Göteborg. Det handlar det om väl underhållna och väl dragna cykelbanor och stråk, ett flexibelt system där man kan kombinera färdmedel och en bra infrastruktur som stödjer cykling.

-  Det behövs fler och bättre cykelbanor som underhålls året om, är lättillgängliga, säkra och och väl belysta. Moderna tekniska lösningar som främjar cyklism välkomnas. Yteffektiva cykelparkeringar och fler pumpstationer längs cykelstråken är också viktigt.

- Staden behöver bli mer attraktiv för alla som cyklar, även till och från våra förorter och kranskommuner. Då behöver vi länge cykelstråk och cykelbanor där cyklister kan uppnå högre hastighet. Vi vill se sammanhängande cykelstråk där fotgängare och cyklar inte behöver samsas allt för mycket.

- Vi drev på inför införandet av Styr- och ställ och jobbar för ytterligare utveckling av systemet. Några förslag vi lagt är att systemet ska hållas igång året runt, att el-cyklar ska finnas i systemet och att systemet ska utvidgas ytterligare i staden till områden som Lindholmen, Backaplan, Gamlestan/Kortedala och Frölunda. 

Vill du veta mer om Folkpartiets Cykelpolitik i Göteborg så läs: Folkpartiet om Cykelpolitik i Göteborg

28 aug. 2014

Vägvalet om remissutkastet till Cykelplanen 2015-2025 i Göteborg

Jag skickade denna fråga till de olika partierna “Den 14 september är det val och det skulle vara bra och veta hur ni står när det gäller remissutkastet till Cykelplan 2015-2025”.

Svar från Anders Åkvist och Vägvalet.

Vägvalet är mycket positiva till cykling. Vi vill att fler göteborgare väljer cykeln som transportmedel därför att cykeln fungerar bättre än att ta bilen. Bästa metoden för att åstadkomma det är att förbättra cykelinfrastrukturen, inte att främst försämra bilinfrastrukturen och göra det dyrare och besvärligare att ta bilen. Vägvalet tror på morötter istället för piskor för att förändra göteborgarnas beteende.

Den nya cykelplanen är bra, men ganska självklar ur en cyklists ögon. Det svåra är att konkretisera och verkligen åtgärda cykelinfrastrukturen i verkligheten. Den senaste cykelplanen från 1999 var också relativt bra, men implementationen har misslyckats. Cykelplan 2015-2025 innehåller inga konkreta anvisningar på hur cykelvägar ska konstrueras. Vi vill att cykling genomsyrar hela kedjan i processen, från politiker, kommuntjänstemän till upphandling och entreprenörer. Idag blir det ofta fel först och stora pengar kastas bort på korrigeringar i efterhand.

Konkret så vill Vägvalet tydliggöra att cykling är ett eget trafikslag. Vi måste sluta prata om gång- och cykeltrafik som om det vore ett och samma trafikslag med samma krav, önskemål och förutsättningar. Gångtrafik och cykeltrafik ska separeras tydligt, inte bara i den fysiska verkligheten, utan också i budget och beslut. Naturligtvis ska cyklister även separeras från bilister. Det går att göra stora förbättringar av cykelinfrastrukturen med liten negativ inverkan på biltrafiken. Visst utrymme måste tas från bilvägar och cyklister ska prioriteras upp i korsningar, vilket inverkar på bilens framkomlighet. Dock ser jag bättre separation mellan cyklister och gående som en av de största frågorna för att fler ska börja att cykelpendla till jobbet.

Göteborg har en stor mängd cykelbanor, totalt 450km. Dock är nätet inte sammanhängande och inte logiskt. Vägvalet vill bygga ihop ett logiskt och lättnavigerat cykelnät,där onödiga konflikter med andra trafikslag byggs bort. Ett exempel är att cykelbanor ofta helt i onödan byter sida om en bilväg med onödiga svängar och konflikter som resultat. Cyklister har ofta lägst prioritet i korsningar vilket resulterar i stopp vid minst ett, ofta flera, rödljus för att passera.

Ett stort problem för cyklister är hinder på cykelbanor, allt från parkerade bilar till upplag för byggarbetsplatser. Vägvalet vill att staden föregår med gott exempel och undviker att hindra cyklister på cykelbanor. Stadens och Västtrafiks tjänstefordon ska inte parkera eller stanna på cykelbanor om det inte är absolut nödvändigt. När cykelbanor behöver tas i anspråk för annat än cykling ska tydliga varningsskyltar sättas upp och alternativ väg erbjudas. Vi vill aldrig se en skylt med texten "För din säkerhet - led cykeln" på en cykelbana inom Göteborgs stad.

Vill du veta mer om Vägvalets Cykelpolitik i Göteborg så läs: Vägvalet om Cykelpolitik i Göteborg

27 aug. 2014

Vänsterpartiet om remissutkastet till Cykelplanen 2015-2025 i Göteborg

Jag skickade denna fråga till de olika partierna “Den 14 september är det val och det skulle vara bra och veta hur ni står när det gäller remissutkastet till Cykelplan 2015-2025”.

Svar från Mats Pilhem och Vänsterpartiet.

Vänsterpartiet delar visionen om att Göteborg ska upplevas som en attraktiv cykelstad. Vi anser även att det satta målet om att antalet cykelresor ska vara tre gånger så många år 2025 som år 2011, är realistiskt.

Vi tycker det är bra att staden har gjort en omvärlds utblick och samlat in olika framgångsfaktorer från städer som har en betydligt högre andel cyklister. Det framkommer tydligt att en av de positiva erfarenheter som finns är att jobba med att reducera biltrafiken och istället skap trafiksystem som främjar cykling.

Cykelplanen lyfter fram fyra åtgärdsområden,(infrastruktur, drift och underhåll, stöd och tjänster, och kommunikation). Det kan vara klokt att lägga upp arbetet på detta vis, anser vi.

Då det gäller stycket kring infrastruktur är det bra att man skapar cykelvägar med så få obegripliga avbrott som möjligt. Vi gillar även att man i planen ser infrastruktur inte bara utifrån cykelvägar utan även tar upp parkeringsmöjligheter med mm under denna rubrik.

I vänsterpartiet budget för 2015 slår vi fast att Göteborg ska utvecklas till en cykelstad genom att bygga sammanhållna, separata och tydligt markerade gång- och cykelstråk. Cykelgarage och goda parkeringsmöjligheter för cyklar krävs för att Göteborg ska bli en attraktiv cykelstad.

Vänsterpartiet drev fram frågan om gratis Älvsnabbare, något som blivit en succé. Vi vill fortsätta att avgiftsbefria båttrafik över älven för att detta främjar ett ökat cyklande, i avvaktan på fasta broförbindelser anpassade till cykel/gångtrafikanter.

Vidare skriver vi i vår budget att; Göteborgarna ska ges förutsättningar för att cykla året runt och vi vill ha en särskild utredning som belyser vilka cykelfrämjande åtgärder som krävs. Detta tas upp i cykelplanen under rubriken Drift och underhåll, vilket vi anser är bra.

Cykelplanen tar upp vikten av att ständigt utvärdera de åtgärder som görs och att återkoppla det till organisationen. Detta som ett led i att kontinuerligt lära av resultaten. Vänsterpartiet tycker det är mycket bra eftersom man på så vis kan göra mer av det som fungerar och skrota de som inte blev så bra.

Det är också bra att dokumentet på flera ställen tar upp de eventuella bekymmer som kan uppstå i samband med att övriga stora infrastrukturåtgärder ska göras i staden. Här gäller det att var med i tid så att den bästa cykelinfrastrukturen finns med från början.

I stort sätt är vi nöjda med förslaget till cykelplan för en nära storstad 2015-2025, och ser på planen som ett levande dokument som kan ta hänsyn till flera framtida händelser då staden står inför flera infrastrukturutbyggnader.

Vill du veta mer om Vänsterpartiets Cykelpolitik i Göteborg så läs: Vänsterpartiet om Cykelpolitik i Göteborg

26 aug. 2014

Mjörn runt är ett motionslopp den 7 september

Söndagen den 7 september arrangeras Mjörn runt för den 44:e gången. Banan sträcker sig runt natursköna områden. I år är bansträckningen på den längre banan ändrad.

Mjörn runt kan du välja mellan två rundor.

LÅNGA BANAN, 10 mil: Estrad – Hemsjö – Tollered – Floda – Stenkullen – Gråbo – Sjövik – Brobacken - Anten – Erska – Loo – Långared – Fly – Estrad.

Den långa banan starar från kl. 9:00. Du skall passera Brobacken före kl. 11:30 för att erhålla service och matdepå utefter denna del av banan. Vätskedepån i Långared indrages kl. 13:00.

KORTA BANAN, 6 mil: Estrad – Hemsjö – Tollered – Floda – Stenkullen – Gråbo – Sjövik – Brobacken - Rondellen vid Statoil/Lidl – Estrad.

Det finns mat och vätskedepåer längs banan.

Start/Mål

OBS! ESTRAD ALINGSÅS. (Vid järnvägsstationen).

Anmälan före söndagen den 24 augusti. Anmälan sker via www.mjornrunt.se

Anmälningavgift 300 kr för vuxna. 200 kr för ungdomar födda 2000 eller senare. Efteranmälan 150 kr tillägg.

Allmänna upplysningar

Valfri cykel får användas. Servicebilar finns utmed banan. Deltagarna åker på egen risk och vägtrafikstadgan måste åtlydas. De rekommenderar att inte använda tempostyre.

Cykelhjälm skall användas under loppet enligt SCF:s regler. Eventuella frågor, tel. 0322-63 83 61 under vecka 36.

Logi information www.lygnaredscamping.se –  www.lovekulle.com –  www.hjalmared.se

OBS!!! De kommer att publicera start- och resultatlistor på Internet. Om vi INTE får publicera ditt namn, ange detta vid anmälan.

Alingsås cykelklubb

Långared BoIS

25 aug. 2014

Miljöpartiets Cykelpolitik

I höst är det åter dags att välja förtroendevalda till riksdagen. Vad tycker de olika partierna är deras Cykelpolitik. Jag skickade några frågor den 10 juli till partiernas partikansli.

Här är svaren från Miljöpartiets riksdagskansli.

1. Är cykeln och cyklingen en viktig fråga för er?

För Miljöpartiet är cykling en starkt prioriterad fråga. Vi vill att cykeln ska ha en central roll i transportsystemet eftersom den är både klimatsmart, bidrar till bättre hälsa och ökar jämställdheten. Inte minst i städer är cykeln ett utmärk alternativ till bilen då den går snabbare och gör det möjligt att resa från dörr till dörr. Miljöpartiet vill att cyklingens andel av transporterna ska öka kraftigt, men det förutsätter en ny politik som verkligen prioriterar cyklingen.

2. Hur ser ni på Sverige som cykelland? lever landet upp till det epitetet?

Sverige har en bra bit att gå för att bli ett fungerande cykelland, och vi ligger tyvärr långt efter flera av våra grannländer. Med nuvarande takt för utbyggnaden av cykelinfrastruktur skulle det t.ex. ta nästan 60 år innan Stockholm kommit ikapp Köpenhamn när det gäller cykelvänlighet. Det håller inte.

3. Vilken av de cykelrelaterade frågorna är ni mest nöjd/försummats mest de senaste åren?

Vi är mycket kritiska till och oroade över att alliansregeringen anslagit så lite statliga pengar till cyklingen. I den nationella planen för infrastruktur för åren 2014-2025 som nyligen beslutades om går mindre än 1 procent av alla pengar till cykling. Det går inte att först säga att man vill öka cyklingen och sedan strunta i att finansiera det.

4. Behöver man införa en nationell cykelpolitik och vad skall ingå i den?

Det är tydligt att det behövs en nationell cykelpolitik. Det handlar framför allt om att se till så att de offentliga satsningarna verkligen går till åtgärder för att förbättra för cykling, vilket kräver öronmärkning. Vi ser även ett behov att staten är med och planerar för större, nationella cykelstråk likt det statliga vägnätet. Sedan handlar det också om att införa regeländringar som gör det lättare att cykla i trafiken och där olika avdrag inte missgynnar de som väljer att ta cykeln till jobbet.

5. Borde det kanske skapas en statlig cykelpott för att fördela Trafikverkets resurser till cykling? och kanske öronmärka resurserna under en planperiod för cykelåtgärder.

Ja, det är mycket viktigt att de statliga pengarna till cykelinfrastruktur öronmärks. Vi ser redan hur cykelpengar riskerar att gå till andra projekt, t.ex. till dyra motorvägar i städerna.

6. Hur vill ni se att cyklingen utvecklas? det kan gälla cykelvägar mellan städer och kommuner.

För att öka cyklingens andel av transporterna räcker det inte bara att satsa stort i de olika kommunerna. Även staten måste engagera sig, särskilt när det gäller att se till att de större cykelstråken som sträcker sig mellan städer, kommuner eller tätorter utvecklas och binds ihop. Idag är det självklart att prata om det statliga vägnätet. På samma sätt ska en cyklist kunna navigera efter ett statligt cykelnät, utan att riskera att en cykelväg plötsligt upphör.

7. Hur ser ni på att man med ett enkelt sätt skall kunna ta med sig sin cykel på tåget eller bussen till andra platser?

I dagsläget är förutsättningarna att ta med sig cykel på tåget eller annan kollektivtrafik väldigt begränsade. Miljöpartiet vill ändra på detta och föreslår en uppdatering av kollektivtrafiklagen så att det blir obligatoriskt att ställa krav på både upphandlad och kommersiell trafik så att resenärerna ska kunna ta med sig cykel på tåget och i kollektivtrafiken. Kravet bör utformas så att det inte tränger ut resenärer.

8. Bör Trafiklagstiftningen ses över i ett helhetsperspektiv med utgångspunkt från cyklisternas säkerhet och framkomlighet? det kan gälla väjningsreglerna, Zebralagen gälla även för cyklister, enkelriktning också vidare.

Ja, stora delar av trafiklagstiftningen är gammal och framtagen med bilen som norm. Miljöpartiet vill ändra i lagstiftningen så att zebralagen ska omfatta även cyklister, göra det lagligt att cykla mot enkelriktat, låta bilar väja även för cyklister då cyklisten färdas på huvudled och ta bort kravet på att använda cykelbanan. På så sätt blir det enklare, tryggare och smidigare att välja cykeln.

9. I Sverige är det trots allt ganska många av invånarna som har 5 km eller mindre till skola och arbete. På vilket sätt vill ni få fler att välja bort bilen till förmån för cykel och kollektivtrafik?

Det viktigaste är att cykling jämställs med andra transportslag och att bilen inte längre ses som norm i trafikplaneringen. Genom att ge cykling och kollektivtrafik mer utrymme på bekostnad av biltrafiken och genom att göra det attraktivt att välja dessa transportslag kan vi få fler att välja bort bilen. Men det handlar också om hur vi planerar våra städer. I en tätare stad med kortare avstånd blir cykel och kollektivtrafiken enklare att välja. Forskning visar dessutom att stadsplanering spelar en avgörande roll i att få fler att cykla eller välja kollektivtrafik.

10. Hur ser ni på en skattesubvention liknande bruttolöneavdraget för datorer, men denna gång för cykelinköp? Storbritannien har länge haft ett framgångsrikt sådant?

Detta är inget vi driver för tillfället, men vi vill göra kompletteringar i reseavdraget så att det lönar sig att pendla med cykel. Vi tittar även gärna på hur cykling kan uppmuntras genom friskvårdsbidrag.

11. Antalet lastcyklar och elcyklar ökar, ser ni några problem med det? det kan gälla smala cykelbanor eller att de inte får köra på vägarna när det finns cykelbanor.

Vi ser många fördelar med att fler väljer last- och lådcyklar. De förenklar vardagen för många människor och är ett utmärkt alternativ till bilen för människor som bor i städer. Då gäller det bara att politikerna hänger med och bygger ut cykelinfrastruktur och parkeringsplatser för dessa cyklar. Vi tycker att kravet att använda cykelbanan bör tas bort för alla kategorier för cyklister.

12. Hur tycker ni man skall lösa det för cyklister när vägarna byggs om till så kallad 2+1 eller 1+1 vägar med vajerräcke i mitten?

Miljöpartiet anser att Trafikverket eller en kommun inte ska kunna ta bort en cykelväg eller cykelbar vägren utan att ersätta den med en ny likvärdig eller bättre väg. Möjligheten att cykla måste säkerställas både vid de vägar som redan är ombyggda och de som kommer att byggas. Dessa pengar ska tas från vägbudgeten eftersom det är biltrafiken som orsakar det ändrade behovet och därmed kostnaden.

13. Bör gående och cyklister separeras bättre?

I många fall kan det vara bra att separera gående och cyklister för att på så sätt skapa färre konfliktytor. Det är särskilt viktigt att separera gående från cyklister på snabbare cykelstråk, vilket ofta kan göras enkelt genom smart planering och till en låg kostnad. Köpenhamn är en förebild här.

14. Behövs det större insatser i Sverige för att utveckla cykelturismen?

Ja. En viktig åtgärd är att göra det möjligt att ta med cykeln på tåg och i kollektivtrafiken. Det skulle göra det enklare och flexiblare att turista på cykel, samtidigt som turisterna blir mindre beroende av att ta bilen vissa sträckor.

15. Om ni efter valet får kommer till makten, hur vill ni utveckla Sverige som cykelland? finns det ett drömprojekt?

Vårt absolut viktigaste vallöfte är att satsa mer pengar till cykelinfrastruktur. Den enskilt viktigaste åtgärden för att få fler att cykla är att se till att det finns någonstans att cykla. Alliansregeringen har avsatt ca 1,5 miljarder under de kommande åren till statliga cykelsatsningar i den nationella transportplanen till 2025. Vi tycker att det är på tok för lite och föreslår en omfördelning från satsningar på bilvägar så att 9 miljarder öronmärks till cykelinvesteringar under de kommande 12 åren. Det behövs om för att Sverige ska bli ett cykelland.

16. Vill ni tillägga något?

En viktig åtgärd för att minska trafikens klimatutsläpp är att bygga ett transportsnålt samhälle där ”onödiga” transporter kan undvikas. För att åstadkomma detta krävs en genomtänkt stads- och samhällsplanering med kortare avstånd, täthet och blandade funktioner. Vi vill se mer närservice på lands- och glesbygden samt levande centrum i våra städer i stället för köpcentrum utmed motorvägarna. Vi ser även att IT bör få en större betydelse, t.ex. att videokonferenser kan ersätta en del affärsresor och på så sätt minska transportbehovet.

Vad säger de andra partierna? Klicka på länkarna:

 • Feministiskt Initiativs Cykelpolitik
 • Vänsterpartiets Cykelpolitik
 • Socialdemokraternas Cykelpolitik
 • Centerpartiets Cykelpolitik
 • Folkpartiets Cykelpolitik
 • Kristdemokraternas Cykelpolitik
 • Moderaternas Cykelpolitik
 • 24 aug. 2014

  Mobila hyrcykelstationer för Styr & Ställ i Göteborg

  Den mobila, flexibla hyrcykelstationen är den första i sitt slag i Norden. Mobila stationer är monterade på en platta som sätts fast i marken, vilket innebär att de är flyttbara, till skillnad från dagens nedgrävda. Den mobila stationer är flexibel och kan flyttas, istället för att stängas, vid stora ombyggnationer eller event. Detta innebär stora kostnadsbesparingar för Staden samt ökar servicen för Styr & Ställs cyklister.

  Johan Nyhus (S) invigde den första mobila och flexibla Styr & Ställ stationen i Göteborg.

  De mobila stationerna är bra ur dubbel bemärkelse – de sparar pengar åt kommunen och ökar framkomligheten för Styr & Ställs användare, då stationerna endast behöver flyttas, istället för att stängas vid t ex event så som Kulturkalaset, säger Johan Nyhus, Kommunalråd (S).

  Vi är stolta över att kunna leverera en unik innovation av det här slaget, det höjer tillgängligheten till stationerna avsevärt, både för Staden och cyklisterna, säger Magnus Heljeberg, VD JCDecaux Sverige AB.

  Man kan påverka var stationerna står. Genom att kontakta trafikkontoret med förslag, men även genom vår hemsida eller Facebook, säger Magnus Heljeberg.

  Det är företaget JCDecaux som driver systemet med Styr & Ställ. Staden betalar genom att upplåta reklamplatser åt företaget i staden.

  Styr & Ställ har sedan säsongen 2014 startade sålt
  11 700 säsongskort och 75 % av dessa sålda säsongskorten har kopplats till cyklisternas Västtrafikkort.

  Faktaruta

  • Priset säsongskort 75 kr
  • Öppet 1 mars till 31 december
  • 1 000 cyklar fördelade på 70 stationer (klart hösten 2014) varav 13 mobila stationer
  • I år har 420 000 turer genomförts. Förra året var den siffran 180 000.
  • Förra året köptes 6 000 säsongskort och i år är den siffran dubblerad till 12 000.
  • Säsongskortet kan kopplas till Västtrafikkortet

  Källa: mynewsdesk.com, Styr & Ställ, gp.se

  22 aug. 2014

  Vuelta a España 2014

  Årets Vuelta är nummer 69 sedan starten 1935 och avgörs 23 augusti – 14 september. Flest segrar i loppets historia har hemmaåkaren Roberto Heras och schweizaren Tony Rominger med tre vardera.

  Det är 40 bergspris som ska forceras men under de första tio dagarna är det bara två målgångar uppför.

  Alberto Contador, Joaquim Rodriguez och Chris Froome vurpade bort sig på Tour de France. Nu är det klart att alla tre kommer till start i Jerez de la Frontera. Rodriguez och Froome kan ju konkurrera, Contador är det mer tveksamt med.

  Den stora favoriten är Giro d'Italia segraren Nairo Quintana. Han har just vunnit Vuelta a Burgos och är i bra form. Men det finns många fler Alejandro Valverde förstås, fjolårssegraren Chris Horner, tvåan och trean från Girot Rigoberto Urán och Fabio Aru, Cadel Evans kan man ju aldrig räkna bort och amerikanen Andrew Talansky är tillbaka med 2012 års slutsegrare i Girot Ryder Hesjedal och Dan Martin i laget.

  Start i de sydligaste delarna av Spanien (Jerez de la Frontera) och målgång i den västligaste delen (Santiago de Compostela). Första dagen med ett lagtempo, nästsista dagen är det en av de tuffaste etapperna och sista dagen ett tempo på knappa milen som avslutning.

  Med nordisk synvinkel så blir det två norrmän, två danskar, en finländsk och en svensk. Lars Petter Nordhaug i Belkin, Vegard Breen i Lotto-Belisol, Chris Anker Sörensen och Michael Valgren i Tinkoff-Saxo, Jussi Veikkanen i fdj.fr och Tobias Ludvigsson i Giant-Shimano.

  Vuelta a España på Eurosport

  Alla tider med reservation för eventuella ändringar.

  1 Teams time-trial Sat 23/08 Jerez de la Frontera > Jerez de la Frontera 12,6 km 20:30

  2 Flat Sun 24/08 Algeciras > San Fernando 174,4 km 16:45

  3 Hill Mon 25/08 Cádiz > Arcos de la Frontera 197,8 km 16:00

  4 Hill Tue 26/08 Mairena del Alcor > Córdoba 164,7 km 16:00

  5 Flat Wed 27/08 Priego de Córdoba > Ronda 180 km 16:00

  6 Mountain Thu 28/08 Benalmádena > La Zubia 167,1 km 16:00

  7 Hill Fri 29/08 Alhendín > Alcaudete 169 km 16:00

  8 Flat Sat 30/08 Baeza > Albacete 207 km 16:00

  9 Mountain Sun 31/08 Carboneras de Guadazaón > Aramón Valdelinares 185 km 16:00

  10 Time-trial Tue 02/09 Real Monasterio de Santa María de Veruela > Borja 36,7 km 16:00

  11 Mountain Wed 03/09 Pamplona > Santuario de San Miguel de Aralar 153,4 km 16:00

  12 Flat Thu 04/09 Logroño > Logroño 166,4 km 16:00

  13 Hill Fri 05/09 Belorado > Obregón. Parque de Cabárceno 188,7 km

  14 Mountain Sat 06/09 Santander > La Camperona. Valle de Sabero 200,8 km

  15 Mountain Sun 07/09 Oviedo > Lagos de Covadonga 152,2 km

  16 Mountain Mon 08/09 San Martín del Rey Aurelio > La Farrapona. Lagos de Somiedo 160,5 km

  17 Flat Wed 10/09 Ortigueira > A Coruña 190,7 km

  18 Mountain Thu 11/09 A Estrada > Monte Castrove. Meis 157 km

  19 Hill Fri 12/09 Salvaterra do Miño > Cangas do Morrazo 180,5 km

  20 Mountain Sat 13/09 Santo Estevo de Ribas de Sil > Puerto de Ancares 185,7 km

  21 Time-trial Sun 14/09 Santiago de Compostela > Santiago de Compostela. El Final del Camino 9,7 km

  Länkar för att se Vuelta a España på datorn

  Live stream Vuelta a España

  http://www.roadcycling.com/videos

  ProcyclingLive

  http://www.procyclinglive.com/livestream/

  Länkar

  officiella hemsidan för la vuelta

  eurosport.se - Vuelta a España

  Vacchis Blogg

  Nyrakade ben och svett - Anders Adamssom bloggar

  http://www.cyclingnews.com/vuelta-a-espana

  http://www.cyclingweekly.co.uk

  http://www.bikeradar.com/

  http://velonews.competitor.com/

  http://www.procyclingstats.com/index.php

  http://www.rtve.es/deportes/ciclismo/vuelta-espana/

  http://tweetingpro.com/cycling/

  http://www.cyclingfans.com/vuelta-a-espana/videos

  http://www.cyclingstage.com/vuelta-2014/

  http://www.theguardian.com/sport/vuelta-a-espana

  Twitter - #Vueltan

  Twitter - #Vuelta

  21 aug. 2014

  Women World Cup Vårgårda 2014

  Det blir både lagtempo- och landsvägslopp med damernas världselit.  Fredagen den 22 augusti körs lagtempoloppet med första start 17.30.  Söndagen den 24 augusti körs linjeloppet med start 10.45!

  SVT sänder linjeloppet,Söndagen den 24 augusti 10.40-14.30 SVT1/SVT Play.

  Women World Cup Vårgårda är Skandinaviens enda världscuptävling på cykel för damer. Vårgårda Cykelklubb är också den enda arrangör på damsidan som fått Internationella Cykelförbundets, UCI:s, tillstånd att arrangera två årliga deltävlingar.

  Vos tog hem världscupen ifjol, vann ifjol i Vårgårda. Emma Johansson har så här långt en seger i världscupen - i Ronde van Drenthe i Nederländerna - och ligger tvåa i sammandraget.

  Andra toppnamn att hålla ögonen på är holländskorna Anna van der Breggen, Kirsten Wild, Amy Pieters, brittiskan Elizabeth Armitstead, fransyskorna Pauline Ferrand Prevot och Audrey Cordon, amerikanskorna Evelyn Stevens och Shelley Olds, tyskan Lisa Brennauer, italienskan Elisa Longo Borghini och belgiskan Jolien D’hoore.

  Den 22 augusti avgörs ett lagtempo med världens främsta proffsteam. Två dagar senare, söndag 24 augusti, gör cykelstjärnorna upp i säsongens näst sista linjelopp, 12 varv och lika många gånger uppför den fruktade Hägrungabacken.

  Lagtempo – Team Time Trial

  Banan för lagtempo loppet är så klart krävande men ett väldigt roligt lopp för cyklisterna. De har bland annat ofta några knepiga sidovindar som kan orsaka lite problem mellan Vårgårda och Herrljunga för lagen.

  Lagtempot (Team Time Trial) 2014 är på fredagen den 22:e augusti. Banan är 42,5 km lång, första start 17.30. Teamen startar med 3 minuters mellanrum, där det bäst rankade teamet startar sist.

  Tekniskguide TTT 2014
  Technical-Guide-WC-TTT2014
  RESULTS TTT 2013
  Results-TTT-20130316

  Lista på anmälda cyklister till Vårgårda Lagtempo 22/8

  Lista per 2014-08-20

   

  Linjelopp – Road Race

  SVT sänder linjeloppet,Söndagen den 24 augusti 10.40-14.30 SVT1/SVT Play

  Linjelopp (Road race) 2014 är söndagen den 24:e augusti. Det är 12 varv (11 km), totalt 132 km. Start 10:45

  Tekniskguide RR 2014
  Technical-Guide-WC-RR-2014
  Resultat RR 2013
  Corrected-ResultatRR-20130618

  AKTUELL INFORMATION UCI
  Calendar, teams, results

  Ranking - Cycling - Road 2014

  Evenemanget har under åren utvecklats till en verklig folkfest med den kombinerade elit- och motionstävlingen Velofondo – med hundratals åkare och tusentals åskådare längs banan – inlagd mellan världscuptävlingarna.

  Det var ingen tillfällighet att Vårgårda CK i fjol utsågs till Världscupens bästa arrangör av UCI.

  MYCKET MER ÄN BARA EN CYKELTÄVLING

  När du hejat färdigt på cyklisterna, besök idrottshistoriska cykelmuseum på Tånga hed där mycket av ”Pettersson brödernas” cykelframgångar finns presenterade.

  Världscupstävlingarna organiseras av ”Vårgårda Cykelklubb” vilken startades av de legendariska bröderna Gösta, Erik, Sture och Tomas Pettersson 1961. De vann VM i lagtempo 1967 och 1969 förutom flera OS-medaljer.

  Gösta Petersson efter hans vinst i Giro Italia 1971

  Början på den fantastiska resan för Petersson bröderna

  Petersson bröderna efter de fått de Olympiska medaljerna 1968

  Källa: worldcupvargarda.se

  Moderaterna om remissutkastet till Cykelplanen 2015-2025 i Göteborg

  Jag skickade denna frågan till de olika partierna “Den 14 september är det val och det skulle vara bra och veta hur ni står när det gäller remissutkastet till Cykelplan 2015-2025”.

  Svar från Moderaterna.

  Moderaterna i Göteborg anser att det ska vara lätt, snabbt, enkelt och säkert att cykla i Göteborg. Därför är vi väldigt positiva till cykelplanen som nu är ute på remiss. Det är ett välarbetat program som lyfter fram vikten av cyklister ska kunna ta sig fram på ett bekvämt och lättbegripligt sätt. Cykelplanen innefattar också stora satsningar på utveckling av cykelnät, cykelparkeringar och säkerhetsaspekten, något vi inom Moderaterna i Göteborg ställer oss bakom till 100 %. Med programmet visar staden också en kontinuitet när det gäller cykelarbetet och ambitionerna att utveckla Göteborg som en cykelstad stärks. Vi tror även att det efter remissrundan kommer komma in ytterligare smarta idéer på hur programmet kan utvecklas.

  Innan sommaren beslutade Moderaterna i Göteborg om ett eget lokalt handlingsprogram för miljö. Programmet innehåller 62 åtgärder som ska göra Göteborg till en av Europas hållbaraste städer 2025. Vi har med flera åtgärder för ett bättre cykelklimat i staden. Exempelvis vill vi följande:

  - Vi vill förenkla för gående och cyklister genom utökad vägskyltning, separation av gång- och cykelbanor samt se till att cykelbanesystemet hänger ihop. Göteborg stad har fortfarande stor potential att öka andelen cyklister.

  - Undersöka möjligheten för stadsnära lånecykelsystem såsom Styr och ställ och cykelpooler intill pendelparkeringarna. Detta för att kunna lämna bilen och ta sig vidare med cykel.

  - Vi vill stödja utvecklingen av elcyklar och infrastruktur i lånecykelsystemet. Göteborg är en kuperad stad och cykling är inte ett helt naturligt alternativ för alla.

  - Cykelpaket: ”Cykelparkeringar med garderober” – plats att lämna cykelhjälm och regnställ – skall finnas runt om i staden redan nästa mandatperiod. Då blir det praktiskt möjligt att använda cykeln oftare.

  Dessa åtgärder ligger väl i linje med cykelplanens utformning och därför ser vi med stor spänning fram emot att få ta del av den slutgiltiga versionen, och att efter valet få ta ansvar för en snabb implementering.

  Vill du veta mer om Moderaternas Cykelpolitik i Göteborg så läs: Moderaterna om Cykelpolitik i Göteborg

  20 aug. 2014

  Centerpartiet om remissutkastet till Cykelplanen 2015-2025 i Göteborg

  Jag skickade denna fråga till de olika partierna “Den 14 september är det val och det skulle vara bra och veta hur ni står när det gäller remissutkastet till Cykelplan 2015-2025”.

  Svar från Rickard Nordin och Centerpartiet.

  På det stora hela tycker jag och Centerpartiet att cykelplanen är bra. Målen om 12 % cykelandel 2025 är realistisk och kanske nästan lite i underkant, men en bra start åtminstone.

  Som med de flesta av stadens visioner låter ju cykelplanen fantastisk. Jag ser i princip alla delar som jag vill ha med. Snabbare pendelstråk, bättre väghållning, jämnare vägbanor, trafikljusprioriteringar och mycket mer. Man är också väldigt tydlig på att gångtrafik och cyklism är skilda trafikslag, det känns som en hörnsten för framgång.

  Det jag är orolig för är det som inte står. Göteborgs rödgröna styre är experter på att visionera och hopplösa på att agera. För att cykelplanen ska bli verklighet och inte möta samma öde som cykelplanen från -99 krävs det verkliga prioriteringar. Det kommer att svida i andra grupper och andra transportslag kommer få flytta på sig. Resursåtgången som beskrivs på slutet är ju i sammanhanget inga enorma summor, speciellt inte om man räknar på vad alternativkostnaden skulle vara för att andra transportslag skulle stå för resorna.

  Det leder mig också in på nästa sak som jag inte riktigt kan utläsa. Tredubblingen av cykelresorna och ökningen av andelen från 7 % till 12 % måste ju tas av något annat transportslag. Enklast är ju att få gångtrafikanter och kollektivtrafikresenärer att ta cykeln. Men den mest prioriterade gruppen måste ju vara att få fler bilister att ställa bilen och ta cykeln. Vi ska också komma ihåg att kollektivtrafiken har som mål att öka sin andel till 40 % till 2025. Risken är ju att de riktar in sig på cyklister och fotgängare för att de är enklast att locka. Det finns stor risk för målkonflikt och där krävs ett viktigt samarbete så att största möjliga nytta uppnås.

  För risken är att varje trafikslag vill uppnå sina mål och försöker kanibalisera på de andra, men i grunden vill vi ju få största möjliga miljönytta. Därför måste också prioriteringarna utgå ifrån det. För att ta ett exempel från kollektivtrafiken: Enklaste sättet att öka antalet resenärer är att sänka priset. Men då attraheras främst cyklister och fotgängare. Vill man attrahera bilister är det komfort, snabbhet, punktlighet och turtäthet som gäller. Samma avvägning finns ju när det gäller cyklismen och då måste fokus ligga på att ta bilister och i viss mån kollektivtrafikresenärer. Så fokus måste också ligga på de mellanlånga sträckorna, eftersom de korta domineras stort av fotgängarna.

  Det finns få saker jag är spontant skeptisk emot i den liggande cykelplanen, men att kommunen ska arrangera cykelmässor och cykellopp för skattebetalarnas pengar ställer jag mig tveksam till. Det är något som föreningar och näringsliv ska hantera, staden kan däremot hjälpa till i form av upplåtande av stadens vägar och annat under loppen, men det är inte så jag läser meningarna under hur staden ska utvecklas i sin kommunikation.

  Nu är detta en plan och inget annat. De politiska besluten är inte fattade och det är det som gör skillnad. Där kan Centerpartiet komma in med nya tankar och handlingskraft, precis som vi gjort i Stockholm. Göteborg har alla förutsättningar för att bli en bra stad för cyklister, men för att uppnå det krävs både politisk vilja och ekonomiska förutsättningar. Det är vi beredda att stå för under den kommande mandatperioden!

  Vill du veta mer om Centerpartiets Cykelpolitik i Göteborg så läs: Centerpartiet om Cykelpolitik i Göteborg

  19 aug. 2014

  Tåg som du kan ta med cykeln på

  I många länder går det alldeles utmärkt att ta med cykeln på tåget. Men i Sverige är det knepigare.

  Den dominerande operatören SJ tar inte med cyklar. Men det finns en hel del tåg som du kan ta med din cykel på. Men det kan bli mycket bättre. 

  Här har du tågen där du kan ta med cykel. “Uppdaterad 1 december 2015”.

  - SL (Pendeltåg och Saltsjöbanan (Ej i högtrafik och aldrig till/från Stockholm C)) Info.

  Kundtjänst: 08 - 600 10 00

  - UL (Ej Arlanda C – Max 2) Info.

  Kundtjänst: 0771 - 14 14 14

  - Västtrafik (Max 6 på pendeltåg och 2 på Västtåg inkl Kinnekulletåg) Info.

  Kundtjänst: 0771 - 41 43 00

  - Öresundståg (Max 9 cyklar per tåg) Info.

  Kundtjänst: 0771 - 77 77 11

  - Tåg i Bergslagen (Max 2 cyklar per tåg) Info.

  Kundtjänst: 0771 - 444 111

  - Pågatågen (Max 6 cyklar per tåg) Info.

  Kundtjänst: 0771 - 77 77 77

  - Krösatågen (Max 10 cyklar per tåg) Info.

  Kundtjänst: 0771 - 77 77 77

  - Kinnekulletåget (2 på Västtåg inkl Kinnekulletåg) Info.

  Kundtjänst: 0771 - 41 43 00 

  - Norrtåg ( Enbart sträckan Sundsvall – Storlien samt Sundsvall – Umeå ) Info.

  Kundtjänst: 010 - 1300100

  - Tågab (Max 4 cyklar per tåg) Info.

  Kundtjänst: 0771 - 75 75 75

  - NSB Info.

  Kundtjänst: 815 00 888

  - X-Tåg ( Max 2 ) Info.

  Kundtjänst: 0771 - 9 10 10 9

  - Värmlandstrafik Info.

  Kundtjänst: 0771 - 32 32 00

  - Arlanda Express Info.

  Kundtjänst: 0771 - 720 200

  - Inlandsbanan Info.

  Kundtjänst: 0771 - 53 53 53

  - Östgötatrafiken Info.

  Kundtjänst: 0771 - 21 10 10

  - Snälltåget (Enbart fjälltåg som går på hösten) Info.

  Kundtjänst: 0771 - 26 00 00

  - Saga Rail (Test maj månad, Cykeln måste förbokas ,Max 4 ) Info. 

  Kundtjänst: 0771 – 44 66 00

  På dessa tåg kan du inte ta med cykel

  - SJ Info.

  Kundtjänst: 0771 – 75 75 75 

  - MTR Express Info.

  Kundtjänst:

  - Blå Tåget Info.

  Kundtjänst: 0771 - 501 501

  - Snälltåget Info.

  Kundtjänst: 0771-26 00 00

  - Kustpilen Info.

  Kundtjänst: 013-473 80 53 

  Buss där du kan ta med cykel.

  - Swebus (Cykeln är ordentligt emballerad) Info.

  Kundtjänst: 0771-218 218

  Viktigt att om du planerar att ta med cykeln, så kontrollera med respektive tågoperatör och tar reda på vad som gäller för den sträcka du tänker åka på.

  Källa: Årskort Guld Sj - Här är listan på tåg där du kan ta med cykeln på tåget

   

  18 aug. 2014

  Feministiskt Initiativs Cykelpolitik

  I höst är det åter dags att välja förtroendevalda till riksdagen. Vad tycker de olika partierna är deras Cykelpolitik. Jag skickade några frågor den 10 juli till partiernas partikansli.

  Här är svaren från Feministiskt Initiativs partikansli.

  1. Är cykeln och cyklingen en viktig fråga för er?

  Ja, absolut!

  2. Hur ser ni på Sverige som cykelland? Lever landet upp till det epitetet?

  Sverige behöver fler och bättre möjligheter att välja cykel framför bil.

  3. Vilken av de cykelrelaterade frågorna är ni mest nöjd/försummats mest de senaste åren?

  Att inte cykeln beaktas i samhällsplaneringen tillräckligt.

  4. Behöver man införa en nationell cykelpolitik och vad skall ingå i den?

  Lokala och regionala gång och cykelplaner ska vara obligatoriska. Samhällsplaneringen ska ta ökad hänsyn till cyklister och gående och brukaranpassade gång och cykelvägar där hänsyn tas till människors olika behov byggs.

  5. Borde det kanske skapas en statlig cykelpott för att fördela Trafikverkets resurser till cykling? och kanske öronmärka resurserna under en planperiod för cykelåtgärder.

  Vi vill öronmärkta pengar för investeringar i gång- och cykelinfrastruktur på nationell och regional plan samt för att kommuner ska kunna söka statsbidrag för gång och cykelinvesteringar.

  6. Hur vill ni se att cyklingen utvecklas? det kan gälla cykelvägar mellan städer och kommuner.

  Kommer cykeln in som självklar del i samhällsplaneringen, utvecklas också möjligheterna.

  7. Hur ser ni på att man med ett enkelt sätt skall kunna ta med sig sin cykel på tåget eller bussen till andra platser?

  Bra.

  8. Bör Trafiklagstiftningen ses över i ett helhetsperspektiv med utgångspunkt från cyklisternas säkerhet och framkomlighet? det kan gälla väjningsreglerna, Zebralagen gälla även för cyklister, enkelriktning också vidare.

  Eftersom vi vill öka transporter med cykel, ser vi också över trafiklösningar framöver.

  9. I Sverige är det trots allt ganska många av invånarna som har 5 km eller mindre till skola och arbete. På vilket sätt vill ni få fler att välja bort bilen till förmån för cykel och kollektivtrafik?

  Ett mer hållbart transportsystem stimuleras av satsningar på en stadsplanering som är anpassad till cykel och gångtrafik. För att skapa ett hållbart transportsystem behövs förändring i priser. Politiken bör införa styrmedel som styr mot att det som är skadligt för miljön som flyg och bilar blir dyrare samtidigt som priset på tåg och kollektivtrafik sänks. Utbyggda och bättre cykelvägar.

  10. Hur ser ni på en skattesubvention liknande bruttolöneavdraget för datorer, men denna gång för cykelinköp? Storbritannien har länge haft ett framgångsrikt sådant?

  Inget vi tagit ställning till idag, men frågan om cykelavdrag kan eventuellt komma att diskuteras framöver.

  11. Antalet lastcyklar och elcyklar ökar, ser ni några problem med det? det kan gälla smala cykelbanor eller att de inte får köra på vägarna när det finns cykelbanor.

  Samhällsplaneringen måste beakta olika behov när det gäller cykelbanor.

  12. Hur tycker ni man skall lösa det för cyklister när vägarna byggs om till så kallad 2+1 eller 1+1 vägar med vajerräcke i mitten?

  Eftersom vi vill öka transporter med cykel, ser vi också över trafiklösningar framöver.

  13. Bör gående och cyklister separeras bättre?

  Ja, för att öka såväl tillgänglighet som säkerhet för alla som befinner sig på gång- och cykelvägar.

  14. Behövs det större insatser i Sverige för att utveckla cykelturismen?

  Cykelturismen är viktig ur miljösynpunkt: att välja ett hållbart transportmedel bör absolut underlättas. För att det ska vara möjligt krävs säkra och väl utbyggda cykelbanor.

  15. Om ni efter valet får kommer till makten, hur vill ni utveckla Sverige som cykelland? finns det ett drömprojekt?

  Vi utvecklar vår politik och kommer säkert att formulera hur ett drömprojekt ser ut.

  16. Vill ni tillägga något?

  -

  Vad säger de andra partierna? Klicka på länkarna:

 • Vänsterpartiets Cykelpolitik
 • Socialdemokraternas Cykelpolitik
 • Miljöpartiets Cykelpolitik
 • Centerpartiets Cykelpolitik
 • Folkpartiets Cykelpolitik
 • Kristdemokraternas Cykelpolitik
 • Moderaternas Cykelpolitik
 • 16 aug. 2014

  Film: Detroit by Bike

  En dokumentär om cykling i Detroit.

  Directed/Filmed/Edited by Jennifer David
  Co-Directed by Alex Gallagos & Nora Urbanski

  15 aug. 2014

  Cykelfenomenet Slow Roll sprider sig i Sverige

  Fenomenet Slow roll har spridit sig från den före detta bilstaden Detroit till Sverige.

  Slow Roll i Malmö

  I ett ekonomiskt sargat Detroit, bredde ett dovt missnöje ut sig. Missnöje över det bilberoende som har präglat staden det senaste seklet, som i mångas ögon är synonymt med biltillverkning. När biltillverkarna har sett vikande siffror så finns det en spirande grupp som vägrar se problem. 2010 startades världens första slow roll av Jason Hall och Mike MacKool, med en lugn cykeltur genom Detroits stadsdelar, anpassade för att kunna njuta av staden på nära håll och se saker som annars mest passerar förbi bilrutorna i ett rasande tempo. Och sedan dess har slow roll spridit sig.

   

  Detroit Bike City Slow Roll

  Slow roll Detroit

  Facebook: Slow Roll Monday Nights

  Twitter: #slowrolldet

  Svensk statlig television sände ett halvtimmes långt program om hur den urbana cykelkulturen i Detroit håller på att ta över. Och i det programmet visade man vad Slow roll var.

   

  Trailer: Cykelkultur i Detroit, tyvärr kan man inte se hela programmet längre. 

  I Sverige finns slow roll i Älvsjö, Malmö, Jönköping, Gävle. Nu startas det även i Göteborg och Stockholm.

  Slow Roll, med inspiration från bilstaden Detroit, är ett sätt att under trevliga former umgås på och kring cykeln oavsett vilken fart man håller. Det är ”fart efter kamrat” som gäller, man cyklar en runda tillsammans och aktiviteten innefattar normalt fika, mat eller annat tilltugg på någon trevlig plats i någon form.

  Slow Roll Sverige

  Hemsidan “Slow Roll Sverige” är en samlingsplats för alla Slow Rolls runt om i Sverige.

  Slow Roll i Älvsjö

  Facebook: Slow Roll Älvsjö

  Twitter: #slowrollalvsjo

  Slow Roll i Malmö

  Facebook: Slow Roll Malmö

  Twitter: #slowrollmalmo

  Slow Roll i Jönköping

  Facebook: Slow Roll Jönköping

  Twitter: #slowrolljonkoping

  Slow Roll Jönköpings initiativtagare, Henrik Lundquist, intervjuats av Radio P4 Jönköping.  Länk till intervjun.

  Slow Roll i Gävle

  Facebook: Slow Roll Gävle

  Twitter: #slowrollgavle

  Slow Roll Göteborg

  Facebook: Slow Roll Göteborg

  Twitter: #slowrollgbg

  Slow Roll Stockholm

  Facebook: Slow Roll Stockholm

  Twitter: #slowrollsthlm

  Slow Roll finns i andra städer i världen:

  Slow Roll Cleveland

  Facebook: Slow Roll Cleveland

  Twitter: @SlowRollCLE

  Slow Roll Buffalo

  Facebook: Slow Roll Buffalo

  Twitter: #SlowRollBUF

  Slow Roll Toledo

  Facebook: Slow Roll Toledo

  Slow Roll Washington DC

  Facebook: Slow Roll Washington DC

  Slow Roll Berlin

  Facebook: Slow Roll Berlin

  Twitter: #slowrollbln

  Slow Roll Slemani, Irak

  Facebook: Slow Roll Slemani

  14 aug. 2014

  Äldreboende cyklar med Parcykel Pegasus

  På äldreboendet Östregården i Växjö fick man en idé om att köpa en eldriven parcykel till dom boende. Nu har cykeln har blivit så populär att de boende står i kö för att få åka med på en tur.

  Familjen Kamprads stiftelse delar i normala fall ut medel till forskning men de erbjuder samtliga kommuner i Småland att ta emot en så kallad ”parcykel”, en specialutformad cykel för två personer med batteridriven motor.  Stiftelsens förhoppning är att cykeln ska bidra till träning, social samvaro och glädje och på så sätt främja förbättrad livskvalitet bland äldre.

  Trident Parcykel Pegasus

  Trident blev utvald som leverantör till familjen Kamprads stiftelse. Stiftelsen beställde 50 st parcyklar, Pegasus, med elektrisk hjälpmotor. Pegasus är idealisk för att de äldre ska kunna få fysisk träning och social samvaro.

  Pegasus parcykel är en cykel för två som ger aktivitet, träning och samvaro under trevliga former.

  Parcykeln Pegasus är åttaväxlad och har en 36 Volt digital hjälpmotor. Hjälpmotorn kan ställas på tre olika lägen beroende på hur mycket hjälp som behövs. Som standard har Pegasus vridbart passagerarsäte, hydraliska bromsar och dubbla bromsskivor bak.

  En av cykelns viktigaste funktioner är att pedalrörelserna kan kopplas samman. Medan föraren styr har båda möjlighet att trampa. Föraren kan då lära passageraren att trampa. Passagerarens pedaler kan enkelt frikopplas.

  Om passageraren inte har möjlighet att hålla fötterna på pedalerna kan dessa kompletteras med fasta fotplattor. Är passageraren rullstolsburen kan en fast fotbrygga monteras som fötterna kan vila på.

  Föraren sitter till vänster och sköter bromsar, växling och styrning. Insteget är fritt från hinder och det finns ingen kedja att kliva över.

  Kedjan sitter helt inkapslad mellan förarens och passagerarens ben. Detta gör att förarens och passagerarens ben inte kan slå ihop. Sitsarna går att justera framåt och bakåt för att kunna optimera avståndet till pedalerna och styret.

  Pris: från 77 000 kr

  Källa: trident.se , trident.se, trident.se/SV/Nyheter, gp.se, svtplay.se, emmaboda.se

  13 aug. 2014

  Cykelkaféer är en tydlig trend

  Cyklar och kaffe hör ihop. Cyklar och kanelbullar. Cyklar och hänga vid ett kafébord hör ihop. Det finns cykelkaféer i Stockholm som heter Bianchi Café and Cycles och Cykelcafé Le Mond.

  Cykelcafé Le Mond

  Bianchi Café and Cycles

  Bianchi café & cycles finns även i Malmö, Sälen och Västerås

  I Storbritannien och London är cykelkaféer en tydlig trend. Där handlar det om utpräglade cykelkaféer med möjlighet att parkera och låsa fast sin cykel utanför, fylla däck med mer luft, i vissa fall få sin cykel servad och se cykeltävlingar på tv-skärmar. 

  Look Mum No Hands! - Giro d’Italia

   

  Cadence Performance, London

  Look Mum No Hands!, London

  Rapha Cycle Club, London

  Micycle, London

  CycleLab Juice Bar, London

  Lock 7, London

  Peloton & Co, London

  Flag Bikes & Café, London

  The Spoke, London

  Caballo bikes & cafe, London

  Cycle PS, London

  Soho bikes, London

  Roll for the Soul, Bristol

  Velo Cafe, Brighton

  Route 2, Devon

  Ronde, Edinburgh

  Dales Mountain Bike Centre, Fremington

  The Hub, Hertfordshire

  Velocity, Inverness

  The Cycle Hub, Newcastle upon Tyne

  Zappi's Bike Cafe, Oxford

  Tomlinson’s, Rothbury

  Maison du Velo, Reigate

  G!RO, Surrey

  Bike Beans Cycle Cafe, Surrey

  Your Bike Shed, York

  I Australien är cykelkaféer också en tydlig trend.

  Rapha Cycle Club Sydney

  Australia's top 50 bike-friendly cafes | Ride On

  Vet ni fler cykelkaféer i Sverige, så kom gärna med en kommentar.

  Länkar: The best cycling cafes in Britain, part three - Cycling Weekly, Top 10 cycling cafes in the UK | Travel | theguardian.com, 5 of our favourite cycle cafes - London Cyclist Blog, Best Cycle Cafés in London | Zomato, Australia's top 50 bike-friendly cafes | Ride On

  trioBike lanserar en ny tvåhjuls lastcykel

  trioBike cargo är gjord i aluminium, formad i ett stycke. Vilket gör ramen stark, hård och samtidigt lätt. Lastcykeln finns i fyra versioner trioBike cargo är en standardversion, trioBike Cargo S är en sportversion, trioBike Cargo R är en Racingversion och trioBike Cargo E är en version med elmotor.

  trioBike Cargo S är en sportversion med remdrift

  trioBike cargo är en standardversion med 8 X speed internal shimano gear och hydrauliska skivbromsar. Inklusive justerbar sadelstolpe, justerbar styrstam och cykelstöd.

  Price EUR: 2.199

  trioBike Cargo S är en sportversion med remdrift som istället för en konventionell kedja, enligt trioBike så levererar bandet en mycket bättre energiöverföring. S-modellen har en hel del uppgraderade komponenter med Alfine 11 speed nav och hydrauliska skivbromsar Shimano , punkteringsskyddade Schwalbe däck. Inklusive justerbar sadelstolpe, justerbar styrstam och cykelstöd.

  Price EUR: 2.499

  trioBike Cargo R är en Racingversion utformad för långa turer i alla typer av terräng, både tuffa klättringar och branta nedförsbackar. Lätt och stark aluminiumram, Sram X0 11 växlad nav, Avid hydrauliska skivbromsar. Inklusive justerbar sadelstolpe, justerbar styrstam och cykelstöd.

  Price EUR: 3.299

  trioBike Cargo E är en version med elmotor, BionX P250 DX 26 "- Elmotor, externa växlar och skivbromsar. Inklusive justerbar sadelstolpe, justerbar styrstam och cykelstöd.

  Price EUR: 4.599

  Men lastcykeln som trioBike lanserar är väldigt lik Larry vs Harry´s Bullitt.

  Larry vs Harry´s Bullitt

  Källa: http://www.triobike.com/projects/triobike-cargo/

  12 aug. 2014

  Socialdemokraternas Cykelpolitik

  I höst är det åter dags att välja förtroendevalda till riksdagen. Vad tycker de olika partierna är deras Cykelpolitik. Jag skickade några frågor den 10 juli till partiernas partikansli.

  Här är svaren från Socialdemokraternas partikansli.

  1. Är cykeln och cyklingen en viktig fråga för er?

  Cykeln är det mest miljövänliga transportmedlet och dessutom folkhälsofrämjande. Vi ser klara fördelar med ökad cykling i Sverige.

  2. Hur ser ni på Sverige som cykelland? lever landet upp till det epitetet?

  Det behövs bättre förutsättningar för cykling i Sverige, Sverige kan bli bättre som cykelland. Det behövs fler cyklister för att Sverige på allvar ska kallas för ett cykelland.

  3. Vilken av de cykelrelaterade frågorna är ni mest nöjd/försummats mest de senaste åren?

  Trenden med allt fler allvarliga cykelolyckor måste brytas. Infrastrukturen för cykling är främst en kommunal fråga. Det är tydligt att det behövs både fler cykelvägar, inte minst över kommungränserna och även att befintliga cykelbanor underhålls bättre.

  4. Behöver man införa en nationell cykelpolitik och vad skall ingå i den?

  Ja. Det övergripande målet ska vara att fler ska välja cykeln och att cyklisternas säkerhet förbättras.

  5. Borde det kanske skapas en statlig cykelpott för att fördela Trafikverkets resurser till cykling? och kanske öronmärka resurserna under en planperiod för cykelåtgärder.

  För socialdemokraterna är en fungerande järnväg högsta prioritet när det gäller transportinfrastruktur. En fungerande järnväg är en förutsättning för att vi ska nå vårt mål om att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet till 2020. Vi satsar tio miljarder mer än regeringen på järnvägsunderhåll fram till 2025. Vi vill även att staten tar det samlade ansvaret för järnvägsunderhållet.

  Vi anser att det är rimligt att kommunerna finansierar cykelvägarna själva. Den nationella politiska nivån kan däremot ta fram riktlinjer för kommunernas arbete för att stärka cykeln som transportmedel.

  6. Hur vill ni se att cyklingen utvecklas? det kan gälla cykelvägar mellan städer och kommuner.

  Framförallt måste pendlingsmöjligheterna med cykel över kommungränserna förbättras. Även cykelparkeringar vid stora kollektivtrafikknutpunkter måste förbättras.

  7. Hur ser ni på att man med ett enkelt sätt skall kunna ta med sig sin cykel på tåget eller bussen till andra platser?

  Möjligheterna att ta med sig cykel på tåg och buss ska öka.

  8. Bör Trafiklagstiftningen ses över i ett helhetsperspektiv med utgångspunkt från cyklisternas säkerhet och framkomlighet? det kan gälla väjningsreglerna, Zebralagen gälla även för cyklister, enkelriktning också vidare.

  Olika undantag från trafikregler är inte rätt sätt att höja säkerheten för cyklisterna. I stället är det bättre med fler cykelvägar och att cykelvägarna underhålls på bästa sätt.

  9. I Sverige är det trots allt ganska många av invånarna som har 5 km eller mindre till skola och arbete. På vilket sätt vill ni få fler att välja bort bilen till förmån för cykel och kollektivtrafik?

  Bättre cykelvägar, förbättrad kvalitet och kapacitet i kollektivtrafiken.

  10. Hur ser ni på en skattesubvention liknande bruttolöneavdraget för datorer, men denna gång för cykelinköp? Storbritannien har länge haft ett framgångsrikt sådant?

  Något avdrag för cykelinköp är inte aktuellt, det finns bättre sätt att främja cykling, som fler och bättre cykelvägar.

  11. Antalet lastcyklar och elcyklar ökar, ser ni några problem med det? det kan gälla smala cykelbanor eller att de inte får köra på vägarna när det finns cykelbanor.

  Vi ser positivt på lastcyklar och elcyklar.

  12. Hur tycker ni man skall lösa det för cyklister när vägarna byggs om till så kallad 2+1 eller 1+1 vägar med vajerräcke i mitten?

  Mötesseparering av vägar har visat sig ha stora fördelar för trafiksäkerheten. I de fall då det är möjligt finns det skäl att se till att cykling i anslutning till mötesseparerade vägar underlättas.

  13. Bör gående och cyklister separeras bättre?

  Ja det innebär fördelar för trafiksäkerhet och framkomlighet.

  14. Behövs det större insatser i Sverige för att utveckla cykelturismen?

  Cykelturism är hållbart och hälsofrämjande. Vår främsta prioritering på transportområdet är en fungerande järnväg. På cykelområdet är det viktigaste att förbättra möjligheterna till arbetspendling med cykel.

  15. Om ni efter valet får kommer till makten, hur vill ni utveckla Sverige som cykelland? finns det ett drömprojekt?

  Främst måste förutsättningarna för arbetspendling med cykel bli bättre. De nya järnvägarna i Sverige som blir klara 2020-2030 ger möjligheter att också bygga nya cykelvägar. Det är viktigt att dessa möjligheter tas tillvara och även att möjligheterna till cykelparkering vid järnvägsstationerna förbättras.

  16. Vill ni tillägga något?

  -

  Vad säger de andra partierna? Klicka på länkarna:

 • Feministiskt Initiativs Cykelpolitik
 • Vänsterpartiets Cykelpolitik