10 okt. 2015

Vilka frågor saknas i årets riksdagsmotioner om cykel

Här har jag gjort en sammanställning av vilka frågor som tas upp i 2015/16 riksdagsmotioner som handlar om cykling. Det finns både bra och dåliga riksdagsmotioner, men vilka frågor saknas?

Vill ni läsa mer om riksdagsmotionerna så kan göra det på: Årets riksdagsmotioner om cykelfrågor.

- Nationella cykelstrategin bör innehålla ett nationellt mål om att öka cykelns andel av antalet personresor och tillkännager detta för regeringen.

- Mer pengar till cykelinfrastruktur.

- Trafikverket bör se till att alla två-plus-ett-vägar som tidigare haft, eller som bör ha, goda cykelmöjligheter nu tillförsäkras en cykelväg eller motsvarande för att skapa en trygg och säker cykelmiljö.

- Cykel som transportmedel ska beaktas i framtida regional planering.

- Trafikverket bör få befogenhet att ställa krav på att tågoperatörer ska använda sig av tåg som kan medföra cykel där det är berättigat och denna efterfrågan finns från resenärer.

- Ändring i kollektivtrafiklagen så att det blir möjligt att ställa krav på både upphandlad och kommersiell trafik så att resenärerna kan medta cykel.

- Förslag för att möjliggöra cykeltrafik i motsatt riktning på enkelriktade gator.

- Tillåt att svänga höger mot rött ljus sedan man förvissat sig om att det inte finns några fordon eller gång/cykeltrafikanter i vägen.

- Utreda möjligheten att ändra anläggningslagen på så sätt att kommuner enklare får tillgång till enskild mark eller väg vid anläggandet av sammanhängande cykelleder.

- Avståndsbaserade reseavdrag och tillkännager detta för regeringen.

- Främja användning och försäljning av elcyklar i Sverige.

- Se över möjligheterna till en elcykelpremie.

- Förslag till nytt trafiksäkerhetsmål som fokuserar på de sammantagna effekterna för en bättre hälsa.

- Se över riktlinjerna för vägarbeten för att ge dem ett tydligare cyklistperspektiv.

- Trafikverket bör utfärda en bashastighet på 30 km/h i landets tätorter

- Bilister måste lämna företräde för cyklister vid övergångsställen där det finns cykelbana.

- Göra en översyn av hastighetsbegränsningar för elcyklar i syfte att höja den högsta tillåtna hastigheten ifall detta kan göras utan försämrad säkerhet.

- Naturvårdsverket ges i uppdrag att uppdatera den tidigare friluftsstandarden angående skyltning för verksamheter i besöksnäringen

- Enskilda anmälningsavgifter till motionslopp bör omfattas av rätten till friskvårdsbidrag.

- Bör göras en översyn av om det ska vara obligatoriskt för alla att använda cykelhjälm när man cyklar.

- För att utöka säkerheten för cyklister på landsvägar eller andra platser där det saknas ändamålsenliga cykelvägar och högsta tillåtna hastighet är 70 km/h eller högre bör möjligheten att tillåta cykling på vänster sida av vägen ses över.

Men jag saknar frågor som:

- Lagändring om cykling på vägbana med parallell cykelbana.

- Motorfordon skall lämna 1.5 m plats åt cyklister vid omkörning.

- Kvalitetskrav – det är många olyckor på grund av dålig underhåll.

- Främja cykelturism

- Bättre parkeringslösningar för cyklister

- Motorfordon skall ha väjningsplikt när cyklister passerar cykelpassager/cykelöverfarter vid korsningar och rondeller.

- Både cykelpassager/cykelöverfarter borde ha samma regler och kalas cykelöverfarter.

- Satsa mer på cykelforskningen.

Vilka frågor saknar ni? skriv gärna någon kommentar:

9 okt. 2015

Cykelseminarium från “Folk i rörelse” i somras

En Svensk Klassiker har startat projektet ”Folk i rörelse” vars syfte är att lyfta viktiga frågor inom hälsa och rörelse för områdena: Skola, Infrastruktur/Anläggning, Integration och Arbetsgivarna.

Målet är att göra Sverige och svenskarna friskare. Här kan ni se ett cykelseminarium från “Folk i rörelse” i somras.

2:24 Peter Schantz, GIH

21:53 Paneldebatt med Karin Svensson Smith (MP), Johan Andersson (S), Anna Niska (VTI), Peter Schantz, GIH, Lars Strömgren (Ordförande, Cykelfrämjandet) 

8 okt. 2015

Det första Informella transportministermötet med cykeln i fokus

Den 7 oktober var det luxemburgska ordförandeskapet i EU värd för det första informella transportministermötet som ägnade sig enbart åt cykeln som ett transportsätt.

De skulle diskuterade hur EU och medlemsstaterna kan uppmuntra och stödja en ökning av cykling för transport av människor och varor.

Det luxemburgska ordförandeskapet betonar effektiviteten i cykling som ett transportsätt, liksom cykling sociala, miljömässiga och ekonomiska fördelar inom Europeiska unionen.

Ministerrådet och EU-kommissionären för transport Violeta Bulc, skulle lyssna på Jan Gehl (arkitekt och författare) och Mikael Colville Andersen.

Anna Johansson står bredvid Melanie Schultz van Haegen från Holland, det ser lovande ut.

Presskonferens efter mötet med François Bausch och Violeta Bulc.

Det informella ministermötet kom ut med - Declaration on Cycling as a climate friendly Transport Mode.

Deltagarna fick även prova olika typer av cyklar och efter mötet cyklade de en cykeltur till officiell middag i den historiska stadskärnan i Luxemburg.

Källa:eu2015lu.eu, eu2015lu.eu - galerie-video

6 okt. 2015

Årets riksdagsmotioner om cykelfrågor

Den allmänna motionstiden 2015/16 har avslutats. Här nedan har jag samlat länkar till motioner som handlar om cykeln. Det finns en risk att jag har missat någon motion som handlar om cykelfrågor, det har ju kommit in 3203 motioner.

Har markerat motioner som handlar direkt om cykelfrågor med gult.

Har markerat stora motioner, där en del av motionen handlar om cykeln med grönt.

Har markerat motioner som har något om cykeln i sin motivering till motionen med grått.

Motion 2015/16:45 Modernisera friskvårdsbidraget av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Motion 2015/16:141 Cykelväg utmed E20 av Monica Green m.fl. (S)

Motion 2015/16:210 Bygg ut väg 153 av Bengt Eliasson (FP)

Motion 2015/16:277 Ökad cykeltrafik för miljö och hälsa av Emma Wallrup m.fl. (V)

Motion 2015/16:312 Cykelhjälm av Catharina Bråkenhielm (S)

Motion 2015/16:350 Planering för cykelvägar av Anna Wallén (S)

Motion 2015/16:360 Trafiksäkerhetsarbetet av Monica Green (S)

Motion 2015/16:422 Cyklistperspektiv på vägarbete av Karin Enström (M)

2015/16:582 Reflexväst som säkerhetsutrustning i alla bilar av Agneta Gille (S) och Pyry Niemi (S)

2015/16:693 Markåtkomst vid anläggande av cykelleder av Lotta Finstorp (M)

2015/16:710 Cyklisters säkerhet av Mikael Cederbratt (M)

2015/16:728 Avskaffa cykelhjälmslagen för minderåriga av Rasmus Ling (MP)

2015/16:737 Enklare och billigare studentbostäder av Staffan Danielsson (C)

2015/16:756 Fördubblad kollektivtrafik av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

2015/16:804 Förstärkt trafikundervisning i grundskolan av Boriana Åberg (M)

2015/16:893 Nationell skyltstandard för besöksnäringen av Penilla Gunther (KD)

2015/16:920 Ge kommuner möjlighet att styra mot fossiloberoende fordonsflotta Motion av Rickard Nordin (C)

2015/16:929 Rättvisare reseavdrag av Rickard Nordin (C)

2015/16:935 Ljus på natten – ingen lysande idé av Rickard Nordin (C)

2015/16:942 Cykelstrada mellan Täby och Stockholm av Erik Andersson (M)

2015/16:1004 Elcykelpremie av Maria Stockhaus (M)

2015/16:1022 Omdragning av E4:an av Kristina Nilsson (S) och Katarina Köhler (S)

2015/16:1041 Skatteregler för cyklar av Edward Riedl (M) och Lotta Finstorp (M)

2015/16:1045 Lägre bränsleskatt i glesbygden av Edward Riedl (M)

2015/16:1102 Cykeln och ett hållbart transportsystem av Lars Tysklind (FP)

2015/16:1227 Fler obligatoriska schemalagda idrottstimmar i skolan av Jenny Petersson (M)

2015/16:1254 Ökad kontroll för stoppande av stöldgods utförsel från Sverige av Maria Plass m.fl. (M)

2015/16:1313 Götaälvbron av Jimmy Ståhl (SD)

2015/16:1328 Stockholmsmotion av Sofia Arkelsten m.fl. (M)

2015/16:1496 Lidingö och trängselskatten av Caroline Szyber (KD)

2015/16:1600 Strategi för mer cykling av Stina Bergström m.fl. (MP)

2015/16:1693 Främja användningen av elcyklar av Edward Riedl (M)

2015/16:1709 Frihet att svänga till höger vid rödljus av Finn Bengtsson (M) och Pia Hallström (M)

2015/16:1728 Hastighetsbegränsning för elcyklar av Edward Riedl (M)

2015/16:1744 Bygg cykelbana Västerås-Köping av Åsa Coenraads (M) och Jessica Polfjärd (M)

2015/16:1939 Bygg cykelbana mellan Västerås och Enköping av Åsa Coenraads (M) och Jessika Roswall (M)

2015/16:1991 Arbetsmarknad och arbetsliv av Désirée Pethrus m.fl. (KD)

2015/16:2123 Trafiksäkerhetspolitik som bidrar till bättre hälsa av Karin Svensson Smith (MP)

2015/16:2283 Informationskampanj kring trafikkunskap av Larry Söder (KD)

2015/16:2512 Gemenskap och framtidstro av Andreas Carlson m.fl. (KD)

2015/16:2847 Turism och besöksnäring av Josef Fransson m.fl. (SD)

2015/16:2961 Ansvar för nationella cykelleder av Jan R Andersson (M)

2015/16:3058 Bättre konkurrensvillkor för alla transportslag av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

2015/16:3059 Infrastruktur för mobilitet och hållbarhet av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, FP, KD)

2015/16:3090 Trafikteori i skolan av Markus Wiechel (SD)

2015/16:3148 Utgiftsområde 22 Kommunikationer av Robert Halef m.fl. (KD)

2015/16:3207 Utgiftsområde 24 Näringsliv av Penilla Gunther m.fl. (KD)

2015/16:3208 Infrastruktur för långsiktig hållbarhet av Anders Åkesson m.fl. (C)

En gång om året får riksdagsledamöterna lämna motioner, förslag, i praktiskt taget vilket ämne som helst. Det är vid den allmänna motionstiden som äger rum på hösten.

Ledamöterna får under denna tid lämna in motioner om alla frågor som riksdagen kan besluta om. Motioner som lämnas in under den allmänna motionstiden kallas för fristående motioner eller allmänna motioner. En motion kan innehålla ett eller flera förslag, yrkanden.

Varje motion hänvisas till något av riksdagens utskott för beredning. Utskotten går igenom förslagen i motionerna och lämnar förslag på vad riksdagen ska besluta innan riksdagen tar ställning i kammaren.

Värt att veta att det är normalt att det inte går igenom många förslag.

1,5 procent av motionsförslagen fick ja 2002–2006.

0,1 procent av motionsförslagen fick ja 2006–2010.

1,6 procent av motionsförslagen fick ja 2010–2014.

Källa: riksdagen.se

Cykelförsäljningen fortsätter att öka

Cykeltrenden håller i sig i Sverige visar nya siffror från FoG, Svenska Cykelfabrikant och Grossistföreningen.

Cykelförsäljningen ligger stabilt högt över en halv miljon cyklar, de fem senaste säsongerna och cykelförsäljningen ökar varje år.

  • 2014/2015 så såldes 598 000 cyklar.
  • 2013/2014 så såldes 584 000 cyklar.
  • 2012/2013 så såldes 555 000 cyklar.
  • 2011/2012 så såldes 540 000 cyklar.
  • 2010/2011 så såldes 501 000 cyklar.

Det har alltså sålts över 2,7 miljoner cyklar på 5 år.

Går man tillbaka till säsongen 2010/2011, då det enligt Cykelbranschens marknadsuppskattning såldes 501 000 cyklar, och jämför med senaste säsongens 598 000 sålda cyklar, rör det sig om en uppgång på över 20 procent.

Försäljningen av elcyklar har ökat med nära 70 procent, det innebär cirka 30 000 elcyklar sålda i år.

Racer gör ett rejält ryck och ökar med över 31 procent, och MTB ökar med hela 18 procent.

Även hybridcyklarna har fortsatt tillväxt, ökar med 17 procent och man kan nog säga att det är den nya standardcykeln i Sverige.

Källa: Cykel Motor och Sportfackhandlarna