21 juni 2017

Cykeln i Rödgrönas budgetförslag för Göteborg 2018

pk-budget

Man beslutade att välja rödgrönas budgetförslag den 19 juni. Här nedanför har jag samlat utdrag från det Rödgrönas budgetförslaget i Göteborgs som presenterades den 22 maj 2017.

Enligt Informationsmaterial Göteborgs Stads budget 2018 så föreslår Rödgrönrosa bland annat:

Fler cykelkök, 2 mkr Verksamheten med cykelkök ska spridas till fler stadsdelar. Social resurs får en förstärkning för arbetet.

Gång och cykelbro, 5 mkr i investering Arbetet med att väva ihop staden behöver fortsätta. Som en del av detta ska en gång-och cykelbro förberedas i samband med Älvstadsarbetet. För detta avsätts investeringsmedel till Trafiknämnden för investeringsperioden.

Budgeten finns publicerad på: Mål och inriktningsdokument för Göteborgs Stads budget 2018

Sid: 11

Individ- och familjeomsorg

Verksamheten med cykelkök ska spridas till fler stadsdelar.

Ansvar: Social resursnämnd. Ska genomföras 2018.

Sid: 19

Trafik

Analys

God trafikplanering är en förutsättning för människor att få ihop vardag och fritid och skapar mer jämlika och jämställda livsvillkor, samtidigt som det stärker Göteborgs Stads konkurrenskraft.

Kollektivtrafiken i dag är inte tillräckligt utbyggd för att nå målen om ett hållbart resande. Genom en utvecklad kollektivtrafik ges fler lika möjligheter att nå Göteborgs Stads utbud av studieplatser, arbetsplatser, kultur och fritid utan att vara beroende av tillgång till bil. Göteborg behöver utvecklas till en modern och bra cykelstad. Det antagna cykelprogrammet och utvecklingen av lånecykelsystem är viktiga steg för att uppnå detta.

Klimat- och miljöpåverkan samt buller och trängsel från trafiken behöver minska för att bidra till en hållbar stadsutveckling.

Trafiksäkerheten har ökat generellt, dock har cykelolyckorna blivit fler. I takt med att Göteborg förtätas och vi blir fler som samsas om trafikutrymmet behöver trafiksäkerhetsarbetet förbättras ytterligare.

Västsvenska paketet är ett steg i omställningen till ett hållbart resande och viktig för den regionala arbetsmarknaden och att få hållbara godsflöden i och genom Göteborg. De stora projekten i Västsvenska paketet går allt mer in i en genomförandefas. Det ställer krav på hur trafiken leds om och att nya lösningar skapas för att bibehålla god tillgänglighet och mobilitet under byggskedet. Byggtiden ger också en möjlighet att skapa ny tillfälliga mötesplatser i Göteborg.

Trängselskatten har fortsatt god effekt. Sedan trängselskatten infördes 2013 har Göteborgs befolkning ökat med 30 000. Trots det ligger biltrafiken fortfarande under den ursprungliga nivån.

Fordonssektorn genomgår en stark förändring inom elektrifiering, automatisering och digitalisering. Detta kommer få stor påverkan i framtida trafik i Göteborg.

Miljömålsberedningen föreslog under 2016 att utsläppen för inrikes transporter senast år 2030 ska vara minst 70 procent lägre jämfört med 2010 års nivå, vilket gör Göteborgs Stads omställningsarbete än viktigare.

Sid: 20

Mål

Det hållbara resandet ska öka. Biltrafiken ska minska och tillgängligheten för gående och cyklister ska öka liksom resandet med kollektivtrafik. Stadsrummet ska användas effektivt utifrån rättvise- och hälsoskäl. Trafikens negativa påverkan på hälsa, klimat och miljö ska minska.

Processägare: Trafiknämnden.

Sid: 20

Inriktningar

Biltrafiken ska minska till förmån för kollektivtrafik, cykel och gående. Kollektivtrafiken ska utgöra stommen i stadstrafiken. Alla ska kunna resa miljövänligt, enkelt och mer tillgängligt, därför behöver kollektivtrafiknätet byggas ut.

Trafikplaneringen ska bidra till att skillnaderna i resmönster baserat på kön utjämnas, som ett led i att förverkliga jämställdheten.

Skolbarn och skolungdomar ska erbjudas fria resor med kollektivtrafiken under sommaren.

Tillgänglighetsanpassningen av hållplatser ska prioriteras. Färdtjänsten och Flexlinjen ska utvecklas så att dess passagerare får samma nytta av kollektivtrafiken som övriga resenärer.

Göteborg Stad ska vara delaktig i den tekniska utvecklingen som sker i fordonssektorn. Staden ska fortsatt vara en testarena för fordons- och trafikinnovationer. Detta ställer också krav på att berörda förvaltningar och bolag aktivt jobbar med att analysera hur fordonsutvecklingen skapar möjligheter för trafikutveckling.

Trafikmiljön ska utformas på ett sätt som främjar barns säkerhet och rörelsefrihet, detta är särskilt viktigt vid skolor och förskolor. Möjligheten att gå till fots mellan olika platser ska prioriteras högt. Trottoarer och gångbanor ska skiljas från cykelbanor och gångstråken ska vara gena och tydligt markerade.

Göteborg ska utvecklas till en cykelstad i enlighet med cykelprogrammet, med fasta förbindelser över älven. Säkerheten för cyklister ska prioriteras mer och cykelolyckorna i Göteborg ska minska.

Trafikens påverkan på bullersituationen, klimatet och luftkvaliteten ska förbättras bland annat genom att trafikmiljön anpassas och hastigheter för biltrafiken sänks.

För att nå målen i trafikstrategin och bibehålla framkomligheten under byggprojekt behöver effektiva mobilitetslösningar utvecklas, i samverkan med förvaltningar och bolag. I infrastrukturprojekt ska fler medarbetare rekryteras utifrån social hänsyn.

Priset för boendeparkering ska bli mer marknadsmässig och parkering på tomtmark ska premieras. Parkeringsplaneringen ska stödja trafikstrategins inriktning. Göteborgs Stad ska underlätta för bilpooler, bland annat genom att omvandla parkeringsplatser som tagits i anspråk vid ombyggnation till bilpoolsparkering.

Göteborg är ett skandinaviskt logistiknav och måste ha väl fungerande godsflöden. Det gäller såväl godset till och från Göteborgs Hamn, som utveckling av citylogistiken. Detta är prioriterat både vid ombyggnationer samt i den långsiktiga strategiska planeringen.

Arbetet med Dag Hammarskjölds boulevard gällande stadsutveckling och trafiklösning ska fortsätta. Genomförandet av Västsvenska paketet har hög prioritet. För att nå målen med kollektivtrafikutbyggnaden behöver Göteborgs Stad fortsatt samverka med Västra Götalandsregionen.

Sid: 20

Uppdrag

Göteborgs Stad ska fortsatt verka för utbyggnad av spårväg på Hisingen, utifrån rapporten ”Från Backa till Eriksberg - planeringsinriktning för ytterligare spårväg på Hisingen”.

Ansvar: Trafiknämnden. Ska genomföras 2018.

l Fortsatta utredningar ska initieras för att utveckla stadsbana i enlighet med Målbild Koll2035 - Kollektivtrafikprogram för stomnätet i Göteborg, Mölndal och Partille.

Ansvar: Trafiknämnden. Ska genomföras 2018.

l Trafiksituationen vid skolorna ska inventeras, i syfte att skapa bilfria miljöer kring entréerna. Nya skol- och förskolebyggnader ska planeras med bilfria entréer.

Ansvar: Byggnadsnämnden. Ska genomföras 2018.

l Stadens aktörer ska inom Godsnätverket verka för att utveckla system för att minska lokal miljöpåverkan från den tunga trafiken till och från hamnen.

Ansvar: Göteborgs Hamn i samverkan med Trafiknämnden. Ska genomföras 2018.

l En gång- och cykelbro ska förberedas i samband med Älvstadsarbetet.

Ansvar: Trafiknämnden. Ska genomföras 2018.

Tidigare budget:

Man kan jämföra med “Cykeln i Rödgrönas budget för Göteborg 2018” och “Cykeln i Alliansens budgetförslag för Göteborg 2018

Man kan jämföra med “Cykeln i Rödgrönrosas budget för Göteborg 2017” och “Cykeln i Alliansens budgetförslag för Göteborg 2017

Ni kan även läsa “Cykeln i Rödgrönrosas budget för Göteborg 2016” och “Cykeln i Alliansens budgetförslag för Göteborg 2016

Ni kan även läsa “Cykeln i Rödgrönrosas budgetförslag för Göteborg 2015” och “Cykeln i Alliansens budgetförslag för Göteborg 2015”.

Källa: Mål och inriktningsdokument för Göteborgs Stads budget 2018, Informationsmaterial Göteborgs Stads budget 2018

20 juni 2017

Cykeln i Alliansens budgetförslag för Göteborg 2018

helene-odenjung-david-lega-jonas-rjpg

Man beslutade att välja rödgrönas budgetförslag den 19 juni. Men här nedanför har jag samlat utdrag från det Alliansens budgetförslag i Göteborg.

Budgetförslag finns i sin helhet publicerad på: Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraternas förslag till budget för Göteborgs Stad 2018

Sid 17:

Tillgängliggör naturupplevelser och en hållbar stadsmiljö

Göteborgs Stad ska verka för att möjliggöra naturupplevelser, fritid och rekreation för människor samtidigt som vi värnar den biologiska mångfalden och sammanhängande grönytor för djur- och växtarter. Fler människor ska ha möjlighet att ta del av de blåa kvaliteterna som finns i Göteborg och dess närhet. Tillgängliggörandet av älven och förbättringar av vattenkvaliteten är därför viktiga. Möjligheterna för göteborgarna att röra sig och cykla längs älven från Göteborg hela vägen upp till Bohus ska utredas. Staden behöver också värna och tillgängliggöra platser som Kvillebäcken, Lärjeån och Säveån samt större grönområden.

Vi vill se en tätbebyggd stad för ett smidigt vardagsliv med gröna och blåa kvaliteter som gynnar en hållbar stad. Det är viktigt att skapa kvalitativa grönområden som exempelvis pocketparker mellan husen och värna de större grönområden som idag finns. Göteborg ska vara en bra och hälsosam stad att leva i och luften måste vara av god kvalitet. Luftföroreningar ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar. Mycket av detta påverkas av trafiken och hanteras i stadsutvecklingen. Staden ska vara en aktiv part som med stöd av forskning och utveckling förbättrar luftkvaliteten.

Sid 24:

Låt staden växa och utvecklas

Göteborg är en attraktiv stad som många vill bo och verka i. Vi måste möta behovet genom ett kraftigt ökat byggande. När nya stadsdelar planeras bör det i bostadsbebyggelsen finnas plats för nya förskolor, skolor, kulturbyggnader, idrottsanläggningar, arbetsplatser, grönområden och kommersiella verksamheter för att skapa en levande, attraktiv och trygg stad. När storstaden byggs kan det byggas högt i lämpliga lägen och vid förtätning är gröna inslag viktigt.

Göteborg står inför stora utmaningar beträffande nya infrastrukturlösningar. Staden ska arbeta för ett hållbart resande där alla trafikslags framkomlighet ska främjas på lämpliga sätt och miljövänliga resval underlättas. Växande transportbehov måste tillgodoses såväl för gods, kollektiv- och biltrafik, som för cykel- och gångtrafik. Fler infrastruktursatsningar behövs för att staden ska kunna konkurrera med andra regioner i landet och med omvärlden.

Handeln har utvecklats sämre i Göteborg än Stockholm och Malmö. Staden behöver främja handeln genom goda kommunikationer med cykel, kollektiv- trafik, bil och värnade parkeringsmöjligheter. Sedan länge har det funnits ett uttalat förbud i staden mot att utveckla och etablera nya handelsplatser i Göteborg. Den inställningen delar vi inte. Handel och service behöver finnas i hela staden, även när nya områden byggs. En strategi som främjar handeln behöver komma på plats.

Sid 26:

Infrastruktur för storstaden

Det behövs en kraftigt förstärkt infrastruktur i och runt Göteborg. I dag pend-

lar hundratusentals personer till och från Göteborg. Antalet bostäder och arbetstillfällen att öka, vilket kommer medföra ytterligare in- och utpendling. För att möta denna utveckling krävs investeringar för att stärka det regionala kollektiva resandet, vilket även gynnar trafiken i staden. Västsvenska paketet bidrar till en ökad rörlighet i arbetsmarknadsregionen.

Utbyggda förbindelser Oslo – Göteborg – Köpenhamn och vidare ner till kontinenten, är viktiga delar. Sträckan till Landvetter flygplats ska särskilt prioriteras. Det är olyckligt att staten inte har anslagit medel till Sverigeförhandlingen utan nu kräver motprestation av staden för insatser som tidigare har varit statens ansvar och åtagande.

Det är viktigt att öka attraktiviteten i kollektivtrafiken, inte minst genom snabbare resor mellan olika knutpunkter. Arbetet med en målbild för hur kollektivtrafikens stomnät ska utvecklas i Göteborg, Mölndal och Partille är positivt. I det arbetet prioriteras planskild kollektivtrafik, metrobuss, linbana över älven samt fler förbindelser över och under älven.

För många göteborgare är bilen en frihetsfråga och en nödvändighet för att få vardagen att gå ihop. Stadens befolkningsökning i Göteborg kommer att medföra att transportbehoven kommer att öka vilket kräver investeringar i ny infrastruktur för alla trafikslag. Effektiva och fungerande transporter är en förutsättning för tillväxt och jobb i regionen.

Biltrafikens andel av resandet kommer att minska under förutsättning att kollektivtrafiken byggs ut och förbättras. Målsättningen är att merparten av framtida trafikökningar ska hanteras genom kollektivtrafik, cykel och gång.

Stadens trafikstrategi ska ha till syfte att främja framkomlighet för alla trafikslag, inte försvåra den. Det finns indikationer på att strategin inte kommer att nå de uppsatta målen. Trafiknämnden får därför i uppdrag att genomföra en utvärdering av trafikstrategin och återkomma med förslag till Kommunstyrelsen på uppdatering.

Försöken med elbussar ska byggas ut med fler linjer och andelen hybridbussar i ordinarie trafik ska öka. Andelen gods som fraktas via järnväg och sjöfart ska öka genom att erbjuda god infrastruktur. Miljövänlig båttrafik såväl över älven som mellan innerstaden och skärgården behövs.

Sid 27:

Bättre förutsättningar för cykelstaden

För att öka säkerheten i trafiken behövs en separering av cyklister och fot-gängare. Cykel- och gångvänliga stråk behöver utvecklas och för att stärka det strategiska arbetet behöver staden ta fram ett program för gångtrafikanter. Infrastrukturen för cykel behöver bli tydligare så att det går smidigare att cykla i Göteborg. Säkra och yteffektiva cykelparkeringar, pumpstationer, bättre och längre cykelvägar och höjd säkerhet för cyklister är delar som behöver utvecklas. För att cykeln ska vara attraktiv som transportmedel från ytterområden i staden behövs cykelbanor där cyklister kan uppnå högre hastigheter, skilda från fotgängare. Staden ska arbeta förebyggande mot cykel-olyckor. En inventering av cykelparkeringar i anslutning till stadens verksamheter ska genomföras. Lånecykelsystem som ”Styr och ställ” behöver utvecklas och utökas till att täcka en större del av Göteborg, staden bör också ta initiativ till ett samordnat lånecykelsystem med Mölndal och Partille.

Det behövs trimningsåtgärder i centrala staden för att förbättra framkomlighet och fördela trafikflödena bättre för fotgängare, cyklister, bilister och kollektivtrafikresenärer. I det arbetet ska också modern teknologi tillämpas för att öka styrningen av trafiken. Göteborg ska ligga i framkant genom samarbete med fordonsindustriklustret och universiteten för att utveckla och tillämpa modern teknik, exempelvis smarta system och autonoma fordon. Staden ska aktivt arbeta med att sprida den information man har om trafikflöden genom öppna data för att uppmuntra forskning och innovation.

Staden har ansvar för viktig infrastruktur såsom gatunät och spårvagnsräls. Det är viktigt att denna infrastruktur fungerar väl. Staden behöver utreda och kostnadsberäkna underhållsbehoven i det kommunala gatunätet och beakta underhållskostnaden när nya investeringar planeras.

Tidigare budget:

Man kan jämföra med “Cykeln i Rödgrönas budget för Göteborg 2018” och “Cykeln i Alliansens budgetförslag för Göteborg 2018

Man kan jämföra med “Cykeln i Rödgrönrosas budget för Göteborg 2017” och “Cykeln i Alliansens budgetförslag för Göteborg 2017

Ni kan även läsa “Cykeln i Rödgrönrosas budget för Göteborg 2016” och “Cykeln i Alliansens budgetförslag för Göteborg 2016

Ni kan även läsa “Cykeln i Rödgrönrosas budgetförslag för Göteborg 2015” och “Cykeln i Alliansens budgetförslag för Göteborg 2015”.

Källa: Alliansen prioriterar välfärden!

Cykelåtgärder är en del av Sverigeförhandlingen i Göteborg,

Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen och Sverigeförhandlingen enats kring en satsning om fyra kollektivtrafik objekt och åtta cykelbanor samt 45 680 nya bostäderi Göteborg.

Sammantaget har objekten en investeringskostnad på 7 241 miljoner kronor. Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen och staten investerar tillsammans 7 000 miljoner kronor i kollektivtrafikobjekten och 241 miljoner kronor i utbyggnad av cykelvägnätet.

Genom överenskommelsen inom Sverigeförhandlingen medfinansierar staten 3 220 miljoner kronor för kollektivtrafikobjekten, samt 60,25 miljoner kronor för cykelobjekten.

Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen ansvarar för utbyggnaden av spårvägen, linbana och busslinjerna.

Göteborgs Stad ansvarar för utbyggnad av cykelbanorna och för bostadsåtagandet. Statens medfinansiering är kopplad till de 45 680 bostäder som kommunen nu åtar sig att bygga.

Beskrivning av cykelobjekt för storstad Göteborg

Kommunen åtar sig att genomföra följande cykelåtgärder:

Cykelåtgärder

Cykelåtgärder:

1. Norra Älvstranden (Hisingsbron-Älvstrandsbron) 30 Mnkr

Uppgradering och delvis ny sträckning genom stadsdelar där många nya bostäder och verksamheter byggs och planeras.

2. Nya Allen 12 Mnkr

Cykelbanan är ett av pendlingscykelnäten i centrala Göteborg och fungerar som en inre ringled för cyklister. Med fler cyklister behöver stråket uppgraderas. Längs stråket ligger den planerade västlänkenstationen, Haga samt kopplar an till den planerade utbyggnaden av Masthugget.

3. Övre Husargatan-Sprängkullsgatan 6 Mnkr

Stråket sträcker sig från Linnéplatsen, passerar Vasagatan och till Nya Allén. I området finns universitetsverksamhet och den planerade västlänkenstationen, Haga vilket gör att behovet av god tillgänglighet med cykel är stort.

4. Backaplan-Bräckemotet 54 Mnkr

Kvalitetshöjning av cykelbana för att skapa bättre tillgänglighet till Backaplan och centrala Göteborg.

5. Annedalsmotet-Götaplatsen 28 Mnkr

Detta stråk ingår i pendlingscykelnätet och fungerar som en tvärförbindelse i staden och skapar god tillgänglighet till Sahlgrenska sjukhuset och Chalmers tekniska högskola. Kvaliteten på stråket behöver höjas för att säkra god och säker framkomlighet.

6. Stigberget-Saltholmen 45 Mnkr

Kvalitetshöjning av cykelbanan som kopplar till stadsutvecklingen i Masthugget.

7. Sahlgrenska-Mölndal 6 Mnkr

Förbättringar av cykelstråket och kopplar till en planerad uppgradering på Mölndalssidan. Stråket är viktig för arbetspendlingen mellan Mölndal och till stora arbetsplatser så som Sahlgrenska sjukhuset och Chalmers tekniska högskola.

8. Backaplan-Kärra 60 Mnkr

Kvalitetshöjning av cykelbana för att koppla ihop norra och sydliga delar av Hisingen och därmed tillgänglighet till Backaplan och centrala Göteborg.

(9.) Cykelmöjligheter på Kollektivtrafikförbindelse över Göta Älv, Stigberet-Lindholmen (ingår för närvarande i beräkningen för broalternativet Lindholmsförbindelsen).

Totalt: 241 Mnkr

Medfinnsering 25% 60,25 Mnkr

Total investeringskostnad för Göteborg Stad efter medfinansering Sverigeförhandling 180.75 Mnkr.

Man har även i dagens överenskommelse enats om:

  • Spårväg och citybuss Norra Älvstranden (centrala delen)
  • Linbana Järntorget-Wieselgrensplatsen
  • Citybuss–BRT Backastråket
  • Citybuss-BRT Norra Älvstranden, västra och nordvästra delen

Kollektivtrafikobjekt-storstadsavtal-Göteborg

Spårväg och citybuss Norra Älvstranden (centrala delen)
Nybyggnad av spårvägen mellan Linnéplatsen, Lindholmen och Frihamnen samt mellan Hjalmar Brantingsplatsen och Tingstadsvägen. En ny älvförbindelse som sammankopplar norra och södra sidan av Göta Älv kommer att öka kapaciteten och robustheten i kollektivtrafiken. Objekten byggs i etapper och planeras vara färdigställda i sin helhet år 2035.

Linbana Järntorget-Wieselgrensplatsen
Nybyggnad av en 3-kablig stadslinbana mellan Järntorget, Lindholmen, Västra Ramberget och Wieselgrensplatsen underlättar kollektivtrafikresor över Göta Älv mellan Göteborgs norra och södra centrum. Denna ska vara på plats redan år 2021.

Citybuss – BRT Backastråket
Utbyggnad av ”Citybuss” BRT-anläggning med egen körbana, med linjeföring och sektionsbredd förberedd för spårväg mellan Balladgatan (Tingstad) och Körkarlens gata. Planeras vara på plats år 2023.

Citybuss – BRT Norra Älvstranden, västra och nordvästra delen
Utbyggnad av ”Citybuss” BRT-anläggning med egen körbana, med linjeföring och sektionsbredd förberedd för spårväg, Lindholmen-Ivarsbergsmotet-Vårväderstorget. Detta stråk ger en ökad tillgänglighet mellan Biskopsgården, Norra Älvstranden och vidare till Linnéplatsen. Objekten byggs i etapper och planeras vara färdigställd i sin helhet år 2031.

Källa: Faktablad (PDF), http://sverigeforhandlingen.se/overenskommelse-goteborg/, Sverigeförhandlingen: Inlämnat underlag och kompletterande frågor

19 juni 2017

Cykelköket i Gamlestan

Nu finns det även ett cykelkök i Gamlestan. Det är en gör-det-själv-verkstad där var och en lagar sin egen cykel. Verkstaden tillhandahåller verktyg och handledning av volontär.

Cykelköket fungerar även som en återvinningscentral för kasserade och övergivna cyklar och cykeldelar. De samlar in cyklar som sedan kan erbjudas som renoveringsobjekt åt behövande.

ck_post_01c

Deras ambition är att höja cykelns och cyklandets status, samt fungera som en socialt engagerande mötesplats för cykelintresserade i alla åldrar.

Cykelköket Gamlestan är öppet på torsdagar kl. 17.00-18.00 och på söndagar kl.15.00 – 18.00

Det finns även sedan tidigare ett cykelkök i Göteborg i Linnéstaden på Vegagatan 1 och det öppnade redan i mars 2012. Men nu så har det alltså även öppnats ett cykelkök i Gamlestan.

Adress

Lars Kaggsgatan 35D

415 03 Göteborg

KartaCykelkök
Visa större karta

Öppettider

Torsdagar: 17:00 - 18:00

Söndagar: 15:00 - 18:00

Länk

cykelkok.se

15 juni 2017

ART-V är en ny cykelbutik i Göteborg

Den 1 april öppnade en ny cykelbutik i Göteborg ART-V

ART-V är en ny bekantskap bland stadens cykelbutiker, de har fokus på cyklar för träning och tävling samt personlig service. De som ligger bakom har lång erfarenhet från branchen och har tidigare synts i olika konstellationer i Göteborgs lilla cykelvärld.

Art-v karta

Butiken ligger på Kronhjortsgatan 8.

Öppettider mån- fre 10-18 lunchstängt 13-14

lördagar 10-14.

Söndag stängt

Tel. 031-3186393

Art-V

Facebook - ARTVSTORE

ART-V from jesper guldbrand on Vimeo.