12 aug. 2014

Socialdemokraternas Cykelpolitik

I höst är det åter dags att välja förtroendevalda till riksdagen. Vad tycker de olika partierna är deras Cykelpolitik. Jag skickade några frågor den 10 juli till partiernas partikansli.

Här är svaren från Socialdemokraternas partikansli.

1. Är cykeln och cyklingen en viktig fråga för er?

Cykeln är det mest miljövänliga transportmedlet och dessutom folkhälsofrämjande. Vi ser klara fördelar med ökad cykling i Sverige.

2. Hur ser ni på Sverige som cykelland? lever landet upp till det epitetet?

Det behövs bättre förutsättningar för cykling i Sverige, Sverige kan bli bättre som cykelland. Det behövs fler cyklister för att Sverige på allvar ska kallas för ett cykelland.

3. Vilken av de cykelrelaterade frågorna är ni mest nöjd/försummats mest de senaste åren?

Trenden med allt fler allvarliga cykelolyckor måste brytas. Infrastrukturen för cykling är främst en kommunal fråga. Det är tydligt att det behövs både fler cykelvägar, inte minst över kommungränserna och även att befintliga cykelbanor underhålls bättre.

4. Behöver man införa en nationell cykelpolitik och vad skall ingå i den?

Ja. Det övergripande målet ska vara att fler ska välja cykeln och att cyklisternas säkerhet förbättras.

5. Borde det kanske skapas en statlig cykelpott för att fördela Trafikverkets resurser till cykling? och kanske öronmärka resurserna under en planperiod för cykelåtgärder.

För socialdemokraterna är en fungerande järnväg högsta prioritet när det gäller transportinfrastruktur. En fungerande järnväg är en förutsättning för att vi ska nå vårt mål om att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet till 2020. Vi satsar tio miljarder mer än regeringen på järnvägsunderhåll fram till 2025. Vi vill även att staten tar det samlade ansvaret för järnvägsunderhållet.

Vi anser att det är rimligt att kommunerna finansierar cykelvägarna själva. Den nationella politiska nivån kan däremot ta fram riktlinjer för kommunernas arbete för att stärka cykeln som transportmedel.

6. Hur vill ni se att cyklingen utvecklas? det kan gälla cykelvägar mellan städer och kommuner.

Framförallt måste pendlingsmöjligheterna med cykel över kommungränserna förbättras. Även cykelparkeringar vid stora kollektivtrafikknutpunkter måste förbättras.

7. Hur ser ni på att man med ett enkelt sätt skall kunna ta med sig sin cykel på tåget eller bussen till andra platser?

Möjligheterna att ta med sig cykel på tåg och buss ska öka.

8. Bör Trafiklagstiftningen ses över i ett helhetsperspektiv med utgångspunkt från cyklisternas säkerhet och framkomlighet? det kan gälla väjningsreglerna, Zebralagen gälla även för cyklister, enkelriktning också vidare.

Olika undantag från trafikregler är inte rätt sätt att höja säkerheten för cyklisterna. I stället är det bättre med fler cykelvägar och att cykelvägarna underhålls på bästa sätt.

9. I Sverige är det trots allt ganska många av invånarna som har 5 km eller mindre till skola och arbete. På vilket sätt vill ni få fler att välja bort bilen till förmån för cykel och kollektivtrafik?

Bättre cykelvägar, förbättrad kvalitet och kapacitet i kollektivtrafiken.

10. Hur ser ni på en skattesubvention liknande bruttolöneavdraget för datorer, men denna gång för cykelinköp? Storbritannien har länge haft ett framgångsrikt sådant?

Något avdrag för cykelinköp är inte aktuellt, det finns bättre sätt att främja cykling, som fler och bättre cykelvägar.

11. Antalet lastcyklar och elcyklar ökar, ser ni några problem med det? det kan gälla smala cykelbanor eller att de inte får köra på vägarna när det finns cykelbanor.

Vi ser positivt på lastcyklar och elcyklar.

12. Hur tycker ni man skall lösa det för cyklister när vägarna byggs om till så kallad 2+1 eller 1+1 vägar med vajerräcke i mitten?

Mötesseparering av vägar har visat sig ha stora fördelar för trafiksäkerheten. I de fall då det är möjligt finns det skäl att se till att cykling i anslutning till mötesseparerade vägar underlättas.

13. Bör gående och cyklister separeras bättre?

Ja det innebär fördelar för trafiksäkerhet och framkomlighet.

14. Behövs det större insatser i Sverige för att utveckla cykelturismen?

Cykelturism är hållbart och hälsofrämjande. Vår främsta prioritering på transportområdet är en fungerande järnväg. På cykelområdet är det viktigaste att förbättra möjligheterna till arbetspendling med cykel.

15. Om ni efter valet får kommer till makten, hur vill ni utveckla Sverige som cykelland? finns det ett drömprojekt?

Främst måste förutsättningarna för arbetspendling med cykel bli bättre. De nya järnvägarna i Sverige som blir klara 2020-2030 ger möjligheter att också bygga nya cykelvägar. Det är viktigt att dessa möjligheter tas tillvara och även att möjligheterna till cykelparkering vid järnvägsstationerna förbättras.

16. Vill ni tillägga något?

-

Vad säger de andra partierna? Klicka på länkarna:

  • Feministiskt Initiativs Cykelpolitik
  • Vänsterpartiets Cykelpolitik
  • Inga kommentarer:

    Skicka en kommentar