30 mars 2015

Cykelplaner i landets 40 största kommuner

En översyn av cykelplaner i landets 40 största kommuner visar hur det finns stora variationer kring hur cykeln behandlas.

Kunskapen om cykling och cykelplanering måste höjas bland alla relevanta aktörer, och samverkan i planeringens alla skeden måste stärkas.

GCM-handboken finns, men följer kommunerna den?

Det behövs nog en ny svensk handbok. Varje kommun ska inte behöva hitta sina egna lösningar.

Stockholm 

Stockholm

Cykelplan 2012

Göteborg

Göteborg 

Cykelprogram för en nära storstad 2015-2025

Malmö

Malmö 

Cykelprogrammet

Uppsala

Uppsala 

Cykeltrafik - Handlingsplan för arbetet med cykeltrafik

Linköping

Linköping 

Cykelplan

Västerås

Västerås 

Handlingsplan för ökad och säker gång- och cykeltrafik

Örebro

Örebro 

Handlingsplan för ökat cyklande

Norrköping

Norrköping 

Riktlinjer för trafik - Norrköpings kommun

Helsingborg

Helsingborg 

Helsingborgs cykelplan 

Jönköping

Jönköping 

Cykelplan

Umeå

Umeå 

Cykeltrafikprogram för hållbar utveckling

Lund

Lund 

Cykelstrategi 2013-2017

Borås

Borås 

Starta arbetet med cykelplanen under februari 2015.

Huddinge

Huddinge 

Cykelplan, remissutgåva

Eskilstuna

Eskilstuna 

Cykelplan

Gävle

Gävle 

Cykelplan

Sundsvall

Sundsvall 

I Sundsvall kommer strategin uppdateras då Sundsvall skall ta fram handlingsprogram för de olika trafikslagen (gång, cykel, kollektivtrafik och bil).

Nacka

Nacka 

Cykelstrategi

Halmstad

Halmstad 

Cykelplan

Södertälje

Södertälje 

Cykelplan 2013 - Södertälje kommun

Botkyrka

Botkyrka 

Cykelplan för Botkyrka kommun

Karlstad

Karlstad

Cykelplan för Karlstads kommun - få fler att sadla om

Växjö

Växjö 

Cykelvägplan

Haninge

Haninge 

Cykelplan 2010

Kristianstad

Kristianstad 

Tyvärr har Kristianstads kommun ingen aktuell cykelplan för tillfället. Arbetet med att ta fram en cykelplan pågår och kommer ingå i en trafikstrategi.

Kungsbacka

Kungsbacka 

Gång- och cykelplan 2013-2016

Luleå

Luleå 

Cykelplan för Luleå kommun 2014-2020

Solna

Solna 

Cykelplan – remissversion

Skellefteå

Skellefteå 

Cykelplan

Järfälla

Järfälla 

Handlingsplan för cykeltrafiken – Järfälla

Sollentuna

Sollentuna 

Cykelplan

Täby

Täby 

Täby Cykelplan

Kalmar

Kalmar 

Cykelstrategin

Karlskrona

Karlskrona 

Cykelstrategi 2030 Karlskrona kommun

Mölndal

Mölndal 

Cykelhandlingsplan för Mölndal 2011-2015

Cykelstrategi för Mölndal

Östersund

Östersund 

Cykeltrafikprogram för Östersunds kommun

Varberg

Varberg 

Cykelplan 2010-2015

Norrtälje

Norrtälje 

Kommunens cykelprogram

Gotland

Gotland 

I nuläget håller en cykelplan för Visby 2015-2025 att tas fram, och kommer att färdigställas under detta år.

Falun

Falun 

Cykelplan Falu kommun

Skriva gärna en kommentar:

29 mars 2015

Största cykelprotesten i Brasiliens historia

Cyklister runt om i hela Brasilien har genomfört en demonstration för plats och respekt i trafiken.

Minst 6 000 cyklister cyklade kvällen den 27 mars genom centrala Sao Paulo. Det är den största cykelprotesten någonsin i staden.

I huvudstaden São Paulo cyklade flera tusen människor till stöd för att nätet av cykelbanor i staden ska byggas ut, den största cykelprotesten i landets historia.

Anledningen var att en lokal domare stoppat det pågående bygget av cykelbanor, ett projekt som initierats av Sao Paulos borgmästare men som fått mycket kritik. Belackarna hävdar att de rödmålade cykelfilerna är trafikfarliga och stör bilarna.

Man cyklade runt med en plakat där det stod "bättre rödfärgade cykelbanor än rött blod på gatan", en hänvisning hur många cyklister som varje år blir allvarligt skadade i den brasilianska trafiken.

Ungefär samtidigt som cykelprotesten avslutades kom nyheten att en högre domstol överprövat fallet och beslutat att bygget av cykelbanorna kan fortsätta som planerat. Ett besked som fick jublet att stiga i Sao Paulo natten.

Bicicletaço from Página da Rachel on Vimeo.

bicicletada #vaiterciclovia - março, 2015 from Thiago Benicchio on Vimeo.

Källa: sverigesradio.se, #vaiterciclovia

27 mars 2015

Göteborg har nu ett antaget cykelprogram

Cykelprogram för en nära storstad 2015-2025” antogs när Trafiknämnden hade sammanträde den 26 mars.

Jag rekommenderar alla som är intresserade av att Göteborg ska bli en bra cykelstad att läsa Cykelprogram för en nära storstad 2015-2025.

Cykelprogrammet ska fungera som underlag för planering av budget och verksamheter som bidrar till att utveckla cykelstaden
Göteborg fram till 2025.

Utifrån cykelprogrammet ska mer detaljerade riktlinjer och årliga handlingsplaner tas fram.

Trafikplaneringen och genomförandet av åtgärder som direkt
eller indirekt har en koppling till cykel ska följa intentionerna
och målen i cykelprogrammet.

För att det ska ske, måste kunskapen om cykling och cykelprogrammets intentioner höjas bland alla relevanta aktörer, och samverkan i planeringens alla skeden stärkas.

Kvalitetssäkring och uppföljning är viktiga för att säkra att alla delar av verksamheten bidrar till att nå målet med ökad cykling.

Cykelprogrammets vision och mål är:

Visionen är att Göteborg upplevs som en attraktiv cykelstad. Cykeln är ett konkurrenskraftigt färdmedel – det är snabbt, enkelt och säkert att cykla till målpunkter nära och långt bort.

 • Målet är att år 2025 tycker tre av fyra göteborgare att Göteborg är en cykelvänlig stad.
 • I takt med att allt fler upplever Göteborg som en attraktiv cykelstad kommer fler och fler att välja cykel för sina resor.
 • Målet är att antalet cykelresor år 2025 är tre gånger så många som år 2011.
 • I enlighet med trafikstrategin ska mängden cykelresor fortsätta att öka.

Det är ett tufft men inte orealistiskt mål – framgångsrika cykelstäder i Europa visar att det, med rätt satsningar och långsiktighet, går att uppnå höga cykelandelar.

När Göteborg och regionen växer kommer det totala antalet resor enligt beräkningarna att öka med cirka 27 procent.

Enligt en resvaneundersökning från 2011, genomförs cirka 73 000 cykelresor per dygn i Göteborg. Det motsvarar cirka 6 procent av alla resor under en dag. Cykelprogrammets mål, med ett tredubblat antal cykelresor, innebär 219 000 cykelresor per dygn år 2025, vilket uppskattningsvis motsvarar 12 procent av alla resor.

Målet från 2025 till 2035 är att ytterligare öka cyklingen. Inriktningen för det arbetet ska beskrivas i nästkommande cykelprogram.

Samtidigt som antalet cykelresor tredubblas ska, enligt Göteborgs Stads trafiksäkerhetsprogram, antalet skadade cyklister minska.

För att nå visionen om en attraktiv cykelstad måste cykelinfrastrukturen bli mer sammanhängande och vara väl utformad.

 • Sammanhängande innebär att cykelvägnätet inte har några obegripliga avbrott och att det går att cykla till alla målpunkter.
 • Väl utformad innebär att cykelvägnät och parkering får tillräckligt utrymme och en utformning som motsvarar cyklistens behov av framkomlighet, komfort, trygghet och säkerhet.

Planering och dimensionering ska ta höjd för minst en tredubbling av antalet cyklister. I centrala staden är bedömningen att ökningen kan bli ännu större.

Vilka områden och stråk som ska förbättras väljs utifrån var åtgärderna ger störst nytta. Prioriteringarna görs utifrån mängden cyklister som berörs och möjligheten att realisera
potentialen att fler ska börja cykla. Riktlinjerna är därför att börja i centrala områden.


Visionen och målen ska uppnås konkretiseras i fyra åtgärdsområden:

 • infrastruktur
 • drift och underhåll
 • stöd och tjänster
 • kommunikation

Cykelprogrammet beskriver också principer och prioriteringar för genomförandet och poängterar vikten av samverkan med många olika aktörer. För att säkra att rätt saker görs på rätt sätt ska uppföljningar göras.

I cykelprogrammet presenteras en grov bedömning av kostnaderna under 2015-2025 för att:

 1. Bygga ut och uppgradera pendlingscykelnätet och det övergripande cykelvägnätet i centrum och mellanstaden, i enlighet med funktionskraven.
 2. Förbättra drift och underhåll enligt den föreslagna standarden
 3. Kommunicera för att förstärka bilden som cykelstad och förstärka värdet av övriga cykelåtgärder.
 4. Utveckla stöd och tjänster som underlättar cykling.

KOSTNADSBEDÖMNING I CYKELPROGRAMMET 2015–2025

Infrastruktur

Att bygga ut och uppgradera cykelvägnätet i enlighet med funktionskraven kommer att kräva betydande resurser. Det gäller framför allt pendlingscykelnätet, där dagens standard till stora delar skiljer sig från den önskade kvaliteten, samt cykelvägnätet i centrala staden. De viktigaste åtgärderna är att bredda dagens cykelbanor, att skapa separering mellan gående och cyklister samt att förbättra framkomligheten i korsningar.

En mycket grov bedömning har gjorts för att ge en uppfattning om kostnaderna för att utveckla cykelinfrastrukturen fram till år 2025. Kostnaderna för cykelvägnätet innefattar uppgradering och nybyggnad av det övergripande cykelvägnätet i centrala staden samt av pendlingscykelnätet.

Uppskattad kostnad: 2250 Mnkr

Utöver de rena investeringskostnaderna krävs även extra resurser för trafikförslag, utredning och pilotstudier samt ytterligare personella resurser.

Uppskattad kostnad: 5 miljoner kronor årligen.

Summa för Infrastruktur: 2300 Mnkr

DRIFT OCH UNDERHÅLL

Förstärkt vinterväghållning på pendlingscykelnätet

För att öka antalet cykelbanor med förstärkt vinterväghållning till att omfatta hela pendlings cykelnätet krävs ytterligare cirka 1 miljon kronor för vinterväghållning utöver dagens kostnad på cirka 9 miljoner kronor per år.

Uppskattad kostnad: 10 miljoner kronor årligen.

Bättre beläggning på cykelvägnätet

6 miljoner kronor årligen behövs för beläggningsunderhåll. För att ta igen det eftersatta beläggningsunderhållet behövs ytterligare 5 miljoner kronor per år.

Uppskattad kostnad: 11 miljoner kronor årligen.

Öka sandupptagningen från 1 gång till 3 gånger på hela cykelvägnätet

Uppskattad kostnad: 3 miljoner kronor årligen.

Extra sopning av hela cykelvägnätet

Uppskattad kostnad: 0,5 miljoner kronor per tillfälle.

Kvalitetshöjning av vägmarkeringar på cykelvägnätet

Uppskattad kostnad: 0,5 miljoner kronor årligen.

Förbättring av belysning på pendlingscykelnätet

Uppskattad kostnad: 100 miljoner kronor totalt.

Summa för drift och underhåll: 124 Mnkr

STÖD OCH TJÄNSTER

Kostnaderna för stöd och tjänster innefattar både utveckling och investeringar i nya tjänster samt förvaltning av dessa. Exempel på stöd och tjänster är cykelpumpar, utveckling av mobilapplikationer, cykelreseplanerare samt system för felanmälan och återkoppling.

Uppskattad kostnad: 3–6 miljoner kronor årligen.

Summa för stöd och tjänster: 30-60 Mnkr

KOMMUNIKATION

Att kommunicera hand i hand med övrig verksamhet vad avser utveckling av infrastruktur och ny teknik samt stöd och tjänster, och att ytterligare etablera Göteborg som cykelstad, kräver en förstärkning av befintliga ekonomiska och personella resurser.
Uppskattningen är att budgeten behöver växa med 20 procent årligen under en femårsperiod. Från dagens 2,5 miljoner kronor skulle det betyda en budget på drygt 6 miljoner kronor fem år senare.

Uppskattad kostnad: 4–7 miljoner kronor årligen.

Summa för kommunikation: 40-70 Mnkr

Summa Totalt: 2494-2554 Mnkr på 10 år.

Källa: § 48.2 Bilaga 1 Cykelprogram for en nara storstad.pdf , § 48.1 Tjansteutlatande Cykelprogram.pdf  , § 48.3 Bilaga 2 Sammanstallning synpunkter.pdf

22 mars 2015

Uppdatering av Bikes vs. Cars appen, man kan nu donera data från Runkeeper, Strava & Moves!

Nu lanseras Bike Data Project, ett projekt som bygger vidare på rörelsen kring dokumentärfilmen Bikes vs. Cars som hade premiär för 2 veckor sedan.

Projektets syfte är att samla in så mycket data som möjligt från cyklister över hela världen som använder olika appar för att logga sina cykelturer. Datan ger alltså en bild av hur cyklisterna rör sig geografiskt. Intresserade trafikplanerare kan sen dra nytta av de mönster datan visar i sitt arbete för en infrastruktur som är bättre anpassat för cyklisternas resvanor.

Att logga dina turer var redan möjligt via Bikes vs Cars-appen som lanserades i samband med filmen.

Men via Bike Data Projects hemsida kan du nu även donera din cykeldata från de andra populära appar Strava, Runkeeper och Moves.

Kopplingen görs en gång och sedan synkas din cykeldata automatiskt till The Bike Data Project. Ambitionen är att bygga ut listan med kompatibla appar ytterligare.

Nu kan man jämföra världsdel mot världsdel, land mot land,region mot region eller stad mot stad via Bike Data Projects/The Data.

Källa: bikedataproject.org, cykelframjandet.se

20 mars 2015

Spin of Hope är Sveriges största spinning-stafett

Spin of Hope är Sveriges största spinningevent och dess syfte är att samla in pengar till Barncancerfonden under en 12 timmar spinning-stafett.

Spin of Hope 2015 kommer att genomföras lördagen 28 mars.
Samtliga lag startar kl. 07.00 och slutar kl. 19.00.

Ett lag ska hålla igång en spinningcykel under 12 timmar. Hur man fördelar spinnandet är valfritt så ett lag behöver någonstans mellan 1-12 deltagare.

Lagen kan komma från företag, föreningar eller kompisgäng och ett mål är att samla in minst 4 miljoner kronor till Barncancerfonden som i sin tur kommer att se till att pengarna kommer de drabbade barnen och deras familjer tillgodo genom Barncancerföreningarna.

Många av de medverkande anläggningarna erbjuder också Drop in-platser. Då anmäler man sig och betalar direkt på anläggningen.


Att medverka i Spin of Hope kostar 1 500 kronor per lag (alt. 3 000 kronor för guldcykeln) och anmälan sker under respektive anläggning. Många av de medverkande anläggningarna erbjuder också Drop in-platser och kostnaden per timme är 125 kronor. Anmälan och betalning av dessa Drop-In platser sker direkt på anläggningen.

Bokning av cykel och anmälan för anläggningar görs på http://www.barncancerfonden.se/spin-of-hope

Fakta Spin of Hope:

 • Spin of Hope arrangeras av Barncancerfonden varje vår för att samla in pengar till barncancerforskning.
 • Eventet går ut på att hålla en spinningcykel igång under tolv timmar. Lag på 1-12 personer betalar för att boka sin cykel.
 • De gymanläggningar som deltar i Spin of Hope gör också kringaktiviteter och egna insamlingar.
 • Premiäråret 2009 deltog 3000 personer på 25 olika anläggningar. Eventet drog in 550 000 kronor.
 • Mest framgångsrikt hittills är Spin of Hope 2014, då deltog 20 000 personer och 127 anläggningar. 3,7 miljoner kronor samlades in.

Länkar:

http://www.barncancerfonden.se/spin-of-hope/

https://sv-se.facebook.com/spinofhope

11 mars 2015

Cykelbanorna sopas rena i Göteborg

Cykelbanorna sopas redan rena från flis och grus. Huvudstråken har varit sopade och saltade under hela vintern, men nu ska även de mindre cykelbanorna bli rena. Och det är tidigare än vanligt.

Trafikkontorets entreprenörer sopar för fullt med de mindre maskinerna. De måste fortfarande ha beredskap för att det kan komma snö eller bli halt, så de stora traktorerna har inte bytt från plog till sopmaskin än.

I slutet av april ska gruset vara borta enligt trafikkontorets avtal med entreprenörerna, men i år blir det alltså tidigare.

Göteborgs stad har ca 480 kilometer cykelbana och ca 980 kilometer gångbanor.

Källa: goteborg.se - Trafikkontoret

10 mars 2015

Nytt lobbyorgan för cykling är Nya svensk cykling

När cyklingen I Sverige har stark medvind passar en rad intresseorganisationer på och bildar en allians. Bakom den färska intresseorganisationen Nya svensk cykling står Cykelbranschen, Cykelfrämjandet, Svenska cykelförbundet, Vätternrundan, Naturskyddsföreningen och LOK-gruppen (Kattegattleden, Sydostleden, Sjuhäradsrundan och Ölandsleden).

Riksdagen antog den 4 mars en nationell cykelstrategi för att främja öka cykling med fokus på infrastruktur.

Lars Strömgren, ordförande

Men utvecklingen går ändå för långsamt, anser Lars Strömgren, ordförande i Nya svensk cykling, som vill lyfta behovet av sammanhållande vägnät för cykel, bättre möjlighet att kombinera cykel med kollektivtrafik samt utökade möjligheter för arbetsgivare att göra avdrag för personalcyklar och låta anställda använda friskvårdsbidrag till cykelinköp.

Klas Elm, VD

Förhoppningen är att fler politiker, både på riksplanet och i Sveriges kommuner och regioner i ännu högre utsträckning förstår värdet av ökad cykling – för miljö, folkhälsa och städernas framkomlighet. Det är en global trend att satsa på cykling, över hela världen är cykeln på framfart, men hänger Sverige med? säger Klas Elm, VD för Nya Svensk Cykling.

Cykelpolitiskt manifest

Nya Svensk Cyklings politiska krav under parollen ”Gör Sverige till cykelnation”:

 • Bygg bättre, mer och säkrare cykelinfrastruktur.
 • Satsa mer resurser på drift och underhåll av befintlig cykelinfrastruktur.
 • Prioritera cykeln högre i hur markytan i våra städer används.
 • Sänk bashastigheten för motorfordon i svenska städer.
 • Skapa enklare regler för markåtkomst av cykelleder.
 • Ökad åtkomst för cyklister till allmänna vägar för motion och tävling.
 • Utökade resurser till cykelplanering på alla politiska nivåer.
 • Det krävs fler beslut inom trafikregleringen som gynnar cyklisters framkomlighet – som tillåten högersväng vid rött ljus och cykling mot enkelriktat.
 • Att ta med cykel i kollektivtrafiken måste bli enklare, och parkeringsmöjligheter vid tåg- och busshållplatser måste förbättras.
 • Utökade möjligheter för arbetsgivare att göra avdrag för personalcyklar samt för anställda att använda sitt friskvårdsbidrag till cykelinköp.
 • En översyn av trafikförsäkringar.

Nya Svensk Cykling inleder med ett besök i riksdagen för att prata.

Joakim Stenberg,  Eva-Lena Frick, Klas Elm, Sven Hunhammar, Jan-Åke "Hugo" Claesson, Lars Strömgren

Styrelsen i Nya Svensk Cykling

Lars Strömgren, Cykelfrämjandet, Ordförande i Nya Svensk Cykling

Klas Elm, VD i Nya Svensk Cykling

Lena Alfvén, Svenska Cykelförbundet

Eva-Lena Frick, Vätternrundan

Sven Hunhammar, Naturskyddsföreningen

Jan-Åke "Hugo" Claesson, Turistcykellederna

Joakim Stenberg, Cykelbranschen

För mer information, kontakta Nya Svensk Cykling:
Lars Strömgren, ordförande, 0736- 55 45 82
Klas Elm, VD, 0704 – 58 01 08

Hemsida: Svensk Cykling

Twitter: @svenskcycling

Källa: TT, svenskcykling.se

9 mars 2015

Fredrik Gertten och “bikes vs cars” i svensk massmedia

Fredrik Gerttens nya film "Bikes vs Cars" skildrar en global kris som vi alla innerst inne vet att vi måste tala om: Klimatet, jordens resurser, städer där all yta är slukad av bilar, ett ständigt växande, smutsigt, bullrande trafikkaos.

Här har jag samlat hur Fredrik Gerttens och hans nya film "Bikes vs Cars" har tagits emot i svensk massmedia.

Regissören om hyllade filmen mot bilism

Dokumentärfilmaren Fredrik Gertten har gjort hyllade filmen ”Bikes vs Cars. Där skildrar han en växande cykelrörelse i en värld med massbilism. 6 mars

Gomorron Sverige - Kampen mellan bilar och cyklar

Cykelboomen växer sig allt starkare, samtidigt säljs fler bilar än någonsin. Fredrik Gertten beskriver kampen mellan bilar och cyklar i ny dokumentär. 3 mars

TV4 Nyheterna - Cykelns kamp mot bilen

Att cykla har blivit mer och mer populärt men det är bilarna som ökar mest och aldrig tidigare har det sålts fler bilar i världen än nu. I dokumentärfilmen Bikes vs Cars skildras storstäder som snart kollapsar under biltrycket. 2 mars

Fredrik Gerttens film Bikes vs Cars på Kulturnyheterna

Dokumentärfilmaren Fredrik Gertten väckte stor uppmärksamhet med sin film Bananas. Den handlade om bananarbetare i Nicaragua som blev sjuka av bekämpningsmedel och tog strid mot fruktjätten Dole. I sin nya film skildrar han cyklistens kamp mot massbilismen. Bikes vs Cars heter filmen. 2 mars

Aktuellt - Sao Paulo satsar på cykeln

Allt fler cyklar i Sao Paulo! En del av en global trend, säger Fredrik Gertten. 4 februari

P1-morgon - Bilism mot cyklism

Biopremiär för en ny dokumentärfilm Bikes vs Cars, av filmaren Fredrik Gertten, om utrymmet i städerna, om hur stadsplanering styr våra liv och om hur det kommer sig att just bilism blivit svaret på frågan om hur vi ska ta oss fram i storstäderna. Hör filmskaparen Fredrik Gertten om ifall det verkligen pågår en kamp mellan bilar och cyklar idag. 3 mars

P4 Kristianstad - Cyklar mot bilar i Gerttens nya film

Dokumentärfestivalen Tempo öppnades i Stockholm med världspremiären på Fredrik Gerttens nya film "Bikes vs cars". En film om två konkurrerande sätt att färdas i städer från Los Angeles motorvägsinferno till Köpenhamns cykelparadis. 3 mars

P4 Stockholm - P4Extra

Dokumentärfilmaren Fredrik Gerttens film om villkoren för bananarbetare i Nicaragua blev en väckarklocka för omvärlden. Den nya fajten går mellan cyklar och bilar. Vilken sida han tar och framförallt hur han gör det får du höra i P4 Extra. 3 mars

Digitala Tidningar

Resumé - ”Bilreklam visar hur ojämn kampen om utrymme är” 4 mars

Aftonbladet - ”Bilindustrin har kidnappat stan”

Landets Fria - Bikes vs cars visar slaget om staden 3 mars

ETC - "Bilberoendet är en samhällssjukdom" 3 mars

Sydsvenskan - Bilist mot cyklist i Fredrik Gerttens nya dokumentärfilm ”Bikes vs Cars”

När cykeln intar staden | Bilar | Effekt   3 mars

Fredrik Gertten - "Revolutionärt redskap"  28 februari

HD - Gertten tänder hoppet med cyklar 27 februari  

Taltidning

Skånes Taltidning - Fredrik Gertten Månadens ansikten i mars

32 Fredrik Gertten dokumentärfilmare 25 februari

Ledarsidor som utgår från Bikes vs Cars

Hanne Kjöller: Varför bilister borde älska cyklister 8 mars

Uppsalanyheter.se - Bikes vs Cars - "bilen fortfarande i topp i trafikplaneringen" 7 mars

di.se - debatt: så kan vi underlätta för cyklandet 7 mars

nyheter24.se - Mp Stockholms Stad: "När vi väljer bort bilen får vi plats med annat"  6 mars

unt.se - rapport från cykelstyret 6 mars

ETC Örebro - Cyklister ska få större utrymme 6 mars

di.se - Ledare: Michael Wolf borde börja cykla 5 mars

Expressen.se - cykellobbyn bör prata pengar inte miljö 3 mars

SvD Kultur - Världens cyklister tvingas bli aktivister 2 mars

Sidor som utgår från Bikes vs Cars

svenssonsmith.se - Så kan vi underlätta för cyklandet 7 mars

Gröna Bilister - Gilla bilar. Gilla livet mer. Bikes vs Cars. 7 mars

vegoeco.se - Ojämn kamp - Bikes vs Cars 7 mars

christerljungberg.se - Därför är det ändå relevant att tala om Bikes vs Cars 7 mars

min vision - Det där "kriget" mot bilar 7 mars

bicycling.se - Så blir du en aggressiv cyklist 6 mars

ecoprofile - Bikes vs Cars med diskussion i Göteborg 5 mars

Filmrecensioner

Hedersomnämnande Tempo Documentary Award 2015 - Bikes vs. Cars

dn.se - bikes vs cars  Betyg 3 av 5

GP - bikes vs cars Betyg 3 av 5

hd.se - cyklister i motvindi bikes vs cars Betyg 4 av 5

Kommunalarbetaren - Bikes vs Cars Betyg 4 av 5

svt.se - bikes vs cars Betyg 4 av 5

nojesguiden - Bikes vs Cars 

SR P4 - Bikes vs Cars - ljummet slag för cykeln Betyg 3 av 5

SvD kultur - Från banankrig till cykeluppror Betyg 3 av 6

sydsvenskan.se - cyklister i motvindi bikes vs cars  Betyg 4 av 5

Upsala Nya Tidning - Rapport från cykelstyret Betyg 3 av 5

Nerikes Allehanda - Bikes vs. cars Betyg 3 av 5

Bikes Vs Cars (2015) | Kritiker.se

8 mars 2015

Riksdagen uppmanar regeringen att främja cykling

Torsdagen den 5 mars var det en votering i vilken riksdagen uppmanade regeringen att ta fram en nationell strategi för att främja cyklandet. Dessutom bör trafikreglerna för cykling ses över så att det blir enklare och lättare att cykla i städer. Och riksdagen röstade ja.

Jag hoppas att regeringen tar fram en bra cykelstrategi. Jämföra oss med Danmark, där kom transportministern Magnus Heunicke med en cykelstrategi föra året. Efter det tog transportministern och cyklade ner till Paris med Team Rynkeby, för att samla in pengar till barncancerfonden.

Anna Johansson behöver inte cykla till Paris, men hon borde kunna komma med en bra cykelstrategi. Och hon får inte glömma att det måste finnas en bra budget också.

Jag hör ofta att man säger att Sverige är 20 år efter Danmark och Holland i cykelinfrastruktur. Kan vi komma ikapp Danmark och Hollands cykelinfrastruktur, när vi har lägre investeringar i cykelinfrastrukturen än vad de har nu?

För att cykelstrategin skall bli bra krävs också att en debatten rullar igång så att de svenska cyklisterna kan påverka vad cykelstrategin skall innehålla.

16 av Europas länder har en cykelstrategi, nu skall även Sverige ta fram en nationell cykelstrategi och hamna på listan: ECF - National cycling strategies in one look

 

Så här röstades det i voteringen:

1. Infrastruktur och förutsättningar för cykling

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att regeringen bör ta fram en nationell cykelstrategi som beaktar vad utskottet anför om bl.a. en sammanhängande cykelinfrastruktur och att cykeln bör betraktas som ett eget transportsätt.

Visa ledamöternas röster

 

2. Trafikregler för cykling

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen bör återkomma till riksdagen med en redogörelse för regeländringar för att främja cykeltrafik i städer och inom ramen för detta pröva möjligheten till regeländringar för att göra det möjligt för cyklister över 15 år att använda körbana även i de fall där cykelbana finns.

Visa ledamöternas röster

Nationell cykelstrategi och nya trafikregler för att främja cyklandet (TU5)

Trafikutskottet har behandlat motioner från allmänna motionstiden 2014 som handlar om cykelfrågor. I samband med det föreslår utskottet att riksdagen ger två uppmaningar till regeringen i syfte att främja cykling:

 • En nationell cykelstrategi bör tas fram.
 • Regler kan behöva ändras för att det ska bli enklare och säkrare att cykla i städer.

Enligt utskottet ska cykeln ses som ett eget transportsätt. Det är ett transportsätt med många fördelar, både ur ett miljö- och klimatperspektiv – men även ur hälsosynpunkt. Därför ska cykling i högre grad beaktas när man planerar transportsystem – även ur ett nationellt perspektiv.

En viktig utgångspunkt är att skapa en sammanhängande och säker infrastruktur för cyklister. Exempel på det är att gång- och cykelvägar separeras i de fall det är möjligt. Cykelpendling kan också underlättas genom att planera in snabbcykelvägar i tätort. Man bör också se över trafikregler när det gäller att pröva om cyklister över 15 år ska kunna välja att cykla på körbanan istället för cykelbanan.

Utskottet säger nej till övriga motioner.

Utskottets förslag till beslut:
Tillkännagivande om att ta fram nationell cykelstrategi. Tillkännagivande om att se över möjligheten för cyklister över 15 år att använda körbana trots att det finns cykelbana. Delvis bifall till motionsyrkanden om detta. Avslag på övriga motioner.
Trafikutskottets hela betänkandet 2014/15:TU5 Cykelfrågor

Trafikutskottets hela betänkande 2014/15:TU5 (pdf, 269 kbyte, nytt fönster)

Källa: riksdagen.se

4 mars 2015

Debatt om cykelfrågor i Riksdagen

Jag hör ofta att det är viktigt att börja räkna med cykeln som ett eget trafikslag. Men vad händer med cykling i riksdagen.

Den 4 mars var det en debatt om utskottets förslag som handlar om cykelfrågor. Den 5 mars skall Votering ske kl. 16.00.

Cykelfrågor

Utskottets förslag om beslut är:

Nationell cykelstrategi och nya trafikregler för att främja cyklandet (TU5)

Trafikutskottet har behandlat motioner från allmänna motionstiden 2014 som handlar om cykelfrågor. I samband med det föreslår utskottet att riksdagen ger två uppmaningar till regeringen i syfte att främja cykling:

 

 • En nationell cykelstrategi bör tas fram.
 • Regler kan behöva ändras för att det ska bli enklare och säkrare att cykla i städer.

Enligt utskottet ska cykeln ses som ett eget transportsätt. Det är ett transportsätt med många fördelar, både ur ett miljö- och klimatperspektiv – men även ur hälsosynpunkt. Därför ska cykling i högre grad beaktas när man planerar transportsystem – även ur ett nationellt perspektiv.

En viktig utgångspunkt är att skapa en sammanhängande och säker infrastruktur för cyklister. Exempel på det är att gång- och cykelvägar separeras i de fall det är möjligt. Cykelpendling kan också underlättas genom att planera in snabbcykelvägar i tätort. Man bör också se över trafikregler när det gäller att pröva om cyklister över 15 år ska kunna välja att cykla på körbanan istället för cykelbanan.

Utskottet säger nej till övriga motioner.

Utskottets förslag till beslut:
Tillkännagivande om att ta fram nationell cykelstrategi. Tillkännagivande om att se över möjligheten för cyklister över 15 år att använda körbana trots att det finns cykelbana. Delvis bifall till motionsyrkanden om detta. Avslag på övriga motioner.

Trafikutskottets hela betänkandet 2014/15:TU5 Cykelfrågor

1 mars 2015

Fredrik Gerttens film Bikes vs Cars har premiärvisning

Cykeln är en fantastisk uppfinning med kraft att förändra världen. Aktivister och politiker runt om i världen försöker bryta sig fria från bilberoende, men samtidigt har det aldrig sålts fler bilar i världen än idag.

Fredrik Gerttens nya film Bikes vs Cars skildrar en global kris vi alla innerst inne vet att vi måste tala om: Klimatet, jordens resurser, städer där all yta är slukad av bilar, ett ständigt växande, smutsigt, bullrande trafikkaos.

De mäktiga intressen som tjänat på privatbilismens framväxt investerar miljarder varje år på lobby och reklam för att skydda sina affärer. I filmen möter vi aktivister och tänkare som kämpar för bättre städer. Som vägrar sluta cykla trots att allt fler dödas i trafiken.

Filmen utspelas i Los Angeles, Toronto, Sao Paulo, Bogota, Berlin och Köpenhamn.

Fredrik Gerttens nya dokumentärfilm BIKES vs CARS kommer att ha Sverigepremiär den 6 mars över hela landet, tack vare Folkets Bio.   

Premiärvisningar på biograferna

STOCKHOLM 

Slowroll med Stockholmskretsen till smygpremiären på Tempo dokumentärfilmfestival 2 mars på biograf Skandia. Premiär på Zita och Victoria 6 mars.

ÖSTERSUND 

Förhandsvisning med Doc Lounge på Jazzköket 2 mars och därefter premiär 6 mars på Regina.

MALMÖ 

Förhandsvisning på Babel 3 mars, därefter premiär på Panora 6 mars efter slowroll med regissören Fredrik Gertten och Malmökretsen.

LUND 

Förhandsvisning med Doc Lounge på Mejeriet 3 mars. Premiärvisning på Folkets Bio i Lund 6 mars.

GÖTEBORG 

Förhandsvisning på Archileaks med regissören och politikerpanel 4 mars. Slowroll och paneldebatt med Göteborgskretsen på Hagabion 6 mars. Visas även på Angereds bio på premiärdagen 6 mars.

Filmen visas på Folkets bio i Västerås, Luleå, Växjö, Jönköping, Tollered, Visby och andra platser i Sverige. Hitta närmaste biograf, kommande visning och senaste information om Bikes vs Cars och cykla till premiären.