17 jan. 2016

Vinterväghållning av Göteborgs cykelbanor

Från 15 oktober till 15 april så skall alla resurser ha full beredskap. Vid större snöfall finns det ytterligare fordon som kan kallas in. Staden prenumererar på väderprognoser.

Trafikkontorets entreprenörer har i sina avtal skyldighet att ha koll på vädret och göra egna bedömningar efter detta. Trafikkontoret har ingen trafikledningscentral som kallar ut vinterväghållningen utan det ingår i entreprenörens åtagande att själva göra detta.

De krav som ställs på entreprenörerna är:

1. Det får inte vara halt, varken på cykelbanor eller gator. Halkbekämpning görs alltså vid behov eller rättare strax innan så det är klart när vädret slår om.

2. Snöröjning skall starta vid 2-3 cm snö och vara klart senast 6 timmar efter snöfallets slut på cykelbanor, gångbanor och gator där kollektivtrafik kör. På bostadsgator startar vi vid 5cm och det ska vara klart efter 12-24 timmar (beroende på vilket avtal de kör på. Vi arbetar mot 12 timmar).

3. Halkbekämpning skall alltid ske efter avslutat snöfall.

De rutter som finns bestämmer entreprenören själva. Rutterna hänger ihop som ett stort pussel och är även anpassade i tid så att man ska hinna klart en rutt t ex innan rast.

Detta håller inte om det t ex blir mycket snö men i normal fall så. Blir det riktigt besvärligt då prioriterar de bort en del ytor t ex torgytor och parkgångar för att använda resurserna där de bäst behövs. När det sedan lugnat sig går de tillbaks till dessa ytor.

Enligt Erika Åkerblom på Trafikkontoret har de en bil dygnet runt som är ute och kör och mäter friktion för att avgöra om de behöver utföras åtgärder och vid prognos om snö har de två stycken bilar ute som mäter friktion.

Sopsaltning

Vissa av cykelbanorna "sopsaltas" på vintern. Det innebär att banorna sopas istället för plogas och sprutas med en ofarlig saltlösning.

Göteborgs cykelbanor kommer att röjas på tre olika sätt.

• Sopsaltade cykelbanor (grönmarkerade på kartan). Sopsaltning innebär att cykelbanor borstas i stället för att skottas, och i stället för att salta med saltkorn sprids saltlake ut.
• ”Svarta” cykelbanor (svarta på kartan) plogas, flisas lite och saltas för att bli snöfria.
• Alla andra cykelbanor kommer att skottas och flisas som tidigare år.

Ladda ner kartan som PDF >>

Singelolyckor som är relaterade till drift- och underhåll orsakas till nästan 70 procent av halka på grund av is, snö, grus eller löv. Så ifall de inte sköter cykelbanorna ordentligt så tveka inte att göra en felanmälan.

Felanmälan av cykelbanor gör du via Kontaktcenter eller via appen Cykelstaden. Inom 24 timmar så skall din synpunkt/felanmälan komma till de som jobbar på cykelbanorna med att sopa, klippa, skotta eller laga asfalt. Handlar din felanmälan om andra saker skickas ärendet till en handläggare som har ansvar för just den speciella cykelbanan.

Källa: snöröjning och halkbekämpning, Så sköts cykelbanorna, Erika Åkerblom på trafikkontoret 2015

12 jan. 2016

Antalet omkomna cyklister

Under perioden januari- december har antalet omkomna cyklister minskat jämfört med samma period året innan. Till och med den 31:a december 2015 har 17 cyklister omkommit jämfört med 33 under 2014 och 13 under 2013.

Av de omkomna cyklisterna var 13 personer 55 år eller äldre.

2015 har 14 cyklister omkommit i kollision med motorfordon dvs 82 %.

Fördelningen av antalet omkomna cyklister uppdelat på olyckstyp, åren 2007–2012.

Högersvängande lastbilar och kollisioner med bilar med hög fart är två exempel på särskilda risker. Ungefär 75% av olyckor mellan bil och cykel sker i korsningar.

Hastighetsdämpande åtgärder och säkrare cykelöverfarter skulle förbättrar situationen.

Cyklisterna är även sedan ett antal år tillbaka den trafikantgrupp som har flest antal svårt skadade. Ett stort ansvar ligger på kommunerna.

Singelolyckan den absolut vanligaste typen av cykelolycka. Men i sammanhanget bör poängteras att även en del av singelolyckorna orsakas av en konflikt med en annan trafikant, där cyklisten undvikit en kollision genom att väja.

Uppemot 80 procent av allvarliga skador uppstår i singelolyckor, drygt 10 procent i konflikt med motorfordon och knappt 10 procent med annan cykel.

Om man studerar singelolyckorna ser man att vägrelaterade faktorer är bidragande orsak till cirka 60 procent av olyckorna, i första hand drift och underhåll men även vägutformning.

Olyckorna som är relaterade till drift- och underhåll orsakas till nästan 70 procent av halka på grund av is, snö, grus eller löv.

Allvarligt skadade,åren 2007–2012. Källa: VTI rapport 801 (2013).

Halt underlag är alltså den enskilt viktigaste olycksorsaken när det gäller singelolyckor. Ungefär var tredje allvarligt skadad cyklist skadas på grund av halt underlag.

Halkolyckor på is och snö inträffar från oktober till april.

Redan i mars är gruset en betydande orsak till att cyklisten halkar omkull. Lösgrusproblemet fortsätter sedan hela sommarhalvåret.

De vanligaste orsakerna till allvarliga skador hos cyklister vid en singelolycka enligt en klassning av 4 000 slumpvis utvalda personer som uppsökt sjukhus. Procentsatserna summeras inte ihop till 100 eftersom varje olycka kan ha flera orsaker.

Källa: VTI rapport 801 (2013).

Vintermånaderna har en lägre andel skadade cyklister (omkring 5 procent per månad) än sommarmånaderna (omkring 10 procent per månad) vilket hänger ihop med årsvariationen i cyklandet.

Halkrelaterade orsaker vid singelolyckor med cykel (y-axeln till vänster) och olycksfördelning (y-axeln till höger) vid olyckor som leder till allvarligt skadade uppdelat efter månad under året.

Var sker cykelolyckorna?

De flesta singelolyckor sker i blandtrafik och gång- och cykelbana (GC-bana).

Kollision mellan cykel och motorfordon sker ofta i korsningar och på gatu- eller vägsträcka.

Kollision mellan cyklister är vanligast på GC-banor och på gatu- eller vägsträckor.

Kollision mellan mopedister och cyklister där cyklister får en allvarlig skada sker oftast på GC-bana och på gatu- eller vägsträcka.

De flesta kollisioner mellan cyklister och fotgängare sker på GC-banor, men även på gatu- och vägsträckor.

Vanligaste korsningsolyckan är kollision med motorfordon, därefter kollision med moped, cykel-cykel, singelolyckor och cykelfotgängare.

Källa: Transportstyrelsen, Säkrare cykling - gemensam strategi för år 2014-2020, VTI rapport 801

3 jan. 2016

Madrid satsar 40 miljoner euro på sin cykelplan

Madrid skall genomföra en stor cykelplan med 33 nya cykelvägar. Den nya cykelplanen skall genomföras till en kostnad på 40 miljoner euro och det nya cykelnätverket beräknas skall slutföras under 2016.

Cykeluthyrning BiciMad

Även Madrids cykeluthyrning BiciMad skall byggas ut till en ny zon, söder om centrum.

Madrids nya borgmästare Manuela Carmena

Cykelplanen genomförs av stadens nya borgmästare Manuela Carmena som valdes i juni, cykelplanen är en välkommen förändring för staden.

För närvarande görs mindre än en procent av alla stadens resor med cykel, medan föroreningsnivåerna har blivit så höga att Madrid har försökt att plana ut de värsta topparna, med bil begränsningar och även gratis kollektivtrafik.

Att cykla lättare kommer inte att vara det enda verktyget som krävs för att minska föroreningsnivåerna tillräckligt i Madrid, men det är fortfarande en viktig del av paketet.

Madrid har försökt att minska antalet bilar i trafiken ett tag. Sedan januari 2015 har Madrid förbjudit alla som inte har en garanterad parkeringsplats att köra in i en central del av staden.

ciclocarriles

Den föra borgmästaren Ana Botella genomförde det de kallar ciclocarriles, dvs man har märkt upp 70 km av körfälten och begränsat hastighetsgränsen 30 kilometer i timmen och tvingar motorfordon att samexistera med cyklar. För att cyklar inte skall dela utrymmet med fotgängare.

Det nya cykelnätet bör bli lite mer robust. Genom att ge cyklister en större känsla av säkerhet och göra cykelvägar över staden smidigare, bör göra mer för att locka invånarna tillbaka på två hjul.

Källa: elpais.com, citylab.com

RS1 den första “Autobahn för cyklister” i Tyskland

Sex meter bred, slät asfalt, inga bilar, inga fotgängare och en slätt cykelbana att cykla på. Som många kallar en “Autobahn för cyklister”.

Nästan som en liten landsväg skall nya Radschnellweg (RS1) gå från Essen till Mülheim.

Men än så läng är den bara fem kilometer lång, 2020 skall den bli 100 km lång och gå över Ruhrområdet - långt borta från trafikstockningar på motorvägarna. En sådan väg är unik i Tyskland.

Ruhr Regionförbundet (RVR) planerar att autobahn för cyklister, skall leda från Duisburg till Mülheim, Essen, Gelsenkirchen, Bochum, Dortmund, Unna, Kamen och Bergkamen upp till Hamm.

I focus.de säger Daniel Wegerich från Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) att det är en "milstolpe i främjandet av cykling"

Daniel Wegerich säger även att skillnaden från många andra cykelvägar är att RS1 inte är inriktad på att locka cykelturister utan den är inriktad på att locka pendlare att använda den och skall lämna sin bil hemma. Planen är också att RS1 skall ha bra förbindelser med kollektivtrafiken.

Förstudien på uppdrag av RVR säger att den totala kostnaden uppskattas till 183.7 miljoner euro. En stor del av pengarna kommer att gå till att bygga broar och tunnlar. Endast 20 procent av det belopp som skall investeras i vägbygget. Långa sträckor som skall användas är gamla järnvägslinjer.

Radschnellwege diskuteras även i andra städer, i Berlin diskutteras en cykelväg som kan vara mer än tio kilometer lång och gå längs S-Bahn från Potsdamer Platz i riktning mot Wannsee i utkanten. Men man överväger fortfarande om området inte kan användas på annat sätt.

Det finns även ett förslag på en nio kilometer lång Radschnellwege från Bahnhof Zoo till Friedrichshain som kan gå delvis under en tunnelbana, det blir i så fall den första cykelvägen inomhus i Tyskland.

Källa: focus.de

2 jan. 2016

Motoriserad cykel

Vanliga elcyklar med 250 watt berörs inte. Men den 1 januari 2016 blev motoriserad cykel tillåtna inom EU.

En motoriserad cykel som är konstruerad för att drivas med en tramp- och vevanordning räknas också som moped klass II om motorn inte ger något krafttillskott vid hastigheter över 25 km/timmen. En motoriserad cykel kan t.ex. vara en el-cykel med högre motoreffekt än 250 watt. Den får dock inte ha en högre effekt än 1 kilowatt.

I Sverige kommer den motoriserade cykeln att vara en moped klass II. Det innebär att det kommer att krävas.

 • hjälm (det räcker med cykelhjälm)
 • förarbevis (eller körkort)
 • trafikförsäkring
 • att man är 15 år.

Den motoriserade cykeln har inneburit att definitionerna för moped klass II och för cykel har ändrats. Från den första januari 2016 finns det därför två varianter av moped klass II.

En moped klass II har en effekt upp till 1 000 watt.

 • och är konstruerad för en högsta hastighet till 25 kilometer i timmen,
 • eller har trampor och motorn ger krafttillskott upp till 25 kilometer i timmen.

Cykeldefinitionen har också ändrats och det finns förutom den "vanliga" trampcykeln tre andra fordon som räknas som cyklar.

En cykel kan också vara ett:

 • elfordon med trampor; max 250 watt som bara kan förstärka trampningen upp till 25 km i timmen.
 • elfordon utan trampor med maxhastighet 20 km i timmen;
  a) max 250 watt eller
  b) självbalanserande (ex. Segway).
 • elfordon utan trampor, som är avsedda för personer med fysisk funktionsnedsättning. De har ingen effektbegränsning men en maxhastighet på 20 km i timmen (ex. elrullstol, el-skoter).

Vad jag vet så har inte den nya varianten av motoriserade cyklar börjat säljas i Sverige än, men lastcyklar och tandemcyklar är tänkbara varianter av den nya fordonstypen.

Källa: transportstyrelsen.se