21 nov. 2015

Film: City winter bike

Let's bike it! är ideell och opolitisk organisation i Ryssland. Deras främsta mål är att främja cyklar som transportmedel.

Här är en film gjord i Ryssland, en kampanj för Let's bike it!

City Winter bike

Let's bike it! Deras projekt började i april 2010. Det första steget var en cykelresa från Ryssland till Portugal. Sedan de gjorde filmen om att resa och cykelkultur i Europa har den visats i mer än 80 städer i Ryssland, Ukraina och andra länder.

Sedan 2010 har de bl.a haft cykelparader i centrala Moskva med mer än 8000 deltagare.

Källa: Let's bike it! - facebook, Let's bike it! - youtube, Let's bike it! - twitter

20 nov. 2015

Cykeln i Rödgrönrosas budget för Göteborg 2016

Här nedanför har jag samlat utdrag från det rödgrönrosas  budget i Göteborg för 2016 som kommunfullmäktige beslutade om vid sitt sammanträde 15 juni 2015.

Rödgrönrosa föreslår bland annat cykelvägar för bättre cykelstad, 49 mnkr och trafiksäkerhet + ökad cykelambition, 5 mnkr

Budgeten finns i sin helhet publicerad på: Budget 2016 för Göteborgs Stad.

Sid 9:

Jämlikhet

Analys

Den fysiska miljön påverkar folkhälsan. Barn och ungdomar behöver möjligheter att röra på sig. Föreningslivet och skolan behöver stimulera till fysisk aktivitet och öka kunskapen om nyttan med goda kostvanor. En mer gång- och cykelvänlig
stad bidrar till detta.
En tät och blandad stad leder till fler mötesplatser och sociala kontakter. Familjecentraler är viktiga som stöd och mötesplatser för barn och föräldrar.

Sid 10:

Inriktningar

Närheten till grönområden, offentliga platser och möjligheten till fysiska aktiviteter utomhus är viktiga aspekter i stadsplaneringen, särskilt för barnen. Skolor och fritidslokaler ska planeras med god tillgänglighet till fots och på cykel. Åtgärder för goda kostvanor och fysisk aktivitet ska prioriteras. Att erbjuda barn avgiftsfri simskola är en del i arbetet med att främja fysisk aktivitet och folkhälsan.

Sid 36:

Trafik

Analys

Västsvenska paketet är en viktig del för att kunna ställa om till ett hållbart resande. Det har tillsammans med trängselskatten redan bidragit till att kollektivtrafiken och cyklandet har ökat, medan bilåkandet minskat. Paketet öppnar nya möjligheter för ett framtida kollektivtrafikssystem och ger även mer utrymme för
fler bostäder och arbetsplatser.

Mål

  • Det hållbara resandet ska öka.

Biltrafiken ska minska och tillgängligheten för gående och cyklister ska öka liksom resandet med kollektivtrafik. Stadsrummet ska användas effektivt utifrån rättvise- och hälsoskäl. Trafikens negativa påverkan på hälsa, klimat och miljö ska minska.

Sid 37:

Inriktning

Trafiken ska bidra till stads- och regionutvecklingen. Biltrafiken ska minska till förmån för kollektivtrafik, cykel och gående. För att göteborgarna ska välja kollektivtrafiken före bilen, så måste kollektivtrafiken vara attraktiv. Ett större kollektivtrafiknät krävs också för att alla ska kunna resa miljövänligt, enkelt och mer tillgängligt. Fördjupade utredningar för kollektivtrafik längs Dag Hammarskjöldsleden och till södra Göteborg ska starta. En uppdatering av K-2020 ska initieras för framtidens kollektivtrafik. Första etappen i upprustningen av Avenyn ska påbörjas.

Skolbarn och skolungdomar ska erbjudas fria resor med kollektivtrafiken under sommaren. Staden ska undersöka om fler grupper kan erbjudas fria resor, till exempel att möjliggöra fler fritidsresor i färdtjänsten eller fria resor på enstaka betydelsefulla kollektivtrafiklinjer.

För att nå ett effektivare nyttjande av bilen behöver vi underlätta för bilpooler och kunna använda flera trafikslag under en och samma resa. Teknikutveckling av fossilbränslefria fordon ska uppmuntras. Göteborgs Stad ska medverka till utbyggnad
av infrastruktur för elfordon.

Trafikplaneringen ska utformas på ett sätt som ger fotgängare och barn rörelsefrihet och en vistelsemiljö som blir ännu säkrare. Möjligheten att gå till fots mellan olika platser ska prioriteras högt. Trottoarer och gångbanor ska skiljas från cykelbanor och gångstråken ska vara gena och tydligt markerade.

Göteborg ska utvecklas till en cykelstad genom att bygga sammanhållna och gena, separata och tydligt markerade cykelstråk med fasta förbindelser över älven med tydlig vägvisning och trafikinformation. Säkerheten för cyklister ska prioriteras mer, och cykelolyckorna i staden ska minska. Insatser ska göras för att förbättra trafiksäkerheten såsom tidigare borttagande av grus. Cykelgarage och goda
parkeringsmöjligheter för cyklar krävs för att Göteborg ska bli en attraktiv cykelstad. Göteborgarna ska ges förutsättningar att cykla året runt, för att detta ska bli verklighet ska cykelprogrammet genomföras.

Sid 59:

Ekonomi

Investeringar

Med en investeringsvolym på 8,6 miljarder kronor under 2010–2014 har staden lagt cirka fyra miljarder på investeringar i lokaler för verksamheterna inom förskola, grundskola, gymnasieskola, särskilt boende och bostäder med särskild service, med störst fokus på förskola och grundskola. Expansionen innefattar också idrottsanläggningar,
kulturhus, kulturinstitutioner och offentliga toaletter, samt
bland annat satsningar på lekplatser, badplatser, jordbruksmark och ett ambitiöst trädplanteringsprogram. Investeringarna i infrastruktur, framkomlighet och förutsättningar för kollektivtrafik fortsätter. Investeringar i gång- och cykeltrafik ökar.

Sid 63:

Ekonomiska ramar 2016, Tkr

Trafiknämnden 574 700

Enligt: Sammanfattande PM om den rödgrönrosa budgeten.

Sid 8:

Trafik

Cykelvägar för bättre cykelstad, 49 mnkr
Trafiksäkerhet + ökad cykelambition, 5 mnkr

Ökad cykling har en stor betydelse för stadsrummets utveckling, för Göteborgare som cyklar men även för dem som inte cyklar. Cykling är yteffektivt och bullerfritt, miljövänligt och har tydliga hälsoeffekter. Cykelutvecklingen har varit stark senare år i Göteborg men det har dessvärre även medfört en ökning av olyckor i cykeltrafiken.

En del i ökad trafiksäkerhet är att i större utsträckning skilja gång- och cykelbanor åt, och att dessa är tydligt markerade. Borttagande av grus från cykelbanorna och en god infrastruktur för cykel är viktigt för säkerheten. Trafikkontoret antog nyligen ett cykelprogram för Göteborg och för att bl.a. kunna planera cykelmöjligheterna med högre trafiksäkerhet i fokus.

Förutom cykelprogrammet, finns ett trafiksäkerhetsprogram och den nyligen antagna Trafikstrategin. Göteborgs stad ska möta utmaningen i att fler rör sig i staden men att antalet som skadas ska minska. Satsningen ska därför leda till säkerhetsåtgärderna som finns i de nya strategierna för Göteborgstrafiken ska genomföras.

Trafikplaneringen skall utformas på ett sätt som ger fotgängare och barn rörelsefrihet. Som ett led i detta pekas även ut i budgeten att ett gångfartsprogram skall tas fram.

Man kan jämföra med “Cykeln i Alliansens budgetförslag för Göteborg 2016

Ni kan även läsa “Cykeln i Rödgrönrosas budgetförslag för Göteborg 2015” och Cykeln i Alliansens budgetförslag för Göteborg 2015”.

Källa: socialdemokraterna.se

Cykeln i Alliansens budgetförslag för Göteborg 2016

Här nedanför har jag samlat utdrag från det Alliansens budgetförslag i Göteborg. Men det är ju rödgrönrosas  budgetförslaget som har gått igenom.

Tyvärr har inte Alliansen någon siffra på hur mycket de vill satsa på cykelstaden.

Budgetförslag finns i sin helhet publicerad på: Alliansens budgetförslag är presenterat

Sid 39:

En grön stad vid ett blått hav

Insatser för säkrad vattenkvalitet och bättre luft

Mängden gifter och tungmetaller i avloppsslammet måste minskas. Ett steg på vägen är att minska mängden dagvatten i avloppssystemet. Staden behöver utveckla gröna lösningar för att omhänderta dagvattenavrinning. Göta älvs vattenkvalitet kan därmed säkras bättre men älven är inte bara en dricksvattenstillgång utan även ett fritidsområde. Möjligheterna för göteborgarna att röra sig och cykla längs älven från Göteborg hela vägen upp till Bohus ska utredas.

Sid 45:

Göteborg – en växande stad

Låt staden växa och utvecklas

Göteborg står inför stora utmaningar beträffande nya infrastrukturlösningar. Staden ska arbeta för ett hållbart resande där alla trafikslags framkomlighet ska främjas på lämpliga sätt och miljövänliga resval underlättas. Växande transportbehov måste tillgodoses såväl för gods, kollektiv- och biltrafik, som cykel- och gångtrafik. De infrastruktursatsningar som kommer Göteborg till gagn i samband med det Västsvenska paketet är nödvändiga. Fler infrastruktursatsningar behövs för att staden ska kunna konkurrera med andra regioner i landet och med omvärlden.

Sid 49:

Infrastruktur för storstaden

En ny trafikstrategi ska tas fram, som utgår från målbilden i K2020, där fler resenärer ska välja kollektivtrafiken. Viktigt att utreda är planskild kollektivtrafik, BRT-system (bus rapid transport), att separera fotgängare och cyklister och skapa cykel- och gångvänliga stråk, skapa fler förbindelser över och under älven samt en bättre laddinfrastruktur för elbilar i staden.

Sid 50:

Det behövs trimningsåtgärder i centrala staden för att förbättra framkomlighet och fördela trafikflödena bättre för både fotgängare, cyklister, bilister och kollektivtrafikresenärer. Staden behöver ta fram ett program för gångtrafikanter. Det ska finnas goda parkeringsmöjligheter i eller i anslutning till centrum. Det kan vara av värde att man vid omstruktureringar av gator och torg där parkeringsplatser tas bort ersätter dessa platser i dess närhet.

Bilpooler, samutnyttjande av parkeringsplatser, kollektivt resande, cykling och gång ska uppmuntras. Fortsatt utbyggnad av pendelparkeringar är angelägen.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att sammanhålla en ny parkeringsutredning som ska leda fram till en ny parkeringsstrategi och nya parkeringsnormer, där parkeringsmöjligheterna värnas. I detta ligger att studera och skapa förutsättningarna för bilpooler, miljöbilsparkeringar, parkeringshus och underjordiska garagelösningar i närheten av bostaden.

Säkra och yteffektiva cykelparkeringar, pumpstationer, utökning och utveckling av ”Styr och Ställ”, bättre och längre cykelvägar och höjd säkerhet för cyklister är delar som behöver utvecklas. För att cykeln ska vara attraktiv som transportmedel från ytterområden i staden behövs cykelbanor där cyklister kan uppnå högre hastigheter, skilda från fotgängare. Staden ska arbeta förebyggande för att motverka en negativ utveckling av cykelolyckorna i staden.

Ekonomiska ramar 2016

Trafiknämnden och färdtjänstnämnden slås samman till en nämnd i syfte att minimera dubbla funktioner.

Trafik- och färdtjänstnämnden 1 047 700 tkr

Man kan jämföra med “Cykeln i Rödgrönrosas budget för Göteborg 2016

Ni kan även läsa “Cykeln i Alliansens budgetförslag för Göteborg 2015” och “Cykeln i Rödgrönrosas budgetförslag för Göteborg 2015”.

Källa: Göteborg Stad