30 dec. 2014

Kan alternativa sätt till bilen när så är möjligt bli ditt nyårslöfte?

Vi har problem med luftföroreningar. Alternativa sätt till bilen skulle minska växthusgaser, cancerframkallande partiklar och försurande svavel sot. 2014 är det varmaste året enligt SMHI, växthusgaserna behöver minskas.

Förutom att påverka luftkvaliteten skapar bilarna i staden trängsel. Därför borde fler välja alternativa sätt att resa när så är möjligt. Fler kan kanske gå, cykla eller använda kollektivtrafiken.

Du kan ställa dig frågan, om du kan välja något bättre alternativ innan varje resa.

I en tät stad är cykel ett snabbt sätt att förflytta sig. Cykeln tar liten plats, bullrar inte och försämrar inte luftens kvalitet.

När fler väljer cykel för sina resor minskar belastningen på vägnätet och på kollektivtrafiken, vilket gynnar alla trafikanter.

För den som cyklar har cyklingen dessutom positiva effekter i form av förbättrad hälsa och ökat välbefinnande.

28 dec. 2014

Gör en felanmälan vid dålig vinterväghållning i Göteborg

Staden, genom trafikkontoret, ansvarar för att alla gator och vägar är framkomliga även vintertid. Det är exempelvis gång- och cykelbanor, gator och Götaälvbron. Trafikkontoret ansvarar inte för genomfartslederna.

Vid dålig vinterväghållning i Göteborg så tveka inte att felanmälan för det, Felanmälan - gator, torg och parker. Är det akut ring Göteborgs Stad 031-365 00 00.

Det går inte att förbättra vinterväghållning i Göteborg om man inte vet om problemen, så gör en felanmälan om du ser problem.

Många singelolyckor beror på dåligt underhållna och illa skötta cykelbanor.

Trafikkontoret ansvarar för:

160 kilometer spår, 1390 kilometer väg, 2071 hållplatser eller hållplatslägen samt 490 kilometer gång- och cykelbanor.  

Göteborgs cykelbanor kommer att röjas på tre olika sätt.

• Sopsaltade cykelbanor (grönmarkerade på kartan). Sopsaltning innebär att cykelbanor borstas i stället för att skottas, och i stället för att salta med saltkorn sprids saltlake ut.
• ”Svarta” cykelbanor (svarta på kartan) plogas, flisas lite och saltas för att bli snöfria.
• Alla andra cykelbanor kommer att skottas och flisas som tidigare år.

Under längre perioder med milt eller stabilt torrt väder kommer flisen från de ”svarta” cykelbanorna att sopas upp. På så vis höjer vi vinterstandarden på flera sträckor.

marker_red marker_green marker_black

Ladda ner kartan som PDF >>

 

Prioriteringar vid snöröjning och halkbekämpning

Prioritet 1: Huvudvägnätet, gång-och cykelbanor, gator i centrala staden, kollektivtrafik och hållplatser. Backiga bostadsgator utanför centrum. I huvudvägnätet räknas i princip alla huvudleder, gator med busstrafik och de större industrigatorna.

Prioritet 2: Bostadsgator utanför centrum.

Metoder
Halkbekämpning

Sker i huvudsak genom spridning av flis. Det förekommer att flisning kompletteras med saltning. Halkbekämpningsmedel på huvudleder, gator med busstrafik samt större industrigator är vanligtvis fuktat salt.

Snöröjning

Sker i huvudsak genom plogning med traktor. Undantagsvis skottar vi för hand. Det finns ingen exakt tid när snöröjningen sker på en särskild gata, men det ska vara klart inom sex till tolv timmar efter att det har slutat snöa.

Risk för halka
Halkbekämpning

Vid risk för halka startar halkbekämpningen omedelbart, oavsett tid på dygnet.

Kännetecken

Halkrisk föreligger exempelvis när daggen fäller ut på morgonen och vädret klarnar upp. Vi får varning om risk för halka från våra väderstationer. Vi har också en patrullbil ute som extra kontroll.

Uppstart

Vid risk för halka, eller konstaterad halka, startar halkbekämpningen omedelbart, oavsett tid på dygnet.

Klart

Flisning av huvudvägnätet ska vara klar inom sex timmar. Alla gång- och cykelvägar samt hållplatser ska vara klara inom sex timmar.

Källa: Snöröjning och sandning, forlivochrorelse.se