27 feb. 2015

Nu rullar hyrcyklarna ut på stan igen

Den 1 mars rullar hyrcyklar ut på stan igen. Styr & Ställ är ett hyrcykelsystemet i Göteborg och nu går det bra att köpa ditt nya säsongkort. Är du befintlig kund så loggar du in på Mitt konto och är du ny cyklist så klickar du på knappen Hyr cykel.

Nya Styr & Ställ-stationer är planerade bland annat stationer vid Chalmers södra, Masthuggstorget, Värmlandsgatan–Tredje Långgatan och Värmlandsgatan/Masthamnsgatan.

Det pågår även ett arbete med att utvidga de hårdast belastade stationerna, för att så långt som möjligt undvika att våra cyklister ska behöva trampa runt och leta efter en ledig ställplats.

En tydlig trend från förra året är att antalet cykelresor med Styr & Ställ ökar snabbare än antalet användare, vilket betyder att de som lånar en cykel gör det allt oftare.

Ett säsongskort kostar endast 75 kr och säsongen är ända till 31 december!

Ett 3-dagarskort kostar 10 kr och går att använda omedelbart och kan köpas vid en stationsterminal med ett bank- eller kreditkort.

Vill du låna en cykel längre än en halvtimme letar du upp en station, ställer tillbaka cykeln och efter två minuter så kan en ny cykel hämtas ut.
Om du däremot inte gör detta kostar den andra halvtimmen 10 kronor, den tredje kostar 20 kronor och därefter kostar det 40 kronor per halvtimme.
Skälet till att 30-minutersregeln finns är för att så många som möjligt ska kunna använda cyklarna och det är därför cykelstationerna är utplacerade med högst 300 meters avstånd.
Karta över stationer.

Stationerna är placerade i närheten av hållplatser, större promenadstråk, torg och andra knutpunkter, vilket underlättar och uppmuntrar till cykeltransporter som ett miljövänligt alternativ till övriga transportmedel.

Styr & Ställ är tillgängligt sju dagar i veckan, 24 timmar om dygnet och ger möjlighet att uppleva staden och många aktiviteter.

Det finns en gratisapp AllBikesnow till din mobil. Där visas stationer, antal cyklar och lediga platser i realtid. http://www.allbikesnow.com/

Styr & Ställ startade i augusti 2010 och sköts av företaget JCDecaux. Cirka 1 000 cyklar ingår i hyrcykelsystemet i Göteborg. Hyrcykelsystemet Styr & Ställ i Göteborg har nått över det digra och magiska antalet 1 000 000 uthyrningar.

Källa: “Styr och ställ”, JCDecaux, forlivochrorelse.se

22 feb. 2015

Urval av rapporter från CyCity

CyCity är ett svenskt forskningsprogram med syfte att öka våra kunskaper om cykelplanering och cyklisters preferenser. Programmets övergripande mål är att bidra till ökad cykling och därigenom också till effektivare transportsystem, hållbar stadsutveckling, ökad folkhälsa samt minskad energianvändning och bättre miljö.

Nedanstående länk redovisar ett urval av rapporter inom CyCity.

1. Att bana väg för cykelbana: Slutsatser och frågeställningar för bra cykelplaneringsprocesser.

Folder som redovisar viktiga frågeställningar för framgångsrik cykelplanering. Materialet är strukturerat utifrån fem steg inom en planeringsprocess, 1. Initiera arbetet, 2. Ta fram underlag, 3. Organisera arbetet, 4. Formulera åtgärder och 5.Genomförande. Läs rapporten om du arbetar med trafikplanering.

26 sidor Författare: J. Berg (redaktör), P. Envall, Michael Koucky, A. Niska.

http://www.cycity.se/docs/CyCity_Att_bana_vag_for_cykelbana_slutlig.pdf

2. BikeRoute: Mobilapp och verktyg för cykelplanering

BikeRoute ger viktig information om hur en ort eller region kan nå sina mål om att t.ex. öka cykeltrafiken. Datorverktyget producerar bl.a. kartor och nyckeltal som ger möjlighet för beslutfattare att identifiera kostnadseffektiva åtgärder för att förbättra för cykeltrafiken. Analysen bygger på verkliga data om cykeltrafik. Städer som ansluter sig till BikeRoute får tillgång till en unik benchmarking-databas med uppgifter från andra städer. Läs mer på hemsidan för BikeRoutes mobilapp om du vill veta hur cyklister själva kan medverka i att undersöka cykelinfrastrukturen i din stad.

http://www.bikeroute.se/se/index.php

Utvecklingsansvarig: P. Envall. Partners: M. Koucky, A. Niska.

 

3. Svensk cykelplanerings genomforandeproblem och utmaningar

Rapporten belyser kända utmaningar för städer som vill bli betydligt cykelvänligare och/ eller öka andelen cykelresor av alla resor. Läs rapporten om du är intresserad av förändringar i planeringssystemet och planeringskulturen som kan leda till ökad cykling.

7 sidor Författare: P. Envall

http://www.cycity.se/docs/CyCity_PM_om_genomforandeproblem_cykelradet.pdf

4. Trafikslag på undantag

Doktorsavhandling i vetenskapshistoria vid KTH. Avhandlingen ger en ökad förståelse av trafikplaneringens ideologiska karaktär och av hur den fortsätter forma våra praktiker under lång tid framöver. Läs boken för att förstå varför Stockholms cykelinfrastruktur ser ut som den gör.

408 sidor Författare: M. Emanuel

http://www.cycity.se/publikationer-temaA.php#DP1

5. Ökad cykling: Professionella utmaningar och hinder i den lokala transportplaneringen

Studien bygger på fallstudier i fyra kommuner: Linköping, Malmö, Västerås och Örebro. Syftet är att öka kunskapen om varför inte mål om ökad andel cykling uppnås. Data som analyseras utgörs av kommunala policy- och planeringsdokument samt intervjuer.

42 sidor Författare: K. Robertson, Å. Arentun

http://www.cycity.se/docs/DP2_CyCity_slutrapport.pdf

6. Cykelplanering över kommungränser: betydelsen av samverkan

Denna studie beskriver erfarenheter från ett samverkansprojekt i syfte att diskutera cykelfrågor som sträcker sig över kommungränser. I projektet har fem kommuner och fyra regionala parter i Stockholms län deltagit. Läs rapporten om du vill veta mer om behovet av en regional part som stödjer mellankommunala cykelplaneringsprocesser.

47 sidor Redaktör: L. Johnsson

http://www.cycity.se/docs/DP3_Slutrapport_rev.pdf

7. Metoder och dataverktyg för cykelplanering – internationella erfarenheter

Denna rapport belyser dataverktyg inom cykelplanering som används idag samt önskemål på bättre analysverktyg från en internationell grupp av cykelplanerare. Läs rapporten om du vill veta mer om bakgrunden till planeringsverktyget BikeRoute.

93 sidor Författare: M. Koucky, K.Löwing, S. Gorjifar, M. Forsberg, A. Niska, P. Envall.

http://www.cycity.se/docs/CyCity_DP4_rapport_slutlig.pdf

8. Litteraturstudie om cykelparkering

Studien är den kanske största svenska sammanställningen av forskning och handböcker om cykelparkering. Utländska studier visar att investeringar i förbättrade cykelparkeringar kan öka antalet cykelresor med i storleksordningen 8-13 %, beroende på åtgärders omfattning. Läs rapporten om du vill veta vilka kvalitetskrav som behöver ställas på cykelparkering.

27 sidor Författare: P. Envall.

http://www.cycity.se/docs/2011-03-22%20Litteraturstudie%20om%20cykelparkering_Slutlig.pdf

9. CyCitys fältstudier av cykelstaden

Att cykeln tar relativt liten plats jämfört med andra och kompletterande transportmedel är en av dess fördelar. Trots det så redovisas knappast alls denna aspekt i många relevanta beslutsunderlag för trafik- och stadsplanering. Läs rapporten om du vill veta hur många cykeltrafikanter som kan färdas genom en trafiksignal på samma tid som tio bilar, eller om du vill veta under vilka omständigheter fotgängare och cykeltrafikanter färdas mot rött ljus.

15 sidor Författare: T. Nordström, P. Envall

http://www.cycity.se/docs/2012-01-19%20CyCity_Faltstudier_slutversion.pdf

10. Användning av GPS-mottagare för cykelstudier

CyCity vill öka kunskaperna om cyklisters värderingar och ruttval. Denna studie analyserar fyra olika GPS-mottagares användbarhet för att studera cyklisters färdväg och framkomlighet mm. Den mest lovande GPS-utrustningen användes sedan för vidare utveckling av BikeRoute.

18 sidor Författare: P. Envall, K. Jansson.

http://www.cycity.se/docs/2012-03-23_CyCity_anvandning_av_gps-mottagare.pdf

11. Var cyklar Stockholmspendlaren?

En genomgång av 54 Stockholmspendlares cykelvägar visade att en liten del av färdvägen sker på cykelbanor och cykelfält reserverade för cyklister medan hälften av färdvägen var GC-vägar där cyklister och fotgängare blandas. Omkring 40 % av färdvägen var i blandtrafik med bilar.

29 sidor Författare: E. Stigell

http://www.cycity.se/docs/CyCity_DP6A_Slutrapport.pdf

12. Hållbart resande – möjligheter och hinder

Denna rapport presenterar en attitydundersökning där 1 133 personer deltog. Syftet med studien var att undersöka vilka faktorer som påverkar resenärers avsikt att cykla och hur man kan få den ”ovilliga” att börja cyklisten att börja cykla. Resultaten visar att personer befinner sig på olika steg i förändringsprocessen och att påverkansinsatser bör anpassas till vilket steg i processen gruppen befinner sig på. Läs rapporten om du vill veta mer om rätt marknadsföringsargument för ökad cykling.

48 sidor Författare: S. Forward

http://www.cycity.se/docs/CyCity_hallbart_resande_mojligheter_hinder.pdf

13. Varför behöver man beskriva trafiknätets cykelvänlighet?

Det kan vara svårt att sätta fingret på vad som gör att en stad är mer cykelvänlig än andra. En kvalitetsbeskrivning är då en god hjälp. Denna rapport argumenterar för nyttan av en kvalitetsbeskrivning av cykelnätet och hur en sådan kvalitetsredovisning kan genomföras. Läs rapporten om du vill ligga i framkant på bra trafikplanering för cykeltrafik.

9 sidor Författare: P. Envall, M. Koucky

http://www.cycity.se/docs/2013-08-22_BR_cykelkvalitet_slutlig.pdf

14. Mobilapp för mätning av cykelvägars ojämnheter

Studien undersöker möjligheterna att med hjälp av de accelerometrar som finns i smarta telefoner mäta ojämnheter på en cykelväg. En slutsats från projektet är att det finns goda möjligheter att komplettera cykelplaneringsverktyget BikeRoute, som tagits fram inom CyCity, med insamling av data som beskriver jämnhet på cykelvägar. Läs rapporten om du vill veta mer om möjligheten att använda ny teknik för att mäta cykelvägars ytstandard.

52 sidor Författare: A. Niska, L. Sjögren

http://www.cycity.se/docs/DP10_CyCity_slutrapport.pdf

15. Vad är en bra cykelreseplanerare?

För cykeltrafikanten är det kanske extra viktigt att få god information om hur snabbt och lätt (eller svårt) det är att nå en viss plats. Detta särskilt när man vill cykla säkert med barn. Läs rapporten om du vill veta vilka tre viktiga krav på ruttinformation som cykeltrafikanter har och vilken viktig ruttinformation som dagens svenska reseplanerare för cykel ofta saknar. Studien baseras på en enkät gjord i Malmö och torde vara en av de första svenska undersökningarna inom sitt område.

34 sidor Författare: L. Engelson, P. Envall

http://www.cycity.se/docs/DP11_Cykelreseplanerare_slutrapport.pdf

16. Elcyklar och cykelinfrastrukturen

Denna studie har tagits fram eftersom varken svenska eller holländska planeringshandböcker redovisar information om hur kraftigt ökande nya typer av fordon som elcyklar kan och bör påverka trafikplaneringen. Studien drar bl.a. slutsatsen att elcyklar gör året-runt-cykling blir mer attraktiv vilket ökar kraven på cykelvägars vinterunderhåll. Läs rapporten om du vill veta mer om hur elcyklar kräver en förändring i hur väghållare och myndigheter bör planera för cykel.

25 sidor Författare: M. Koucky, H. Ljungblad

http://www.cycity.se/docs/CyCity_DP12_Rapport_final.pdf

17. Lastcyklar och cykelinfrastrukturen

En av fyra tvåbarnsfamiljer i Köpenhamn äger en lastcykel. I den danska huvudstaden löser lastcykeln många av livspusslets resor. Allt fler lastcyklar syns numera också i den svenska storstadstrafiken, även elassisterade sådana. En lastcykel kan väga upp mot 50 kg. Cykelrum utan trösklar eller trappsteg är ett måste, och en bred dörr behövs. Läs rapporten om du vill veta mer om vad som är viktigt och vad väghållare kan göra för att ge barnfamiljer och andra lastcykelanvändare ökad komfort och mobilitet.

18 sidor Författare: S. Gorjifar

http://www.cycity.se/docs/2013-12-16_CyCity_Lastcyklar_och_cykelinfrastrukturen.pdf

Källa: Rapporter från CyCity, cycity.se

19 feb. 2015

Trafikutskottet vill ha nationell cykelstrategi för att främja cyklandet

Enligt Trafikutskottet: så bör en nationell cykelstrategi tas fram. Dessutom kan regler behöva ändras för att det ska bli enklare och säkrare att cykla i städer.

Det anser trafikutskottet som föreslår att riksdagen ger dessa två uppmaningar till regeringen i syfte att främja cykling. Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot utskottets förslag.

Nationell cykelstrategi

Cykling är ett transportsätt med många fördelar, både ur ett miljö- och klimatperspektiv – men även ur hälsosynpunkt. Cykeln ska också ses som ett eget transportsätt.

Det anser trafikutskottet som också betonar att en viktig utgångspunkt är att skapa en sammanhängande och säker infrastruktur för cyklister. Exempel på det är att gång- och cykelvägar separeras i de fall det är möjligt. Cykelpendling kan också underlättas genom att planera in snabbcykelvägar i tätort.

Cykling ska i högre grad beaktas när man planerar transportsystem – även ur ett nationellt perspektiv.

Utifrån detta anser utskottet att det finns ett behov av en nationell strategi för cykling och vill att riksdagen uppmanar regeringen om att utforma en sådan.

Underlätta för cykling i städer

Dessutom vill utskottet att riksdagen ska uppmana regeringen att se över om trafikregler kan ändras för att underlätta cykling i städer.

Det kan då prövas om cyklister över 15 år ska kunna välja att cykla på körbanan istället för cykelbanan. Enligt utskottet behöver denna flexibilitet finnas bland annat utifrån att cyklister behöver kunna hålla olika hastigheter på cykelbanan.

Förslagen grundar sig i motionsförslag från Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Folkpartiet.

Reservationer från SD och V

Sverigedemokraterna reserverar sig mot förslaget om att se över om trafikreglerna för cykling.

De menar att bilar och cyklar bör separeras i största möjliga mån och menar att regeländringar även kan innebära att det byggs mindre infrastruktur som är särskilt anpassad för cykel.

Vänsterpartiet skriver i sin reservation att cykeltrafiken måste få en större betydelse i hela transport- och samhällsplaneringen och pekar på att när man bygger nya vägar, till exempel så kallade två-plus-ett-vägar, försvinner ofta vägrenen där man tidigare kunnat cykla.

I dag justerade riksdagens trafikutskott ett betänkande i samklang med artikeln i GP: Dags prioritera cykel framför bil i städerna enligt Karin Svensson Smith (MP) ordförande riksdagens trafikutskott

Jag tycker att det verkar komma ut ett bra betänkande, men med tanke på vad vänsterpartiet skriver i sin reservation så kunde man kanske ha önskat mer. Men betänkandet publiceras först den 24 februari.

Jag har tidigare skrivit om “Ny cykelstrategi i Danmark, skall få fler danskar att cykla” och “Låt farten avgöra var du cyklar

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 4 mars. Debatten sänds via webb-tv.

Dokument

Källa: riksdagen.se

Konferensen ArkDes Talks: Cykeln och staden

På halvdagskonferensen ArkDes Talks: Den 2 september 2014 två veckor innan valet uppmärksammades cykelns plats i gaturummet.

En svensk cykelrörelse

Mark Isitt är journalist och moderator för seminariedagen. Han inleder genom att ge en kort bakgrund om den växande cykelrörelsen i Sverige. Fler och fler använder i första hand cykeln som transportmedel i storstäderna.

Om utställningen Cykel

Veronica Hejdelind är utställningschef på Arkitektur- och designcentrum i Stockholm. Hon berättar utifrån utställningen Cykel, som handlar om cykelns utveckling ur ett designhistoriskt perspektiv, om cykelns betydelse för människan i olika tider.

Den gröna metropolen Hamburg

Susanne Metz är chef för stadsplanering och miljöförvaltning i Hamburg. Hon föreläser om hur Hamburg ska planeras i framtiden. Staden ska tätas och mer ska byggas på en begränsad yta. Framtidsvisionen som lyfts fram är att Hamburg ska vara en stad med gång- och cykeltrafikanter, inga bilar.

Slaget om gaturummet

Dokumentärfilmaren och journalisten Fredrik Gertten berättar om arbetet bakom filmen Bikes vs cars. I filmen granskar han bilindustrin. I städer som São Paolo, Los Angeles och Toronto hotas den växande cykelrörelsen av bilföretag som med stora kapital satsar på att få politiker att utmanövrera cyklingen.

Gertten menar att om politikerna skulle satsa på att göra städerna cykelvänliga skulle de inte längre behöva diskutera miljö- och klimatfrågor. Bilanvändningen skulle minska och cykelanvändning öka och det kommer att leda till att klimatproblemen löser sig själva.

OpenBike i Köpenhamn

Iréne Stewart Claesson är industridesigner och designstrateg på Lots design. Hon föreläser här om sitt bidrag till en internationell designtävling som handlade om att göra Köpenhamn till världens modernaste cykelstad.

Företagets bidrag vann tävlingen och de har varit med och utvecklat Köpenhamns system för lånecyklar.

Super highways: den nya cykelvägen i London

Paul Lavelle är chefsplanerare för cykling i London och ansvarar för transportsystemen i staden. Han berättar om Londons borgmästares beslut att cyklingen i staden ska öka med 400 % till år 2026. Målet ska uppnås genom att man bygger så kallade superhighways för cyklar.

Cykeln och staden i framtiden

Stockholms stad ska satsa en miljard kronor på att bygga ut infrastrukturen för cykeltrafik fram till 2018. Samtal mellan Per Ankersjö (C), stadsmiljöborgarråd i Stockholm, Karolina Skog (MP), kommunalråd för trafikfrågor i Malmö och Linda Kummel, planeringsarkitekt på Spacescape, om hur man från olika håll vill arbeta för att främja cyklingen i storstäderna i framtiden.

Inspelat på Moderna muséet i Stockholm den 2 september 2014. Arrangör: Arkitektur- och designcentrum.

Källa: ur.se

18 feb. 2015

Samtal om ny cykeltrend för kvinnor den 8 mars

De senaste åren har flera nätverk för kvinnliga cyklister skapats runtom i landet. Fenomenet lyfts upp i ett panelsamtal vid Riksidrottsmuseet på internationella kvinnodagen den 8 mars.

Bimbo-Bikers, She Rides och Sub XX är exempel på en typ av grupperingar som de senaste åren har skapats över hela Sverige. Det handlar om cyklistnätverk för kvinnor som på kort tid vuxit både till antal och i storlek. 

På den internationella kvinnodagen den 8 mars hålls ett panelsamtal om nätverken. Bland annat lyfts vilka behov de fyller och hur de används av deltagarna.

Deltar gör bland andra den tvåfaldiga världsmästarinnan i linjelopp, Susanne Ljungskog, som startade nätverket Team Sky Blue 2014.

Inför panelsamtalet håller Riksidrottsmuseets idrottshistoriker Kalle Örsan i en visning med namnet "Lilla Jane... ställ henne där" om kvinnors roll inom idrotten i ett historiskt perspektiv. 

Representanter kommer från:

Bimbo-Bikers: Stockholmsbaserat nätverk som startade 1999 med målsättningen att cyklande kvinnor ska kunna hitta träningskompisar.

Bike Academy: Arrangerar mountainbikekurser och gruppcykling i Stockholmsområdet med målsättningen att få fler kvinnor att cykla tekniskt i skog och mark.

Sub XX: Startade som den första helkvinnliga snabbklungan inför Vätternrundan 2012. Sedan dess har de gjort snabbcyklande kvinnors prestationer synliga i motionslopp. Har startat en cykelklubb, CK Sub XX.

Cyklande tjejer!: Facebookgrupp som startade 2010 och i dag samlar över 5 000 cyklister av alla slag.

Team Sky Blue: Startade 2014 och drivs av tvåfaldiga världsmästarinnan Susanne Ljungskog.

She Rides: Cyklistcommunity som startade 2014 med målet att få fler att upptäcka cykelsporten under mottot "tillsammans är vi starkare".

Moderator
Karin Lindelöf, etnolog och genusforskare

Tid
Kl. 13.00-14.00, 8 mars. Kalle Örsans visning börjar kl. 12.00.

Plats
Riksidrottsmuseet

Kostnad
Kostnadsfritt

Kontakt
Gunilla Stillström, Riksidrottsmuseet.
gunilla.stillstrom@rf.se
070-359 60 11

Arrangörer
Riksidrottsmuseet, Nordiska museet och Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet.
 

Källa: mynewsdesk.com

17 feb. 2015

Lotta Finstorp (M) och Johan Andersson (S) årets vinnare av Svensk Cyklings politikerpris

Svensk Cykling delar varje år ut ett pris till den eller de politiker som under det senaste året verkat för att lyfta fram cyklingens positiva effekter.

Årets upplaga av Svensk Cyklings politikerpris går till två riksdagspolitiker Lotta Finstorp (M) och Johan Andersson (S).

De båda pristagarnas ledande roller i Riksdagens Cykelnätverk har spelat en stor roll för att de i år tilldelas Svensk Cyklings politikerpris 2015.

Svensk Cyklings motivering till valet av årets pristagare:

Ska Sverige kunna fortsätta att utvecklas som cykelnation krävs ett initierat och idogt engagemang hos de folkvalda. Som ett led i att stärka kunskapen och intresset för cykelfrågor i riksdagen tog Svensk Cykling för ett par år sedan initiativ till Riksdagens Cykelnätverk, med syfte att vara ett forum för inspiration och diskussion kring cykelfrågor för riksdagsledamöter, som oberoende av partitillhörighet ska ges regelbundna möjligheter att diskutera och inspireras av den senaste forskningen.

De två ledande riksdagsledamöterna i cykelnätverket är Johan Andersson (S) och Lotta Finstorp (M), och de två får i år dela på Svensk Cyklings årliga politikerpris. Inte bara är de viktiga fixstjärnor i Riksdagens Cykelnätverk, de är också goda företrädare för den hoppingivande ambitionen hos allt fler riksdagspartier att föra fram cyklingen som en viktig del av det framtida svenska samhället.

Johan Andersson och Lotta Finstorp har också ett väl dokumenterat engagemang för cykling i sitt ordinarie riksdagsarbete, genom att aktivt verka för att olika slags frågor som främjar ett ökat cyklande i landet förs fram i riksdagsarbetet.

De är därför två mycket värdiga mottagare av Svensk Cyklings årliga politikerpris.

Svensk Cyklings ordförande Klas Elm om valet av årets mottagare av politikerpriset:

– Mycket har hänt som gynnat cyklismen i Sverige på senare år, men minst lika mycket arbete återstår. Ett stort ansvar vilar på våra folkvalda, i såväl riksdagen som på kommunalnivå. Lotta Finstorp som Johan Andersson är två utmärkta exempel på politiker som vill inspirera till en bra diskussion om cykling i riksdagen och som ser vikten av samarbete mellan alla goda krafter inom det politiska livet, säger Klas Elm, ordförande i svensk Cykling.

Lotta Finstorp har en Motion om 2014/15:93 Skatteregler för cyklar

Dessa har tidigare fått Svensk Cyklings politikerpris:

2014: Karolina Skog

2013: Kent Johansson

2012: Per Anckersjö

2011: Karin Svensson Smith

2010: Anneli Hulthén

Källa: svenskcykling.se, cykelsmart.se

Tatjana Zeidler gör smycken av cykeldelar

För dig som gillar att visa att du är cyklist även till vardags, kanske de här halsbanden och armbanden kan vara något.

Tatjana Zeidler gör smycken av återvunna cykeldelar.
Hon använder KMC länkar då de inte använder sig av nickelplätering. Länkarna är gjorda av rostfritt stål.

Armband av cykelkedja - 199 kr
Halsband med berlock av cykelslang - 129 kr
Flätat halsband med berlock av cykellänkar - 249 kr
Örhängen av cykelslang - 99 kr

Ni kan även titta på Facebook: Recycling

Är du intresserad att köpa något smycke gjort av cykeldelar så maila tatiana.zeidler@gmail.com

Ni kan även ringa, 0708310710

INTRODUKTIONS ERBJUDANDE
Den 17 feb t.o.m den 22 feb 2015 är det 50% rabatt på alla armband.

Armband av silverfärgade KMC länkar. Armbanden anpassas till handledsmåttet.

Örhängen och halsband med hjälp av cykelslang

Flätat halsband med länkar och löv i glas.

Källa: Recycling

16 feb. 2015

2014 års cykelåtgärder i Göteborg

Är du nyfiken på vad som gjorts det senaste året av Trafikkontoret så finns en sammanställning av de mest framträdande åtgärderna under 2014.

 1. Östra Hamngatan har på västra sidan byggts om till en cykelfartsgata på samma sätt som gjordes med Västra Hamngatan 2013.
 2. En dubbelriktad cykelbana har byggts på Södra Vägens östra sida mellan Engelbrektsgatan och Korsvägen.
 3. En dubbelriktad cykelbana har byggts på Berzeliigatans norra sida mellan Södra Vägen och Sten Sturegatan.
 4. En ny gång- och cykelbanan har byggts utmed Marklandsgatans östra sida på gatans norra del mellan befintliga gång- och cykelbanor på Dag Hammarskjöldsleden och Högsboleden.
 5. En gång- och cykelbana har byggts utmed Musikvägens norra sida mellan Mandolingatan och Ruddalens motionsanläggning.
 6. Vi har byggt om cykelbanan på sträckan mellan Casinot och Operan, så att gående och cyklister separeras bättre.
 7. Rappedalsvägens norra ända har en saknad dubbelriktad cykelbanelänk byggts.
 8. Breddning av cykelbanekorsningar vid Ullevigatan/Parkgatan/Nya Allén.
 9. Cyklisterna har fått 50 procent kortare väntetid i ljussignaler på Redbergsvägen–Kobbarnas väg.
 10. Ny beläggning och förbättrad belysning på cykelbanan på Vasagatan.
 11. I samband med Marieholmstunnelsprojektet har nya gång- och cykelbanor byggts på Partihandelsgatan, Falutorget, Gullbergsvassgatan för att öka bland annat framkomligheten.

Ny cykelbelysning:

Utökat antalet sträckor där cyklister får cykla i dubbel färdriktning:

Under 2014 har cirka 62 200 kvadratmeter cykelbana fått ny beläggning vilket är 27 200 kvadratmeter mer än 2013.

Under 2014 uppskattas den totala drift- och underhållskostnaden för cykelbanor till 32,6 mkr. Av det totala beloppet uppgick planerade underhållsbeläggningar till cirka 4,7 mkr. Cykelinvesteringar under året har varit 47 mkr.

Besiktning och tillsyn

Stadens cykelbanor får kontinuerlig tillsyn och besiktning under året, i allmänhet var eller varannan månad beroende på område.

Skador på cykelbanan som till exempel hål, sättningar, sprickor och uppstickande kanter åtgärdas efter anmälan inom ett dygn vid trafiksäkerhetsrisk, annars inom 1–3 veckor eller vid fasta avstämningstider under året beroende på skada.

Tillsynen med bil kompletteras också med cykel för att ge en uppfattning om kvaliteten utifrån cyklisternas behov.


Cykel är på stark frammarsch över 100 000 cykelresor görs i Göteborg – varje dag!

Resandeutveckling för cykeltrafiken


I diagrammet nedan visas hur cykeltrafiken varierar över året på vardagar för fyra mätstationer under 2014. Det är tydligt att variationerna är likvärdiga för samtliga stationer, vilket till vis del förklaras av vädret.


Källa: forlivochrorelse.se, goteborg.se, goteborg.se

15 feb. 2015

Ellastcykel med solpanel

Tyska Urban-e grundades 2008 och utvecklade sedan iBullitt.

iBullitt är en uppgraderad lastcykel av märket Bullitt med elmotor i framhjulet och en ny lastbox. Man kan även köpa iBullit med solpanel.

Framhjulet får en elektrisk nav motor med 250W, som drivs av en 42 Ah Li-ion batteri. Man kan cykla med en laddning över 200 km, och detta intervall kan förlängas med över 80 km ifall man använder solpanel.

Lastcykeln har en lastkapacitet på mer än 100 kg. Bromsarna är hydrauliska skivbromsar. Du kan hitta användbara tillbehör i alternativlistan.

ich ersetze ein auto - iBullitt mit Solarpanel

iBullitt med solpanel är enastående för direkt användning av förnybar energi. Det ökar möjlig transportsträcka och batteriets livslängd.

iBullitts kan ha solpaneler från så kallade tunnfilmsmoduler med en effekt på 3 moduler 4 Wp på Standardbox och 6 moduler på 4,5 Wp på Maxibox.

e.on - Mobile Werbung mit dem iBullitt

Med iBullitt så har man  en möjlighet att profilera lastcykeln och därmed uppnå reklam och bildeffekt.

Lastcyklar är vad varje stad borde satsa på. På detta sätt, skulle de bekämpa onödig trafikstockningar och naturligtvis föroreningar. För att inte nämna att den hjälp till att hålla människor aktiva.

Cargo Bikes - Delivery Vehicle of the Future?

Nico explains the Cargo eBike

Källa: urban-e.com

14 feb. 2015

Solladdade elcyklar i ny cykelpool

Trafikkontoret i Göteborg är med och genomför ett pilotprojekt med 16 elcyklar i drift. Den som vill prova erbjuds att via en pool få tillgång till en av 16 solenergiladdade elcyklar.

De 16 nya elcyklarna, laddas med solenergi via solpaneler vid de båda elcykelstationerna på Lindholmens Science Park och vid Centralstationen.

OffCourse and Move About ombesörjer bland annat uppställningen av cyklarna.

En nyladdad elcykel har batterikraft för fem-sex mil. Skulle batterikraften ta slut kan man förstås alltid trampa som vanligt.

Elcyklarna blir tillgängliga i april och kommer att vara i trafik till oktober.

Källa: vartgoteborg.se, forlivochrorelse.se

11 feb. 2015

Motionslopp på cykel

Här är en liten samling med motionslopp runt Göteborg och de stora motionsloppen som du kan ha som träningsmål. Du kan även hitta en liten samling rundor runt Göteborg på Landsvägsrundor, Göteborg med omnejd.

3/5 Kungälvsrundan Landsväg, Team Kungälv IS, Kungälv, 12 km, 30 km, 61 km, 106 km

9/5 Göteborgsgirot Landsväg, Göteborg, 35 km, 70 km

10/5 Göteborgsgirot MTB Mountainbike, Göteborg, 25km, 37 km

17/5 CykelCity Gran Fondo Kungsbacka Landsväg, CK Lyngens Venner, Västra Frölunda, 62 km, 84 km, 137 km

24/5 Orust Runt Landsväg, Svanesunds GIF, Svanesund, 20 km, 40 km, 80 km, 110 km

30-31/5 Västkusten Runt Landsväg,Hisingen CK,Göteborg,125 km, 250 km

30-31/5 Hisingen Runt Landsväg, Hisingen CK, Göteborg, 50 km

6/6 Nationaldagsloppet Landsväg, CK Master, Göteborg, 3 km, 25 km, 60 km, 100 km

6/6 Tjejvättern Landsväg, MAIF, Motala, 100 km

7/6 Halvvättern Landsväg, MAIF, Motala, 150 km

12-13/6 Vätternrundan Landsväg, MAIF, Motala, 300 km

22/8 Velofondo Vårgårda Landsväg, Vårgårda CK, Vårgårda. 60 km, 140 km

14-15/8 CykelVasan Mountainbike, Sälens IF, Transtrand, 30 km, 45 km, 90 km

24/8 CykelVasan Mountainbike, Sälens IF, Transtrand,  UltraVasan 90 km, UltraVasan 45 km, VasaStafetten

30/8 Anten runt Landsväg, Magra IP, Sollebrunn, 25, 50 och 80 km

6/9 TRE BERG Landsväg, Team TRE BERG - Bianchi, Skara, 90, 180 km   

Det finns mängder med fler lopp som du kikar på www.motionskalender.se

10 feb. 2015

Dags för 2015 års omgång av Cykelvänlig arbetsplats!

För att uppmuntra att fler arbetsplatser gör det enklare för sina medarbetare att cykla till och från jobbet och i tjänsten har Göteborgs Stad trafikkontoret tagit fram utmärkelsen ”Cykelvänlig arbetsplats”. Utmärkelsen är öppen för alla arbetsplatser i Göteborg med minst tio medarbetare.

Trafikkontoret uppmuntra arbetsplatser att underlätta för sina cyklande medarbetare. Med utmärkelsen Cykelvänlig arbetsplats vill trafikkontoret öka cykelengagemanget hos företag och organisationer i Göteborg. Beroende på hur många kriterier arbetsplatsen uppfyller finns tre nivåer, från en till tre stjärnor.

Kriterierna handlar bl.a. om bra möjligheter till dusch- och ombyte, säkra cykelparkeringar, finns en cykelpump och erbjuder en årlig aktivitet som syftar till att uppmuntra cykling o.s.v.

Arbetet med kriterierna pågår till och med 31 augusti 2015 och den 19 september 2015 delas utmärkelserna ut och ”Göteborgs cykelvänligaste arbetsplats” utses.

Det går utmärkt att anmäla sig när som helst. Det viktiga är att man uppfyller de kriterier som krävs 31 augusti 2015.

Trafikkontoret hoppas naturligtvis att ni vill vara med i år också och behålla era stjärnor eller till och med lägga beslag på ytterligare en eller två. Det är enkelt att var med, ni behöver bara fortsätta där ni var och eventuellt uppdatera era uppgifter.

En jury kommer utse den arbetsplats som blir ”Göteborgs cykelvänligaste arbetsplats” och lyfta fram denna i en helsidesannons i dagspress. Juryn kommer även att premiera ”Årets bästa cykelidé” och “Årets rookie“.

De som tagit emot en emaljskylt har även rätt att använda kampanjmärket på egen hemsida och i egen marknadsföring.

På webbplatsen www.cykelvanlig.se kan du anmäla din arbetsplats. Där kan du även hitta tips och råd för ditt cykelarbete.

Källa: cykelvanlig.se

9 feb. 2015

Fler cyklar med nya skyttelfärjan Älveli

Älveli heter färjan som ska åka mellan Rosenlund och Lindholmen. Hon är den första av två färjor som ska sättas in på den populära, snabba och avgiftsfria rutten över älven.

Senare i vår kommer systerfartyget Älvfrida.

Systerfartygen kan ta emot 300 passagerare och har dessutom plats för 80 cyklar.

Färjorna kan gå åt båda håll – de behöver alltså inte vända när de lägger ut från kaj. Kommer att köras av Styrsöbolaget.

Linje 286 Älvsnabbare

Älvsnabbarelinjen mellan Rosenlund och Lindholmspiren trafikeras måndag - fredag. Turtätheten är 6 minuter 07:00-09:00 och 7 till 8 minuter 09:00-19:00. Det är avgiftsfritt att åka med linje 286.

Tidtabell alla dagar

Gäller 14 december 2014 t.o.m 15 augusti 2015

Ladda ned tidtabell alla dagar(PDF)

Linjekarta 286 (pdf)

De är byggda på ett varv i Uusikaupunki (Nystad) i Finland och färjorna är förberedda för olika sätt att driva dem – de kan till exempel få elmotorer i framtiden. Färjorna som är 33,0 m långa och 8,7 m breda är dubbeländade.

Källa: goteborg.se

7 feb. 2015

Cyklandet i Göteborg ökar

Cyklandet i Göteborg fortsätter att öka, 2014 ökade det med fyra procent. 2013 ökade cyklingen i Göteborg med hela 22 procent.

2013 infördes trängselskatten, som också var ett år med gynnsamt väder för cykling, men det är knappast hela förklaringen till varför det blev en så hög ökning då.

Nu görs omkring 100.000 resor med cykel under en vardag i Göteborg.

Hyrcyklarna Styr & Ställ har ökat kraftigt under 2014. Då lånades 668 000 cyklar, en ökning med 59 procent jämfört med 2013. Antalet abonnemang har ökat stadigt sedan Styr & Ställ startade 2010. Sedan starten 2010 har totalt 1,5 miljoner utlån gjorts.

Inför 2014 sänktes priset på säsongsabonnemanget från 125 kr till 75 kr. Under året såldes totalt 28.000 abonnemang, varav 47 procent var säsongsabonnemang och 53 procent tredagarsabonnemang.

Den stora ökningen gör att man skall utökar Styr & ställ på 8 nya platser.

Källa: vartgoteborg.se, Handlingsplan för cykel 2015