16 feb. 2017

Deltag i västsveriges cykelvänligaste arbetsplats 2017

Nu har 19 av Västsveriges kommuner börjat leta efter arbetsgivare som vill bli mer cykelvänliga. Tanken är att få fler att cykla, och att utse "Västsveriges cykelvänligaste arbetsplats".

Målet för 2017 är att fördubbla antalet medverkande företag i år, jämfört med 2016, då 88 företag från 13 kommuner deltog. Företaget CPAC Systems blev bäst i Västsverige förra året

För att uppmuntra att fler arbetsplatser gör det enklare för sina medarbetare att cykla till och från jobbet och i tjänsten har Västra Götaland och Halland börjat med ”Cykelvänlig arbetsplats”. 

Alla arbetsplatser i deltagande kommuner kan vara med. Arbetsplatser kan vara privata företag, kommunala/offentliga verksamheter, föreningar och organisationer.

Västra Götalandsregionen uppmuntra arbetsplatser att underlätta för sina cyklande medarbetare. Med utmärkelsen Cykelvänlig arbetsplats vill Västra Götalandsregionen öka cykelengagemanget hos företag och organisationer i Västra Götaland och Halland. Beroende på hur många kriterier arbetsplatsen uppfyller finns tre nivåer, från en till tre stjärnor.

Kriterierna handlar bl.a. om bra möjligheter till dusch- och ombyte, säkra cykelparkeringar, finns en cykelpump och erbjuder en årlig aktivitet som syftar till att uppmuntra cykling o.s.v.

Alla som uppfyller kriterierna på den nivå man valt får utmärkelsen ”Cykelvänlig arbetsplats” tillsammans med ett diplom och en fin skylt att sätta upp i till exempel entrén. Arbetsplatsen behöver uppnå åtminstone en stjärna för att anses vara en “Cykelvänlig arbetsplats”.

Utöver detta är alla deltagare med i en tävling med chansen att bli Västsveriges cykelvänligaste arbetsplats! Vinnaren utses bland en grupp finalister.

Finalisterna består av en arbetsplats från varje deltagande kommun och nomineras av projektledarna där. En jury utser sedan vinnaren. Juryns beslut kan ej överklagas.

Det går utmärkt att anmäla sig när som helst. Det viktiga är att man uppfyller de kriterier som krävs 17 september 2017.

På webbplatsen cykelvanligarbetsplats.se kan du anmäla din arbetsplats. Där kan du även hitta tips och råd för ditt cykelarbete.

Kommuner som deltar är:

Borås, Falköping, Halmstad, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Laholm, Lidköping, Lilla Edet, Mellerud, Orust, Skövde, Stenungsund, Tjörn, Mölndal, Strömstad, Trollhättan, Varberg, Vänersborg.

Tidigare har “Cykelvänlig arbetsplats” funnits i Göteborgs, men nu finns den alltså i femton av Västsveriges kommuner. Man kopierar alltså idén. Det tycker jag om, varför uppfinna hjulet igen.

Källa: news.cision.com, cykelvanligarbetsplats.se

15 feb. 2017

Spin of Hope för Barncancerfonden den 25 mars

Spin of Hope är Sveriges största spinningevent och dess syfte är att samla in pengar till Barncancerfonden under en 12 timmar spinning-stafett.

Spin of Hope 2017 kommer att genomföras lördagen 25 mars.
Samtliga lag startar kl. 07.00 och slutar kl. 19.00.

Ett lag ska hålla igång en spinningcykel under 12 timmar. Hur man fördelar spinnandet är valfritt så ett lag behöver någonstans mellan 1-12 deltagare.

Lagen kan komma från företag, föreningar eller kompisgäng och ett mål är att samla in minst 5,5 miljoner kronor till Barncancerfonden som i sin tur kommer att se till att pengarna kommer de drabbade barnen och deras familjer tillgodo genom Barncancerföreningarna.

Många av de medverkande anläggningarna erbjuder också Drop in-platser. Då anmäler man sig och betalar direkt på anläggningen.

Att medverka i Spin of Hope kostar 1 500 kronor per lag (alt. 3 000 kronor för guldcykeln) och anmälan sker under respektive anläggning. Många av de medverkande anläggningarna erbjuder också Drop in-platser och kostnaden per timme är 125 kronor. Anmälan och betalning av dessa Drop-In platser sker direkt på anläggningen.

Bokning av cykel och anmälan för anläggningar görs på http://www.barncancerfonden.se/spin-of-hope

Man kan även stödja de olika anläggningarnas insamling, genom att skänka en peng till deras insamling.

Fakta Spin of Hope:

  • Spin of Hope arrangeras av Barncancerfonden varje vår för att samla in pengar till barncancerforskning.
  • Eventet går ut på att hålla en spinningcykel igång under tolv timmar. Lag på 1-12 personer betalar för att boka sin cykel.
  • De gymanläggningar som deltar i Spin of Hope gör också kringaktiviteter och egna insamlingar.
  • Premiäråret 2009 deltog 3000 personer på 25 olika anläggningar. Eventet drog in 550 000 kronor.
  • Mest framgångsrikt hittills är Spin of Hope 2016, då deltog 25 000 personer och 147 anläggningar. 5 000 000 kronor samlades in.

14 feb. 2017

Antalet omkomna cyklister 2016

Under perioden januari- december har antalet omkomna cyklister ökat jämfört med samma period året innan. Till och med den 31:a december 2016 har 19 cyklister omkommit jämfört med 17 under 2015 och 33 under 2014

I genomsnitt har 23 cyklister per år omkommit under perioden 2011-2015. Variationerna mellan åren har varit stora och antalet omkomna cyklister har under den aktuella perioden varierat mellan 15 och 33. 

Av de omkomna cyklisterna var åtta personer 65 år eller äldre under 2016.

15 cyklister har omkommit i kollision med motorfordon och fyra i singelolyckor under 2016.

Fördelningen av antalet omkomna cyklister uppdelat på olyckstyp, åren 2007–2012.

Högersvängande lastbilar och kollisioner med bilar med hög fart är två exempel på särskilda risker. Ungefär 75% av olyckor mellan bil och cykel sker i korsningar.

Hastighetsdämpande åtgärder och säkrare cykelöverfarter skulle förbättrar situationen.

Cyklisterna är även sedan ett antal år tillbaka den trafikantgrupp som har flest antal svårt skadade. Ett stort ansvar ligger på kommunerna.

Singelolyckan den absolut vanligaste typen av cykelolycka. Men i sammanhanget bör poängteras att även en del av singelolyckorna orsakas av en konflikt med en annan trafikant, där cyklisten undvikit en kollision genom att väja.

Uppemot 80 procent av allvarliga skador uppstår i singelolyckor, drygt 10 procent i konflikt med motorfordon och knappt 10 procent med annan cykel.

Om man studerar singelolyckorna ser man att vägrelaterade faktorer är bidragande orsak till cirka 60 procent av olyckorna, i första hand drift och underhåll men även vägutformning.

Olyckorna som är relaterade till drift- och underhåll orsakas till nästan 70 procent av halka på grund av is, snö, grus eller löv.

Allvarligt skadade,åren 2007–2012. Källa: VTI rapport 801 (2013).

Halt underlag är alltså den enskilt viktigaste olycksorsaken när det gäller singelolyckor. Ungefär var tredje allvarligt skadad cyklist skadas på grund av halt underlag.

Halkolyckor på is och snö inträffar från oktober till april.

Redan i mars är gruset en betydande orsak till att cyklisten halkar omkull. Lösgrusproblemet fortsätter sedan hela sommarhalvåret.

De vanligaste orsakerna till allvarliga skador hos cyklister vid en singelolycka enligt en klassning av 4 000 slumpvis utvalda personer som uppsökt sjukhus. Procentsatserna summeras inte ihop till 100 eftersom varje olycka kan ha flera orsaker.

Källa: VTI rapport 801 (2013).

Vintermånaderna har en lägre andel skadade cyklister (omkring 5 procent per månad) än sommarmånaderna (omkring 10 procent per månad) vilket hänger ihop med årsvariationen i cyklandet.

Halkrelaterade orsaker vid singelolyckor med cykel (y-axeln till vänster) och olycksfördelning (y-axeln till höger) vid olyckor som leder till allvarligt skadade uppdelat efter månad under året.

Var sker cykelolyckorna?

De flesta singelolyckor sker i blandtrafik och gång- och cykelbana (GC-bana).

Kollision mellan cykel och motorfordon sker ofta i korsningar och på gatu- eller vägsträcka.

Kollision mellan cyklister är vanligast på GC-banor och på gatu- eller vägsträckor.

Kollision mellan mopedister och cyklister där cyklister får en allvarlig skada sker oftast på GC-bana och på gatu- eller vägsträcka.

De flesta kollisioner mellan cyklister och fotgängare sker på GC-banor, men även på gatu- och vägsträckor.

Vanligaste korsningsolyckan är kollision med motorfordon, därefter kollision med moped, cykel-cykel, singelolyckor och cykelfotgängare.

Källa: Transportstyrelsen, Säkrare cykling - gemensam strategi för år 2014-2020, VTI rapport 801