29 feb. 2016

Cyklandet i Göteborg minskade 2015

Mellan 2012 och 2013 så förändrades resandet i Göteborg mycket. Antalet resor med cykel och kollektivtrafik ökade medan antalet resor med bil minskade. Under denna tidsperiod infördes trängselskatten.

Efter 2013 har däremot förändringarna i resandet varit små. Under 2015 minskade cykeltrafiken med 3 procent medan kollektivtrafiken och biltrafiken ökade med 1,5 procent respektive 2,3 procent.

Mellan 2011 och 2035 beräknas det att totala antalet resor i Göteborg skall öka med 27 procent, och de nya resorna detta genererar behöver göras med andra färdmedel än bil.

I ”Cykelprogrammet för en nära storstad” finns följande delmål för cyklandet: Antalet resor med cykel ska tredubblas till 2025 jämfört med 2011.

Nedan visas hur cykelflödet vid trafikkontorets mätstationer utvecklats sedan 2011. 2015 var flödet vid mätstationerna 26 procent högre jämfört med 2011. Antalet cykelpassager i Göteborg minskade med 3 procent för helåret 2015

 

Efter 2013 har utvecklingen varit relativt stabil med en svag ökningar 2014 och en svag minskning 2015.

Trafikkontoret har 8 prioriterade mätstationer i Göteborg med dessa kan man följa hur cykelflödet ändras både per helår och uppdelat per kvartal. Här visas hur flödet för de prioriterade stationerna förändrats sedan 2012 och hur det varierar över olika kvartal.

För 2015 ser man minskningar i cykelflödet de tre första kvartalen med en återhämtning under kvartal 4. Under sommarhalvåret minskade antalet cykelresor med 6 procent.

Under 2015 års början hadde Göteborg 21 cykelmätstationer i drift. Två stationer vid skeppsbron har mätt trafiken vid färjeläget och hamnstråket. I augusti flyttades färjeläget från Skeppsbron och stora ombyggnationer gjordes i området och därför studerar vi inte längre cykelpassagerna här. Sedan förra året har mätstationer vid Kruthusgatan och Kristinedal tillkommit.

 Källa: goteborg.se - Trafik- och resandeutveckling 2015

12 feb. 2016

Cycling Festival Europe 2016

När luxemburg hade ordförandeskapet i EU, så var det ett  informella transportministermöte som ägnade sig enbart åt cykeln. Det informella ministermötet kom ut med - Declaration on Cycling as a climate friendly Transport Mode.

Nu så skall Nederländerna vara ordförandeland i EU, som en cykel nation med fler cyklar (22,5 miljoner) än människor (17 miljoner) och med vår cykelkultur i deras DNA.

Då skall Nederländerna ha en Cycling Festival Europe, vilket ger en scen till den växande cykelkulturen i de europeiska städerna och länderna.

Så då kommer det att vara Cycling Festival Europe från 14 april till 30 juni 2016.

Utgångspunkten för kampanjen är: “Cycling is for Everyone”, ledmotivet är: “Europe: Let’s go Cycling!”

Cycling Festival Europe 2016 ger en översikt över cykelaktiviteterna som skall pågå i Europa under det nederländska ordförandeskapet.

Under det Nederländska ordförandeskapet, så skall de sträva efter att öka antalet cykelkilometer med flera aktiviteter som anordnas eller sponsras av de nederländska ambassaderna i EU´s alla huvudstäder med samarbete med de lokala aktörerna.

Detta kan vara alla typer av evenemang som är offentliga evenemang för att få många människor på cykel, eller workshops för att sammanföra lokala tjänstemän och för att det skall komma fram till idéer för att bättre integrera cyklar i urbana transportsystem.

Den 14 april 2016 skall även de 28 EU-ministrar för miljö och transport mötas i Amsterdam. Då kommer de att få en "verktygslåda" med bästa praxis från hela Europa för att främja cykling i deras land.

Mer information
Website:
www.cyclingfestivaleurope.eu
Facebook: cyclingfestivaleurope
Twitter: @CFE2016

Källa: Netherlands Embassy in Stockholm, Sweden - We love cycling - Cycling Festival Europe, Cycling Festival Europe 2016

9 feb. 2016

Uppföljningsmötet om nationell cykelstrategi

På uppföljningsmötet om nationell cykelstrategin så träffade infrastrukturminister Anna Johansson representanter från kommuner, myndigheter och intresseorganisationer för arbete med att ta fram en nationell cykelstrategi.

Anna Johansson och regeringen vill att cyklingen ökar, samtidigt måste säkerheten förbättras.

Den 2 december så var startmötet för cykelstrategin. Därefter har arbete pågått i tre externa arbetsgrupper med namnen Trafikantgrupper, Cykelns roll för en hållbar samhällsutveckling och Infrastruktur.

Trafikanalys ledder gruppen “trafikantgrupper” som kommer att definiera vilka olika typer av cyklister och cykling som redan finns, och vilka nya grupper av potentiella cyklister som lätt kan värvas om de rätta förutsättningarna finns

Boverket leder gruppen “cykelns roll för en hållbar samhällsplanering”.

Trafikverket leder gruppen “drift och underhåll samt utveckling av infrastruktur”.

Nu så skulle arbetsgrupperna presentera sina slutsatser och rekommendationer.

Jag var inte där, men har hittat en del information på twitter.

Pelle Envall, Olika målgrupper behöver tillgodoses för ökad cykling:

Exempel på målgruppsindelning.

 • 1% Strong & Fearless
 • 6% Enthused & Confident
 • 60% Interested but concerned
 • 33% Not interested

 

Förslag för Nationell Cykelstrategi från Maria Kraft, Trafikverket

Varför regelbunden aktiv transport?

Minskar risken för att dö i förtid med 40% (Andersen et al 2000, Rutter 2006)

 • Motverkar tjocktarmscancer
 • Motverkar hjärt- kärlsjukdom
 • Motverkar diabetes II
 • Motverkar benskörhet
 • Motverkar högt blodtryck
 • Ökar kondition
 • Ökar muskelstyrka

Maria Krafft berättar om hälsoeffekter av ökad cykel på cykelstrategimöte

 • Sitting is the new smocking

Global Goals

 • De globala målen ersätter melleniemålen
 • Taget i resolutionen 25 september 2015
 • Målen skall vara uppnådda 2030
 • Första gången transportsystem och hållbara städer är inkluderade
 • Varför är global goals relevanta?

Maria Kraft tycker även att hjälmanvändandet skall bygga på frivillighet.

 

Förslag till mål för Nationell Cykelstrategi från Boverket.

Fler skall cykla mer!

Förslag till trafikslagsövergripande mål:

Ökningen i persontransportresandet ska ske med kollektivtrafik, cykel och gång, så att biltrafiken minskar. År 2030 skall personbilstrafiken ha minskat med 12 procent jämfört med 2010.

Föslag till ett nationellt mål för ökad cykling:

Cykltrfikens färdmedelsandel (och antalet färdade kilometrar) ska fördubblas till 2030, jämfört med 2015.

Den nationella cykelstrategin planeras att presenteras före sommaren 2016.

Källa: #cykelstrategi, regeringen.se

8 feb. 2016

Spin of Hope, spinningevent för Barncancerfonden

Spin of Hope är Sveriges största spinningevent och dess syfte är att samla in pengar till Barncancerfonden under en 12 timmar spinning-stafett.

Spin of Hope 2016 kommer att genomföras lördagen 2 april.
Samtliga lag startar kl. 07.00 och slutar kl. 19.00.

Ett lag ska hålla igång en spinningcykel under 12 timmar. Hur man fördelar spinnandet är valfritt så ett lag behöver någonstans mellan 1-12 deltagare.

Lagen kan komma från företag, föreningar eller kompisgäng och ett mål är att samla in minst 5 miljoner kronor till Barncancerfonden som i sin tur kommer att se till att pengarna kommer de drabbade barnen och deras familjer tillgodo genom Barncancerföreningarna.

Många av de medverkande anläggningarna erbjuder också Drop in-platser. Då anmäler man sig och betalar direkt på anläggningen.

Att medverka i Spin of Hope kostar 1 500 kronor per lag (alt. 3 000 kronor för guldcykeln) och anmälan sker under respektive anläggning. Många av de medverkande anläggningarna erbjuder också Drop in-platser och kostnaden per timme är 125 kronor. Anmälan och betalning av dessa Drop-In platser sker direkt på anläggningen.

Bokning av cykel och anmälan för anläggningar görs på http://www.barncancerfonden.se/spin-of-hope

Man kan även stödja de olika anläggningarnas insamling, genom att skänka en peng till deras insamling.

Fakta Spin of Hope:

 • Spin of Hope arrangeras av Barncancerfonden varje vår för att samla in pengar till barncancerforskning.
 • Eventet går ut på att hålla en spinningcykel igång under tolv timmar. Lag på 1-12 personer betalar för att boka sin cykel.
 • De gymanläggningar som deltar i Spin of Hope gör också kringaktiviteter och egna insamlingar.
 • Premiäråret 2009 deltog 3000 personer på 25 olika anläggningar. Eventet drog in 550 000 kronor.
 • Mest framgångsrikt hittills är Spin of Hope 2015, då deltog 23 000 personer och 135 anläggningar. 4 850 000 kronor samlades in.

Länkar: 

http://www.barncancerfonden.se/spin-of-hope/

https://sv-se.facebook.com/spinofhope

7 feb. 2016

Debatt i Storbritanniens parlament om cykling

Onsdag den 3 februari så var det en debatt i Storbritanniens parlament om cykling.

Debatten handlade om Statliga investeringar i cykling.

Innan debatten i parlamentet, så hade MP Chris Green kallat till en debatt på twitter #funding4cycling.

Och cykeldebatten på twitter nådde mer än 2,1 miljoner Twitter-konton, det högsta antalet någonsin för en digital debatt, enligt konservativa MP Chris Green.

Tack vare det stora intresset, så deltog tydligen personer som inte brukar vara med i cykeldebatterna.

I debatten i Westminster Hall så sa Chris Green att "organisationen cyclescheme uppskattar att den offentliga sjukvården kan spara 2,5 miljarder pund om 10 procent av bilresor gjordes med cykel i stället, och att inaktivitet kostar brittiska ekonomin 20 miljarder pund varje år."

Chris Green påpekade också att regeringen förutspår en ökning med 55 % i trafikstockningar fram till 2040 och 75 pund per person och år spenderas på motoriserade transporter, ca 4 pund per person och år spenderas på cykling, inklusive finansiering i London. Exklusive de årliga utgifterna i London så är utgifterna på cykling per person i England 1,39 pund.

Government investment in cycling

De tar paus mella 17:01:50 - 17:22:02

Här kan du läsa vad de sa: Cycling: Government Investment

Källa: sustrans.org.uk, sustrans.org.uk, road.cc, britishcycling.org.uk, parliamentlive.tv, bikehub.co.uk, bikebiz.com, politicshome.com

5 feb. 2016

Regeringens väg att ta fram en nationell cykelstrategi

Den 3 februari sa Riksdagen nej till alla motioner från motionstiden 2015 om cykelfrågor, med bland annat motiveringen att regeringen redan arbetar med en nationell cykelstrategi som ska bli klar sommaren 2016.

Hur sker arbetet med att ta fram en nationell cykelstrategi då?

Den 2 december hölls ett första större gemensamt möte på Näringsdepartementet inom ramen för arbetet med en nationell cykelstrategi.

– Cykelstrategin ska vara en plattform för det fortsatta arbetet och ge ett stöd för regeringens kommande beslut. Strategin ska också vara ett stöd för regioner, kommuner och organisationer, sa infrastrukturminister Anna Johansson.

Det är de transportpolitiska målen; funktionsmålet om tillgänglighet samt preciseringar för hänsynsmålet kring säkerhet, miljö och hälsa som är utgångspunkten för cykelstrategin.

På mötet fick tre aktörer Trafikanalys, Boverket och Trafikverket, håller i varsitt temaområde inom detta gemensamma arbete. De tre olika temagrupper är:

 • Trafikantgrupper
 • Cykelns roll för en hållbar samhällsplanering
 • Drift och underhåll samt utveckling av infrastruktur

Frågor såsom säkerhet, trygghet, hälsa, miljö samt innovationer och forskning ingår i respektive temagrupp.

Trafikanalys ledder gruppen “trafikantgrupper” som kommer att definiera vilka olika typer av cyklister och cykling som redan finns, och vilka nya grupper av potentiella cyklister som lätt kan värvas om de rätta förutsättningarna finns

Boverket leder gruppen “cykelns roll för en hållbar samhällsplanering”.

Trafikverket leder gruppen “drift och underhåll samt utveckling av infrastruktur”.

Efter första mötet fortsätter arbetet inom regeringskansliet och i de tre externa temagrupper.

På det andra gemensama mötet den 9:e februari så kommer flera aktörer att bjudas in och grupperna skall presentera sina viktigaste slutsatser. Näringsdepartamentet skall ha en nära dialog med temagrupperna.

Infrastrukturministern Anna Johannson hoppas att den nationella cykelstrategin är klar i maj.

Efter första mötet så hadde Cykelfrämjandets Lars Strömgren och Linda Kummel en poddcast.

Källa: regeringen.se, trafa.se, naringsbloggen.se,

3 feb. 2016

Debatt om cykelfrågor i riksdagen 2015/16

Jag hör ofta att det är viktigt att börja räkna med cykeln som ett eget trafikslag. Men vad händer med cykling i riksdagen.

Den 3 februari var det en debatt om utskottets förslag som handlar om cykelfrågor. 

Utskottets förslag om beslut är:

Nej till motioner om cykelfrågor (TU7)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger nej till ett antal motioner om cykelfrågor. Några av motionerna handlar om att Sverige behöver ett nationellt mål för att öka antalet cykelresor, åtgärder inom infrastrukturen, ökad trafiksäkerhet för cyklister samt att göra det enklare att använda elcykel. Utskottet framhåller att cykeln som transportmedel har många fördelar och att det är viktigt att stärka cykelns roll, men föreslår att riksdagen säger nej med bland annat motiveringen att regeringen redan arbetar med en nationell cykelstrategi som ska bli klar sommaren 2016.

Här kan du läsa hela betänkandet Betänkande 2015/16:TU7 (html).

Talarlista

 1. Boriana Åberg (M)
 2. Göran Lindell (C)
 3. Emma Wallrup (V)
 4. Christina Örnebjär (L)
 5. Robert Halef (KD)
 6. Karin Svensson Smith (MP)
 7. Johan Andersson (S)
 8. Jimmy Ståhl (SD)
 9. Carl Schlyter (MP)

Den 3 februari skede även Votering kl. 16.00. Riksdagen följde utskottets förslag, men du kan läsa mer om hur de röstade på Redovisning förslagspunkter.

Här kan du se på Debatt om cykelfrågor i Riksdagen 2014/15.

Källa: riksdagen.se