21 mars 2014

Moderaterna om Cykelpolitik i Göteborg

Den 14:e september i år är det åter dags att välja förtroendevalda till kommun, landsting och riksdag. Här i Göteborg är det Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet som hållit i styret den senaste mandatperioden.

Cykeln och cykling kan vid en första anblick ses som en marginell fråga. Tittar man dock på cykling ur ett folkhälso- och miljöperspektiv så kommer ämnet i ett helt annat ljus. Därför ställer jag dessa frågor till alla partierna i Göteborg.

Här är svaren från Martin Wannholt och Moderaterna.

1. Är cykeln och cykling en viktig fråga för er?

Cyklingsmöjligheterna i staden är en väldigt viktigt för oss Moderater, och vi tycker det är positivt att så många göteborgare väljer att använda cykeln som transportmedel. Vi anser dock att cykeltrafiken måste ges större plats så att det blir ett både säkert och bekvämt sätt att ta sig fram i staden.

2. Hur ser ni på Göteborg som cykelstad? Lever kommunen upp till epitetet?

Göteborg är inte riktigt en ”cykelstad" ännu. För det krävs ett mer sammanhängande cykelnät med bättre framkomlighet. I centrum testar vi cykelfartsgator på v. hamngatan för att få plats och det ser hitintills lyckat ut. I takt med att vi förtätar staden kan också cykeln bli ett mer naturligt val för transport.

3. De senaste fyra åren har ni suttit i opposition. Vilken av de cykelrelaterade frågorna är ni mest nöjda med/anser ni har försummats mest?

Rejäla satsningar på cykelbanorna i Göteborg drevs av oss redan i början av 90-talet då vi satt i majoritet (91-94) i Gbg. Partiet är nu representerat i trafikkontorets cykelgrupp och har där varit pådrivande för att få ett bättre sammanhängande cykelnät (som inte "plötsligt tar slut"), bra skyltning samt att satsa på stomcykelbanor med bra standard och framkomlighet. Partiet har också drivit på för "Styr o ställ systemet".

4. I Göteborg är trots allt ganska många av invånarna som har 5 km eller mindre till skola och arbete. På vilket sätt vill Ni få fler att välja bort bilen till förmån för cykel och kollektivtrafik?

Utgångspunkten är att vi ser att alla trafikslag kompletterar varandra. Olika människor har olika behov och behoven varierar ofta också mellan olika perioder i livet. Med detta sagt, är det helt klart så att cyklingen har en stor potential, som vi måste bejaka och utveckla.

En positiv metod är att använda olika stimulansåtgärder som exempelvis satsningen på ett sammanhängande, välunderhållet och välskyltat cykelnät med speciellt fokus på ett pendlingscykelnät, d.v.s. ett nätverk av snabba, vinterväghållna cykelbanor där man skall kunna hålla en jämn och hög medelhastighet. För att öka säkerheten jobbar vi även för fler planskilda cykel- och gångbanor i staden . Vi vill även se fler cykelparkeringar, och då främst runt kollektivtrafikens knytpunkter.

Andra metoder är att marknadsföra cykling och därigenom skapa positiv uppmärksamhet, detta kan ske tillsammans med arbetsgivare och cykelhandeln, exempelvis ”cykelutmaningen”. En förtätad stad bidrar också till att en större andel av göteborgarna kan cykla. Detta förutsätter ett ökat byggande, som vi också har många bra idéer för att få fart på.

5. Att barn som går och cyklar till skolan presterar bättre än barn som åker bil är ett känt faktum. Detta till trots är trenden att allt fler skjutsas till skolan. Landets, och stadens rektorer, ser just bilskjutsande föräldrar som ett stort säkerhetsproblem utanför våra skolor. Bekvämlighet, tidspress och säkerhet anges ofta som anledning. Vilket ansvar har kommunen för att upplysa föräldrar om detta? Vad kan göras för att få fler barn och ungdomar som går och cyklar till skolan?

Vi tror att en av de viktigaste faktorerna är att man som förälder kan uppleva trygghet när barnen cyklar till skolan. Separata cykelvägar är därför viktigt och att man även har cykelbanor som är skilda från gångbanor. I övrigt tror vi att det är viktigt att man utifrån varje skolas egen situation diskuterar fram åtgärder som kan ha effekt och inte utgår från någon mall som man tror passar alla.

6. Även arbetsgivare har mycket att vinna på att de anställda cyklar. Cyklande arbetstagare har lägre sjukfrånvaro och gör färre misstag än de som åkt bil. Hur kan Göteborgs kommun som arbetsgivare påverka de anställda att välja bort bilen vid resor till arbetet? Ska Göteborgs kommun verka för, där det är tillämpligt, att anställda distansarbetar? Hur ska kommunen minska bilåkande i tjänsten?

Vi har lite samma inställning här som i föregående fråga. Vi tror att det är viktigt att varje företag ses ur ett eget perspektiv och inte inom någon generell ram. Det ska vara upp till medarbetarna att själva bestämma hur och i vilken utsträckning cyklandet till och från arbetet sker. Cykling i tjänsten premieras redan. Distansarbete fungerar för en del, de flesta medarbetare i välfärden behövs på plats.

7. Om vi lyfter frågan till en regional nivå, hur vill Ni se att cyklingen utvecklas? Det kan gälla cykelvägar mellan städer och kommuner. Hur ser ni på att man under resor inom regionen på ett enkelt sätt kan ta med sig sin cykel på exempelvis tåget till andra platser. Vad är er åsikt i frågan vad gäller Göteborg och Västra Götaland?

Staten satsar pengar till kommuner som vill bygga ut cykelbanor mellan kommuner och orter. Detta är positivt inte bara ur hälso- och miljöhänseende utan även ur turistnäringssynvinkel. Det är positivt om man kan hitta synergier i sådana satsningar så att man får ut hävstångseffekter, som gynnar både jobbskapande, hälsa och miljö. Det skall vara självklart att kunna ta med sig cykeln på kollektivtrafiken i regionen där det är möjligt, och nya fordon bör vara anpassade därefter. Vissa begränsningar i stadstrafiken får man acceptera för att optimalt kunna utnyttja fordonen.

8. Förvisso en riksfråga, men hur ser ni på en skattesubvention liknande bruttolöneavdraget för datorer, men denna gång för cykelinköp? Storbritannien har länge haft ett framgångsrikt sådant?

Vi anser att det borde övervägas på samma sätt som för datorer och elektronikutrustning.

9. Om ni efter valet kommer till makten, hur vill ni fortsätta utveckla Göteborg som cykelstad? Finns det ett drömprojekt?

Vi vill framförallt se en större utbredning och utveckling av elcyklar och elcykelsystem. Göteborg är en kuperad stad och cykling är inte ett helt naturligt alternativ för alla. En utbredning av detta skulle underlätta för många fler att välja cykel som färdmedel.

Vi vill även se en utbyggnad av Styr och Ställ geografiskt men också att det är öppet året runt.

10. Vill ni tillägga något?

Att detta har varit ett trevligt tillägg i debatten och att cykelfrågan är väldigt viktig för oss i Moderaterna.

Har även publicerat svar från;

Skriv gärna någon kommentar:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar