18 mars 2014

Miljöpartiet om Cykelpolitik i Göteborg

Den 14:e september i år är det åter dags att välja förtroendevalda till kommun, landsting och riksdag. Här i Göteborg är det Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet som hållit i styret den senaste mandatperioden.

Cykeln och cykling kan vid en första anblick ses som en marginell fråga. Tittar man dock på cykling ur ett folkhälso- och miljöperspektiv så kommer ämnet i ett helt annat ljus. Därför ställer jag dessa frågor till alla partierna i Göteborg.

Här är svaren från Ronnie Ljungh och Miljöpartiet

1. Är cykeln och cykling en viktig fråga för er?

Absolut, det har varit en av MP Göteborgs viktigaste profilfrågor under många år.

2. Hur ser ni på Göteborg som cykelstad? Lever kommunen upp till epitetet?

Ja det tycker jag, men det innebär inte att vi är nöjda, Göteborg kan bli ännu bättre. Utvecklingen absolut i rätt riktning.

Ökningen av antalet cyklister som passerar permanenta stationer under 2013 ökade med 22 % jämför med året innan. Detta är vi både glada och stolta över.

3. De senaste fyra åren har ni regerat. Vilken av de cykelrelaterade frågorna är ni mest nöjda med/anser ni har försummats mest?

Investeringarna i nya cykelbanor och fler cykelparkeringar tillsammans med införandet av trängselskatt är viktiga framgångar för oss.

Även bidrag med 1500 kronor till de anställda för skötsel eller köp av cykel är en viktig framgång. Vi upplever inte att vi har försummat något men det finns mer att göra.

Vi är inte nöjda med situationen för cyklister i stråket Drottningtorget-Brunnsparken. Men att det inte hänt något ännu där beror på att det helt enkelt är svårt att få plats. Men det finns en del spännande förslag till lösning som förhoppningsvis presenteras snart.

4. I Göteborg är trots allt ganska många av invånarna som har 5 km eller mindre till skola och arbete. På vilket sätt vill ni få fler att välja bort bilen till förmån för cykel och kollektivtrafik?

Jag har i viss mån svarat på detta ovan under punkt 3. Till detta kommer att vi arbetar för säkrare cykelbanor markerade med särskild färg, fler cykelparkeringar, borttagande av bilförmånerna bland stadens anställda har genomförts och istället finns nu en cykelförmån på 1500 kr.

MP har redan tidigare tillsammans med S sänkt priset på kollektivtrafikens kort, det är därför relativt billigt att åka kollektivt i Göteborg.

5. Att barn som går och cyklar till skolan presterar bättre än barn som åker bil är ett känt faktum. Detta till trots är trenden att allt fler skjutsas till skolan. Landets, och stadens rektorer, ser just bil skjutsande föräldrar som ett stort säkerhetsproblem utanför våra skolor. Bekvämlighet, tidspress och säkerhet anges ofta som anledning. Vilket ansvar har kommunen för att upplysa föräldrar om detta? Vad kan göras för att få fler barn och ungdomar som går och cyklar till skolan?

Skolan har givetvis ett ansvar i att upplysa föräldrar om säkerhetsproblem och att vidta åtgärder för att förhindra sådana, det har också gjorts genom hastighetssänkningar och farthinder.

Införandet av trängselskatt och utbyggnad av stadens kollektivtrafik enligt Västsvenska paketet angriper frågan på ett mer omfattande plan genom att föräldrarna själva inte tar bilen, de kommer då givetvis inte heller att skjutsa sina barn med bil.

Vi försöker också att planera staden och ny byggnation så att bilresandet generellt ska minska genom att bygga där det finns god kollektivtrafik och närhet till service. 

6. Även arbetsgivare har mycket att vinna på att de anställda cyklar. Cyklande arbetstagare har lägre sjukfrånvaro och gör färre misstag än de som åkt bil. Hur kan Göteborgs kommun som arbetsgivare påverka de anställda att välja bort bilen vid resor till arbetet? Ska Göteborgs kommun verka för, där det är tillämpligt, att anställda distansarbetar? Hur ska kommunen minska bilåkande i tjänsten?

Som jag sa ovan, cykelförmånen, borttagandet av bilförmåner. Till detta kommer att vissa nämnder och bolag, tex. hamnen, ger de anställda förmåner med kollektivtrafikkort. Vi gör det också möjligt för anställda att kunna köpa årskort och kunna få betala det genom löneavdrag så de slipper lägga ut en så stor summa vid ett tillfälle.  

7. Om vi lyfter frågan till en regional nivå, hur vill ni se att cyklingen utvecklas? Det kan gälla cykelvägar mellan städer och kommuner. Hur ser ni på att man under resor inom regionen på ett enkelt sätt kan ta med sig sin cykel på exempelvis tåget till andra platser. Vad är er åsikt i frågan vad gäller Göteborg och Västra Götaland?

Vi arbetar med frågan att länka ihop cykelbanor med andra kommuner. Vi har skapat två stomcykelbanor de senaste åren, en till Mölndal och en till Partille. MP har varit drivande i att förhandla fram investeringsmedlen i budgeten som har gjort detta möjligt.

I våra kontakter med trafikverket lyfter vi fram behovet av att cykelbanor skapas när man bygger om eller bygger nya vägar. Tex. vägg 155 till Öckerö. Ofta är vägarna som binder samman kommunerna statliga vägar vilket innebär att vi inte direkt har samma möjlighet att styra över frågan. 

8. Förvisso en riksfråga, men hur ser ni på en skattesubvention liknande bruttolöneavdraget för datorer, men denna gång för cykelinköp? Storbritannien har länge haft ett framgångsrikt sådant?

Vi är positiva till detta och har försökt genomföra det också, men det gick inte. MP anser att det är resebehovet som borde ligga till grund för ett reseavdrag.

Det är i vår mening orimligt att någon som väljer cykel inte ska få göra samma avdrag som någon som väljer att köra bil när sträckan till arbete är densamma. Ska det vara skillnad mellan dessa borde den vara till den miljövänliga resenärens fördel.  

9. Om ni efter valet får förlängt förtroende, hur vill ni fortsätta utveckla Göteborg som cykelstad? Finns det ett drömprojekt?

Finns det något drömprojekt så är det en Gång- och Cykelbro över Göta älv i Östra hamngatans förlängning.

Men en bra cykelpolitik handlar egentligen om mängder med mindre projekt. Där vi ständigt löser de knutar där det inte fungerar eller går trögt. Särskilt svårt och viktigt är att klara bra genomströmning i knutpunkter där både gående och alla trafikslag är inblandande, tex. Järntorget, Valand, Drottningtorget Brunnsparken m.fl. 

10. Vill ni tillägga något?

Vi har även utvecklat ett hyrcykelsystem i Göteborg i samverkan med JCdecaux. Det gör det möjligt för många besökare och andra grupper att använda cykel.

Har även publicerat svar från;

Skriv gärna någon kommentar:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar