14 apr. 2014

Socialdemokraterna om Cykelpolitik i Göteborg

Den 14:e september i år är det åter dags att välja förtroendevalda till kommun, landsting och riksdag. Här i Göteborg är det Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet som hållit i styret den senaste mandatperioden.

Cykeln och cykling kan vid en första anblick ses som en marginell fråga. Tittar man dock på cykling ur ett folkhälso- och miljöperspektiv så kommer ämnet i ett helt annat ljus. Därför ställer jag dessa frågor till alla partierna i Göteborg.

Här är svaren från Johan Nyhus och Socialdemokraterna.

1. Är cykeln och cykling en viktig fråga för er?

Absolut. Vi socialdemokrater tycker att cykeln är ett allt viktigare transportmedel för att få ett grönare samhälle. För kortare resor både till och från jobbet och på fritiden är cykeln både bra och nödvändig.

2. Hur ser ni på Göteborg som cykelstad? Lever kommunen upp till epitetet?

Cyklandet i Göteborg går åt rätt håll. Vi vill att Göteborg ska bli en cykelstad men vi lever inte helt upp till namnet ”cykelstad” idag.

3. De senaste fyra åren har ni regerat. Vilken av de cykelrelaterade frågorna är ni mest nöjda med/anser ni har försummats mest?

Jag är glad att genom olika åtgärder i cykelinfrastrukturen har vi lyckats påverka cyklandet i Göteborg. Framkomligheten för cykeln har ökat. Idag är det tillåtet att cykla mot enkelriktat på fler gator i staden. Utbyggnaden av Västra hamngatan mitt i centrala Göteborg till cykelfartsgata har uppskattats av cyklisterna. Efter Västra Hamngatan står nu Östra Hamngatan på tur.

Tillgängligheten och trafiksäkerheten har ökat, cykelvägvisningen har förbättrats. Nya cykelbanor har byggts och gamla har rustats upp. Vi har också byggt nya cykelparkeringar. Fokus i utbyggnaden har legat att koppla ihop cykelvägnätet till ett sammanhängande nät samt skapa attraktiva cykelparkeringar i anslutning till spårvagn, buss och färja.

Gemensamt med MP och V har vi lagt fram ett uppdrag till Trafikkontoret att jobba fram en ny cykelplan.

Med satsningarna inom Västsvenska paketet och med införandet av trängselskatten ser vi ett tydligt trendbrott - fler väljer att lämna bilen och åka kollektivt eller cykla. Cyklandet har ökat med 22 % under år 2013.

Jag är också stolt över Trafikstrategin som prioriterar rörligheten med cykel, gång och kollektivtrafik.

4. I Göteborg är trots allt ganska många av invånarna som har 5 km eller mindre till skola och arbete. På vilket sätt vill Ni få fler att välja bort bilen till förmån för cykel och kollektivtrafik?

Genom att fortsatt jobba för att bygga ut en snabb, attraktiv och pålitlig kollektivtrafik samt att fortsätta arbeta för vår vision att Göteborg ska vara en cykelstad.

5. Att barn som går och cyklar till skolan presterar bättre än barn som åker bil är ett känt faktum. Detta till trots är trenden att allt fler skjutsas till skolan. Landets, och stadens rektorer, ser just bilskjutsande föräldrar som ett stort säkerhetsproblem utanför våra skolor. Bekvämlighet, tidspress och säkerhet anges ofta som anledning. Vilket ansvar har kommunen för att upplysa föräldrar om detta?

Framförallt är det skolans uppgift att upplysa föräldrarna om att folkhälsofördelarna med ökad cykling för deras barn är betydande. Det är också viktigt att när vi planerar staden ser till att det finns möjligheter att både gå, cykla och åka kollektivt till skolan.

6. Även arbetsgivare har mycket att vinna på att de anställda cyklar. Cyklande arbetstagare har lägre sjukfrånvaro och gör färre misstag än de som åkt bil. Hur kan Göteborgs kommun som arbetsgivare påverka de anställda att välja bort bilen vid resor till arbetet? Ska Göteborgs kommun verka för, där det är tillämpligt, att anställda distansarbetar? Hur ska kommunen minska bilåkande i tjänsten?

Göteborgs Stad har riktlinjer för resande för att kunna styra resor i tjänst och för att underlätta för anställda att göra miljöval i sina resor till och från jobbet.

År 2012 på initiativ av den rödgröna majoriteten i kommunfullmäktige infördes cykelförmån för alla anställda inom Göteborgs Stad. Förmånen består av två delar: dels en personalcykel som man själv bekostar via en månadsavgift, men också ett cykelbidrag på maximalt 1500 kronor som arbetsgivaren står för.

Bilresandet i tjänsten kan minska till ex genom resfria möten. Vi i den sittande majoriteten tog bort tjänstebilen för samtliga politiker och chefer efter valet 2010. Idag åker samtliga kommunalråd i majoriteten kollektivt, cyklar eller går till jobbet. Vi har visat att det är viktigt att fatta politiska beslut som förändrar vårt eget resebeteende.

7. Om vi lyfter frågan till en regional nivå, hur vill Ni se att cyklingen utvecklas? Det kan gälla cykelvägar mellan städer och kommuner. Hur ser ni på att man under resor inom regionen på ett enkelt sätt kan ta med sig sin cykel på exempelvis tåget till andra platser. Vad är er åsikt i frågan vad gäller Göteborg och Västra Götaland?

Jag tycker att det är viktigt att vi bygger ett starkt regionalt cykelstråk och stomcykelnät. Som representant i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har jag jobbat för att cykeln får en stor fokus i den regionala infrastrukturplanen och så har det skett. Cykelåtgärderna har en egen pott i regionens budget. GR har också tagit fram en kartläggning av planerade cykelsatsningar på kort och lång sikt samt beteendepåverkande insatser för ökat cykelresande.

Jag tycker det hade varit bra om man fick ta med sig cykeln på tåget. Idag får man ta med sig cykel i mån av plats.

8. Förvisso en riksfråga, men hur ser ni på en skattesubvention liknande bruttolöneavdraget för datorer, men denna gång för cykelinköp? Storbritannien har länge haft ett framgångsrikt sådant?

Jag skulle gärna se att den nationella reseavdraget också kan anpassas mycket mer förmånligt till dem som cyklar och går.

9. Om ni efter valet får förlängt förtroende, hur vill ni fortsätta utveckla Göteborg som cykelstad? Finns det ett drömprojekt?

Jag och Socialdemokraterna i Göteborg vill fortsätta jobba för att utveckla ett ökat cyklande. Vi vill äntligen få en ny gång och cykelförbindelse över älven. Inte bara en utan flera förbindelser. Det är också viktigt att vi får cykelgaraget på Drottningtorget på plats.

Mitt drömprojekt är att skapa en testarena för cykel i Göteborg som ger oss möjligheten att prova nya, spännande och innovativa angreppssätt som gör cykeln till ett attraktivt färdmedel som får fler att cykla. Vi tittar också på andra städer som har lyckats med cykeln på vintern.

10. Vill ni tillägga något?

Vi vill gärna vara värdar för den internationella cykelkonferensen Velocity 2015!

Har även publicerat svar från;

Skriv gärna någon kommentar:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar