2 mars 2016

Göteborgs cykelhandlingsplan 2016

Trafikverket är med och finansierar nya cykelbanor vid Ellesbovägen, Gråbovägen och Fiskhamnsmotet. Det kommer även att byggas nya cykelbanor vid Fräntorp och Redbergsvägen. Och det skall påbörjas att införandet av cykelöverfarter. Det är några exempel på förbättringar för stadens cyklister som ska genomföras 2016.

Styr&ställ kommer ny station på Stenpiren och kommer att komplettera befintliga stationer med ca 300 parkeringsställ.

Information om cykelparkeringstorn på Drottningtorget.

Trafikkontoret skall bygga ett cykelparkeringstorn på Drottningtorget. Enligt handlingsplanen för cykel 2014 så skulle ett cykelparkeringstorn ha byggts 2014, men har inte blivit gjort än.

Det är också flera cykelbanor som skall uppgraderas till "pendlingscykelbana", men vad innebär "pendlingscykelbana" egentligen? i stadens cykelprogram så står det att:

"Pendlingscykelnätet kännetecknas av breda cykelbanor som gör det möjligt för cyklister, som färdas i olika hastigheter och med olika förutsättningar, att känna sig trygga och säkra. Cyklisternas framkomlighet ska vara prioriterad, bland annat genom korsningar. Nätet håller en hög standard på drift och underhåll året runt".

Handlingsplan för cykel 2016

NFRASTRUKTUR – bygg en sammanhängande och väl utformad cykelinfrastruktur

Cykelbanor

Ellesbovägen, delen Stora Mysternavägen – Jordfallsväg. Tidplan 2016/2017.

Gråbovägen, delen Gunnilse – Skiljebacken. Tidplan Sommaren

Fiskhamnsmotet. Tidplan Hösten.

Fräntorp/Östra Torpavägen, ny cykelbana genom parken mellan Östra Torpavägen och Fräntorps Folkets Hus. Tidplan Våren.

Redbergsvägen, delen Danska Vägen – Kobbarnas Väg: Pendlingscykelväg byggs ut med enkel/dubbelriktade cykelbanor och cykelfartsgator enligt nya cykelprogrammet. Utvärderingar ska göras. Tidplan Våren.

Olskroken, pendlingscykelväg separerad från gående byggs längs Martin Andersson Gata/E20 och knyts ihop med Redbergsvägen enligt nya cykelprogrammet. Utvärderingar ska göras. Tidplan Våren.

Delsjövägen, uppgradering av befintlig cykelbana till pendlingscykelbana enligt Cykelprogrammet. Tidplan Hösten.

Munkebäcksgatan, delen Virginsgatan – Bromeliusgatan, uppgradering av befintlig cykelbana till pendlingscykelbana enligt Cykelprogrammet. Tidplan Hösten.

Härlandavägen/Torpagatan, delen Örngatan – Munkebäcksgatan, uppgradering av befintlig cykelbana till pendlingscykelbana enligt Cykelprogrammet. Tidplan Hösten.

Torpagatan, delen Munkebäcksgatan – Rosendalsgatan, uppgradering av den norra cykelbanan till pendlingscykelbana. Även på den södra cykelbanan kommer förbättringsåtgärder att göras. Tidplan Hösten.

Toredalsgatan, delen Hjalmar Brantingsgatan – Toleredsgatan, utbyggnad med enkelriktade cykelbanor enligt Cykelprogrammets principer. Tidplan Hösten.

Otto Elanders Gata/Jolengatan, samarbetsprojekt Göteborg/Mölndal för att skapa en gång- och cykelbaneförbindelse över kommungränsen. Tidplan Hösten.

Cykelparkeringar

Sätta ut ca 400 nya cykelställ på ca 30 platser (målpunkter, kollektivtrafikhållplatser mm) i huvudsak i centrala staden. Tidplan Hösten.

Bygga ett cykelparkeringstorn på Drottningtorget. Tidplan Hösten.

Planera för säkra cykelparkeringsanläggningar vid de planerade Västlänkenstationern. Tidplan Löpande.

Cykel i byggskede

Färdigställa ett regelverk för hur cykeltrafik ska hanteras i byggskeden. Tidplan Sommaren.

Trafiksäkerhet

Ta fram riktlinjer för utformning av cykelöverfarter och cykelpassager. Tidplan Våren.

Påbörja införandet av cykelöverfarter. Tidplan Våren.

Domarringsgatan/Kongahällavägen – förhöjd gång- och cykelpassage. Tidplan Hösten.

Plejadgatan/Ceresgatan – förhöjd gång- och cykelpassage. Tidplan Hösten.

Godhemsgatan delen Ekedalsgatan – Slottskogsgatan, bland annat byggnation av kort enkelriktad cykelbana. Tidplan Hösten.

Gustaf Larsson Väg (Volvo) – förbättring av gång- och cykelpassage. Tidplan Hösten.

Sommarvädersgatan södra delen – byggnation av 3 förhöjda gång- och cykelpassager. Tidplan Hösten.

Gamla Ceresgatan – byggnation av ny cykelanslutning till Ceresgatan cykelbana. Tidplan Hösten.

Minelundsgatan/Generatorsgatan (Hornbach) – byggnation av förhöjd gång- och cykelpassage. Tidplan Hösten.

Långströmsgatan/Prosten Ahlbergs Gata – byggnation av ny cykelpassage. Tidplan Hösten.

Lindholmsallén (mitt på) – ombyggnad för att skapa bättre linjeföring av cykelbanorna vid trappor. Tidplan Hösten.

Smörgatan nordöstra delen – byggnation av vägbula på blandtrafiksträcka på det övergripande cykelstråket. Tidplan Hösten.

Tolvskillingsgatan vid Högsbohöjdsmotet – byggnation av 2 vägbulor på blandtrafiksträcka på det övergripande cykelstråket. Tidplan Hösten.

Belysning

Ny cykelbanebelysning planera på Gråbovägen mellan Gunnilse Granväg och Björsared / Sträcka utmed E20 mellan Storkgatan och Martin Anderssons gata. Tidplan Under året.

DRIFT OCH UNDERHÅLL – säkra god standard på cykelvägarna året om

Förstärkt vinterväghållning, sopsalta fler prioriterade cykelbanor i västra Göteborg (Älvsborg).

Ta upp flis på de ”svarta cykelbanorna” när vädret säger att det är torrt och klart mer än 5 dagar på raken.

Vinterväghållning: På de bredaste cykelbanorna som sopsaltas körs två drag för att få med hela bredden så fotgängarna slipper gå i cykelbanan.

Sandupptagning senast 1 april i Askim och Tynnered och senast den 30/4 på hela övriga cykelnätet.

Vårstäda körbanorna tidigt på stora leder där cykelvägar ligger väldigt nära för att minska damm.

STÖD OCH TJÄNSTER – erbjud stöd och tjänster som underlättar cykling och ökar färdmedlets attraktionskraft

Utveckla cykelkartan och eventuellt ta fram olika tematiska rutter.

Vidareutveckla appen Cykelstaden

  • Säkerställer att driften fungerar.
  • Karta med lagerfunktion (badplatser, Styr & Ställ mm).
  • Nya funktioner i Reseplaneraren (färjor, kortaste vägen, störningar på cykelbanan).
  • Utvecklar och informerar om ”Din cykeltur”. Nytt analysprogram hjälper TK (och som i förlängningen kommer cyklisterna tillgodo...).

Styr & Ställ

  • Ny station på Stenpiren.
  • Komplettera befintliga stationer med ca 300 parkeringsställ.

KOMMUNIKATION – förstärk bilden av Göteborg som cykelstad med hjälp av kommunikation

Återkoppling /bokslut 2015 - Februari

Driva utmärkelsen cykelvänlig arbetsplats – Feb-sept

Gång- och cykeluppskattning – 7 april & v 38

Göteborgsgirot - 7–8 maj

Utveckla cykelkartan och eventuellt ta fram olika tematiska rutter - Våren

Vidareutveckla appen Cykelstaden - Vår & höst

Trafikantveckan - V 38

Pressmeddelanden under året om vad som gjorts/planerats mm. – Löpande

Styr & Ställ – Löpande

Öka kunskapen på trafikkontoret om hur Göteborg ska bli en attraktiv cykelstad – Löpande

Utveckla samarbetet med externa organisationer – Löpande

Källa: Handlingsplan för cykel 2016

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar