30 juli 2014

Moderaternas Cykelpolitik

I höst är det åter dags att välja förtroendevalda till riksdagen. Vad tycker de olika partierna är deras Cykelpolitik. Jag skickade några frågor den 10 juli till partiernas partikansli.

Här är svaren från Moderaternas riksdagskansli.

1. Är cykeln och cyklingen en viktig fråga för er?

Ja. Cykeln är viktig både ur ett friskvårdsperspektiv och för arbetspendling, dessutom kommer den, med rätt förutsättningar, att få ännu större betydelse för dagliga resor. Vi tycker att det är en god utveckling, eftersom cyklismen både minskar våra klimatpåverkande utsläpp, minskar trängseln och samtidigt är bra för hälsan. Vi vill att fler ska cykla.

2. Hur ser ni på Sverige som cykelland? lever landet upp till det epitetet?

Vi har kommit en bra bit på vägen, men vi vill att fler ska cykla så det finns absolut mer att göra.

3. Vilken av de cykelrelaterade frågorna är ni mest nöjd/försummats mest de senaste åren?

Alliansregeringen har fört en god och aktiv cykelpolitik. I den nationella planen för transportsystemet (2014-2025) har vi avsatt medel för att bygga cirka 40 mil cykelväg. I detta ingår Kattegattleden, Täbystråket och åtskilliga satsningar i länsplanerna som finansieras med statliga medel. Därtill gör många kommuner stora satsningar. Exempelvis Stockholms stads cykelmiljard kan nämnas. Genom att göra cykelbanorna fler, säkrare, bredare och separerade från annan trafik, ökar viljan att cykla.

4. Behöver man införa en nationell cykelpolitik och vad skall ingå i den?

Det är framförallt ett kommunalt ansvar, men i nationella planen och i länsplanerna avsätts medel för cykelsatsningar som passerar över kommungränser. Därigenom kan också en kunskap om hur cykelsatsningar på bästa sätt samordnas byggas upp.

5. Borde det kanske skapas en statlig cykelpott för att fördela Trafikverkets resurser till cykling? och kanske öronmärka resurserna under en planperiod för cykelåtgärder.

Vi satsar totalt drygt 4,8 miljarder kronor (1,4 miljarder i den nationella planen och 3,4 miljarder i länsplanerna) på åtgärder för ökad och säker cykling under perioden 2014–2025, en avsevärd ökning jämfört med tidigare planperiod. En stor del av behoven att utveckla infrastrukturen för cykling finns längs det kommunala och regionala vägnätet, varför vi ser positivt på den förhållandevis stora satsning som görs i länsplanerna (3,4 miljarder). Likaså bör Trafikverkets arbete med att samordna och stötta kommunala och regionala cykelsatsningar fortsätta. Det är viktigt att satsningarna på cykel genomförts på alla nivåer följs upp noga.

6. Hur vill ni se att cyklingen utvecklas? det kan gälla cykelvägar mellan städer och kommuner.

Vi vill att fler människor ska använda cykeln i vardagen. För det behövs insatser på många olika plan. Vi vill också se ett tydligare säkerhetstänkande hos cyklisterna. Till exempel vill vi lyfta upp användandet av cykelhjälm som är ett mycket bra sätt att undvika svåra skallskador för cyklister. Vi tycker att fler cyklister borde använda hjälm. Trafikverkets uppföljning av Nollvisionen visar att användandet av cykelhjälm ökar, dock i en relativt långsam takt. Därför är vi glada för de initiativ till kampanjer m.m. som myndigheter, organisationer och kommuner m.fl. tar, för att sprida information för ökat hjälmanvändande.

7. Hur ser ni på att man med ett enkelt sätt skall kunna ta med sig sin cykel på tåget eller bussen till andra platser?

Vi tycker det vore bra om fler kan ta med sig cykeln på tåg och buss men vi anser inte att politiker ska fatta den typen av beslut. Snarast är det de som levererar trafiken som bör ta fasta på resenärernas önskemål.

8. Bör Trafiklagstiftningen ses över i ett helhetsperspektiv med utgångspunkt från cyklisternas säkerhet och framkomlighet? det kan gälla väjningsreglerna, Zebralagen gälla även för cyklister, enkelriktning också vidare.

Nej, vi har inget förslag på att ändra reglerna. Det handlar främst om säkerhet. T.ex. är enkelriktade gator ofta trånga, vilket gör att cyklister är mycket sårbara om en bil kommer körande. Däremot anser vi att kommuner gärna får avsätta cykelbana på enkelriktade gator, för att öka cyklandet.

9. I Sverige är det trots allt ganska många av invånarna som har 5 km eller mindre till skola och arbete. På vilket sätt vill ni få fler att välja bort bilen till förmån för cykel och kollektivtrafik?

Generellt sätt krävs fler säkra cykelvägar mellan bostad och skola, samt låga hastigheter och en god trafiksäkerhet i anslutning till skolorna. Detta är dock väldigt svårt att styra från statligt håll, eftersom den exakta utformningen beror på lokala förutsättningar, varför kommunerna är de som har bäst kunskaper om vilka åtgärder som bör göras för att förbättra möjligheterna för barn att cykla till skolan.

Det är väldigt bra om fler arbetsplatser blir cykelanpassade. Dock har vi inga förslag på stimulanser eller lagstiftning för detta. Det är en fråga för arbetsgivare och anställda att lösa på bästa möjliga sätt för enskilda arbetsplatser.

10. Hur ser ni på en skattesubvention liknande bruttolöneavdraget för datorer, men denna gång för cykelinköp? Storbritannien har länge haft ett framgångsrikt sådant?

Vi har inga sådana förslag.

11. Antalet lastcyklar och elcyklar ökar, ser ni några problem med det? det kan gälla smala cykelbannor eller att de inte får köra på vägarna när det finns cykelbanor.

Nej, vi ser det som positivt med fler lastcyklar och elcyklar. Däremot är det viktigt att försöka uppmuntra ett större säkerhetstänkande hos alla cyklister.

12. Hur tycker ni man skall lösa det för cyklister när vägarna byggs om till så kallad 2+1 eller 1+1 vägar med vajerräcke i mitten?

2+1-vägar är i sig viktiga insatser som ökar trafiksäkerheten för bilister. När vägrenar försvinner i samband med att trafiksäkerhetsåtgärder görs längs vägar, är det viktigt att man på kommunal och regional nivå är uppmärksam på att inte cyklisternas förutsättningar försämras. Till exempel bör man hålla en god dialog med Trafikverket och arbeta för att alternativa vägar eller cykelbanor också kan anläggas. I länsplanerna finns medel som i viss utsträckning kan användas till detta.

13. Bör gående och cyklister separeras bättre?

Stämningen mellan cyklister, fotgängare och bilister är många gånger ansträngd. Det är viktigt att alla trafikanter följer de regler som gäller, använder sitt sunda förnuft och visar varandra respekt. Politiker varken kan eller ska styra hur folk uppför sig mot varandra i vardagliga situationer. Vad vi från politiskt håll kan göra är sådana satsningar som separerar trafikslagen, förbättrar cyklisternas säkerhet och gör cykelbanorna fler och bättre.

14. Behövs det större insatser i Sverige för att utveckla cykelturismen?

Det är framförallt ett kommunalt ansvar, men i nationella planen och i länsplanerna avsätts medel för cykelsatsningar som passerar över kommungränser. Därigenom kan också en kunskap om hur cykelsatsningar på bästa sätt samordnas byggas upp.

15. Om ni efter valet får kommer till makten, hur vill ni utveckla Sverige som cykelland? finns det ett drömprojekt?

Vi vill se åtgärder som leder till ökat resande med cykel kan bidra till att nå flera samhällsmål såsom ökad tillgänglighet, förbättrad trafiksäkerhet och förbättrad folkhälsa. Särskilt i större tätorter och storstäder finns en avsevärd potential till effektivare kapacitetsutnyttjande genom att främja ökad cykeltrafik. Det finns även potential att förbättra cykelpendling i mindre och medelstora städer samt i den tätortsnära landsbygden.

16. Vill ni tillägga något?

-

Vad säger de andra partierna? Klicka på länkarna:

  • Feministiskt Initiativs Cykelpolitik
  • Vänsterpartiets Cykelpolitik
  • Socialdemokraternas Cykelpolitik
  • Miljöpartiets Cykelpolitik
  • Centerpartiets Cykelpolitik
  • Folkpartiets Cykelpolitik
  • Kristdemokraternas Cykelpolitik
  • Inga kommentarer:

    Skicka en kommentar