7 sep. 2017

Vilka frågor saknades i föra årets riksdagsmotioner om cykel

Här har jag gjort en sammanställning av vilka frågor som togs upp i 2016/17 riksdagsmotioner som handlar om cykling. Det finns både bra och dåliga riksdagsmotioner, men vilka frågor saknas?

Vill ni läsa mer om riksdagsmotionerna så kan göra det på: Årets riksdagsmotioner om cykelfrågor.

- Tjänstecykel.

- Mer pengar till cykelinfrastruktur.

- Rättvisare reseavdrag.

- Förstärkt trafikundervisning i grundskolan.

- Cyklistperspektiv på vägarbeten.

- Cykelvägar utanför tätorter.

- Avståndsbaserade reseavdrag och tillkännager detta för regeringen.

- Trafikverket bör se till att alla två-plus-ett-vägar som tidigare haft, eller som bör ha, goda cykelmöjligheter nu tillförsäkras en cykelväg eller motsvarande för att skapa en trygg och säker cykelmiljö.

- Trafikverket bör utfärda en bashastighet på 30 km/h i landets tätorter.

- Förslag för att möjliggöra cykeltrafik i motsatt riktning på enkelriktade gator.

- Bilister måste lämna företräde för cyklister vid övergångsställen där det finns cykelbana.

- Ändring i kollektivtrafiklagen så att det blir möjligt att ställa krav på både upphandlad och kommersiell trafik så att resenärerna kan medta cykel.

- För att utöka säkerheten för cyklister på landsvägar eller andra platser där det saknas ändamålsenliga cykelvägar och högsta tillåtna hastighet är 70 km/h eller högre bör möjligheten att tillåta cykling på vänster sida av vägen ses över.

- Överväga hur samhället kan ta ett utökat ansvar för att barn lär sig cykla och får kunskap i trafiksäkerhet

- Förbättrad expropriationsmöjlighet för nationella och regionala cykelleder.

- Enskilda anmälningsavgifter till motionslopp bör omfattas av rätten till friskvårdsbidrag.

- Främja användning och försäljning av elcyklar i Sverige.

- Se över möjligheterna att främja användandet av cyklar för arbetspendling

- Ställ krav på att kommunernas översiktsplaner ska innehålla en redovisning av kommunens långsiktiga strategi när det gäller cykling. Kommunen ska också redovisa hur man tänker ta hänsyn till nationella och regionala mål, planer och program.

- Ge cyklister samma rätt att föras på körbanan som andra trafikslag. Detta oavsett om det finns en parallell cykelbana eller inte.

- Tillåt cykling mot enkelriktat och tillåt cyklister att göra en högersväng vid rött ljus.

- Ställ krav i upphandlingar av kollektivtrafik så att möjlighet att ta med cykeln skapas.

- Förbättra beslutsunderlagen. Statistiken på området är undermålig. Hur många cyklar? Var och när? Var finns cykelbanorna? Hur många och hur långa? Hur mycket byggs varje år? Hur mycket underhålls på en acceptabel nivå? Hur många skadas varje år? Var och varför? Hur mycket beror på cykeln, utformningen, onykterhet, bilar, lastbilar etc.

- Cykeln måste på ett tydligare sätt ses som ett eget trafikslag och prioriteras högre i stadsplanering och infrastrukturinvesteringar.

- Skapa möjlighet för arbetsgivare att subventionera cykel- och kollektivtrafikresor till och från arbetet utan att det räknas som skattepliktig löneförmån, alternativt göra det möjligt med bruttolöneavdrag för kollektivtrafikbiljetter.

- En övergång till ett avståndsbaserat reseavdragssystem.

- Hänsyn till samtliga trafikslag vid vägbyggnationer.

- Ställa krav på minimerande av döda vinkeln på tunga fordon och tillkännager detta för regeringen.

- Standardisera färgsättning av cykelbanor.

- Se över reglerna för väjningsplikt mellan cyklister och biltrafik.

- Rätt till avdrag för flyttcykeltjänster.

- Informationskampanj i Sverige kring trafiksäkerhet och trafikregler riktad mot våra barn och ungdomar.

- Cykling som klimatåtgärd.

- Sverige behöver ett nationellt cykelkansli med en nationell cykelsamordnare.

- Behovet av infrastruktur

- Nationell cykelstrategi.

- Cykling som eget transportslag.

- Satsningar på cykling ska tydliggöras i budgetanslagen i likhet med övriga transportslag.

- Generell översyn av trafikregler

- Regionala cykelstråk (Bygga ut infrastruktur)

- Väjningsregler (Trafikförordningen behöver ses över och specifikt paragrafer som exempelvis 3 kap. 21 § och 6 kap.)

- Behovet av en ändrad definition av cykelinfrastruktur.

- Underlätta kombinationsresor med cykel.

- Planering av infrastruktur och tillgång till mark.

- Behovet av en översyn av avdrag för resor till arbetet.

- Elcyklar och trafiksäkerhet. (I trafiksäkerhetsstatistik bör det göras enkelt att ta fram statistik för olyckor där elcyklar är inblandade.)

Men jag saknar frågor som:

- Motorfordon skall lämna 1.5 m plats åt cyklister vid omkörning.

- Kvalitetskrav – det är många olyckor på grund av dålig underhåll.

- Kvalitetskrav – på alla nya cykelbanor.

- Nationell standard på cykelnät

- Nationell standard på skyltning

- Främja cykelturism

- Bättre parkeringslösningar för cyklister

- Motorfordon skall ha väjningsplikt när cyklister passerar cykelpassager/cykelöverfarter vid korsningar och rondeller.

- Både cykelpassager/cykelöverfarter borde ha samma regler och kalas cykelöverfarter.

- Förtydliga även hur lämna företrädesskylt och målade "hajtänder" påverkar vem som väjer för vem (även på cykelbanan).

- Obligatoriskt registrering av cyklar i nationellt cykelregister, som är sökbart även för privatpersoner vid tex begagnat köp. Cyklar utan ramnummer förklaras olagliga.

- Sänk eller ta bort momsen på cyklar.

- Friskvårdspengen i företag ska få användas till cykelköp samt till motonslopp på cykel

- Lagstiftning om att cykel skall vara tillåten på alla tåg

- Satsa mer på cykelforskningen.

- Inför en stående summa pengar för forskning, utveckling, innovationer och pilotprojekt. För att gynna ny teknik och infrastruktur exempelvis hur man bygger billigare cykelbanor och utvecklar svensk cykelindustri.

- Straffskärpning av trafikbrott mot oskyddade trafikanter.

- Krav på att utvecklingen av självkörande bilar tar hänsyn till oskyddade trafikanter.

Vilka frågor saknar ni? skriv gärna någon kommentar:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar