20 nov. 2015

Cykeln i Alliansens budgetförslag för Göteborg 2016

Här nedanför har jag samlat utdrag från det Alliansens budgetförslag i Göteborg. Men det är ju rödgrönrosas  budgetförslaget som har gått igenom.

Tyvärr har inte Alliansen någon siffra på hur mycket de vill satsa på cykelstaden.

Budgetförslag finns i sin helhet publicerad på: Alliansens budgetförslag är presenterat

Sid 39:

En grön stad vid ett blått hav

Insatser för säkrad vattenkvalitet och bättre luft

Mängden gifter och tungmetaller i avloppsslammet måste minskas. Ett steg på vägen är att minska mängden dagvatten i avloppssystemet. Staden behöver utveckla gröna lösningar för att omhänderta dagvattenavrinning. Göta älvs vattenkvalitet kan därmed säkras bättre men älven är inte bara en dricksvattenstillgång utan även ett fritidsområde. Möjligheterna för göteborgarna att röra sig och cykla längs älven från Göteborg hela vägen upp till Bohus ska utredas.

Sid 45:

Göteborg – en växande stad

Låt staden växa och utvecklas

Göteborg står inför stora utmaningar beträffande nya infrastrukturlösningar. Staden ska arbeta för ett hållbart resande där alla trafikslags framkomlighet ska främjas på lämpliga sätt och miljövänliga resval underlättas. Växande transportbehov måste tillgodoses såväl för gods, kollektiv- och biltrafik, som cykel- och gångtrafik. De infrastruktursatsningar som kommer Göteborg till gagn i samband med det Västsvenska paketet är nödvändiga. Fler infrastruktursatsningar behövs för att staden ska kunna konkurrera med andra regioner i landet och med omvärlden.

Sid 49:

Infrastruktur för storstaden

En ny trafikstrategi ska tas fram, som utgår från målbilden i K2020, där fler resenärer ska välja kollektivtrafiken. Viktigt att utreda är planskild kollektivtrafik, BRT-system (bus rapid transport), att separera fotgängare och cyklister och skapa cykel- och gångvänliga stråk, skapa fler förbindelser över och under älven samt en bättre laddinfrastruktur för elbilar i staden.

Sid 50:

Det behövs trimningsåtgärder i centrala staden för att förbättra framkomlighet och fördela trafikflödena bättre för både fotgängare, cyklister, bilister och kollektivtrafikresenärer. Staden behöver ta fram ett program för gångtrafikanter. Det ska finnas goda parkeringsmöjligheter i eller i anslutning till centrum. Det kan vara av värde att man vid omstruktureringar av gator och torg där parkeringsplatser tas bort ersätter dessa platser i dess närhet.

Bilpooler, samutnyttjande av parkeringsplatser, kollektivt resande, cykling och gång ska uppmuntras. Fortsatt utbyggnad av pendelparkeringar är angelägen.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att sammanhålla en ny parkeringsutredning som ska leda fram till en ny parkeringsstrategi och nya parkeringsnormer, där parkeringsmöjligheterna värnas. I detta ligger att studera och skapa förutsättningarna för bilpooler, miljöbilsparkeringar, parkeringshus och underjordiska garagelösningar i närheten av bostaden.

Säkra och yteffektiva cykelparkeringar, pumpstationer, utökning och utveckling av ”Styr och Ställ”, bättre och längre cykelvägar och höjd säkerhet för cyklister är delar som behöver utvecklas. För att cykeln ska vara attraktiv som transportmedel från ytterområden i staden behövs cykelbanor där cyklister kan uppnå högre hastigheter, skilda från fotgängare. Staden ska arbeta förebyggande för att motverka en negativ utveckling av cykelolyckorna i staden.

Ekonomiska ramar 2016

Trafiknämnden och färdtjänstnämnden slås samman till en nämnd i syfte att minimera dubbla funktioner.

Trafik- och färdtjänstnämnden 1 047 700 tkr

Man kan jämföra med “Cykeln i Rödgrönrosas budget för Göteborg 2016

Ni kan även läsa “Cykeln i Alliansens budgetförslag för Göteborg 2015” och “Cykeln i Rödgrönrosas budgetförslag för Göteborg 2015”.

Källa: Göteborg Stad 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar