26 feb. 2014

Göteborgs cykelhandlingsplan 2014

Möjlighet att cykla mot enkelriktat skall utökas, bygga tre cykelgarage och två lastcykelpooler ska startas. Det är några exempel på förbättringar för stadens cyklister som ska genomföras 2014.

En av nyheterna är att öka framkomligheten för cyklister genom att tillåta dubbelriktad cykeltrafik på Södra Vägens östra sida, Berzeliigatans norra sida. Man skall tillåta dubbelriktad cykeltrafik med enkelriktad biltrafik på flera gator samt markera detta: Fjärde Långgatan, Kronhusgatan m fl.

Östra Hamngatan byggs om till en cykelfartsgata på samma sätt som gjordes med Västra Hamngatan 2013.

Test med ”föranmälan”: premiering av cykel i de signalreglerade korsningarna skall genomföras på Redbergsplatsen och Packhusplatsen.

Trafikkontoret kommer att medverka till att två lastcykelpooler ska startas i Göteborg.

Fler cykelparkeringar byggs, bland annat tre cykelgarage i anslutning till Centralstationen och Drottningtorget.

Utdrag ur Handlingsplan för cykel 2014:

FRAMKOMLIGHET

 • Test med ”föranmälan”: premiering av cykel i de signalreglerade korsningarna på Redbergsplatsen och Packhusplatsen.
 • Följ upp framkomligheten och kvalitet för cyklister på minst tre cykelbanor i syfte att förbättra arbetssätt.
 • Utveckla riktlinjer för säkerställa att cykeln hanteras som transportslag i byggskeden.
 • Förändra trafikföringsprinciper – gör det tillåtet att cykla mot enkelriktat på flera gator samt markera detta: Fjärde Långgatan, Kronhusgatan m fl.
 • Testa och utvärdera lösningar för att undvika att cyklister blockerar varandra vid trafiksignaler i en korsning Nya Allen/Raul Wallenbergs Gata.
 • Cykelfartsgata: Cykelanpassa Östra Hamngatan.
 • Cykelvägvisning byts ut i Östra Göteborg.
 • Planera för och påbörja att utveckla ett experimentstråk på en sträcka av pendlingscykelnätet.

Byggnation och ombyggnation av cykel- respektive gång och cykelbanor

 • Gång- och cykelbana på Rappedalsgatans norra del där det idag saknas.
 • Gång- och cykelbanan utmed Marklandsgatans östra sida på gatans norra del mellan befintlig gång- och cykelbanor på Dag Hammarsköldsleden och Högsboleden.
 • Dubbelriktad cykelbana på Södra Vägens östra sida mellan Engelbrektsgatan och korsvägen.
 • Dubbelriktad cykelbana på Berzeliigatans norra sida mellan Södra Vägen och Sten Sturegatan.
 • Ombyggnation av befintlig cykelbana på sträckan Casinot-Operan, så att gående och cyklister separeras bättre.
 • Musikvägen delen Mandolingatan-Ruddalen.

TILLGÄNGLIGHET

Nya Cykelparkeringar:

 • Uppföra 5 tillfälliga cykelparkeringar i centrum.
 • Nya cykelparkeringar vid bl. a målpunkter enligt åtgärdslistan.
 • Bygga tre cykelgarage i anslutning till Centralstationen och Drottningtorget.

Andra åtgärder:

TRAFIKSÄKERHET

Säkerheten kommer att Förbättras på följande platser:

Ny cykelbanebelysning planeras:

TRYGGHET

 • Inträngande växtlighet. Extra fokus i augusti vid skolvägar och förskolor.

STANDARD

 • Förstärkt vinterväghållning på stomcykelvägnätet samt ytterliga cykelbanor.
 • Sandupptagning på stomcykelvägnätet tidigareläggs ytterligare.

KOMMUNIKATION

 • Fortsätta med utmärkelsen cykelvänlig arbetsplats.
 • Dialog med alla göteborgare om vårt trafikklimat, utifrån nyckelorden hänsyn och respekt.
 • Kommunikationskampanj för den fantastiska cykelstaden.
 • Extern samverkan – omstarta cykelnätverket med externa intressenter.
 • Förbättra cykelsidan på goteborg.se
 • Kommunicera cykel/hållbart resande på olika arenor.

ÖVRIGA ÅTGÄRDER

 • Två examensarbetare undersöker hur Min Cykeltur i appen kan användas för planering av cykelinfrastruktur.
 • Trafikkontoret gör en förstudie om ”flytande” lånecyklar, som inte behöver låsas fast vid en station med pollare.
 • Färdigställa och påbörja genomförandet av en cykelplan och handlingsplan för Göteborg.
 • Genomföra cykelturer för Trafikkontorets personal.
 • Med hjälp av utlåningsdatan från Styr & Ställ analysera flödet.

Källa: Handlingsplan för cykel 2014

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar