18 maj 2016

Cykeln i Rödgrönrosas budgetförslag för Göteborg 2017

Här nedanför har jag samlat utdrag från det Rödgrönrosa  budgetförslaget i Göteborgs som presenterades den 17 maj 2016.

Rödgrönrosa föreslår bland annat cykelvägar för bättre cykelstad, 143 miljoner till en större satsning på cykelvägar+ett cykelnätverk får 1 miljon för att få fler i staden att cykla.

Kommentar från Ulf Kamne (MP) via twitter: Cykelprogrammet för en nära storstad 2015-2017 är både drift och investeringar. Driften finns sedan tidigare. De 143 milj är nya investeringspengar, för att bygga cykelbanor med mera.

Budgeten finns publicerad på: Mål och inriktningsdokument för Göteborgs Stads budget 2017

Sid: 11

Individ- och familjeomsorg

Koncept för att utveckla hur cykelkök ska spridas till fler
stadsdelar ska utredas.
Ansvar: Social resursnämnd. Ska genomföras 2017.

Sid: 19

Trafik

Analys

God trafikplanering är en förutsättning för människor att få ihop vardag och fritid och skapar mer jämlika och jämställda livsvillkor, samtidigt som det stärker stadens konkurrenskraft.

Kollektivtrafiken i dag är inte tillräckligt utbyggd för att nå målen om ett hållbart resande. Genom en utvecklad kollektivtrafik ges fler lika möjligheter att nå stadens utbud av studieplatser, arbetsplatser, kultur och fritid utan att vara beroende av
tillgång till bil. Det antagna cykelprogrammet är ett steg för att Göteborg ska utvecklas till en modern och bra cykelstad.

Klimat- och miljöpåverkan samt buller och trängsel, från trafiken behöver minska för att bidra till en hållbar stadsutveckling.

Trafiksäkerheten har ökat generellt, dock har cykelolyckorna blivit fler. I takt med att staden förtätas och vi blir fler som samsas om trafikutrymmet behöver trafiksäkerhetsarbetet
förbättras ytterligare.

Västsvenska paketet är ett steg i omställningen till ett hållbart resande och viktig för den regionala arbetsmarknaden och att få hållbara godsflöden i och genom Göteborg. De stora projekten i Västsvenska paketet går allt mer in i en genomförandefas.
Det ställer krav på hur trafiken leds om och att nya lösningar skapas för att bibehålla god tillgänglighet och mobilitet under byggskedet. Byggtiden ger också en möjlighet att skapa ny tillfälliga mötesplatser i staden.

Trängselskatten har fortsatt god effekt. Sedan trängselskatten infördes 2013 har Göteborgs befolkning ökat med 20 000. Trots det ligger biltrafiken fortfarande under den ursprungliga nivån.

Mål

Det hållbara resandet ska öka.

Biltrafiken ska minska och tillgängligheten för gående och cyklister ska öka liksom resandet med kollektivtrafik. Stadsrummet ska användas effektivt utifrån rättvise- och hälsoskäl. Trafikens negativa påverkan på hälsa, klimat och miljö ska minska.
Processägare: Trafiknämnden.

Inriktningar

Biltrafiken ska minska till förmån för kollektivtrafik, cykel och gående. Kollektivtrafiken ska utgöra stommen i stadstrafiken. Alla ska kunna resa miljövänligt, enkelt och mer tillgängligt, därför behöver kollektivtrafiknätet byggas ut.

Trafikplaneringen ska bidra till att skillnaderna i resmönster baserat på kön utjämnas, som ett led i att förverkliga jämställdheten.

Skolbarn och skolungdomar ska erbjudas fria resor med kollektivtrafiken under sommaren.

Tillgänglighetsanpassningen av hållplatser ska prioriteras. Färdtjänsten och Flexlinjen ska utvecklas så att dess passagerare får samma nytta av kollektivtrafiken som
övriga resenärer.

Efter framgången med Electricity ska Göteborgs Stad medverka till utbyggnad av infrastruktur för elfordon.

Trafikmiljön ska utformas på ett sätt som främjar barns säkerhet och rörelsefrihet. Möjligheten att gå till fots mellan olika platser ska prioriteras högt. Trottoarer och gångbanor ska skiljas från cykelbanor och gångstråken ska vara gena och tydligt markerade.

Göteborg ska utvecklas till en cykelstad i enlighet med cykelprogrammet, med fasta förbindelser över älven. Säkerheten för cyklister ska prioriteras mer och cykelolyckorna
i staden ska minska.

Trafikens påverkan på bullersituationen, klimatet och luftkvaliteten ska förbättras bland annat genom att trafikmiljön anpassas och hastigheter för biltrafiken sänks. För att nå målen i trafikstrategin och bibehålla framkomligheten under byggprojekt
behöver effektiva mobilitetslösningar utvecklas, i samverkan med förvaltningar och bolag. I infrastrukturprojekt ska fler medarbetare rekryteras utifrån social hänsyn.

Priset för boendeparkering ska bli mer marknadsmässig och parkering på tomtmark ska premieras. Parkeringsplaneringen ska stödja trafikstrategins inriktning. Staden ska underlätta för bilpooler, bland annat genom att omvandla parkeringsplatser
som tagits i anspråk vid ombyggnation till bilpoolsparkering.

Göteborg är ett skandinaviskt logistiknav och måste ha väl fungerande godsflöden. Det gäller såväl godset till och från Göteborgs hamn, som utveckling av citylogistiken. Detta är prioriterat både vid ombyggnationer samt i den långsiktiga strategiska planeringen.

Arbetet med en sammanhållen kollektivtrafik sker genom arbetet i Västsvenska paketet. För att nå målen med kollektivtrafikutbyggnaden behöver Göteborgs Stad ha god dialog och nära samverkan med Västra Götalandsregionen. Detta sker bland annat genom aktivt deltagande i arbetet med målbild 2035 för stadstrafikens stomnät i Göteborg, Mölndal och Partille, samt Sverigeförhandlingen. Arbetet med Dag Hammarskjölds boulevard gällande stadsutveckling och trafiklösning ska prioriteras.

Uppdrag

Göteborgs Stad ska genom förhandling möjliggöra utbygg-
naden av spårväg på Hisingen.
Ansvar: Trafiknämnden. Ska genomföras 2017.

En åtgärdsvalsstudie för Dag Hammarskjölds boulevard, gällan-de både trafiklösning och stadsutveckling, ska genomföras.
Ansvar: Trafiknämnden i samverkan med Byggnadsnämnden och Fastighetsnämnden. Ska genomföras 2017.

Det ska göras en avstämning av planen för Gamlestaden etapp två där inriktningen är att pröva om det går att finna en annan lösning än tunneln samtidigt som antalet bostäder behålls. Ansvar: Trafiknämnden. Ska genomföras 2017.

Det ska i en fortsatt utredning tas fram en modell och tidplan för hur boendeparkering kan marknadsanpassas för att stimulera till ökad parkering på kvartersmark.
Ansvar: Trafiknämnden. Ska genomföras 2017.

Cykelnätverk för ökad cykelanvändning ska startas.
Ansvar: Trafiknämnden. Ska genomföras 2017.

Tidigare budget:

Man kan jämföra med “Cykeln i Rödgrönrosas budget för Göteborg 2017” och “Cykeln i Alliansens budgetförslag för Göteborg 2017

Ni kan även läsaCykeln i Rödgrönrosas budget för Göteborg 2016” och “Cykeln i Alliansens budgetförslag för Göteborg 2016

Ni kan även läsa “Cykeln i Rödgrönrosas budgetförslag för Göteborg 2015” och “Cykeln i Alliansens budgetförslag för Göteborg 2015”.

Källa: Vänsterpartiet Göteborg, GP

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar