22 maj 2015

Lämna dina synpunkter på Västra Götalandsregionens förslag till cykelstrategi

När regionala transportinfrastrukturplanen för 2014-2025 togs fram i juni 2014 fick cykel ett eget åtgärdsområde. Där stod det att:

“Anslaget till cykel fördelas mellan tre användningsområden, enligt Tabell 8. Anslaget innebär att regionen svarar upp en bra bit mot de satsningar som kommunerna sagt sig vara villiga att genomföra och medfinansiera. Totalt uppgår anslaget till 454 miljoner kronor under 2014-2025. Kommuner som söker medel från cykelanslaget i regional plan förväntas svara upp med 50 procent medfinansiering. Ansökan sker årligen till Trafikverket.

Det är viktigt att främja såväl vardagsnära cykling, som exempelvis pendling till skola och arbete, som turismcykling. Åtgärder som utökar det sammanhängande cykelvägnätet och som höjer trafiksäkerheten är viktiga led för att öka attraktiviteten, men även beteendepåverkande åtgärder och åtgärder som ger effektivare nyttjande av befintlig infrastruktur (steg 1- och 2-åtgärder enligt fyrstegsprincipen) behövs för att öka antalet cyklister. Planerade aktiviteter inom åtgärdsområdet cykel inkluderar utformandet av en regional cykelagenda.

En kartläggning av det befintliga cykelnätet har genomförts i samarbete med kommunerna som i sin tur kommer användas för att formulera mål och peka ut brister. Samordning mellan kommuner och kommunalförbund är viktigt, dels för att lära av varandra och dels för anpassning av kommunala planer, exempelvis när det gäller cykelvägar över kommungränser.

Västra Götalandsregionen kommer även i det fortsatta arbetet att marknadsföra och lyfta cykeln som färdmedel.”

 

Nu tas en strategi för ökad cykling i Västra Götaland fram.

Här kan man se en introduktion om den kommande “Regionala transportinfrastrukturplanen för 2014-2025”

Introduktion - Regional cykelkonferens 27 mars, 2015

Presentationsmaterial från dagen: Dokumentation från cykelseminarium i Vårgårda

Den regionala cykelstrategin som nu tas fram är en konkretisering av den regionala planen för transportinfrastruktur. I transportplanen finns en pott pengar avsatta för investeringar i cykelinfrastruktur längs det statliga regionala vägnätet. Cykelstrategin ska vara ett stöd för hur dessa pengar används på bästa sätt.

Då det är kommunerna som ansöker om vilka åtgärder/cykelvägar de önskar få bygga och är beredda att medfinansiera, är det kommunerna som i första hand är berörda av de uppsatta prioriteringsprinciperna.

Här kan du ladda ner den framtagna remissversionen och du kan lämna dina synpunkter!

Strategi för ökad cykling i Västra Götaland, remissversion

Hur du lämnar ett remissvar

Som privatperson eller organisation lämnar du dina synpunkter genom att skriva till:

  • E-post: ruts.gbg@vgregion.se
  • Post: Västra Götalandsregionen, Regional Utveckling, Anita Rynvall Mårtensson

Märk ditt svar med: "RS 1337-2015".

Du kan lämna dina synpunkter fram till 31 augusti 2015.

Källa: Strategi för ökad cykling i Västra Götaland

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar