20 aug. 2014

Centerpartiet om remissutkastet till Cykelplanen 2015-2025 i Göteborg

Jag skickade denna fråga till de olika partierna “Den 14 september är det val och det skulle vara bra och veta hur ni står när det gäller remissutkastet till Cykelplan 2015-2025”.

Svar från Rickard Nordin och Centerpartiet.

På det stora hela tycker jag och Centerpartiet att cykelplanen är bra. Målen om 12 % cykelandel 2025 är realistisk och kanske nästan lite i underkant, men en bra start åtminstone.

Som med de flesta av stadens visioner låter ju cykelplanen fantastisk. Jag ser i princip alla delar som jag vill ha med. Snabbare pendelstråk, bättre väghållning, jämnare vägbanor, trafikljusprioriteringar och mycket mer. Man är också väldigt tydlig på att gångtrafik och cyklism är skilda trafikslag, det känns som en hörnsten för framgång.

Det jag är orolig för är det som inte står. Göteborgs rödgröna styre är experter på att visionera och hopplösa på att agera. För att cykelplanen ska bli verklighet och inte möta samma öde som cykelplanen från -99 krävs det verkliga prioriteringar. Det kommer att svida i andra grupper och andra transportslag kommer få flytta på sig. Resursåtgången som beskrivs på slutet är ju i sammanhanget inga enorma summor, speciellt inte om man räknar på vad alternativkostnaden skulle vara för att andra transportslag skulle stå för resorna.

Det leder mig också in på nästa sak som jag inte riktigt kan utläsa. Tredubblingen av cykelresorna och ökningen av andelen från 7 % till 12 % måste ju tas av något annat transportslag. Enklast är ju att få gångtrafikanter och kollektivtrafikresenärer att ta cykeln. Men den mest prioriterade gruppen måste ju vara att få fler bilister att ställa bilen och ta cykeln. Vi ska också komma ihåg att kollektivtrafiken har som mål att öka sin andel till 40 % till 2025. Risken är ju att de riktar in sig på cyklister och fotgängare för att de är enklast att locka. Det finns stor risk för målkonflikt och där krävs ett viktigt samarbete så att största möjliga nytta uppnås.

För risken är att varje trafikslag vill uppnå sina mål och försöker kanibalisera på de andra, men i grunden vill vi ju få största möjliga miljönytta. Därför måste också prioriteringarna utgå ifrån det. För att ta ett exempel från kollektivtrafiken: Enklaste sättet att öka antalet resenärer är att sänka priset. Men då attraheras främst cyklister och fotgängare. Vill man attrahera bilister är det komfort, snabbhet, punktlighet och turtäthet som gäller. Samma avvägning finns ju när det gäller cyklismen och då måste fokus ligga på att ta bilister och i viss mån kollektivtrafikresenärer. Så fokus måste också ligga på de mellanlånga sträckorna, eftersom de korta domineras stort av fotgängarna.

Det finns få saker jag är spontant skeptisk emot i den liggande cykelplanen, men att kommunen ska arrangera cykelmässor och cykellopp för skattebetalarnas pengar ställer jag mig tveksam till. Det är något som föreningar och näringsliv ska hantera, staden kan däremot hjälpa till i form av upplåtande av stadens vägar och annat under loppen, men det är inte så jag läser meningarna under hur staden ska utvecklas i sin kommunikation.

Nu är detta en plan och inget annat. De politiska besluten är inte fattade och det är det som gör skillnad. Där kan Centerpartiet komma in med nya tankar och handlingskraft, precis som vi gjort i Stockholm. Göteborg har alla förutsättningar för att bli en bra stad för cyklister, men för att uppnå det krävs både politisk vilja och ekonomiska förutsättningar. Det är vi beredda att stå för under den kommande mandatperioden!

Vill du veta mer om Centerpartiets Cykelpolitik i Göteborg så läs: Centerpartiet om Cykelpolitik i Göteborg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar