28 aug. 2014

Vägvalet om remissutkastet till Cykelplanen 2015-2025 i Göteborg

Jag skickade denna fråga till de olika partierna “Den 14 september är det val och det skulle vara bra och veta hur ni står när det gäller remissutkastet till Cykelplan 2015-2025”.

Svar från Anders Åkvist och Vägvalet.

Vägvalet är mycket positiva till cykling. Vi vill att fler göteborgare väljer cykeln som transportmedel därför att cykeln fungerar bättre än att ta bilen. Bästa metoden för att åstadkomma det är att förbättra cykelinfrastrukturen, inte att främst försämra bilinfrastrukturen och göra det dyrare och besvärligare att ta bilen. Vägvalet tror på morötter istället för piskor för att förändra göteborgarnas beteende.

Den nya cykelplanen är bra, men ganska självklar ur en cyklists ögon. Det svåra är att konkretisera och verkligen åtgärda cykelinfrastrukturen i verkligheten. Den senaste cykelplanen från 1999 var också relativt bra, men implementationen har misslyckats. Cykelplan 2015-2025 innehåller inga konkreta anvisningar på hur cykelvägar ska konstrueras. Vi vill att cykling genomsyrar hela kedjan i processen, från politiker, kommuntjänstemän till upphandling och entreprenörer. Idag blir det ofta fel först och stora pengar kastas bort på korrigeringar i efterhand.

Konkret så vill Vägvalet tydliggöra att cykling är ett eget trafikslag. Vi måste sluta prata om gång- och cykeltrafik som om det vore ett och samma trafikslag med samma krav, önskemål och förutsättningar. Gångtrafik och cykeltrafik ska separeras tydligt, inte bara i den fysiska verkligheten, utan också i budget och beslut. Naturligtvis ska cyklister även separeras från bilister. Det går att göra stora förbättringar av cykelinfrastrukturen med liten negativ inverkan på biltrafiken. Visst utrymme måste tas från bilvägar och cyklister ska prioriteras upp i korsningar, vilket inverkar på bilens framkomlighet. Dock ser jag bättre separation mellan cyklister och gående som en av de största frågorna för att fler ska börja att cykelpendla till jobbet.

Göteborg har en stor mängd cykelbanor, totalt 450km. Dock är nätet inte sammanhängande och inte logiskt. Vägvalet vill bygga ihop ett logiskt och lättnavigerat cykelnät,där onödiga konflikter med andra trafikslag byggs bort. Ett exempel är att cykelbanor ofta helt i onödan byter sida om en bilväg med onödiga svängar och konflikter som resultat. Cyklister har ofta lägst prioritet i korsningar vilket resulterar i stopp vid minst ett, ofta flera, rödljus för att passera.

Ett stort problem för cyklister är hinder på cykelbanor, allt från parkerade bilar till upplag för byggarbetsplatser. Vägvalet vill att staden föregår med gott exempel och undviker att hindra cyklister på cykelbanor. Stadens och Västtrafiks tjänstefordon ska inte parkera eller stanna på cykelbanor om det inte är absolut nödvändigt. När cykelbanor behöver tas i anspråk för annat än cykling ska tydliga varningsskyltar sättas upp och alternativ väg erbjudas. Vi vill aldrig se en skylt med texten "För din säkerhet - led cykeln" på en cykelbana inom Göteborgs stad.

Vill du veta mer om Vägvalets Cykelpolitik i Göteborg så läs: Vägvalet om Cykelpolitik i Göteborg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar