27 aug. 2014

Vänsterpartiet om remissutkastet till Cykelplanen 2015-2025 i Göteborg

Jag skickade denna fråga till de olika partierna “Den 14 september är det val och det skulle vara bra och veta hur ni står när det gäller remissutkastet till Cykelplan 2015-2025”.

Svar från Mats Pilhem och Vänsterpartiet.

Vänsterpartiet delar visionen om att Göteborg ska upplevas som en attraktiv cykelstad. Vi anser även att det satta målet om att antalet cykelresor ska vara tre gånger så många år 2025 som år 2011, är realistiskt.

Vi tycker det är bra att staden har gjort en omvärlds utblick och samlat in olika framgångsfaktorer från städer som har en betydligt högre andel cyklister. Det framkommer tydligt att en av de positiva erfarenheter som finns är att jobba med att reducera biltrafiken och istället skap trafiksystem som främjar cykling.

Cykelplanen lyfter fram fyra åtgärdsområden,(infrastruktur, drift och underhåll, stöd och tjänster, och kommunikation). Det kan vara klokt att lägga upp arbetet på detta vis, anser vi.

Då det gäller stycket kring infrastruktur är det bra att man skapar cykelvägar med så få obegripliga avbrott som möjligt. Vi gillar även att man i planen ser infrastruktur inte bara utifrån cykelvägar utan även tar upp parkeringsmöjligheter med mm under denna rubrik.

I vänsterpartiet budget för 2015 slår vi fast att Göteborg ska utvecklas till en cykelstad genom att bygga sammanhållna, separata och tydligt markerade gång- och cykelstråk. Cykelgarage och goda parkeringsmöjligheter för cyklar krävs för att Göteborg ska bli en attraktiv cykelstad.

Vänsterpartiet drev fram frågan om gratis Älvsnabbare, något som blivit en succé. Vi vill fortsätta att avgiftsbefria båttrafik över älven för att detta främjar ett ökat cyklande, i avvaktan på fasta broförbindelser anpassade till cykel/gångtrafikanter.

Vidare skriver vi i vår budget att; Göteborgarna ska ges förutsättningar för att cykla året runt och vi vill ha en särskild utredning som belyser vilka cykelfrämjande åtgärder som krävs. Detta tas upp i cykelplanen under rubriken Drift och underhåll, vilket vi anser är bra.

Cykelplanen tar upp vikten av att ständigt utvärdera de åtgärder som görs och att återkoppla det till organisationen. Detta som ett led i att kontinuerligt lära av resultaten. Vänsterpartiet tycker det är mycket bra eftersom man på så vis kan göra mer av det som fungerar och skrota de som inte blev så bra.

Det är också bra att dokumentet på flera ställen tar upp de eventuella bekymmer som kan uppstå i samband med att övriga stora infrastrukturåtgärder ska göras i staden. Här gäller det att var med i tid så att den bästa cykelinfrastrukturen finns med från början.

I stort sätt är vi nöjda med förslaget till cykelplan för en nära storstad 2015-2025, och ser på planen som ett levande dokument som kan ta hänsyn till flera framtida händelser då staden står inför flera infrastrukturutbyggnader.

Vill du veta mer om Vänsterpartiets Cykelpolitik i Göteborg så läs: Vänsterpartiet om Cykelpolitik i Göteborg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar