11 aug. 2014

Vänsterpartiets Cykelpolitik

I höst är det åter dags att välja förtroendevalda till riksdagen. Vad tycker de olika partierna är deras Cykelpolitik. Jag skickade några frågor den 10 juli till partiernas partikansli.

Här är svaren från Vänsterpartiets partikansli.

1. Är cykeln och cyklingen en viktig fråga för er?

Ja. Ökad andel cykelresor är positivt för klimat, miljö, hälsa och kapacitetsutrymme.

2. Hur ser ni på Sverige som cykelland? lever landet upp till det epitetet?

Nej. Sverige ligger långt efter ett flertal länder när det gäller förutsättningar för cykel. Det vill vi ändra på.

3. Vilken av de cykelrelaterade frågorna är ni mest nöjd/försummats mest de senaste åren?

Det positiva är det ökande intresset för cykel. Det negativa är att regeringen satsar så lite av infrastrukturpengar på cykeltrafik.

4. Behöver man införa en nationell cykelpolitik och vad skall ingå i den?

Ja. En nationell cykelpolitik är nödvändig. En nationell cykelsamordnare bör inrättas och Sverige bör anta mål om att cykelns andel av antalet resor 2020 ska vara minst 20 procent.

5. Borde det kanske skapas en statlig cykelpott för att fördela Trafikverkets resurser till cykling? och kanske öronmärka resurserna under en planperiod för cykelåtgärder.

Ja. Vi har en statlig cykelpott i vårt budgetförslag. Vi vill inrätta en Kommunal cykelpott för att öka det statliga stödet för cykelinfrastruktur i kommunerna med 1,1 miljarder den kommande treårsperioden. Idag sker ca 10 procent av kortväga resor med cykel och cykelvägsinvesteringar har stor samhällsekonomisk nytta. Trots det får cykeltrafiken bara några få procent av de anslag stat och kommun varje år lägger på drift, underhåll och utbyggnad av vägnätet. Det vill vi förändra.

6. Hur vill ni se att cyklingen utvecklas? det kan gälla cykelvägar mellan städer och kommuner.

Genom att inrätta en statlig cykelpott och en nationell cykelsamordnare skapar vi förutsättningar för att utveckla cykelvägar mellan kommuner och städer. Vi ser även positivt på att det inrättas regionala cykelsamordnare för att stärka detta arbete.

7. Hur ser ni på att man med ett enkelt sätt skall kunna ta med sig sin cykel på tåget eller bussen till andra platser?

Vi vill att det ska kunna ställas krav på både upphandlad och kommersiell trafik så att resenärerna kan ta med cykel. Trafikverket bör få befogenhet att ställa krav på att tågoperatörer ska använda sig av tåg som kan medföra cykel när det är berättigat och när denna efterfrågan finns från resenärer.

8. Bör Trafiklagstiftningen ses över i ett helhetsperspektiv med utgångspunkt från cyklisternas säkerhet och framkomlighet? det kan gälla väjningsreglerna, Zebralagen gälla även för cyklister, enkelriktning också vidare.

Ja. Det lagliga skyddet bör stärkas genom att cyklister ges företräde framför bilar vid cykelöverfarter. Man bör även utreda möjligheten att tillåta väl avgränsade cykelfält/ cykelbanor i motgående riktning på enkelriktad väg.

9. I Sverige är det trots allt ganska många av invånarna som har 5 km eller mindre till skola och arbete. På vilket sätt vill ni få fler att välja bort bilen till förmån för cykel och kollektivtrafik?

Genom att bilen inte längre är normen vid all planering. Vi har en rad förslag för att få tillstånd en mer trafiksnål samhällsplanering där gång, cykel och kollektivtrafik får mer utrymme. Då skapar vi ökad kapacitet i städerna och hållbara tätorter. Men det måste även införas styrmedel som gör att det är ekonomiskt lönsamt att välja cykel och kollektivtrafik istället för bilen. Vi föreslår t.ex. kraftigt ökat statligt stöd för både cykel och kollektivtrafik, samt försök med gratis kollektivtrafik.

10. Hur ser ni på en skattesubvention liknande bruttolöneavdraget för datorer, men denna gång för cykelinköp? Storbritannien har länge haft ett framgångsrikt sådant?

Vi har inget sådant förslag, men vi vill att man utreder hur arbetsgivare och anställda genom ändrad beskattning kan gynnas för ökad arbetspendling med cykel.

11. Antalet lastcyklar och elcyklar ökar, ser ni några problem med det? det kan gälla smala cykelbanor eller att de inte får köra på vägarna när det finns cykelbanor.

Vi ser positivt på en sådan utveckling och vill öka investeringarna i infrastruktur för cykel för att öka kapaciteten.

12. Hur tycker ni man skall lösa det för cyklister när vägarna byggs om till så kallad 2+1 eller 1+1 vägar med vajerräcke i mitten?

Cykeltrafikanternas framkomlighet vid byggande av 2+1 vägar ska vara lika viktigt att beakta som trafiksäkerheten för bilister.

13. Bör gående och cyklister separeras bättre?

Ja, infrastruktur för både gång – och cykeltrafikanter bör öka för att för att stimulera fler för detta transportslag och öka säkerheten.

14. Behövs det större insatser i Sverige för att utveckla cykelturismen?

Ja, genom att generellt förbättra cykeltrafiken och öka det nationella perspektivet på frågan så skapar vi bättre grund även för cykelturism.

15. Om ni efter valet får kommer till makten, hur vill ni utveckla Sverige som cykelland? finns det ett drömprojekt?

Att vi under mandatperioden ökar cykeln andel av antalet resor till 20 procent. Då har vi gjort stora vinster för klimat, miljö och hälsa.

16. Vill ni tillägga något?

Läs gärna alla våra förslag i vår cykelmotion i riksdagen: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Cykeltrafik-for-miljo-och-hals_H002T249/?text=true

Vad säger de andra partierna? Klicka på länkarna:

  • Feministiskt Initiativs Cykelpolitik  
  • Socialdemokraternas Cykelpolitik
  • Miljöpartiets Cykelpolitik
  • Centerpartiets Cykelpolitik
  • Folkpartiets Cykelpolitik
  • Kristdemokraternas Cykelpolitik
  • Moderaternas Cykelpolitik
  • Inga kommentarer:

    Skicka en kommentar