10 sep. 2015

Cykelstråk i Interpellationsdebatten med Anna Johansson (S) och Nina Lundström (FP)

Interpellationsdebatten med Infrastrukturminister Anna Johansson och Nina Lundström var innan sommaren.

Interpellationsdebatten handlade om att byggandet av hållbara samhällen behöver omfatta gång-och cykeltrafikanter. Cykelstråk är också en viktig del i att utveckla besöksnäringen cykelturism. Arbetet med att komma i fatt Europas cykelturistländer pågår på många håll i Sverige. Sverige behöver bygga ut ett antal cykelleder på olika håll. Många som vill anlägga cykelstråk vet att det kan vara problematiskt. Infrastrukturministern uttalade på konferensen Den moderna staden att ansvaret ligger på kommunerna.

I våras fattade riksdagen beslut om tillkännagivanden till regeringen om att en nationell cykelstrategi skulle tas fram. Regeringen valde att lägga fram proposition 2014/15:71 Förenklingar i anläggningslagen där lagförslag om cykelstråk saknas.

Därför ställde Nina Lundström följande frågor till statsrådet Anna Johansson:

  1. Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta, och när, för att underlätta markåtkomst för anläggandet av gång- och cykelstråk ?
  2. Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att underlätta planeringen av cykelstråk?
  3. Vad är skälet till att propositionen 2014/15:71 saknade Lantmäteriets förslag om anläggande av gång- och cykelstråk?

Interpellation 2014/15:679 Cykelstråk

Interpellationsdebatt, Tisdag 23 juni 2015

Anna Johansson svarar att de ordinarie genomförandereglerna i PBL och väglagen kompletteras förstås av olika former av överenskommelser med enskilda markägare och enskilda väghållare. Sådana överenskommelser kan vara mycket effektiva för att åstadkomma en sammanhängande förbindelse och används ofta till exempel för att få utnyttja och komplettera ett enskilt lågtrafikerat vägnät, som cykelalternativ till högtrafikerade två-plus-ett-vägar. Om det i undantagsfall visar sig att markåtkomst för en cykelförbindelse varken kan ordnas med de ordinarie genomförandelagarna eller med frivilliga avtal finns ett grundläggande institut för markåtkomst i form av expropriationslagen.

Anna Johansson säger också att regeringen arbetar på olika sätt för att öka cyklingen på ett säkert sätt. När det gäller frågan om en nationell cykelstrategi har regeringen för avsikt att återkomma till riksdagen.

Anna Johansson säger också att regeringen har påbörjat ett arbete med att ta fram en cykelstrategi. Avsikten är att arbetet ska ske i nära samverkan med bland annat SKL men också olika intresseorganisationer.

Skulle det vid en närmare utredning av detta visa sig att det behövs en ändrad lagstiftning får man naturligtvis överväga det. Men som det ser ut i dag gör regeringen bedömningen att den lagstiftning som finns på det här området är tillräckligt god och ger tillräckliga möjligheter att upplåta mark för ny cykelbana.

Anna Johansson säger också att det har precis påbörjats ett arbete med att ta fram en cykelstrategi. Om lagstiftningen är ett stort problem kommer säkert en ändring att aktualiseras i utredningen och i arbetet med att ta fram en strategi. Men i nuläget finns det inga planer på att ändra lagstiftningen.

Källa: riksdagen.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar