19 feb. 2015

Trafikutskottet vill ha nationell cykelstrategi för att främja cyklandet

Enligt Trafikutskottet: så bör en nationell cykelstrategi tas fram. Dessutom kan regler behöva ändras för att det ska bli enklare och säkrare att cykla i städer.

Det anser trafikutskottet som föreslår att riksdagen ger dessa två uppmaningar till regeringen i syfte att främja cykling. Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot utskottets förslag.

Nationell cykelstrategi

Cykling är ett transportsätt med många fördelar, både ur ett miljö- och klimatperspektiv – men även ur hälsosynpunkt. Cykeln ska också ses som ett eget transportsätt.

Det anser trafikutskottet som också betonar att en viktig utgångspunkt är att skapa en sammanhängande och säker infrastruktur för cyklister. Exempel på det är att gång- och cykelvägar separeras i de fall det är möjligt. Cykelpendling kan också underlättas genom att planera in snabbcykelvägar i tätort.

Cykling ska i högre grad beaktas när man planerar transportsystem – även ur ett nationellt perspektiv.

Utifrån detta anser utskottet att det finns ett behov av en nationell strategi för cykling och vill att riksdagen uppmanar regeringen om att utforma en sådan.

Underlätta för cykling i städer

Dessutom vill utskottet att riksdagen ska uppmana regeringen att se över om trafikregler kan ändras för att underlätta cykling i städer.

Det kan då prövas om cyklister över 15 år ska kunna välja att cykla på körbanan istället för cykelbanan. Enligt utskottet behöver denna flexibilitet finnas bland annat utifrån att cyklister behöver kunna hålla olika hastigheter på cykelbanan.

Förslagen grundar sig i motionsförslag från Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Folkpartiet.

Reservationer från SD och V

Sverigedemokraterna reserverar sig mot förslaget om att se över om trafikreglerna för cykling.

De menar att bilar och cyklar bör separeras i största möjliga mån och menar att regeländringar även kan innebära att det byggs mindre infrastruktur som är särskilt anpassad för cykel.

Vänsterpartiet skriver i sin reservation att cykeltrafiken måste få en större betydelse i hela transport- och samhällsplaneringen och pekar på att när man bygger nya vägar, till exempel så kallade två-plus-ett-vägar, försvinner ofta vägrenen där man tidigare kunnat cykla.

I dag justerade riksdagens trafikutskott ett betänkande i samklang med artikeln i GP: Dags prioritera cykel framför bil i städerna enligt Karin Svensson Smith (MP) ordförande riksdagens trafikutskott

Jag tycker att det verkar komma ut ett bra betänkande, men med tanke på vad vänsterpartiet skriver i sin reservation så kunde man kanske ha önskat mer. Men betänkandet publiceras först den 24 februari.

Jag har tidigare skrivit om “Ny cykelstrategi i Danmark, skall få fler danskar att cykla” och “Låt farten avgöra var du cyklar

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 4 mars. Debatten sänds via webb-tv.

Dokument

Källa: riksdagen.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar