27 mars 2015

Göteborg har nu ett antaget cykelprogram

Cykelprogram för en nära storstad 2015-2025” antogs när Trafiknämnden hade sammanträde den 26 mars.

Jag rekommenderar alla som är intresserade av att Göteborg ska bli en bra cykelstad att läsa Cykelprogram för en nära storstad 2015-2025.

Cykelprogrammet ska fungera som underlag för planering av budget och verksamheter som bidrar till att utveckla cykelstaden
Göteborg fram till 2025.

Utifrån cykelprogrammet ska mer detaljerade riktlinjer och årliga handlingsplaner tas fram.

Trafikplaneringen och genomförandet av åtgärder som direkt
eller indirekt har en koppling till cykel ska följa intentionerna
och målen i cykelprogrammet.

För att det ska ske, måste kunskapen om cykling och cykelprogrammets intentioner höjas bland alla relevanta aktörer, och samverkan i planeringens alla skeden stärkas.

Kvalitetssäkring och uppföljning är viktiga för att säkra att alla delar av verksamheten bidrar till att nå målet med ökad cykling.

Cykelprogrammets vision och mål är:

Visionen är att Göteborg upplevs som en attraktiv cykelstad. Cykeln är ett konkurrenskraftigt färdmedel – det är snabbt, enkelt och säkert att cykla till målpunkter nära och långt bort.

 • Målet är att år 2025 tycker tre av fyra göteborgare att Göteborg är en cykelvänlig stad.
 • I takt med att allt fler upplever Göteborg som en attraktiv cykelstad kommer fler och fler att välja cykel för sina resor.
 • Målet är att antalet cykelresor år 2025 är tre gånger så många som år 2011.
 • I enlighet med trafikstrategin ska mängden cykelresor fortsätta att öka.

Det är ett tufft men inte orealistiskt mål – framgångsrika cykelstäder i Europa visar att det, med rätt satsningar och långsiktighet, går att uppnå höga cykelandelar.

När Göteborg och regionen växer kommer det totala antalet resor enligt beräkningarna att öka med cirka 27 procent.

Enligt en resvaneundersökning från 2011, genomförs cirka 73 000 cykelresor per dygn i Göteborg. Det motsvarar cirka 6 procent av alla resor under en dag. Cykelprogrammets mål, med ett tredubblat antal cykelresor, innebär 219 000 cykelresor per dygn år 2025, vilket uppskattningsvis motsvarar 12 procent av alla resor.

Målet från 2025 till 2035 är att ytterligare öka cyklingen. Inriktningen för det arbetet ska beskrivas i nästkommande cykelprogram.

Samtidigt som antalet cykelresor tredubblas ska, enligt Göteborgs Stads trafiksäkerhetsprogram, antalet skadade cyklister minska.

För att nå visionen om en attraktiv cykelstad måste cykelinfrastrukturen bli mer sammanhängande och vara väl utformad.

 • Sammanhängande innebär att cykelvägnätet inte har några obegripliga avbrott och att det går att cykla till alla målpunkter.
 • Väl utformad innebär att cykelvägnät och parkering får tillräckligt utrymme och en utformning som motsvarar cyklistens behov av framkomlighet, komfort, trygghet och säkerhet.

Planering och dimensionering ska ta höjd för minst en tredubbling av antalet cyklister. I centrala staden är bedömningen att ökningen kan bli ännu större.

Vilka områden och stråk som ska förbättras väljs utifrån var åtgärderna ger störst nytta. Prioriteringarna görs utifrån mängden cyklister som berörs och möjligheten att realisera
potentialen att fler ska börja cykla. Riktlinjerna är därför att börja i centrala områden.


Visionen och målen ska uppnås konkretiseras i fyra åtgärdsområden:

 • infrastruktur
 • drift och underhåll
 • stöd och tjänster
 • kommunikation

Cykelprogrammet beskriver också principer och prioriteringar för genomförandet och poängterar vikten av samverkan med många olika aktörer. För att säkra att rätt saker görs på rätt sätt ska uppföljningar göras.

I cykelprogrammet presenteras en grov bedömning av kostnaderna under 2015-2025 för att:

 1. Bygga ut och uppgradera pendlingscykelnätet och det övergripande cykelvägnätet i centrum och mellanstaden, i enlighet med funktionskraven.
 2. Förbättra drift och underhåll enligt den föreslagna standarden
 3. Kommunicera för att förstärka bilden som cykelstad och förstärka värdet av övriga cykelåtgärder.
 4. Utveckla stöd och tjänster som underlättar cykling.

KOSTNADSBEDÖMNING I CYKELPROGRAMMET 2015–2025

Infrastruktur

Att bygga ut och uppgradera cykelvägnätet i enlighet med funktionskraven kommer att kräva betydande resurser. Det gäller framför allt pendlingscykelnätet, där dagens standard till stora delar skiljer sig från den önskade kvaliteten, samt cykelvägnätet i centrala staden. De viktigaste åtgärderna är att bredda dagens cykelbanor, att skapa separering mellan gående och cyklister samt att förbättra framkomligheten i korsningar.

En mycket grov bedömning har gjorts för att ge en uppfattning om kostnaderna för att utveckla cykelinfrastrukturen fram till år 2025. Kostnaderna för cykelvägnätet innefattar uppgradering och nybyggnad av det övergripande cykelvägnätet i centrala staden samt av pendlingscykelnätet.

Uppskattad kostnad: 2250 Mnkr

Utöver de rena investeringskostnaderna krävs även extra resurser för trafikförslag, utredning och pilotstudier samt ytterligare personella resurser.

Uppskattad kostnad: 5 miljoner kronor årligen.

Summa för Infrastruktur: 2300 Mnkr

DRIFT OCH UNDERHÅLL

Förstärkt vinterväghållning på pendlingscykelnätet

För att öka antalet cykelbanor med förstärkt vinterväghållning till att omfatta hela pendlings cykelnätet krävs ytterligare cirka 1 miljon kronor för vinterväghållning utöver dagens kostnad på cirka 9 miljoner kronor per år.

Uppskattad kostnad: 10 miljoner kronor årligen.

Bättre beläggning på cykelvägnätet

6 miljoner kronor årligen behövs för beläggningsunderhåll. För att ta igen det eftersatta beläggningsunderhållet behövs ytterligare 5 miljoner kronor per år.

Uppskattad kostnad: 11 miljoner kronor årligen.

Öka sandupptagningen från 1 gång till 3 gånger på hela cykelvägnätet

Uppskattad kostnad: 3 miljoner kronor årligen.

Extra sopning av hela cykelvägnätet

Uppskattad kostnad: 0,5 miljoner kronor per tillfälle.

Kvalitetshöjning av vägmarkeringar på cykelvägnätet

Uppskattad kostnad: 0,5 miljoner kronor årligen.

Förbättring av belysning på pendlingscykelnätet

Uppskattad kostnad: 100 miljoner kronor totalt.

Summa för drift och underhåll: 124 Mnkr

STÖD OCH TJÄNSTER

Kostnaderna för stöd och tjänster innefattar både utveckling och investeringar i nya tjänster samt förvaltning av dessa. Exempel på stöd och tjänster är cykelpumpar, utveckling av mobilapplikationer, cykelreseplanerare samt system för felanmälan och återkoppling.

Uppskattad kostnad: 3–6 miljoner kronor årligen.

Summa för stöd och tjänster: 30-60 Mnkr

KOMMUNIKATION

Att kommunicera hand i hand med övrig verksamhet vad avser utveckling av infrastruktur och ny teknik samt stöd och tjänster, och att ytterligare etablera Göteborg som cykelstad, kräver en förstärkning av befintliga ekonomiska och personella resurser.
Uppskattningen är att budgeten behöver växa med 20 procent årligen under en femårsperiod. Från dagens 2,5 miljoner kronor skulle det betyda en budget på drygt 6 miljoner kronor fem år senare.

Uppskattad kostnad: 4–7 miljoner kronor årligen.

Summa för kommunikation: 40-70 Mnkr

Summa Totalt: 2494-2554 Mnkr på 10 år.

Källa: § 48.2 Bilaga 1 Cykelprogram for en nara storstad.pdf , § 48.1 Tjansteutlatande Cykelprogram.pdf  , § 48.3 Bilaga 2 Sammanstallning synpunkter.pdf

1 kommentar:

 1. Tycker att det är ett bra och välskrivet program. Dock så anser jag att målen är alldeles för lågt satta. Tycker att ett lämpligt mål vore att andelen cykelresor i Göteborg skall vara större än andelen cykelresor i Malmö till 2020 och större än andelen cykelresor i Köpenhamn och Amsterdam år 2025.

  SvaraRadera