28 juli 2014

Kristdemokraternas Cykelpolitik

I höst är det åter dags att välja förtroendevalda till riksdagen. Vad tycker de olika partierna är deras Cykelpolitik. Jag skickade några frågor den 10 juli till partiernas partikansli.

Här är svaren från Kristdemokraternas riksdagskansli.

1. Är cykeln och cyklingen en viktig fråga för er?

Cykeln fyller en viktig samhällsfunktion. Cykling är ett transportmedel, en motionsform och ett fritidsintresse för allt fler. Det är positivt att cykeln som transportmedel ökar eftersom att det medför goda effekter för såväl folkhälsan, miljön och trängseln i städerna.

2. Hur ser ni på Sverige som cykelland? lever landet upp till det epitetet?

Cyklingen i Sverige har på många håll bra förutsättningar. Vi vill fortsätta utveckla cykelinfrastrukturen och arbeta för att minska cykelolyckorna exempelvis genom bättre planering och underhåll av cykelvägar.

3. Vilken av de cykelrelaterade frågorna är ni mest nöjd/försummats mest de senaste åren?

Vi är nöjda med att Kristdemokraterna och allianspartierna under 2013 och 2014 har satt ett särskilt fokus på trafiksäkerhetsfrågorna. Transportsystemets utformning, funktion och användning ska fortsätta att anpassas till målsättningen att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Strategin för säkrare cykling som har tagits av Trafikverket och berörda aktörer är viktig i arbetet för att öka trafiksäkerheten för cyklisterna.

4. Behöver man införa en nationell cykelpolitik och vad skall ingå i den?

Frågan om cykeln som transportmedel behandlas i första hand på lokal nivå. Men det finns även en nationell cykelpolitik. Trafikverket har två övergripande mål; att cykeltrafiken ska bli säkrare och att cykeltrafikens andel av resorna ska öka.

5. Borde det kanske skapas en statlig cykelpott för att fördela Trafikverkets resurser till cykling? och kanske öronmärka resurserna under en planperiod för cykelåtgärder.

Trafikverket ansvarar för Stiftelsen Vägverkets jubileumsfond som erbjuder stipendier till innovativa förslag och projekt som har potential att underlätta för ökad säker cykling och gång i stad och på landsbygd.

6. Hur vill ni se att cyklingen utvecklas?

Det ska vara enkelt och tryggt att cykla. Kristdemokraterna anser att kommunen ska vidta åtgärder för att underlätta för gång- och cykeltrafik. Vi vill att framkomligheten för cyklister och fotgängare prioriteras vid stadsplanering.

Till följd av att allt fler cyklar har cykelolyckorna ökat. Vi vill arbeta för att öka säkerheten för cyklister i trafiken, det behövs mer av strategiskt och förebyggande arbete för att minska antalet cykelolyckor.

7. Hur ser ni på att man med ett enkelt sätt skall kunna ta med sig sin cykel på tåget eller bussen till andra platser?

Det är smidigt att kunna ta med sig cykeln på tåg och buss. Kombinerade resor med cykling och kollektivtrafik bör underlättas. Cykelutredningen har bl.a. haft i uppdrag att se över de regler och andra förutsättningar som påverkar möjligheterna att ta med cykel på tåg och buss. Cykelutredningen bereds nu inom regeringskansliet.

8. Bör Trafiklagstiftningen ses över i ett helhetsperspektiv med utgångspunkt från cyklisternas säkerhet och framkomlighet? det kan gälla väjningsreglerna, Zebralagen gälla även för cyklister, enkelriktning också vidare.

Alliansregeringen bereder för närvarande cykelutredningens betänkande Ökad och säkrare cykling - en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv (SOU 2012:70).

9. I Sverige är det trots allt ganska många av invånarna som har 5 km eller mindre till skola och arbete. På vilket sätt vill ni få fler att välja bort bilen till förmån för cykel och kollektivtrafik?

Med trygga cykelvägar och god tillgång till kollektivtrafik skapas förutsättningar för invånarna att välja hur de vill ta sig till skola och arbete.

10. Hur ser ni på en skattesubvention liknande bruttolöneavdraget för datorer, men denna gång för cykelinköp? Storbritannien har länge haft ett framgångsrikt sådant?

Vi har inte tagit ställning i den frågan.

11. Antalet lastcyklar och elcyklar ökar, ser ni några problem med det? det kan gälla smala cykelbanor eller att de inte får köra på vägarna när det finns cykelbanor.

Vi ser inget problem med att antalet lastcyklar och elcyklar ökar och självklart ska alla trafikanter ta hänsyn till varandra. Det är dock viktigt att det finns trygga cykelbanor med tillräckligt utrymme för de cyklister som cyklar långsamt och snabbt.

12. Hur tycker ni man skall lösa det för cyklister när vägarna byggs om till så kallad 2+1 eller 1+1, vägar med vajerräcke i mitten?

2+1 och 1+1-vägar är inte trygga vägar för cyklister, separat cykelbana är det bästa alternativet.

13. Bör gående och cyklister separeras bättre?

Det är önskvärt men bör bedömas utifrån varje fall.

14. Behövs det större insatser i Sverige för att utveckla cykelturismen?

Turismnäringen i Sverige växer och det finns stor potential att vidareutveckla cykelturismen. Myndigheten Tillväxtverket har till uppdrag att utveckla näringspolitiska insatser inom besöksnäringen och deras insatser ska främja turistföretagande och entreprenörskap genom samverkan, kunskapsbildning och olika projektsatsningar.

15. Om ni efter valet får kommer till makten, hur vill ni utveckla Sverige som cykelland? finns det ett drömprojekt?

Det ska vara enkelt och tryggt att ta sig fram på cykel. Vi vill underlätta för gång- och cykeltrafik. Cykling är positivt både för folkhälsan, miljön och trängseln i städerna. Vi kommer arbeta för att cykelolyckorna minskar så att det blir tryggare att cykla.

16. Vill ni tillägga något?

-

Vad säger de andra partierna? Klicka på länkarna:

 • Feministiskt Initiativs Cykelpolitik
 • Vänsterpartiets Cykelpolitik
 • Socialdemokraternas Cykelpolitik
 • Miljöpartiets Cykelpolitik
 • Centerpartiets Cykelpolitik
 • Folkpartiets Cykelpolitik
 • Moderaternas Cykelpolitik
 • 1 kommentar:

  1. I min kommun Jönköping var Kd enda parti som hade invändningar mot att trafikmiljön för gående och cyklister skulle göras säkrare genom hastighetsanpassning av vägarna...

   SvaraRadera