8 mars 2015

Riksdagen uppmanar regeringen att främja cykling

Torsdagen den 5 mars var det en votering i vilken riksdagen uppmanade regeringen att ta fram en nationell strategi för att främja cyklandet. Dessutom bör trafikreglerna för cykling ses över så att det blir enklare och lättare att cykla i städer. Och riksdagen röstade ja.

Jag hoppas att regeringen tar fram en bra cykelstrategi. Jämföra oss med Danmark, där kom transportministern Magnus Heunicke med en cykelstrategi föra året. Efter det tog transportministern och cyklade ner till Paris med Team Rynkeby, för att samla in pengar till barncancerfonden.

Anna Johansson behöver inte cykla till Paris, men hon borde kunna komma med en bra cykelstrategi. Och hon får inte glömma att det måste finnas en bra budget också.

Jag hör ofta att man säger att Sverige är 20 år efter Danmark och Holland i cykelinfrastruktur. Kan vi komma ikapp Danmark och Hollands cykelinfrastruktur, när vi har lägre investeringar i cykelinfrastrukturen än vad de har nu?

För att cykelstrategin skall bli bra krävs också att en debatten rullar igång så att de svenska cyklisterna kan påverka vad cykelstrategin skall innehålla.

16 av Europas länder har en cykelstrategi, nu skall även Sverige ta fram en nationell cykelstrategi och hamna på listan: ECF - National cycling strategies in one look

 

Så här röstades det i voteringen:

1. Infrastruktur och förutsättningar för cykling

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att regeringen bör ta fram en nationell cykelstrategi som beaktar vad utskottet anför om bl.a. en sammanhängande cykelinfrastruktur och att cykeln bör betraktas som ett eget transportsätt.

Visa ledamöternas röster

 

2. Trafikregler för cykling

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen bör återkomma till riksdagen med en redogörelse för regeländringar för att främja cykeltrafik i städer och inom ramen för detta pröva möjligheten till regeländringar för att göra det möjligt för cyklister över 15 år att använda körbana även i de fall där cykelbana finns.

Visa ledamöternas röster

Nationell cykelstrategi och nya trafikregler för att främja cyklandet (TU5)

Trafikutskottet har behandlat motioner från allmänna motionstiden 2014 som handlar om cykelfrågor. I samband med det föreslår utskottet att riksdagen ger två uppmaningar till regeringen i syfte att främja cykling:

  • En nationell cykelstrategi bör tas fram.
  • Regler kan behöva ändras för att det ska bli enklare och säkrare att cykla i städer.

Enligt utskottet ska cykeln ses som ett eget transportsätt. Det är ett transportsätt med många fördelar, både ur ett miljö- och klimatperspektiv – men även ur hälsosynpunkt. Därför ska cykling i högre grad beaktas när man planerar transportsystem – även ur ett nationellt perspektiv.

En viktig utgångspunkt är att skapa en sammanhängande och säker infrastruktur för cyklister. Exempel på det är att gång- och cykelvägar separeras i de fall det är möjligt. Cykelpendling kan också underlättas genom att planera in snabbcykelvägar i tätort. Man bör också se över trafikregler när det gäller att pröva om cyklister över 15 år ska kunna välja att cykla på körbanan istället för cykelbanan.

Utskottet säger nej till övriga motioner.

Utskottets förslag till beslut:
Tillkännagivande om att ta fram nationell cykelstrategi. Tillkännagivande om att se över möjligheten för cyklister över 15 år att använda körbana trots att det finns cykelbana. Delvis bifall till motionsyrkanden om detta. Avslag på övriga motioner.
Trafikutskottets hela betänkandet 2014/15:TU5 Cykelfrågor

Trafikutskottets hela betänkande 2014/15:TU5 (pdf, 269 kbyte, nytt fönster)

Källa: riksdagen.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar