29 juli 2014

Centerpartiets Cykelpolitik

I höst är det åter dags för val till riksdagen. Vad tycker de olika partierna är deras Cykelpolitik. Jag skickade några frågor den 10 juli till partiernas partikansli.

Här är svaren från Centerpartiets riksdagskansli.

1. Är cykeln och cyklingen en viktig fråga för er?

Ja. Centerpartiet är profilerat som ett cykelvänligt parti. Cykeln är ett hållbart färdmedel som bidrar till en säker och miljövänlig närmiljö. Vi vill ge möjligheter att cykla i säkrare och grönare miljöer.

2. Hur ser ni på Sverige som cykelland? lever landet upp till det epitetet?

Både ja och nej. Jämfört med USA är Sverige ett cykelland men inte jämfört med Nederländerna. Centerpartiet vill att Sverige ska bli mer av ett cykelland. Runt om i Sverige arbetar lokala Centerpartister aktivt för att främja cyklingen.

3. Vilken av de cykelrelaterade frågorna är ni mest nöjd/försummats mest de senaste åren?

Investeringarna till cyklingen börjar ta fart. Det tycker vi är en positiv utveckling som vi är nöjda med. Däremot är vi inte lika nöjda med att många städers stadsplanering gynnar bilen i första hand, men vi i Centerpartiet har redan påbörjat arbetet med att förändra detta.

4. Behöver man införa en nationell cykelpolitik och vad skall ingå i den?

Kent Johansson gjorde på uppdrag av Regeringen en genomgående cyklingsutredning som publicerades i slutet av 2012. Den föreslår bl.a. införande av en utvidgad vägsäkerhetslag, en översyn över vägars och gators utformning ur ett cykelperspektiv inkl. inventering av vägrenar, fler cykelparkeringar och bättre möjligheter att ta med cykeln i kollektivtrafiken, införandet av cykelgator samt möjlighet att cykla på körbana även om cykelbana finns.

5. Borde det kanske skapas en statlig cykelpott för att fördela Trafikverkets resurser till cykling? och kanske öronmärka resurserna under en planperiod för cykelåtgärder.

I Trafikverkets nationella plan för transportsystemet 2014-2025 finns en öronmärkt andel för cykling. Centerpartiet vill dock att medlen ska öka i syfte att skapa goda förutsättningar för användning av detta hållbara färdmedel.

6. Hur vill ni se att cyklingen utvecklas? det kan gälla cykelvägar mellan städer och kommuner.

Centerpartiet vill knyta ihop tätorter på landsbygden genom bra bilfria cykelförbindelser. Vi vill också att det ska bli lättare och säkrare att cykla i staden.

Regeringen har nyligen presenterat ett förslag om att de servicevägar som byggs i samband med järnvägsbyggen senare ska kunna användas som cykelbanor.  Även detta leder till bättre och säkrare cykelförbindelser.

7. Hur ser ni på att man med ett enkelt sätt skall kunna ta med sig sin cykel på tåget eller bussen till andra platser?

Smidigare och mer tillgängliga övergångar mellan olika trafikslag i synnerhet mellan buss och kollektivtrafik är en av Centerpartiets prioriterade cykelfrågor. Vi vill göra det möjligt att i större utsträckning ta med cykeln i kollektivtrafiken och verkar för detta ska bli möjligt på lokal och regional nivå. Vi uppmuntrar detta även när det gäller interregionala förbindelser. Redan idag finns en EU-förordning som påbjuder att järnvägsföretagen ska ge resenärerna möjlighet att ta med cyklar på tåget. Kollektivtrafiklagstiftningen medger interregionala överenskommelser som t.ex. medger cykel på tåg.

8. Bör Trafiklagstiftningen ses över i ett helhetsperspektiv med utgångspunkt från cyklisternas säkerhet och framkomlighet? det kan gälla väjningsreglerna, Zebralagen gälla även för cyklister, enkelriktning också vidare.

Redan idag arbetar centerpartister runt om i landet med att göra cyklingen säkrare. Det går t.ex. att göra trafiklösningar där cykelvägen rundar av hörnet av korsningar på ett säkert sätt i ett eget markerat fält - en s.k. ”holländsk korsning”. Det går också att göra så att cyklister får grönt ljus lite före bilisterna.

En vanlig olycksorsak för cyklister är att de blir påkörda av större fordon som inte ser att de har en cyklist bredvid sig vid högersväng. En lösning kan vara s.k. ”cykelboxar” som är fält, där cyklister kan stanna, placerade framför där bilarna stannar i korsningar.

Vi är positivt inställda till möjligheten att cykla i båda riktningarna på enkelriktad gata. Detta kräver tydlig skyltning och vägmärken så att övriga vägtrafikanter blir medvetna om att möte med cyklist kan ske.

Angående Zebralagen föreslår cyklingsutredningen att reglerna bör ändras så att bilförare får väjningsplikt även mot cyklande vid obevakade cykelöverfarter/övergångsställen.

9. I Sverige är det trots allt ganska många av invånarna som har 5 km eller mindre till skola och arbete. På vilket sätt vill ni få fler att välja bort bilen till förmån för cykel och kollektivtrafik?

I grunden vill vi först och främst se att flertalet av de förslag till förenklingar som regeringens särskilde cyklingsutredare Kent Johansson föreslog genomförs. För att cyklisterna ska bli fler måste det vara tryggt och praktiskt att cykla. Många väljer bort cykeln för att det känns otryggt eller för att cyklandet inte går att kombinera med allmänna transportmedel. Vi vill arbeta för att det byggs fler bilfria cykelvägar och att de cykelvägar som finns underhålls. Man måste också se till att det är enkelt att ta med sig cykeln på bussen. Vi vill ha attraktiva bytespunkter mellan cykel och andra trafikslag. Genom att bygga fler cykelparkeringar vid resestationer, arbeten och bostäder gör vi det också lättare att välja att cykla.

10. Hur ser ni på en skattesubvention liknande bruttolöneavdraget för datorer, men denna gång för cykelinköp? Storbritannien har länge haft ett framgångsrikt sådant?

Skattelättnader, avdrag och subventioner för att fler ska ta cykeln till jobbet är intressanta idéer som vi vill titta närmare på. Detta är inte bara en vinst för miljön utan även för hälsan vilket motverkar ökade sjukvårdskostnader för samhället.

Cykeln är idag skattemässigt missgynnad jämfört med andra trafikslag. Som arbetsgivare kan man inte erbjuda tjänstecyklar på samma sätt som man erbjuder tjänstebilar idag med samma beskattningsregler.  Även i jämförelse med kollektivtrafiken är cykeln missgynnad.

11. Antalet lastcyklar och elcyklar ökar, ser ni några problem med det? det kan gälla smala cykelbannor eller att de inte får köra på vägarna när det finns cykelbannor.

Enligt cyklingsutredningen ska cyklar få framföras på körbana även om det finns cykelbana om det kan anses mer lämpligt med hänsyn till cykelns utformning (exempelvis om cykeln har cykelkärra, sidovagn el. dyl.). Skälet till detta är att underlätta framkomligheten för ”vanliga” cyklar på cykelbanan.

12. Hur tycker ni man skall lösa det för cyklister när vägarna byggs om till så kallad 2+1 eller 1+1 vägar med vajerräcke i mitten?

Centerpartiet tycker att det är viktigt med 2+1 vägar och det satsas mycket på att bygga om våra landsvägar på detta sätt. Samtidigt är det viktigt att det satsas mer på att bygga separerade cykelvägar vid sidan av. Båda åtgärderna behövs för säkerheten.

13. Bör gående och cyklister separeras bättre?

Ja, gående och cyklister bör separeras bättre. Huvudregeln när man bygger nya cykelbanor är att de ska vara separerade från gångvägarna, det uppstår lätt komplikationer och säkerhetsrisker när man kombinerar cyklister med gående.

14. Behövs det större insatser i Sverige för att utveckla cykelturismen?

Det tycker vi och det jobbar vi redan med. Regeringen satsar på aktiv fritid i Landsbygdsprogrammet. Satsningen innebär 500 miljoner kronor med fokus på icke kommersiell service. Detta är investeringar i turism och kulturmiljöer men också bl.a. cykel och vandringsleder.

15. Om ni efter valet får kommer till makten, hur vill ni utveckla Sverige som cykelland? finns det ett drömprojekt?

Cykeln kan knyta samman stad och land. På landsbygden ser vi stor potential för cykeln som kommunikationsmedel och verkar för att knyta ihop tätorter genom bra bilfria cykelförbindelser. Centerpartiet vill bygga gröna och täta städer som är tillgängliga och hållbara. Däri ingår att få bort eller överbygga stora trafikleder, minska bilismen i staden och att satsa på cykelvägar, cykelparkeringar och grönområden. Vi satsar också på lånecyklar och elcyklar samt på att göra det säkrare för cyklister genom t.ex. säkerhetskorsningar.

16. Vill ni tillägga något?

-

Vad säger de andra partierna? Klicka på länkarna:

  • Feministiskt Initiativs Cykelpolitik
  • Vänsterpartiets Cykelpolitik
  • Socialdemokraternas Cykelpolitik
  • Miljöpartiets Cykelpolitik
  • Folkpartiets Cykelpolitik
  • Kristdemokraternas Cykelpolitik
  • Moderaternas Cykelpolitik
  • Inga kommentarer:

    Skicka en kommentar