29 feb. 2016

Cyklandet i Göteborg minskade 2015

Mellan 2012 och 2013 så förändrades resandet i Göteborg mycket. Antalet resor med cykel och kollektivtrafik ökade medan antalet resor med bil minskade. Under denna tidsperiod infördes trängselskatten.

Efter 2013 har däremot förändringarna i resandet varit små. Under 2015 minskade cykeltrafiken med 3 procent medan kollektivtrafiken och biltrafiken ökade med 1,5 procent respektive 2,3 procent.

Mellan 2011 och 2035 beräknas det att totala antalet resor i Göteborg skall öka med 27 procent, och de nya resorna detta genererar behöver göras med andra färdmedel än bil.

I ”Cykelprogrammet för en nära storstad” finns följande delmål för cyklandet: Antalet resor med cykel ska tredubblas till 2025 jämfört med 2011.

Nedan visas hur cykelflödet vid trafikkontorets mätstationer utvecklats sedan 2011. 2015 var flödet vid mätstationerna 26 procent högre jämfört med 2011. Antalet cykelpassager i Göteborg minskade med 3 procent för helåret 2015

 

Efter 2013 har utvecklingen varit relativt stabil med en svag ökningar 2014 och en svag minskning 2015.

Trafikkontoret har 8 prioriterade mätstationer i Göteborg med dessa kan man följa hur cykelflödet ändras både per helår och uppdelat per kvartal. Här visas hur flödet för de prioriterade stationerna förändrats sedan 2012 och hur det varierar över olika kvartal.

För 2015 ser man minskningar i cykelflödet de tre första kvartalen med en återhämtning under kvartal 4. Under sommarhalvåret minskade antalet cykelresor med 6 procent.

Under 2015 års början hadde Göteborg 21 cykelmätstationer i drift. Två stationer vid skeppsbron har mätt trafiken vid färjeläget och hamnstråket. I augusti flyttades färjeläget från Skeppsbron och stora ombyggnationer gjordes i området och därför studerar vi inte längre cykelpassagerna här. Sedan förra året har mätstationer vid Kruthusgatan och Kristinedal tillkommit.

 Källa: goteborg.se - Trafik- och resandeutveckling 2015

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar