9 sep. 2014

Folkpartiets Cykelpolitik

I höst är det åter dags att välja förtroendevalda till riksdagen. Vad tycker de olika partierna är deras Cykelpolitik. Jag skickade några frågor den 10 juli till partiernas partikansli.

Här är svaren från Folkpartiet partikansli.

1. Är cykeln och cyklingen en viktig fråga för er?

Ja. Cyklingen ökar snabbt. Allt fler upptäcker hur smidigt det är att cykla till jobbet eller på fritiden. Den positiva utvecklingen vill vi underlätta – att fler cyklar är bra för både miljön och folkhälsan, samtidigt som trängseln minskar i trafiken.

2. Hur ser ni på Sverige som cykelland? lever landet upp till det epitetet?

Främjandet av cykling och möjligheter till säker och framkomlig cykling behöver fortsätta. Detta vill Folkpartiet:

 • Cykelpolitik med helhetssyn. Skapa fler sammanhängande stråk för att underlätta cykeltrafik både inom och mellan samhällen. Cykling är en självklar del av vår nationella trafikpolitik.
 • Gör det lättare att ta med sig cykeln i kollektivtrafiken. Kombinationen kollektivtrafik och cykel utgör ofta en hel resa och innebär ett verkligt alternativ till bilen.
 • Gör det säkrare att cykla. Som cyklist är du ofta utsatt för osäkra miljöer, det vill vi ändra på.

3. Vilken av de cykelrelaterade frågorna är ni mest nöjd/försummats mest de senaste åren?

Som första regering arbetar alliansregeringen med en cykelstrategi. I den nationella planen för 2014–2025 satsar Folkpartiet och regeringen drygt 4,8 miljarder kronor på åtgärder för ökad och säker cykling. Satsningar på cykelåtgärder i den nationella planen motsvarar anläggning av närmare 40 mil ny cykelväg längs det nationella vägnätet. Ovanpå detta kommer alla satsningar som görs regionalt och kommunalt.

4. Behöver man införa en nationell cykelpolitik och vad skall ingå i den?

Ett problem för många cyklister är att det inte finns någon sammanhållen planering. Det är inte rimligt att standarden på cykelvägen ska försämras när man passerar en kommungräns. Därför vill vi satsa på fler sammanhängande stråk för att underlätta cykling på längre sträckor. Cykling är en självklar del av vår nationella trafikpolitik.

5. Borde det kanske skapas en statlig cykelpott för att fördela Trafikverkets resurser till cykling? och kanske öronmärka resurserna under en planperiod för cykelåtgärder.

I Trafikverkets nationella plan för transportsystemet 2014-2025 finns en öronmärkt andel för cykling.

6. Hur vill ni se att cyklingen utvecklas? det kan gälla cykelvägar mellan städer och kommuner.

Ett problem för många cyklister är att det inte finns någon sammanhållen planering. Det är inte rimligt att standarden på cykelvägen ska försämras när man passerar en kommungräns. Därför vill vi satsa på fler sammanhängande stråk för att underlätta cykling på längre sträckor.

Vi vill också göra det enklare att ta med cykeln i kollektivtrafiken. Detta är något som avgörs i respektive landsting, och på många håll är det Folkpartiet som är pådrivande. Ju fler som t.ex. kan ta med cykeln på pendeltåget, desto fler kan låta bilen stå. Det tjänar miljön på.

Trafiksäkerheten är en viktig cykelfråga. I den nationella transportplanen för 2014–2025 lyfter regeringen fram detta och ger Trafikverket ett ansvar att bevaka frågor kring cyklisternas säkerhet. Detta behöver uppmärksammas vid om- eller nybyggnader, men också när det gäller underhåll samt vid snöröjning, sandning och annan vinterväghållning.

7. Hur ser ni på att man med ett enkelt sätt skall kunna ta med sig sin cykel på tåget eller bussen till andra platser?

Vi vill göra det lättare att ta med sig cykeln i kollektivtrafiken. Detta är något som avgörs i respektive landsting, och på många håll är det Folkpartiet som är pådrivande. Ju fler som t.ex. kan ta med cykeln på pendeltåget, desto fler kan låta bilen stå. Det tjänar miljön på.

8. Bör Trafiklagstiftningen ses över i ett helhetsperspektiv med utgångspunkt från cyklisternas säkerhet och framkomlighet? det kan gälla väjningsreglerna, Zebralagen gälla även för cyklister, enkelriktning också vidare.

Trafiksäkerheten är en viktig cykelfråga. I den nationella transportplanen för 2014–2025 lyfter regeringen fram detta och ger Trafikverket ett ansvar att bevaka frågor kring cyklisternas säkerhet. Detta behöver uppmärksammas vid om- eller nybyggnader, men också när det gäller underhåll samt vid snöröjning, sandning och annan vinterväghållning.

Vi vill också skapa förutsättningar för barn att kunna cykla till skolan och menar att man vid planeringen av skolor ska anlägga cykelbanor och cykelparkeringar. Vi vill att barn ska få cykla på gångbana om cykelbana saknas.  I skolan ingår att undervisa om trafikregler. Vi vill gärna uppmuntra kommuner att bedriva cykelutbildning för vuxna. Det är inte minst viktigt för invånare som inte fått chansen att lära sig cykla i sin ungdom. Utbildningen bör riktas även specifikt till kvinnor. Föräldrar som cyklar och lär sig trafikregler kan utbilda och uppmuntra sina barn. Om många trafikanter är både kollektivtrafikanter, gående och cyklister, samt att trängseln motverkas med mer infrastruktur, så kommer förståelsen att öka.

9. I Sverige är det trots allt ganska många av invånarna som har 5 km eller mindre till skola och arbete. På vilket sätt vill ni få fler att välja bort bilen till förmån för cykel och kollektivtrafik?

Cykling ska främjas och göras säkrare. Sverige är det land i EU som urbaniseras snabbast. Det ställer stora krav på en hållbar stadsutveckling och ett tydligare fokus på hållbara transporter. Där det finns trängselproblem i stora städer bör cykling och kollektivtrafik ges större utrymme på bekostnad av privatbilism. Ett ökat cyklande kan bidra till att nå en lång rad samhällsmål såsom bättre miljö, minskad trängsel och ökad hälsa.

10. Hur ser ni på en skattesubvention liknande bruttolöneavdraget för datorer, men denna gång för cykelinköp? Storbritannien har länge haft ett framgångsrikt sådant?

Folkpartiet är positiva till att utnyttja ekonomiska styrmedel, detta bör även gälla åtgärder för cykling. Vi är beredda att se över regelverken så att arbetsgivare kan uppmuntra cykling.

11. Antalet lastcyklar och elcyklar ökar, ser ni några problem med det? det kan gälla smala cykelbanor eller att de inte får köra på vägarna när det finns cykelbanor.

Enligt cyklingsutredningen ska cyklar få framföras på körbana även om det finns cykelbana om det kan anses mer lämpligt med hänsyn till cykelns utformning (exempelvis om cykeln har cykelkärra, sidovagn el. dyl.). Skälet till detta är att underlätta framkomligheten för ”vanliga” cyklar på cykelbanan.

12. Hur tycker ni man skall lösa det för cyklister när vägarna byggs om till så kallad 2+1 eller 1+1 vägar med vajerräcke i mitten?

Folkpartiet vill att vägtransportsystemet utformas så att alla trafikanter omfattas av nollvisionen avseende olyckor. Alla nya 2+1 vägar ska förses med parallella cykelvägar och det är viktigt att inventera de som redan finns för att succesivt förse även dessa med cykelvägar. Utöver parallella cykelvägar kan det handla om att bygga bort plankorsningar, uppföra mitträcken eller förbättra sikten.

13. Bör gående och cyklister separeras bättre?

Huvudregeln när man bygger nya cykelbanor är att de ska vara separerade från gångvägarna.

14. Behövs det större insatser i Sverige för att utveckla cykelturismen?

Regeringen satsar på aktiv fritid i Landsbygdsprogrammet. Satsningen innebär 500 miljoner kronor med fokus på icke kommersiell service. Detta är investeringar i turism och kulturmiljöer men också bl.a. cykel och vandringsleder.

15. Om ni efter valet får kommer till makten, hur vill ni utveckla Sverige som cykelland? finns det ett drömprojekt?

Detta vill Folkpartiet:

 • Cykelpolitik med helhetssyn. Skapa fler sammanhängande stråk för att underlätta cykeltrafik både inom och mellan samhällen. Cykling är en självklar del av vår nationella trafikpolitik.
 • Gör det lättare att ta med sig cykeln i kollektivtrafiken. Kombinationen kollektivtrafik och cykel utgör ofta en hel resa och innebär ett verkligt alternativ till bilen.
 • Gör det säkrare att cykla. Som cyklist är du ofta utsatt för osäkra miljöer, det vill vi ändra på.

Drömprojektet är att andelen cyklister ska vara lika högt som i de mest framgångsrika cykelländerna såsom tex Danmark. Utländska cyklister som kommer till Sverige ska kunna göra besöken just för att det är så lätt att ta sig fram på cykel i framtiden.

16. Vill ni tillägga något?

Vi önskar de duktiga svenska tävlingscyklister, både på dam-och herrsidan, all framgång i kommande cykeltävlingar. Cykling är även en fråga om idrott.

Vad säger de andra partierna? Klicka på länkarna:

 • Feministiskt Initiativs Cykelpolitik
 • Vänsterpartiets Cykelpolitik
 • Socialdemokraternas Cykelpolitik
 • Miljöpartiets Cykelpolitik
 • Centerpartiets Cykelpolitik
 • Kristdemokraternas Cykelpolitik
 • Moderaternas Cykelpolitik
 • Inga kommentarer:

  Skicka en kommentar