16 apr. 2014

Centerpartiet om Cykelpolitik i Göteborg

Den 14:e september i år är det åter dags att välja förtroendevalda till kommun, landsting och riksdag. Här i Göteborg är det Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet som hållit i styret den senaste mandatperioden.

Cykeln och cykling kan vid en första anblick ses som en marginell fråga. Tittar man dock på cykling ur ett folkhälso- och miljöperspektiv så kommer ämnet i ett helt annat ljus. Därför ställer jag dessa frågor till alla partierna i Göteborg.

Här är svaren från Rickard Nordin och Centerpartiet.

1. Är cykeln och cykling en viktig fråga för er?

Absolut! I en stad behöver olika transporter av människor och varor flyta smärtfritt. Ju enklare desto bättre. Cykeln kräver lite utrymme, ger hälsomässiga fördelar och har få negativa miljökonsekvenser i förhållande till andra transportslag. Den är dessutom flexibel och tyst. Cykeln är en viktig del av den moderna, gröna staden för oss.

2. Hur ser ni på Göteborg som cykelstad? Lever kommunen upp till epitetet?

Inte på långa vägar. För att nå dit krävs att cykelbanornas underhåll ska vara jämförligt med bilen. Lika lite som bilister vill ha stora hål i vägbanan vill cyklister ha det. Fordon parkeras hej vilt över cykelbanor och vägskyltar, vägmarkeringar och cykelbanornas sträckning är många gånger allt annat än logiska. Det har blivit bättre, men än är det långt till cykeln tas på allvar och ses som ett kommunikationssätt jämbördigt andra. Det räcker med att ses hur mycket pengar som läggs på det kontra andra trafikslag.

3. De senaste fyra åren har ni suttit i opposition. Vilken av de cykelrelaterade frågorna är ni mest nöjda med/anser ni har försummats mest?

Det är lätt att svara som på förra frågan. Cykeln är en möjlighet, ett sätt för människor att på ett enkelt och smidigt sätt förbättra sin hälsa, förbättra miljön och transportera sig flexibelt. Innan vi har en ledning i staden som ser de möjligheterna kommer vi inte komma tillräckligt långt. Det ska vara enkelt att vara cyklist. Då krävs det att cykeln ses som ett alternativ, det betyder att det inte kan vara automatiska rödljus (som man måste trycka på, trots att biltrafiken har grönt) i nedförsbackar, man kan inte klumpa ihop gång- och cykeltrafik och man måste planera för säkra cykelvägar där det går att vara olika typer av cyklister på samma sträcka. Vid vart enda bygge tas cykelvägar i anspråk och man tvingas med att trängas med gångtrafikanter, leda sin cykel, eller köra omvägar, medan biltrafiken ska flyta obehindrat. Innan cykeltrafiken börjar prioriteras kommer den heller inte att växa kraftigt.

4. I Göteborg är trots allt ganska många av invånarna som har 5 km eller mindre till skola och arbete. På vilket sätt vill ni få fler att välja bort bilen till förmån för cykel och kollektivtrafik?

Säkra cykelvägar där konflikterna med gångtrafik, biltrafik och kollektivtrafik är så få som möjligt är grundläggande. Ingen vill riskera att fastna med däcket i ett spårvagnsspår eller behöva kryssa mellan gångtrafikanter. Det behövs också breda cykelvägar så att den som cyklar med sitt barn inte behöver vara rädd för snabbare cyklister eller mötande. Men för att nå dit krävs också att det finns cykelstråk överhuvudtaget. Det krävs också trygga parkeringar för cykeln med korta avstånd till resmålet och goda möjligheter till fastlåsning.

5. Att barn som går och cyklar till skolan presterar bättre än barn som åker bil är ett känt faktum. Detta till trots är trenden att allt fler skjutsas till skolan. Landets, och stadens rektorer, ser just bilskjutsande föräldrar som ett stort säkerhetsproblem utanför våra skolor. Bekvämlighet, tidspress och säkerhet anges ofta som anledning. Vilket ansvar har kommunen för att upplysa föräldrar om detta?

Det är en ond cirkel, ju fler som skjutsar sina barn, desto osäkrare blir trafikmiljön för de som inte gör det (som går, cyklar eller åker kollektivt), vilket späder på antalet som skjutsar. Här krävs krafttag i den fysiska planeringen från kommunens sida. Den som lämnar sitt barn ska inte hamna på samma plats som den som cyklar eller kliver av en buss. Det kommer finnas de som behöver ta bilen, de ska ha den möjligheten, men det ska inte vara det självklara valet. Det skolan kan göra handlar om att skapa trygga trafikanter, så att barnen känner sig trygga med att cykla, men det är föräldrarnas ansvar att ta hand om sina barn och det görs bäst genom att gå/cykla till skolan/förskola.

6. Även arbetsgivare har mycket att vinna på att de anställda cyklar. Cyklande arbetstagare har lägre sjukfrånvaro och gör färre misstag än de som åkt bil. Hur kan Göteborgs kommun som arbetsgivare påverka de anställda att välja bort bilen vid resor till arbetet? Ska Göteborgs kommun verka för, där det är tillämpligt, att anställda distansarbetar? Hur ska kommunen minska bilåkande i tjänsten?

Distansarbete är ju bra på fler sätt än att det blir minskat bilåkande, även andra typer av resor undviks och arbetet kan ske effektivare och enklare för den anställde. Utgångspunkten för korta tjänsteresor bör vara att välja kollektiva färdsätt eller cykel alternativt att gå. Inom staden behövs sällan bilen om det inte ska ske transporter, där har kommunen som arbetsgivare ett ansvar att inrätta riktlinjer och hantera sina förvaltningar och bolag. Att åka onödigt mycket bil (eller flyg) är dessutom kostsamt, pengar som kunde lagts på betydligt bättre saker.

Att få fler att cykla till arbete handlar i grunden om alla de frågor vi tagit upp tidigare. På marginalen kan säkert arbetsgivaren påverka ytterligare genom olika typer av uppmuntran, men utan den grundläggande infrastrukturen spelar det liten roll.

Det man däremot kan göra är att börja ersätta cykelresor på samma sätt som bilresor. Den som tar bilen till ett sammanträde får 18,5kr/mil skattefritt, som cyklist får du ingenting, trots att du har utgifter för skötsel av cykeln, drivmedel (mat) och annat.

7. Om vi lyfter frågan till en regional nivå, hur vill ni se att cyklingen utvecklas? Det kan gälla cykelvägar mellan städer och kommuner. Hur ser ni på att man under resor inom regionen på ett enkelt sätt kan ta med sig sin cykel på exempelvis tåget till andra platser. Vad är er åsikt i frågan vad gäller Göteborg och Västra Götaland?

För oss är det självklart att det ska gå att ta cykeln inte bara på tåget, utan även på spårvagn och ibland till och med buss. Inget är mer irriterande när man fått punktering i andra änden av stan och ska ta sig hem än att bli stoppad på spårvagnen för man får inte ha med sig cykel. Betydligt fler skulle antagligen cykla om det var möjligt att ta med cykeln på vagnen hem om det regnade exempelvis. Gick det att ta med cykeln på tåget skulle den dessutom kunna bli en integrerad del av resa på ett helt annat sätt än idag.

Det pågår ett arbete med regionala cykelvägar i Göteborgsregionen – ett arbete vi gärna skulle se skyndades på. Kommunernas växer mer och mer samman och cykeln används som ett transportsätt även för längre resor. Då krävs det en ökad medvetenhet vid dragningen av vägar och vid nybyggnation är det kostnadseffektivt att alltid planera för en cykelväg samtidigt.

8. Förvisso en riksfråga, men hur ser ni på en skattesubvention liknande bruttolöneavdraget för datorer, men denna gång för cykelinköp? Storbritannien har länge haft ett framgångsrikt sådant?

Ett skatteavdrag för cykelköp är nog inte aktuellt. Däremot är vi förespråkare för en översyn av reseavdraget i deklarationen. Idag får du göra ett schablonavdrag på några hundralappar om du cyklar, men eftersom du måste ha utgifter för flera tusen för att få göra avdrag betyder det i praktiken att det är omöjligt att få avdraget.

Vi tycker också att man på alla offentliga nivåer borde börja ersätta cykelresor på samma sätt som bilresor. Den som tar bilen till ett sammanträde får 18,5kr/mil skattefritt, som cyklist får du ingenting, trots att du har utgifter för skötsel av cykeln, drivmedel (mat) och annat. Det skulle åtminstone inte göra att du går med ekonomisk förlust om du tar cykeln kontra bilen eller kollektivtrafiken.

9. Om ni efter valet kommer till makten, hur vill ni fortsätta utveckla Göteborg som cykelstad? Finns det ett drömprojekt?

Drömmen vore att toppa Köpenhamnsindexet för cykelvänliga städer (http://copenhagenize.eu/index/). Då har vi lyckats att på ett bra sätt integrera cykeln som en viktig del i Göteborgs infrastruktur. Det är vårt mål när vi kommer till makten i september. Det finns mängder av enskilda projekt som vore roliga att genomföra, men det är den sammanlagda nyttan för staden som räknas och att toppa det indexet vore fantastiskt!

10. Vill ni tillägga något?

Tack för att vi fick möjligheten att svara på frågorna och fortsätt cykla trots motvinden och uppförsbackarna i Göteborg!

Har även publicerat svar från;

Skriv gärna någon kommentar:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar