31 okt. 2012

Cyklingsutredningen lämnar sina förslag till regeringen

Idag presenteras den efterlängtade och otroligt omtalade cykelutredningen för regeringen. Det är Kent Johansson som lämnar över utredningen till infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

Cyklingsutredning har i sitt betänkande, Ökad och säkrare cykling - en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv har Cyklingsutredningen analyserat regler inom fyra områden i syfte att öka cyklingen och göra den säkrare.

Delområdena som setts över är:

  • planering
  • cykelparkering
  • cykling och kollektivtrafiken
  • trafiklagstiftningen

Översynen har resulterat i ett antal förslag.

Att åstadkomma ökad tillgänglighet och framkomlighet samt ökad säkerhet och trygghet för cyklister är centralt för att öka cyklingen. Cyklingen måste för att uppnå detta ses som ett eget likvärdigt transportsätt inom trafikslaget väg, men liksom övriga transportsätt hanteras utifrån sina egna förutsättningar.

Cyklingens intresse kan i huvudsak väl hanteras inom ramen för i dag gällande lagstiftning och planeringsprocesser. Det är inte främst regeländringar som krävs utan incitament för att lagstiftningen och planeringsprocesserna tillämpas så att cyklingen beaktas. Det behövs också ytterligare ekonomiska satsningar på cykling och ökad politisk prioritering av cyklingsfrågan nationellt, regionalt och lokalt.

Den särskilde utredaren Kent Johansson säger:

- Mina förslag och bedömningar inom områdena cykelparkering och cykeln i kollektivtrafiken syftar till att inom ramen för nu gällande lagstiftning, genom bl.a. ökad samverkan där de positiva effekterna av att låta cyklingen bli en del av resan med kollektivtrafiken tydliggörs, förbättra möjligheterna dels att åstadkomma bra cykelparkeringar, dels att ta med cykeln i kollektivtrafiken.

- Många problem kopplade till trafikregler och cykling har inte sin grund i reglerna i sig och löses bättre genom åtgärder i trafikmiljön. Jag föreslår dock bl.a. följande författningsändringar i syfte att öka framkomligheten, tillgängligheten, tryggheten och säkerheten för cyklister:

  • Cyklar med mer än två hjul eller med en sidvagn eller cykelkärra tillkopplad ska under vissa förutsättningar får föras på körbanan även om det finns en cykelbana.
  • Skyldigheten för bl.a. cyklister att använda vägrenen ska förtydligas.
  • Barn ska, om cykelbana saknas, t.o.m. det år de fyller åtta få cykla på trottoaren.
  • Förare ska få väjningsplikt mot bl.a. cyklande som färdats ut på eller just ska färdas ut på en cykelöverfart. Vissa krav ska ställas på cykelöverfarternas utformning och en hänsynsbestämmelse för bl.a. cyklister ska införas för att tillgodose trafiksäkerheten.
  • En möjlighet att inrätta s.k. cykelgator ska införas.

Läs Kent Johanssons tidigare blogginlägg om cykelfrågorna:

naringsbloggen.se: Cykeln som framtida kommunikationsmedel?

naringsbloggen.se: Cykling och kollektivtrafiken

naringsbloggen.se: Cykling – ett vardagsexempel

naringsbloggen.se: Vad kan få oss att välja cykling?

naringsbloggen.se: Varför har regeringen tillsatt en utredning om cykling?

Nyhetsinslag i både SVT Rapport och TV4 Nyheterna om cyklingsutredning

SVT Rapport kl 06.00, inslaget börjar 2:18 in i sändningen

SVT Rapport kl 18.00, inslaget börjar 3:19 in i sändningen

TV4 Nyheterna Stockholm kl 06:33, inslaget börjar 1:05 in i sändningen

TV4 Nyheterna: Så ska det bli säkrare att cykla

SVT Nyheter: "Cyklisterna är bortglömda"

Debatt.svt.se: Sverige måste göra upp med sin cykelskuld

Pressmeddelande: Cyklingen ska ha en tydlig plats i planering och i trafikmiljö. SOU 2012:70

Cyklingsutredningen: SOU 2012:70: Ökad och säkrare cykling - en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv

Källa: Pressmeddelande Näringsdepartementet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar