2 nov. 2012

Cykelutredningen kunde varit mycket bättre

Utredaren Kent Johansson hade en historisk möjlighet att föreslå förändringar och göra allvar av politikernas uttalade vilja att öka cyklandet. Men menar att cyklingens intresse kan i huvudsak väl hanteras inom ramen för i dag gällande lagstiftning och planeringsprocesser.

En stor del av utredningen är en genomgång av gällande planeringsprocesser, regler och lagar och där utredaren kommer fram till att inget i de befintliga regelverken egentligen diskriminerar cykeln, allt är möjligt och att det snarast brister i tillämpningen från planerande myndigheter och organ. Därmed menar Kent Johansson att det inte är nödvändigt att genomföra många och omfattande förändringar. Han borde kommit med förslag till åtgärder för att ändra brister i tillämpningen från planerande myndigheter och organ.

När det gäller trafikregler så menar Kent Johansson att många av de problem som finns idag inte har sin grund i reglerna i sig utan handlar mer om brister i trafikmiljön. Då borde han komma med fler förslag som ändrar trafikmiljön.

Det är åtminstone några av förslagen i cyklingsutredningen som presenterades för regeringen.

-Det mest radikala förslaget är alltså möjlighet att inrätta cykelöverfarter där cyklister har företräde genom att förare får väjningsplikt mot cyklande som ska färdas ut på en cykelöverfart. Utredningen föreslår att detta träder i kraft i juli 2016 för att kommunerna ska hinna bygga om korsningar där det behövs. Vilket i praktiken kommer att innebära att majoriteten av landets cykelöverfarter kommer att behöva byggas om. Och det är tiotusentals överfarter. Frågan är om regeringen kommer att gå med på det?

-Cyklar med mer än två hjul ska få färdas på körbana även om det finns en cykelbana. Orsaken är att dagens cykelbanor ofta är för smala för den typen av fordon. Ut i körbanan med cykelkärran och två barn i den. Men det är uppenbarligen ett problem att en vältränad motionscyklist använder körbanan och cyklar men det är ok att sända ut ett brett ekipage i körbanan? Ett annat sätt att hantera denna problematik hade ju varit att ställa krav på att en cykelbana inte får vara under en viss bredd så att cykelkärror, trehjulingar cyklar osv kan färdas på cykelbanor.

-En möjlighet införs att inrätta cykelgata, där motordrivna fordon ska anpassa sin hastighet till cykeltrafiken och bilar bara får parkera på särskilt anvisade platser. Ett vägmärke ska tas fram för cykelgata, och ett för cykelgata upphör.

-Barn ska ha rätt att cykla på trottoaren till och med det år de fyller åtta. Skälet är framför allt att regeln kan främja ökad cykling bland barn. En tydlig och kraftfull åtgärd?

-Det ska vara möjligt att tillåta cykling i båda riktningarna på enkelriktade gator. Det finns inget laghinder för det i dag, men möjligheten bör tydliggöras. En tydlig och kraftfull åtgärd?

-Utredningen bedömer att staten bör satsa mellan 800 miljoner och en miljard kronor för att stimulera fram bättre infrastruktur för cyklister i och mellan kommunerna.

Kent Johansson säger att han beaktar cyklingens stora betydelse för folkhälsan men lämnar över mycket av ansvaret till de planerande myndigheterna så som Trafikverket, Länsstyrelsen, Regionförbunden, kommuner osv. Och dessa är ju organ som har visat sig att ha snarast brister i tillämpningen enligt Kent Johansson själv. Hoppas att de planerande myndigheterna så som Trafikverket, Länsstyrelsen, Regionförbunden, kommunerna kan skärpa sig.

Efter mer än två års arbete är detta resultatet. Är detta kraftfulla och omfattande åtgärder som leder till ett ökat och säkert cyklande? Det tror jag inte! Denna utredningen gör också att det kommer ta lång tid till en ny cykelutredning kommer att utföras.

Pressmeddelande: Cyklingen ska ha en tydlig plats i planering och i trafikmiljö. SOU 2012:70

Källa:Krister Isaksson - Hatar att få rätt , Cyklingen ska ha en tydlig plats i planering och i trafikmiljö. SOU 2012:70

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar