14 sep. 2015

Cykelplanering i olika regioner

I Trafikverket Cykelplanering så står det att Trafikverket ansvarar för planeringen av det statliga vägnätet, där ingår även infrastruktur för cykel. De skall även ta fram planeringsunderlag och standarder för att skapa förutsättningar för en bra cykelinfrastruktur på även de vägnät där de inte är väghållare.

En cykelplan är en bra grund för systematiskt arbete med cykling på såväl kommunal som regional nivå. De håller på att ta fram en handledning för kommunala och regionala cykelplaner, arbetet beräknades vara färdigt under våren 2013. Trafikverkets ambitionen är att handledningen på sikt ska leda till en större harmoni mellan planer på regional och kommunal nivå och därmed underlätta cykling över kommungränser.

Jag hoppas att arbetet går framåt, men jag ser att arbetet går långsamt och det visar på stora skillnader i regioners cykelvägsatsningar.

Här under så har jag samlat länkar till de olika regionerna för att man skall kunna se hur arbetet i de olika regionerna går.

Blekinge

Region Blekinge

Infrastruktur & Trafik

Länstransportplan för Blekinge 2014-2025

FÖRSTUDIE: Kustnära turismcykelled genom Blekinge

Cykelplan saknas

Dalarna

Region Dalarna

Infrastruktur och kommunikationer

Fastställd länsplan 2014-2025

Cykelplan saknas

Gotland

Region Gotland

Trafik och infrastruktur

Remiss - förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025

Region Gotland arbetar med framtagandet av cykelplaner för tätorter på Gotland

Gävleborg

Region Gävleborg

Infrastruktur och samhällsplanering

Länstransportplan 2014-2025

Region Gävleborg har ingen cykelplan eller cykelstrategi, men de kommer att ta fram en regional cykelplan under 2016.

Cykelplan saknas “bekräftad”

Halland

Region Halland

Infrastruktur och kollektivtrafik

Regional infrastrukturplan 2014–2025

Förslag till Regional cykelplan

Jämtland

Region Jämtland Härjedalen

Infrastruktur

Länstransportplan 2014 – 2025 för Jämtlands län

Region Jämtland Härjedalen har inte någon specifik cykelplan eller cykelstrategi. Däremot finns både gång- och cykelbanor omnämnda och prioriterade i den regionala utvecklingsstrategin. Där finns bland annat följande att läsa; "Fler gång- och cykelbanor i länet ska bidra till ökad trafiksäkerhet och minskat bilåkande på korta avstånd, med positiva effekter för miljön och folkhälsan."

I gällande länstransportplan avsätts uppemot 150 miljoner för byggande av gång- och cykelvägar under planperioden 2014 - 2025. De 150 miljonerna avser 18 olika sträckor omfattande totalt 45 kilometer efter det statliga vägnätet i Jämtlands län.

Cykelplan saknas

Jönköping

Region Jönköpings län 

Långsiktig infrastrukturplanering

Regional transportplan JÖNKÖPINGS LÄN 2014–2025 

Cykelplan saknas

Kalmar

Regionförbundet i Kalmar län

Trafik – Infrastruktur

Regional transportplan 2014 – 2025

Förslag till cykelstrategi för Kalmar län

Kronoberg

Region Kronoberg

Länstransportplan för Kronobergs län 2014 – 2025

Region Kronoberg kommer att påbörja arbetet med att ta fram en under hösten, för färdigställande 2016.

Cykelplan saknas

Norrbotten

Norrbottens läns landsting

Infrastruktur

Kommunikationspolitisk plattform för norrbotten

Cykelplan saknas

Skåne

Region Skåne

Transporter och samhällsplanering

Regional transportinfrastrukturplan 2014-2025

Skåne som cykelregion

Cykelvägsplan för Skåne 2014–2025

Stockholm

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Stockholms läns landsting

Transport, bostad och energi

- Smidigare, säkrare och snabbare att cykla

- Ny trafikplan för cykling lanseras

- Regional cykelplan för Stockholms län

Trafikverket - Cykeltrafiken ska öka i Stockholms län

Landstinget öppnar cykelkansli enligt DN

Södermanland

Region Södermanlands län

Regional cykelstrategi för Sörmland

Uppsala

Regionförbundet Uppsala län

Infrastruktur

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025 del 2

Regional cykelplan för Uppsala län

Värmland

Region Värmland

Infrastruktur och kommunikationer

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Värmland 2014–2025

Regional cykelplan för Värmland

Västerbotten

Region Västerbotten

Transport och infrastruktur

Länstransportplan för Västerbottens län 2014 – 2025

Trafikverket har, i djup samverkan med Region Västerbotten och andra aktörer i länet, tagit fram en särskild åtgärdsvalsstudie för cykel i Västerbottens län.

Den kommer att vara ett viktigt underlag för kommande prioriteringar - både inom nuvarande länstransportplan, och som ett grundunderlag inför arbetet med kommande länstransportplan som antas år 2018.

Cykelplan saknas

Västernorrland

Landstinget Västernorrland

Kollektivtrafik och infrastruktur

Regional transportplan för Västernorrlands län 2014-2025

Cykelplan saknas

Västmanland

Landstinget Västmanland

Västmanlands Kommuner och Landsting

INFRASTRUKTUR OCH KOMMUNIKATIONER

Cykelinfrastruktur i Västmanland ”Regional Cykelstrategi på kort och lång sikt” UTKAST version 0.9: 2014-10-22

Västra Götaland

Västra Götalandsregionen

Infrastruktur och IT/bredband

Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2014–2025

10 mil ny gång- cykelväg i Västra Götaland

Strategi för ökad cykling i Västra Götaland

Örebro

Region Örebro län

Infrastrukturplanering

Länsplan för regional transportinfrastruktur örebro län 2014–2025

Regional cykelplan - samrådstiden har gått ut

Regional cykelplan för Region Örebro län (remissversion)

Östergötland

Region Östergötland

Infrastruktur

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014–2025

Cykelplan saknas

Länkar:

Det statliga sveket mot cyklisterna

SKL - Cykel- och gångtrafik

Skriv gärna någon kommentar:

1 kommentar:

  1. Hej! Jättebra sammantställning, tack! Du är inte sugen på att göra en uppdatering hur läget ser ut nu? Tror nämligen det hänt väldigt lite när det istället borde hänt väldigt mycket. Vore intressant ha koll på. Tusen tack från /Bob i Jönköping

    SvaraRadera