27 nov. 2014

Cykeln i Rödgrönrosas budgetförslag för Göteborg 2015

Här nedanför har jag samlat utdrag från det Rödgrönrosas  budgetförslag i Göteborgs som presenterades den 19 november 2014.

Rödgrönrosa föreslår bland annat att de utökar investeringarna för fotgängare 2015 till 34 mkr och för cykeltrafik till 56 mkr.

Budgetförslag finns i sin helhet publicerad på: Budget 2015 för Göteborgs Stad.

Sid 8:

Ekologiska dimensionen

Satsningarna inom Västsvenska paketet med trängselskatten har bidragit till ett positivt och historiskt trendbrott. Kollektivtrafiken har ökat med drygt 20 procent mellan 2011 och 2013. Cykeltrafiken ökade 22 procent samma period och fortsätter att öka. En så stor ökning på cyklandet har aldrig uppmätts tidigare. I väntan på det nya cykelprogrammet finns goda förutsättningar för Göteborg att lägga i en högre växel för att bli en ännu bättre cykelstad. Trots förbättringen av luftkvaliteten till följd av trängselskatten har vi fortfarande svårt att klara miljökvalitetsnormen för kvävedioxid på alla platser i Göteborg.

Sid 21:

Folkhälsa

Den fysiska miljön påverkar folkhälsan. Allt från stadens utformning och minskat buller till bättre luftkvalitet och en giftfri och hälsosam livsmiljö. Barn och ungdomar ska få ökade möjligheter att röra på sig och staden ska via bland annat föreningar och skolan stimulera till aktiviteter och kunskap om nyttan med goda kostvanor och fysisk aktivitet. En mer gång- och cykelvänlig stad bidrar till detta. En tät och blandad stad leder till fler mötesplatser och ökade sociala kontakter.

Inriktningar

Närheten till grönområden, befolkade offentliga platser och möjligheten till fysiska aktiviteter utomhus är viktiga för stadsplaneringen och särskilt för barnen. Skolor och fritidslokaler ska planeras med god tillgänglighet till fots och på cykel. Alla ska ha en god boendemiljö. Nämnder och bolag ska aktivt arbeta för en giftfri miljö. Åtgärder för goda kostvanor och fysisk aktivitet ska prioriteras. Stadens narkotikapolitik är inriktad på preventiva åtgärder för att färre ska testa narkotika och hamna i ett missbruk. Antalet missbrukare ska minska och här spelar frivilligorganisationer och den sociala ekonomin viktiga roller som samarbetsparter.

Sid 29:

Göteborg tar ansvar för klimatet

Inriktningar

En minskning av bilismens negativa miljöpåverkan är avgörande för att klimatarbetet ska lyckas. Cyklisters och gångtrafikanters utrymme i staden ska prioriteras. Den framtida trafiken måste bli mer yt- och energieffektiv och i högre grad drivas med förnybara bränslen. Stadens resepolicy ska följas och klimatpotten användas.

Sid 34:

God stadsmiljö och trafik för tillgänglighet

Gång- och cykelmöjligheter ska prioriteras och kollektivtrafiken förbättras så att luftkvaliteten höjs och ljudnivån sänks. En högre andel resor till fots, cykel och med kollektivtrafik frigör också utrymme och förbättrar folkhälsan. En fotgängarvänlig stad ger bättre tillgänglighet för människor som saknar bil, fler spontana möten och ökat socialt kapital. Västsvenska paketet är en förutsättning för detta och är även avgörande för Göteborgs utveckling av ett modernt trafiksystem. Framkomligheten för kollektivtrafiken behöver förbättras så att miljökvalitetsnormerna för god stadsmiljö klaras med god marginal. Västlänken är en viktig förutsättning för detta liksom mer spårväg och elbussar, främst på Hisingen.

Inriktningar

Biltrafiken ska minska till förmån för kollektivtrafik, cykel och gående. För att göteborgarna ska välja kollektivtrafiken före bilen, så måste kollektivtrafiken vara attraktiv. Den måste bli snabbare, gå oftare, hålla tidtabellerna och ha konkurrenskraftiga/fördelaktiga priser. Ett större kollektivtrafiknät
krävs också för att alla ska kunna resa miljövänligt och enkelt. Utredningarna av spårväg till Backa och Norra Älvstranden ska prioriteras. När de är klara ska fördjupade utredningar för spårtrafik längs Dag Hammarskjöldsleden och till södra Göteborg startas. Staden ska verka för att investeringar i
strömmatningen till spårvagnarna genomförs så snart som möjligt.

Sid 35:

Göteborg ska utvecklas till en cykelstad genom att bygga sammanhållna och gena, separata och tydligt markerade cykelstråk med fasta förbindelser över älven med tydlig vägvisning och trafikinformation. Säkerheten för cyklister måste prioriteras mer. Cykelgarage och goda parkeringsmöjligheter för cyklar krävs för att Göteborg ska bli en attraktiv cykelstad. Göteborgarna ska ges förutsättningar att cykla året runt. Arbetet med cykelfrämjande åtgärder ska fortsätta.

Möjligheten att gå till fots mellan olika platser ska prioriteras högt. Trottoarer och gångbanor ska skiljas från cykelbanor och gångstråken ska vara gena och tydligt markerade.

Sid 38:

Näringsliv och turism

Kulturen har ett värde i sig. Med kultur och evenemang som berikar varandra får evenemangsstaden en allt större betydelse för det lokala näringslivet. Göteborg ska vara en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar kultur- och evenemangsstad. Upplevelseindustrin i Göteborg har också stor potential att
utvecklas. Göteborg och regionen har med sin närhet till vattnet, skärgården och omgivande natur, goda förutsättningar för grön stadsturism och cykelturism. Kultur och turism har också stor betydelse för den lokala arbetsmarknaden och är ofta inkörsport till arbetslivet för unga människor. Fler gratisarrangemang ger staden liv och öppnar för fler besökare.

Sid 51:

Ekonomi

Investeringar

Lika viktigt som det är att planera framåt är det att följa upp och aktivt utvärdera genomförda investeringsprojekt för att säkerställa effektivitet i genomförandet. Investeringsuppföljningen måste därför fortsätta utvecklas. Detta gäller även exploateringsinvesteringarna.
Med en investeringsvolym på 9,6 miljarder kronor under 2010-2014 har staden lagt cirka 4 miljarder på investeringar i lokaler för verksamheterna inom förskola, grundskola, gymnasieskola, äldreboende och bostäder med särskild service, med störst fokus på förskola och grundskola. Expansionen innefattar också idrottsanläggningar, kulturhus, kulturinstitutioner och offentliga toaletter samt satsningar på lekplatser, badplatser, jordbruksmark och ett ambitiöst trädplanteringsprogram m.m. Investeringarna i infrastruktur, framkomlighet och förutsättningar för kollektivtrafik fortsätter. Investeringar i gång- och cykeltrafik ökar.
Verksamheterna ska samverka mer för att åstadkomma högsta möjliga effektivitet och måluppfyllelse. I den tidsmässiga planeringen ska nämnderna och bolagen också i möjligaste mån beakta konjunkturläget och den rådande prisbilden för att undvika ökade kostnader.

Enligt sammanfattning över satsningsförslagen i budgeten

Sid 3:

Stadsbyggnad och trafik

Vi utökar investeringarna för fotgängare 2015 till 34 mkr och för cykeltrafik till 56 mkr.

Ekonomiska ramar 2015, tkr

Trafiknämnden 524 800

Investeringsplan 2015

Trafiknämnden 1213 Mkr

Källa: socialdemokraterna.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar