20 juni 2017

Cykeln i Alliansens budgetförslag för Göteborg 2018

Man beslutade att välja rödgrönas budgetförslag den 19 juni. Men här nedanför har jag samlat utdrag från det Alliansens budgetförslag i Göteborg.

Budgetförslag finns i sin helhet publicerad på: Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraternas förslag till budget för Göteborgs Stad 2018

Sid 17:

Tillgängliggör naturupplevelser och en hållbar stadsmiljö

Göteborgs Stad ska verka för att möjliggöra naturupplevelser, fritid och rekreation för människor samtidigt som vi värnar den biologiska mångfalden och sammanhängande grönytor för djur- och växtarter. Fler människor ska ha möjlighet att ta del av de blåa kvaliteterna som finns i Göteborg och dess närhet. Tillgängliggörandet av älven och förbättringar av vattenkvaliteten är därför viktiga. Möjligheterna för göteborgarna att röra sig och cykla längs älven från Göteborg hela vägen upp till Bohus ska utredas. Staden behöver också värna och tillgängliggöra platser som Kvillebäcken, Lärjeån och Säveån samt större grönområden.

Vi vill se en tätbebyggd stad för ett smidigt vardagsliv med gröna och blåa kvaliteter som gynnar en hållbar stad. Det är viktigt att skapa kvalitativa grönområden som exempelvis pocketparker mellan husen och värna de större grönområden som idag finns. Göteborg ska vara en bra och hälsosam stad att leva i och luften måste vara av god kvalitet. Luftföroreningar ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar. Mycket av detta påverkas av trafiken och hanteras i stadsutvecklingen. Staden ska vara en aktiv part som med stöd av forskning och utveckling förbättrar luftkvaliteten.

Sid 24:

Låt staden växa och utvecklas

Göteborg är en attraktiv stad som många vill bo och verka i. Vi måste möta behovet genom ett kraftigt ökat byggande. När nya stadsdelar planeras bör det i bostadsbebyggelsen finnas plats för nya förskolor, skolor, kulturbyggnader, idrottsanläggningar, arbetsplatser, grönområden och kommersiella verksamheter för att skapa en levande, attraktiv och trygg stad. När storstaden byggs kan det byggas högt i lämpliga lägen och vid förtätning är gröna inslag viktigt.

Göteborg står inför stora utmaningar beträffande nya infrastrukturlösningar. Staden ska arbeta för ett hållbart resande där alla trafikslags framkomlighet ska främjas på lämpliga sätt och miljövänliga resval underlättas. Växande transportbehov måste tillgodoses såväl för gods, kollektiv- och biltrafik, som för cykel- och gångtrafik. Fler infrastruktursatsningar behövs för att staden ska kunna konkurrera med andra regioner i landet och med omvärlden.

Handeln har utvecklats sämre i Göteborg än Stockholm och Malmö. Staden behöver främja handeln genom goda kommunikationer med cykel, kollektiv- trafik, bil och värnade parkeringsmöjligheter. Sedan länge har det funnits ett uttalat förbud i staden mot att utveckla och etablera nya handelsplatser i Göteborg. Den inställningen delar vi inte. Handel och service behöver finnas i hela staden, även när nya områden byggs. En strategi som främjar handeln behöver komma på plats.

Sid 26:

Infrastruktur för storstaden

Det behövs en kraftigt förstärkt infrastruktur i och runt Göteborg. I dag pend-

lar hundratusentals personer till och från Göteborg. Antalet bostäder och arbetstillfällen att öka, vilket kommer medföra ytterligare in- och utpendling. För att möta denna utveckling krävs investeringar för att stärka det regionala kollektiva resandet, vilket även gynnar trafiken i staden. Västsvenska paketet bidrar till en ökad rörlighet i arbetsmarknadsregionen.

Utbyggda förbindelser Oslo – Göteborg – Köpenhamn och vidare ner till kontinenten, är viktiga delar. Sträckan till Landvetter flygplats ska särskilt prioriteras. Det är olyckligt att staten inte har anslagit medel till Sverigeförhandlingen utan nu kräver motprestation av staden för insatser som tidigare har varit statens ansvar och åtagande.

Det är viktigt att öka attraktiviteten i kollektivtrafiken, inte minst genom snabbare resor mellan olika knutpunkter. Arbetet med en målbild för hur kollektivtrafikens stomnät ska utvecklas i Göteborg, Mölndal och Partille är positivt. I det arbetet prioriteras planskild kollektivtrafik, metrobuss, linbana över älven samt fler förbindelser över och under älven.

För många göteborgare är bilen en frihetsfråga och en nödvändighet för att få vardagen att gå ihop. Stadens befolkningsökning i Göteborg kommer att medföra att transportbehoven kommer att öka vilket kräver investeringar i ny infrastruktur för alla trafikslag. Effektiva och fungerande transporter är en förutsättning för tillväxt och jobb i regionen.

Biltrafikens andel av resandet kommer att minska under förutsättning att kollektivtrafiken byggs ut och förbättras. Målsättningen är att merparten av framtida trafikökningar ska hanteras genom kollektivtrafik, cykel och gång.

Stadens trafikstrategi ska ha till syfte att främja framkomlighet för alla trafikslag, inte försvåra den. Det finns indikationer på att strategin inte kommer att nå de uppsatta målen. Trafiknämnden får därför i uppdrag att genomföra en utvärdering av trafikstrategin och återkomma med förslag till Kommunstyrelsen på uppdatering.

Försöken med elbussar ska byggas ut med fler linjer och andelen hybridbussar i ordinarie trafik ska öka. Andelen gods som fraktas via järnväg och sjöfart ska öka genom att erbjuda god infrastruktur. Miljövänlig båttrafik såväl över älven som mellan innerstaden och skärgården behövs.

Sid 27:

Bättre förutsättningar för cykelstaden

För att öka säkerheten i trafiken behövs en separering av cyklister och fot-gängare. Cykel- och gångvänliga stråk behöver utvecklas och för att stärka det strategiska arbetet behöver staden ta fram ett program för gångtrafikanter. Infrastrukturen för cykel behöver bli tydligare så att det går smidigare att cykla i Göteborg. Säkra och yteffektiva cykelparkeringar, pumpstationer, bättre och längre cykelvägar och höjd säkerhet för cyklister är delar som behöver utvecklas. För att cykeln ska vara attraktiv som transportmedel från ytterområden i staden behövs cykelbanor där cyklister kan uppnå högre hastigheter, skilda från fotgängare. Staden ska arbeta förebyggande mot cykel-olyckor. En inventering av cykelparkeringar i anslutning till stadens verksamheter ska genomföras. Lånecykelsystem som ”Styr och ställ” behöver utvecklas och utökas till att täcka en större del av Göteborg, staden bör också ta initiativ till ett samordnat lånecykelsystem med Mölndal och Partille.

Det behövs trimningsåtgärder i centrala staden för att förbättra framkomlighet och fördela trafikflödena bättre för fotgängare, cyklister, bilister och kollektivtrafikresenärer. I det arbetet ska också modern teknologi tillämpas för att öka styrningen av trafiken. Göteborg ska ligga i framkant genom samarbete med fordonsindustriklustret och universiteten för att utveckla och tillämpa modern teknik, exempelvis smarta system och autonoma fordon. Staden ska aktivt arbeta med att sprida den information man har om trafikflöden genom öppna data för att uppmuntra forskning och innovation.

Staden har ansvar för viktig infrastruktur såsom gatunät och spårvagnsräls. Det är viktigt att denna infrastruktur fungerar väl. Staden behöver utreda och kostnadsberäkna underhållsbehoven i det kommunala gatunätet och beakta underhållskostnaden när nya investeringar planeras.

Tidigare budget:

Man kan jämföra med “Cykeln i Rödgrönas budget för Göteborg 2018” och “Cykeln i Alliansens budgetförslag för Göteborg 2018

Man kan jämföra med “Cykeln i Rödgrönrosas budget för Göteborg 2017” och “Cykeln i Alliansens budgetförslag för Göteborg 2017

Ni kan även läsa “Cykeln i Rödgrönrosas budget för Göteborg 2016” och “Cykeln i Alliansens budgetförslag för Göteborg 2016

Ni kan även läsa “Cykeln i Rödgrönrosas budgetförslag för Göteborg 2015” och “Cykeln i Alliansens budgetförslag för Göteborg 2015”.

Källa: Alliansen prioriterar välfärden!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar