20 juni 2017

Cykelåtgärder är en del av Sverigeförhandlingen i Göteborg,

Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen och Sverigeförhandlingen enats kring en satsning om fyra kollektivtrafik objekt och åtta cykelbanor samt 45 680 nya bostäderi Göteborg.

Sammantaget har objekten en investeringskostnad på 7 241 miljoner kronor. Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen och staten investerar tillsammans 7 000 miljoner kronor i kollektivtrafikobjekten och 241 miljoner kronor i utbyggnad av cykelvägnätet.

Genom överenskommelsen inom Sverigeförhandlingen medfinansierar staten 3 220 miljoner kronor för kollektivtrafikobjekten, samt 60,25 miljoner kronor för cykelobjekten.

Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen ansvarar för utbyggnaden av spårvägen, linbana och busslinjerna.

Göteborgs Stad ansvarar för utbyggnad av cykelbanorna och för bostadsåtagandet. Statens medfinansiering är kopplad till de 45 680 bostäder som kommunen nu åtar sig att bygga.

Beskrivning av cykelobjekt för storstad Göteborg

Kommunen åtar sig att genomföra följande cykelåtgärder:


Cykelåtgärder:

1. Norra Älvstranden (Hisingsbron-Älvstrandsbron) 30 Mnkr

Uppgradering och delvis ny sträckning genom stadsdelar där många nya bostäder och verksamheter byggs och planeras.

2. Nya Allen 12 Mnkr

Cykelbanan är ett av pendlingscykelnäten i centrala Göteborg och fungerar som en inre ringled för cyklister. Med fler cyklister behöver stråket uppgraderas. Längs stråket ligger den planerade västlänkenstationen, Haga samt kopplar an till den planerade utbyggnaden av Masthugget.

3. Övre Husargatan-Sprängkullsgatan 6 Mnkr

Stråket sträcker sig från Linnéplatsen, passerar Vasagatan och till Nya Allén. I området finns universitetsverksamhet och den planerade västlänkenstationen, Haga vilket gör att behovet av god tillgänglighet med cykel är stort.

4. Backaplan-Bräckemotet 54 Mnkr

Kvalitetshöjning av cykelbana för att skapa bättre tillgänglighet till Backaplan och centrala Göteborg.

5. Annedalsmotet-Götaplatsen 28 Mnkr

Detta stråk ingår i pendlingscykelnätet och fungerar som en tvärförbindelse i staden och skapar god tillgänglighet till Sahlgrenska sjukhuset och Chalmers tekniska högskola. Kvaliteten på stråket behöver höjas för att säkra god och säker framkomlighet.

6. Stigberget-Saltholmen 45 Mnkr

Kvalitetshöjning av cykelbanan som kopplar till stadsutvecklingen i Masthugget.

7. Sahlgrenska-Mölndal 6 Mnkr

Förbättringar av cykelstråket och kopplar till en planerad uppgradering på Mölndalssidan. Stråket är viktig för arbetspendlingen mellan Mölndal och till stora arbetsplatser så som Sahlgrenska sjukhuset och Chalmers tekniska högskola.

8. Backaplan-Kärra 60 Mnkr

Kvalitetshöjning av cykelbana för att koppla ihop norra och sydliga delar av Hisingen och därmed tillgänglighet till Backaplan och centrala Göteborg.

(9.) Cykelmöjligheter på Kollektivtrafikförbindelse över Göta Älv, Stigberet-Lindholmen (ingår för närvarande i beräkningen för broalternativet Lindholmsförbindelsen).

Totalt: 241 Mnkr

Medfinnsering 25% 60,25 Mnkr

Total investeringskostnad för Göteborg Stad efter medfinansering Sverigeförhandling 180.75 Mnkr.

Man har även i dagens överenskommelse enats om:

  • Spårväg och citybuss Norra Älvstranden (centrala delen)
  • Linbana Järntorget-Wieselgrensplatsen
  • Citybuss–BRT Backastråket
  • Citybuss-BRT Norra Älvstranden, västra och nordvästra delen


Spårväg och citybuss Norra Älvstranden (centrala delen)
Nybyggnad av spårvägen mellan Linnéplatsen, Lindholmen och Frihamnen samt mellan Hjalmar Brantingsplatsen och Tingstadsvägen. En ny älvförbindelse som sammankopplar norra och södra sidan av Göta Älv kommer att öka kapaciteten och robustheten i kollektivtrafiken. Objekten byggs i etapper och planeras vara färdigställda i sin helhet år 2035.

Linbana Järntorget-Wieselgrensplatsen
Nybyggnad av en 3-kablig stadslinbana mellan Järntorget, Lindholmen, Västra Ramberget och Wieselgrensplatsen underlättar kollektivtrafikresor över Göta Älv mellan Göteborgs norra och södra centrum. Denna ska vara på plats redan år 2021.

Citybuss – BRT Backastråket
Utbyggnad av ”Citybuss” BRT-anläggning med egen körbana, med linjeföring och sektionsbredd förberedd för spårväg mellan Balladgatan (Tingstad) och Körkarlens gata. Planeras vara på plats år 2023.

Citybuss – BRT Norra Älvstranden, västra och nordvästra delen
Utbyggnad av ”Citybuss” BRT-anläggning med egen körbana, med linjeföring och sektionsbredd förberedd för spårväg, Lindholmen-Ivarsbergsmotet-Vårväderstorget. Detta stråk ger en ökad tillgänglighet mellan Biskopsgården, Norra Älvstranden och vidare till Linnéplatsen. Objekten byggs i etapper och planeras vara färdigställd i sin helhet år 2031.

Källa: Faktablad (PDF), http://sverigeforhandlingen.se/overenskommelse-goteborg/, Sverigeförhandlingen: Inlämnat underlag och kompletterande frågor

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar