18 jan. 2014

Göteborgs trafikstrategi och de inkomna remissvaren

Du kan läsa Göteborgs stads "Trafikstrategi - för en nära storstad" och "Remissvar om trafikstrategin" på följande länk:

https://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt.......

Bland remissvaren kan man läsa både myndigheters och privatpersoners åsikter om stadens trafikplanering.

"Trafikstrategi - för en nära storstad" ska vara vägledande för hur trafiksystemet och gaturummet i Göteborg ska utvecklas för att uppnå fastslagna mål och möta de utmaningar som staden står inför.

Källa: Göteborgs Stads - Trafikstrategi för en nära storstad 2035

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar