4 apr. 2018

Göteborgs cykelhandlingsplan 2018

Trafikverket är med och finansierar nya cykelbanor vid Ellesbovägen och Fiskhamnsmotet. Det kommer även byggas cykelbanna längs Gråbovägen. Och uppgrade några cykelbanor men även kommer det påbörjas projektering av nya cykelbannor.

Det är några exempel på förbättringar för stadens cyklister som ska genomföras 2018.

Sykkelhotell är Norges koncept för cykelgarage vid stationer, Lillestrøm, Oslo.

Man skall ta fram koncept för framtida cykelparkeringsanläggningar vid västlänkenstationerna och Gamlestadstorget.

På de bredaste cykelbanorna som sopsaltas så skall man köra två drag för att få med hela bredden så fotgängarna slipper gå på cykelbanan.

Handlingsplan för cykel 2018


INFRASTRUKTUR – bygg en sammanhängande och väl utformad cykelinfrastruktur

Cykelvägar

Delsjövägen, uppgradering av befintlig cykelbana till pendlingscykelbana enligt Cykelprogrammet. 2017. Byggstart hösten 2017, klart 2019.

Medfinansiering Trafikverket Ellesbovägen, delen Stora Mysternavägen – Jordfallsvägen. Byggstart 2018.

Medfinansiering Trafikverket Fiskhamnsmotet. Byggstart 2018.

Munkebäcksgatan, delen Virginsgatan – Bromeliusgatan, uppgradering av befintlig cykelbana till pendlingscykelbana enligt Cykelprogrammet. Projektering pågår, byggstart 2018.

Toredalsgatan, delen Hjalmar Brantingsgatan – Toleredsgatan, utbyggnad med enkelriktade cykelbana enligt Cykelprogrammets principer. Projektering pågår, byggstart 2018.

Björlandavägen, Sankt Olofsgatan – Swedenborgsplatsen, utbyggnad av dubbelriktad pendlingscykelbana enligt Cykelprogrammet. Projektering pågår, byggstart 2018.

Gråbovägen, delen Gunnilse – Björsared, ny cykelbana. Trafikverket. Sista delen kvar.

Härlandavägen/Torpagatan, delen Örngatan – Munkebäcksgatan, uppgradering av befintlig cykelbana till pendlingscykelbana enligt Cykelprogrammet. Projektering pågår, byggstart 2018.

Torpagatan, delen Munkebäcksgatan – Rosendalsgatan, uppgradering av den norra cykelbanan till pendlingscykelbana. Även på den södra cykelbanan kommer förbättringsåtgärder att göras. Projektering pågår, byggstart 2018.

Lillhagsvägen, Lillhagsparken – Skogomevägen. Saknad gång- och cykelbana byggs. Byggstart 2018.

Engelbrektsgatan, Aschebergsgatan – Arkivgatan. Första etappen på gatans utbyggnad med dubbelriktad cykelbana. Projektering 2018 och ev byggstart.

Fjällgatan, Djurgårdsplan – Repslagaregatan. Enkelriktade cykelbanor. Projektering 2018 och ev byggstart.

Rantorget, Ullevigatan – Willinsbron, utbyggnad dubbelriktad cykelbana. Projektering 2018 och ev byggstart.

Rosengatan, utbyggnad med enkelriktade cykelbanor. Projektering 2018 och ev byggstart.

Torpavallsgatan/Billerudsgatan, uppgradering av befintlig cykelbana till pendlingscykelbana enligt Cykelprogrammet. Projektering 2018 och ev byggstart.

Tuvevägen, Björlandav – Wieselgrensgatan. Uppgradering av befintlig cykelbana till pendlingscykelbana enligt Cykelprogrammet. Projektering 2018 och ev byggstart.

Älvsborgsgatan, utbyggnad med enkelriktade cykelbanor. Projektering 2018 och ev byggstart.

Karl Johansgatan, Kustgatan – Såggatan. Uppgradering av befintlig blandtrafikgata till cykelfartsgata. Projektering 2018 och ev byggstart.

Kärralundsgatan, Ulfsparregatan – Munkebäcksgatan, utbyggnad till dubbelriktad cykelbana. Projektering 2018 och ev byggstart.

E20, Olskroken – Munkebäck. Uppgradering av befintlig cykelbana till pendlingscykelbana. Projektering 2018 och ev byggstart.

Cykelparkering och vägvisning

Placera ut ca 500 nya cykelställ på ca 50 platser (målpunkter, kollektivtrafikhållplatser mm) i huvudsak i centrala staden. Projektering pågår. Utsättning 2018.

Västra Hamngatan, uppgradering mm av befintlig cykelparkering. Projektering klar. Byggnation 2018.

Uppgradering av befintlig cykelvägvisning i del av Flatås/Frölunda enligt gällande cykelvägvisningsplan. Projektering pågår. Utsättning 2018.

Trafiksäkerhet och framkomlighet – mindre åtgärder

S:t Pauligatan/Femkampsgatan, förhöjd gc-passage samt kort cykelbana. Projektering vintern, byggnation våren-hösten.

Drottningtorget, ny cykelmöjlighet. Projektering vintern, byggnation våren-hösten.

J A Fagerbergs Väg, genomgående gc-bana. Projektering vintern, byggnation våren-hösten.

Andra Långgatan, förhöjd gc-passage. Projektering vintern, byggnation våren-hösten.

Gibraltargatan/Vera Sandbergs Allé, borttagning in-utfart över gc-bana. Projektering vintern, byggnation våren-hösten.

Kapellgatan vid Aschebergsgatan, kort enkelriktad cykelbana. Projektering vintern, byggnation våren-hösten.

Grässkärsgatan, två vägbulor på blandtrafikcykelstråk. Projektering vintern, byggnation våren-hösten.

Radiovägen/Radiomotet, justering gc-bana, flytt trafiksignal. Projektering vintern, byggnation våren-hösten.

Ceresgatan (Karlavagnsgatan 21), kort cykelbana samt trafiksignalåtgärder. Projektering vintern, byggnation våren-hösten.

Ordonnansgatan, förhöjd gc-passage. Projektering klar, byggnation våren-sommaren.

Soldathemsgatan/Artillerigatan, förhöjd gc-passage. Projektering klar, byggnation våren-sommaren.

Kortedalavägen/Regementsvägen, bl a breddning-separering cykelbana och gångbana. Projektering klar, byggnation våren-sommaren.

Mindre cykelframkomlighetsåtgärder

Byggnation: Levgrensvägen, Nya Allén, Skånegatan, Örgrytevägen samt tre korsningar Södra vägen/Vasagatan, Södra vägen/Kungsportsavenyn, Bohusgatan/Sten Sturegatan. Sänka kantsten, justera refuger, förbättra vägmarkering och skyltning, räcken vid trafiksignaler, justera brunnar, flytta fasta hinder intill cykelbanor mm.

Lindholmsallén. Standarhöjning av samtliga förhöjda passager så de utformas enligt teknisk handbok.

Belysning

Cykelbelysningsarbete längs Almanacksvägen där det idag saknas belysning helt på cykelbanan. Från Lars Kaggsgatan till Tideräkningsgatan, därefter på en sidan tills vi möter belysningen på Ljusåsvägen.

Utveckling av cykelinfrastruktur

Färdigställa långsiktig utbyggnadsplan för cykelvägnätet och cykelparkering.

Räkning av cykel- och fotgängarflöden.

DRIFT OCH UNDERHÅLL – säkra god standard på cykelvägarna året om

Sandupptagning senast 15 april i Askim och Tynnered och senast den 30 april på hela övriga cykelnätet. Om vädret tillåter påbörjas flisupptagning och sopning av övriga cykelbanor vecka 11. Arbetet beräknas vara klart i vecka 13.

Vårstäda körbanor tidigt på stora leder där cykelbanor ligger väldigt nära för att minska damm. Sker i samverkan med Trafikverket.

Förstärkt vinterväghållning: Utöka sopsaltning av prioriterade cykelbanor i Askim, Tynnered och Torslanda med entreprenadstart 1/5 2018.

Vinterväghållning: På de bredaste cykelbanorna som sopsaltas körs två drag för att få med hela bredden så fotgängarna slipper gå på cykelbanan.

Utökad röjning av inträngande träd och buskar samt gräva bort grässvålar utefter cykelbanorna.

STÖD OCH TJÄNSTER – erbjud stöd och tjänster som underlättar cykling och ökar färdmedlets attraktionskraft

Förbereda nytt lånecykelsystem. Genomföra upphandlingen av ett nytt lånecykelsystem som ska vara på plats när nuvarande avtal för styr och ställ går ut år 2020. Ökad flexibilitet, bl a vad gäller stationsplacering och förutsägbarhet för användarna är en viktig parameter.

Utveckla arbetet med stöd och tjänster som t ex cykelpumpar och cykelservicestationer.

Cykelstaden-appen. Drift och utveckling.

Ta fram koncept för framtida cykelparkeringsanläggningar vid västlänkenstationerna och Gamlestadstorget.

Styr och ställ. Drift och utveckling av systemet såsom flytt av stationer och utsättning av fler stationer.

KOMMUNIKATION – förstärk bilden av Göteborg som cykelstad med hjälp av kommunikation

Cykelvänlig arbetsplats. Utvärdera, utveckla och genomföra Cykelvänlig arbetsplats. Inrikta oss på att värva nya företag, med fokus på områden som kommer att påverkas av byggnationer.

Testcyklister – vår och höst. Bilister får testa elcykel i tre månader.

ÖVRIGT

Genomföra den årliga cykelattitydundersökningen.

Deltagande i KommunVelometern. Delta i Cykelfrämjandets benchmarking av cykelkommuner i Sverige.

Deltagande i nätverk: Svenska cykelstäder och Cities for cyclists.

En gång- och cykelbro ska förberedas i samband med Älvstadsarbetet. Utredning och planering utifrån kommunfullmäktiges uppdrag.

Källa: forlivochrorelse.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar