26 apr. 2017

Göteborgs cykelhandlingsplan 2017

Trafikverket är med och finansierar nya cykelbanor vid Ellesbovägen och Fiskhamnsmotet. Det kommer även byggas cykelbanna längs Gråbovägen. Och uppgrade några cykelvägar.

Det är några exempel på förbättringar för stadens cyklister som ska genomföras 2017.

Det skall komma två nya station till Styr&ställ

Information om cykelparkeringstorn på Drottningtorget.

Trafikkontoret skall bygga ett cykelparkeringstorn på Drottningtorget. Enligt handlingsplanen för cykel 2014 så skulle ett cykelparkeringstorn ha byggts 2014, men har inte blivit gjort än.

Handlingsplan för cykel 2017


INFRASTRUKTUR – bygg en sammanhängande och väl utformad cykelinfrastruktur

Cykelvägar

Delsjövägen, uppgradering av befintlig cykelväg till pendlingscykelväg enligt Cykelprogrammet. Tidplan 2017.

Mariagatan byggs om till cykelfartsgata. Tidplan 2017.

Medfinansiering Trafikverket Ellesbovägen, delen Stora Mysternavägen – Jordfallsvägen. Tidplan 2017/2018.

Medfinansiering Trafikverket Fiskhamnsmotet. Tidplan 2017/2018.

Munkebäcksgatan, delen Virginsgatan – Bromeliusgatan, uppgradering av befintlig cykelväg till pendlingscykelväg enligt Cykelprogrammet. Tidplan 2017/2018.

Toredalsgatan, delen Hjalmar Brantingsgatan – Toleredsgatan, utbyggnad med enkelriktade cykelvägar enligt Cykelprogrammets principer. Tidplan 2017/2018.

Björlandavägen, Sankt Olofsgatan – Swedenborgsplatsen, utbyggnad av dubbelriktad pendlingscykelväg enligt Cykelprogrammet.Tidplan 2017/2018.

Gråbovägen, delen Gunnilse – Björsared, ny cykelväg. Tidplan 2017/2018.

Härlandavägen/Torpagatan, delen Örngatan – Munkebäcksgatan, uppgradering av befintlig cykelväg till pendlingscykelväg enligt Cykelprogrammet. Tidplan 2017/2018.

Torpagatan, delen Munkebäcksgatan – Rosendalsgatan, uppgradering av den norra cykelvägen till pendlingscykelväg. Även på den södra cykelvägen kommer förbättringsåtgärder att göras. Tidplan 2017/2018.

Lillhagsvägen, Lillhagsparken – Skogomevägen. Saknad gång- och cykelväg byggs ut. Tidplan 2017/2018.

Cykelparkeringar och vägvisning

Placera ut ca 500 nya cykelställ på ca 40 platser (målpunkter, kollektivtrafikhållplatser mm) i huvudsak i centrala staden. Tidplan 2017.

Cykelparkeringstorn på Drottningtorget. Tidplan 2017.

Cykelparkering vid ca 10 skolor. Tidplan 2017.

Uppgradering av befintlig cykelvägvisning vid Tingstad – Kärra enligt gällande cykelvägvisningsplan. Tidplan 2017.

Trafiksäkerhet och framkomlighet - mindre åtgärder

Bärnstensgatan, breddning mittrefug, fyra vägbulor. Tidplan 2017.

Mellbyleden, förhöjd passage över gång och cykelväg. Tidplan 2017.

Assar Gabrielssons väg, två vägbulor. Tidplan 2017.

Hälleflundregatan, en vägbula. Tidplan 2017.

Redbergsvägen, justering cykelväg. Tidplan 2017.

Margretebergsgatan/motet, förhöjda passager över gång och cykelvägar mm. Tidplan 2017.

Gamla Boråsvägen, väster om golfklubb, två vägbulor. Tidplan 2017.

Bergskristallgatan, en vägbula. Tidplan 2017.

Saffransgatan, två vägbulor. Tidplan 2017.

Doktor Håléns gata, en vägbula. Tidplan 2017.

Aschebergsgatan/Vasa kyrkogata, cykelväganslutning mm. Tidplan 2017.

Sommarvädersgatan/Flygvädersgatan, sju vägbulor. Tidplan 2017.

Bygga hastighetssäkring på 20 cykelpassager. Tidplan 2017.

Framkomlighetsåtgärder på Levgrensvägen, Nya Allén, Skånegatan, Örgrytevägen samt tre korsningar Södra vägen/Vasagatan, Södra vägen/Kungsportsavenyn, Bohusgatan/Sten Sturegatan. Tidplan 2017.

Inventera brister på följande stråk: Ringögatan, Hisingsgatan–Myntgatan, Herkulesgatan (till Myntgatan), Västra Bräckevägen-Östra Bräckevägen-Stålhandskegatan-Eriksbergsmotet (till Inlandsgatan), Ovädersgatan-Yrvädersgatan, Danska vägen, Bangatan, Linnégatan, Per Dubbsgatan och Dag Hammarsköldsleden (västra sidan från Margretebergsgatan till Linnéplatsen), samt inventera 13 korsningar. Tidplan 2017.

Cykelvägvisning Tingstad – Kärra (uppgradering enligt cykelvägvisningsplanen). Tidplan 2017.

Belysning

Ny cykelvägbelysning på sträcka utmed E20 mellan Storkgatan och Martin Anderssons gata. Tidplan 2017.

Ny cykelvägbelysning utmed Stenbrottsvägen. Tidplan 2017.

Ny cykelvägbelysning utmed Ekevadsvägen. Tidplan 2017.

Ny cykelvägbelysning på Säröbanan och cykelstråket fram till Västerleden. Tidplan 2017.

Utveckling

Färdigställa riktlinjer för utformning och införande av cykelöverfarter och cykelpassager. Tidplan 2017.

Ta fram riktlinjer och rekommendationer för cykelfartsgator. Tidplan 2017.

Fortsatt studie vid Stenpiren. Studie av konflikter mellan fotgängare och cyklister ska kompletteras med intervjuer. Tidplan Våren.

Efterstudier på stråken där framkomlighetsåtgärder gjorts. Åtgärderna ska dokumenteras och användas i informationsmaterial internt för att illustrera vad vi menar med de olika funktionskraven, samt kommuniceras externt. Tidplan 2017/2018.

Uppföljning efter Delsjövägens färdigställande. Tidplan 2017/2018.

DRIFT OCH UNDERHÅLL – säkra god standard på cykelvägarna året om

Sandupptagning senast 15 april i Askim och Tynnered och senast den 30 april på hela övriga cykelnätet. Om vädret tillåter påbörjas flisupptagning och sopning av övriga cykelvägar vecka 11. Arbetet beräknas vara klart i vecka 13. Tidplan Våren.

Vårstäda körbanor tidigt på stora leder där cykelvägar ligger väldigt nära för att minska damm. Sker i samverkan med Trafikverket. Tidplan Våren.

Förstärkt vinterväghållning, sopsalta fler prioriterade cykelvägar i Älvsborg, Kortedala och Bergsjön. Tidplan Vintern.

Ta upp flis på de cykelvägar som flisats och torrsaltats, när vädret säger att det är torrt och klart mer än 5 dagar i sträck. Tidplan Vintern.

Vinterväghållning: På de bredaste cykelvägarna som sopsaltas körs två drag för att få med hela bredden så fotgängarna slipper gå på cykelvägen. Tidplan Vintern.

STÖD OCH TJÄNSTER – erbjud stöd och tjänster som underlättar cykling och ökar färdmedlets attraktionskraft

Två nya cykelpumpar, en i Gullbergsvass i anslutning till Styr & Ställ-stationen och en på Mariaplan. Tidplan Våren.

200 nya testcyklister (bilister) får testa elcyklar. Tidplan Våren.

Förberedelser för upphandling av ett nytt lånecykelsystem tar vid när avtalet för Styr&Ställ går ut 2020. Möjlighet till ökad flexibilitet, bl a vad gäller stationsplacering, är en viktig parameter. Tidplan 2017.

Två nya Styr & Ställ-stationer. Tidplan 2017.

Vintercyklistprojekt – cyklister som brukar ställa cykeln på vintern erbjuds bli testcyklist och förbinder sig att anmäla status på väglag och ge synpunkter på vinterväghållning. Tidplan 2017.

Appen Cykelstaden:

  • Säkerställer att driften fungerar.
  • Utveckla funktion för störningsinformation. Tidplan 2017.

Cykelkarta Göteborg: Uppdateringar görs löpande i digital karta. Tryckt cykelkarta distribueras vid beställning. Tidplan löpande.

KOMMUNIKATION – förstärk bilden av Göteborg som cykelstad med hjälp av kommunikation

Återkoppling /bokslut 2016. Tidplan februari.

Utvärdera, utveckla och genomföra Cykelvänlig arbetsplats. Inrikta oss på att värva nya arbetsplatser, med fokus på områden som kommer att påverkas av byggnationer. Tidplan feb-sept.

Deltagande i konferenser och nätverk:

  • Velo-City i Nederländerna
  • Nätverksträffar i svenska cykelstäder mm. Tidplan 2017.

Relationsbyggande aktivitet gentemot cyklister. Skapa uppmärksamhet kring cykling. Exempel kan vara:

  • Cykelmässan (3–5 mars)
  • Cykelns dag (13 maj)
  • Uppmuntransaktivitet vid cykelvägar, vår och höst/vinter
  • Kulturkalaset (augusti). Tidplan 2017.

Styr & Ställ-kommunikation. Tidplan löpande.

Öka kunskapen på trafikkontoret om hur Göteborg ska bli en attraktiv cykelstad. Tidplan löpande.

Pressmeddelanden under året om vad som gjorts/planerats mm. Tidplan löpande.

Övrigt

Färdigställa långsiktig utbyggnadsplan för cykelvägnätet och cykelparkering. Tidplan Våren.

Genomföra den årliga cykelattitydundersökningen. Tidplan Hösten.

Deltagande i KommunVelometern.

Genomsyn och uppdatering av teknisk handbok utifrån Cykelprogrammet.

Utveckla samverkan för ökad cykling i Göteborg. Tidplan 2017.

Källa: forlivochrorelse.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar