2 juni 2016

Cykeln i Alliansens budgetförslag för Göteborg 2017

 

Här nedanför har jag samlat utdrag från det Alliansens budgetförslag i Göteborg. Budgeten beslutas på ett särskilt möte i fullmäktige den 16 juni.

Kommentar från Jonas Ransgård (M) via twitter: I investeringsramen "Cykeltrafikstaden" ligger enligt plan 477,8 mkr för investeringsperioden 2016-2019.

Budgetförslag finns i sin helhet publicerad på: Vi prioriterar välfärden och tar ansvar för ekonomin

Sid 35:

En stad med klimatambitioner

Insatser för säkrad vattenkvalitet och bättre luft

Havsmiljön måste skyddas och kunskapen om tillståndet i havet och längs kusten ska öka. Kusten och skärgården ska vara livskraftiga boendemiljöer året runt. Staden ska i samverkan med andra myndigheter och kommuner trygga dricksvattentillgången och säkerställa att vattenburen smitta inte förorenar vårt dricksvatten vid en framtida klimatförändring.

Avloppssystemet klarar i dag inte av höga flöden av dagvatten som leds ned i avloppet. Det leder till att avloppsvatten svämmar över ut i älven samt att gifter och tungmetaller förs till avloppsslammet. Mängden dagvatten behöver därför minskas i avloppssystemet. Staden behöver utveckla gröna lösningar för att omhänderta dagvattenavrinning så att Göta älvs vattenkvalitet därmed bättre kan säkras. Göteborgs Stad ligger långt fram när det gäller att studera risker för översvämningar, saltvattenpåträngningar och följder av ökade vattenflöden. Detta arbete ska vara fortsatt prioriterat.

Göteborg ska vara en bra och hälsosam stad att leva i vilket kräver god luftkvalitet. En bra luftkvalitet minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar och bidrar till en bättre hälsa för alla göteborgare. Staden ska vara en aktiv part som stöder forskning och utveckling som förbättrar luftkvaliteten. Det ska finnas goda möjligheter till rekreation och utomhusaktivitet i Göteborg.

Fler människor ska ha möjlighet att ta del av vattenupplevelser som finns i Göteborg och dess närhet. Möjligheterna för göteborgarna att röra sig och cykla längs älven från Göteborg hela vägen upp till Bohus ska utredas.

Sid 49:

Göteborg – en växande stad

Låt staden växa och utvecklas

Göteborg är en attraktiv stad dit många vill flytta eller verka. Vi måste möta behovet genom ett kraftigt ökat byggande. När nya stadsdelar planeras bör det i bostadsbebyggelsen finnas plats för nya förskolor, skolor, kulturbyggnader, idrottsanläggningar, arbetsplatser, grönområden och kommersiella verksamheter för att skapa en levande, attraktiv och trygg stad. När storstaden byggs kan det byggas högt i lämpliga lägen och vid förtätning är gröna inslag viktigt.

Göteborg står inför stora utmaningar beträffande nya infrastrukturlösningar. Staden ska arbeta för ett hållbart resande där alla trafikslags framkomlighet ska främjas på lämpliga sätt och miljövänliga resval underlättas. Växande transportbehov måste tillgodoses såväl för gods, kollektiv- och biltrafik, som cykel- och gångtrafik. Fler infrastruktursatsningar behövs för att staden ska kunna konkurrera med andra regioner i landet och med omvärlden.

Handeln har utvecklats sämre i Göteborg än Stockholm och Malmö. Staden behöver främja cityhandeln genom goda kommunikationer med cykel, kollektivtrafik, bil och värnade parkeringsmöjligheter. Staden bör också ge möjlighet att utveckla och etablera externa handelscentrum.

Sid: 55

En stad som tar ansvar för ekonomin

Infrastruktur för storstaden

Västsvenska paketet bidrar till en ökad rörlighet i arbetsmarknadsregionen. Det blir ett bra tillskott för framtidens kollektivtrafik, som i en framtid skulle kunna utvecklas vidare för att knyta samman hela staden. Utbyggda förbindelser Oslo – Göteborg – Köpenhamn och vidare ner till kontinenten, är viktiga delar. Sträckan till Landvetter flygplats ska särskilt prioriteras.
Kommunstyrelsen ska följa tillämpningen av trafikstrategin. Den ska syfta till att främja framkomlighet, inte försvåra den.

Det är viktigt att öka attraktiviteten i kollektivtrafiken, inte minst genom snabbare resor mellan olika knutpunkter. Arbetet med en målbild för hur kollektivtrafikens stomnät ska utvecklas i Göteborg, Mölndal och Partille fram till år 2035, är därför positivt. I det arbetet prioriteras planskild kollektivtrafik, BRT-system, linbana över älven samt fler förbindelser över och under älven.

Försöken med elbussar ska byggas ut med fler linjer och andelen hybridbussar i ordinarie trafik ska öka. Andelen gods som fraktas via järnväg och sjöfart ska öka. Miljövänlig båttrafik såväl över älven som mellan innerstaden och skärgården behövs.

För att öka säkerheten i trafiken behövs en separering av cyklister och fotgängare. Cykel- och gångvänliga stråk behöver utvecklas och för att stärka det strategiska arbetet behöver staden ta fram ett program för gångtrafikanter. Infrastrukturen för cykel behöver bli tydligare så att det går smidigare att cykla i Göteborg. Säkra och yteffektiva cykelparkeringar, pumpstationer, bättre och längre cykelvägar och höjd säkerhet för cyklister är delar som behöver utvecklas. För att cykeln ska vara attraktiv som transportmedel från ytterområden i staden behövs cykelbanor där cyklister kan uppnå högre hastigheter, skilda från fotgängare. Staden ska arbeta förebyggande mot cykelolyckor. En inventering av cykelparkeringar i anslutning till stadens verksamheter ska genomföras. En utökning och utveckling av ”Styr och ställ” behövs till fler delar av staden så som exempelvis Hisingen och Majorna.

Det behövs trimningsåtgärder i centrala staden för att förbättra framkomlighet och fördela trafikflödena bättre för fotgängare, cyklister, bilister och kollektivtrafikresenärer. Det ska finnas goda parkeringsmöjligheter i eller i anslutning till centrum. Det kan vara av värde att man vid omstruktureringar av gator och torg där parkeringsplatser tas bort ersätter dessa platser i dess närhet.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att sammanhålla en ny parkeringsutredning som ska leda fram till en ny parkeringsstrategi och nya parkeringsnormer. I detta ligger att studera och skapa förutsättningarna för bilpooler, samt en bättre laddinfrastruktur för elbilar i staden, miljöbilsparkeringar, parkeringshus och underjordiska garagelösningar i närheten av bostaden. Det är angeläget med en fortsatt utbyggnad av pendelparkeringar för att öka attraktiviteten att resa kollektivt in till centrala Göteborg samt öka möjligheten att kombinera olika färdmedel för att få vardagen att gå ihop.

Staden har ansvar för viktig infrastruktur såsom gatunätet och spårvagnsräls. Det är viktigt att denna infrastruktur fungerar väl. Staden behöver utreda och kostnadsberäkna underhållsbehoven i det kommunala gatunätet och beakta underhållskostnaden när nya investeringar planeras.

Kommentarer:

GP - Alliansens avgift på Älvsnabbaren får kritik: “Besparingarna i kollektivtrafiken omfattar 230 miljoner kronor. Det handlar om 200 miljoner kronor i subventioner för att hålla kostnaden för månadskorten i Göteborg nere, och 30 miljoner kronor för Älvsnabbaren – gratisfärjan mellan centrum och Lindholmen.”

Ingen GC-bro, ingen gratis färja....

Tidigare budget:

Man kan jämföra med “Cykeln i Rödgrönrosas budget för Göteborg 2017” och “Cykeln i Alliansens budgetförslag för Göteborg 2017

Ni kan även läsaCykeln i Rödgrönrosas budget för Göteborg 2016” och “Cykeln i Alliansens budgetförslag för Göteborg 2016

Ni kan även läsa “Cykeln i Rödgrönrosas budgetförslag för Göteborg 2015” och “Cykeln i Alliansens budgetförslag för Göteborg 2015”.

Källa: Alliansen i Göteborg - Vi prioriterar välfärden och tar ansvar för ekonomin, GP - Alliansens avgift på Älvsnabbaren får kritik, GP- Stridsfrågorna är ideologiskt laddade

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar