1 feb. 2013

Cyklingen i Göteborgs stad 2012

Varje år presenteras Trafikkontoret i Göteborg en rapport om cyklingen i stan.

Trafikkontoret i Göteborg berättar bland annat vad göteborgarna tycker om Göteborg som cykelstad, hur utvecklingen av säkerheten och framkomligheten för cyklister ser ut, vilka tjänster som utvecklats för att hjälpa cyklister samt några av de viktiga cykelhändelser som skett under året. I rapporten står det bl.a.

Attitydundersökning åren 2008–2012

För femte året i rad har Trafikkontoret har genomfört den årliga undersökningen om vad göteborgarna tycker om Göteborg som cykelstad. Skillnaderna mellan 2011 och 2012 är små, även om medelvärdena för samtliga nyckeltal är något lägre 2012.

Nyckeltalsfrågor där Trafikkontoret redovisar anges medelvärdet enligt betygsskalan 1–10.

 

”göteborg är en
Cykelvänlig stad”

”många i min
stadsdel cyklar”

”göteborg arbetar för
att öka cyklandet”

”det känns
säkert att cykla”

2012 5,7 5,5 5,8 4,6
2011 6,1 5,9 6 4,9
2010 6,1 5,8 6 5
2009 6,1 5,6 5,6 4,9
2008 6,2 5,7 5,4 5,3

Under året har Trafikkontoret arbetat med att ta fram en ny cykelplan. I samband med det har cykelarbetet mellanåren 2000–2011 inventerats. Sammanfattningsvis kan man säga att trafiksäkerhetsutvecklingen har varit mycket positiv med en minskning av antalet döda och
allvarligt skadade med 75 procent under åren 2003–2011.

Under 2012 låg antalet svårt skadade på en fortsatt låg nivå, totalt 15 personer jämfört med 13 personer under 2011. Fortfarande är singelolyckor, där enbart cyklisten är inblandad, den överlägset största olycksgruppen och gäller cirka 73 procent av alla olyckor.

Cykelresandet oförändrat

Andelen göteborgare som använder cykel som färdmedel ligger relativt konstant från år till år. Under 2012 gjordes cirka 105 000 cykelresor per dygn. Det motsvarar cirka sex procent1 av alla resor under en dag i Göteborg. Boende i centrala delar av Göteborg, Sydväst och Sydost är de som cyklar mest.

Cykelnätet i Göteborg

Cykelnätet i Göteborg delas idag in i stomcykelbanor, övergripande cykelbanor och lokala cykelbanor. Ovan visas stomcykelnätets sträckning i staden. I väntan på att den nya cykelplanen ska bli klar, lutar vi oss idag mot Göteborgs cykelprogram från 1999 som syftar till att skapa attraktiva cykelstråk och en mer sammanhållen stad för cyklisterna. Under hela 2000-talet har cykelvägnätets fokus legat på att bygga samman nätet, åstadkomma en trafiksäker utformning, skapa ett stomcykelnät samt att finjustera och förbättra den befintliga infrastrukturen.

Cykelförbättringar under 2012

 1. Bygger ytterligare en cykelbana i Nya Allén för att separera fotgängare från cyklister. Den befintliga cykelbanan har fått ny beläggning. Alltsammans beräknas vara färdigt under 2013.
  Samtidigt gör vi förbättringar i korsningarna tvärs Nya Allén / Parkgatan för cyklister i nordsydlig
  riktning.
 2. På Odinsplatsen, Odinsgatan och Folkungagatan byggs nya, separerade gång- och cykelbanor som beräknas vara klara 2013.
 3. Vi har förbättrat standarden på befintliga gångoch cykelbanor på delar av Övre Husargatan, Sprängkullsgatan och Södra Vägen.
 4. En separerad gång- och cykelbana håller på att byggas utmed Packhusplatsen, Sankt Eriksgatan
  och Kanaltorgsgatan mellan Norra Hamngatan och Nils Ericsonsgatan. Den beräknas vara
  klar 2013.
 5. Har byggt en ny gång- och cykelbana på Tuveliden– Skogomevägen mellan Tuve Kyrkväg och Lillhagsparken.
 6. Det byggs en ny gång- och cykelbana på Grimmeredsvägen / Svalörtsgatan förbi Dalaskolan
  mellan Gnistängsmotet och Kungssten. Den beräknas vara klar under 2013.
 7. En ny gång- och cykelbana har byggts på Flatåsmotets norra bro, över Dag Hammarskjöldsleden.
 8. Det har tillkommit ny cykelvägvisning på hela centrala Hisingens huvudsakliga cykelbanor.
 9. En ny gång- och cykelbana håller på att byggas på Kapplandsgatan / Högsbogatan mellan Högsbo
  sjukhus och Kungsladugårdsgatan. Den kommer att vara färdig 2013.
 10. Nya enkelriktade cykelbanor på delar av Ekedalsgatan / Kungsladugårdsgatan på delen Djurgårdsplatsen– Mariaplan har byggts. Även fartdämpande blandtrafiksträckor ingår.
 11. Ett nytt cykelbanestråk på Karl Johansgatan mellan Jaegerdorffsplatsen och Såggatan, bestående
  dels av cykelbanesträckor och dels av fartdämpande blandtrafikssträckor har genomförts.
 12. På Bäcksins väg / Ramnebacken, delen Agnesbergsvägen– Lilla Stekens väg har Trafikverkets nya cykelstråk utmed E45 knutits ihop med vår befintliga cykelbana på Agnesbergsvägen.
 13. Utmed E45 på Agnesbergsvägen–Marieholmsgatan har Trafikverket byggt en ny cykelbana,
  längd 1,3 km.
 14. En ny cykelbana har byggts på Tideräkningsgatan – delen Decenniumgatan–Gamlestadsvägen,
  1,6 km lång.
 15. På del av Tuve Kyrkväg, Lilla Skändlavägen och del av Tuvevägen har nya cykelbanor byggts.

Älvförbindelse

I september 2010 avslutades arbetet med en cykelbro över Göta Älv. Detta sedan Högsta Domstolen beslutat att inte ta upp kommunens överklagan av Miljödomstolens beslut till prövning. För att ändå underlätta för cyklisterna att ta sig över Göta Älv utökades antalet cykelanpassade färjor mellan Rosenlund och Lindholmen i april 2011. Att åka med Älvsnabben (linje 183) mellan Lindholmen och Rosenlund är gratis. Det kommer att vara gratis även 2013.

Målning av cykelöverfarter på stomcykelnätet

Sommaren 2010 testade Trafikkontoret att måla tre cykel- överfarter i staden, efter att ha sneglat på förebilder i ett antal olika europeiska länder. Syftet är att tydliggöra för alla trafikanter var cykelbanan eller cykelöverfarten går. Under 2012 togs beslut om att måla samtliga cykelöverfarter, i det så kallade stomcykelnätet, som är reglerade med trafikljus. Totalt beräknas det landa på mellan 50–100 stycken.

Drift och underhåll

Under 2012 har cirka 50 000 kvadratmeter cykelbana fått ny beläggning vilket är nästan dubbelt så mycket som under 2011. Under 2012 uppgick kostnaderna för ny beläggning på cykelbanor till cirka 4,5 mkr och driftskostnaderna till cirka 9,2 mkr.

Besiktning och tillsyn

Stadens cykelbanor får kontinuerlig tillsyn och besiktning under året, i allmänhet var eller varannan månad beroende på område. Skador på cykelbanan som till exempel hål, sättningar, sprickor och uppstickande kanter åtgärdas efter anmälan inom ett dygn vid trafiksäkerhetsrisk, annars inom 1–3 veckor eller vid fasta avstämningstider under året beroende på skada.

Liksom förra året kompletteras tillsynen med bil också med cykel för att ge en uppfattning om kvaliteten utifrån cyklisternas behov. Du kan också felanmäla cykelbanor

Cykelkarta

Under året har cykelkartan uppdaterats och innehåller nu även matnyttig cykelinformation såsom placering av lånecykelstationer och offentliga cykelpumpar. Cykelkartan är gratis och finns bland annat på turistbyrån på Kungsportsplatsen. Du kan också beställa den från trafikkontorets kundtjänst. Kartan distribueras också bland annat via turistbyrån, hotell, bibliotek, cykelhandlare, Pressbyråer och 7-Elevenbutiker runt om i staden.

Cykelreseplanerare

Cykelreseplaneraren är en webbaserad tjänst som sträcker sig från Ale i norr till Varberg i söder och som finns på www.trafiken.nu. Den ger förslag på vägval, anger hur lång vägen är och beräknar tidsåtgången.

Cykelpumpar

I november 2009 invigde Trafikkontoret en ny typ av cykelpump på Vasagatan i Göteborg. Sedan dess har fler installerats och idag finns det totalt 17 pumpar utplacerade.

Här står pumparna i Göteborg: 1. Rosenlund 2. Linnéplatsen 3. Korsvägen 4. Stigbergstorget 5. Vasagatan 6. Slussplatsen 7. Traktören 8. Kapellplatsen 9. Sankt Sigfrids Plan 10. Redbergsplatsen 11. Hjalmar Brantingsplatsen 12. Kungssten 13. Gamlestaden 14. Amhults Torg (tillfälligt borttagen pga markarbeten) 15. Angereds Centrum 16. Frölunda Torg 17. Lindholmsallén

Lånecyklar

I augusti 2010 invigdes stadens lånecykelsystem, Styr& Ställ. Det innebär att göteborgarna har tillgång till en lånecykel när som helst under dygnet mellan 1 april och 31 oktober. Syftet med lånecykelsystemet är att minska antalet korta bilresor i centrala Göteborg, att visa för-
delarna med cykel som ett flexibelt färdmedel samt att lyfta fram cykel som ett bra komplement.

Antalet lån ökade under året, även om antalet cyklar var konstant, cirka 700 cyklar fördelat på 51 stationer. Under 2013 ska systemet fullbordas med cirka 1 000 cyklar och ytterligare cirka 20 stationer. Dessutom kommer säsongen 2013 att utökas med två månader, från 1 mars till 30 november.

Lätta ditt cykelhjärta

Under hösten drev Trafikkontoret kampanjen ”Lätta ditt cykelhjärta” som syftade till att få göteborgarna att lämna sina synpunkter på hur det är att ta sig fram med cykel
i Göteborg. På Gustaf Adolfs torg placerades en stor Förslagslåda som man kunde besöka, dessutom byggdes en webbsajt som tog emot synpunkter. Gensvaret var
stort – drygt 600 cyklister lämnade in handskrivna förslag i cykelhuset. På nätet lämnades drygt 1 200 synpunkter. Hälften av synpunkterna handlade om framkomligheten på stadens cykelbanor, till exempel cykelbanornas utformning och bredd, hur väl cykelnätet är separerat
från andra trafikslag och hur lätt det är att ta sig fram.

Cirka 15 procent av cyklisterna tog upp frågor som rör standard, drift och underhåll av cykelnätet som håligheter, sopning, skottning och problem med grus och glas. Något färre handlade om cyklisternas trygghet och säkerhet i trafiken.
Trafikkontoret har tagit med åsikterna i arbetet med nästa års prioriteringar samt i arbetet med den kommande cykelplanen. Under hösten har kampanjen följts upp med återkommande annonser i dagspress om åtgärder som redan nu gjorts för cyklisterna.

Cykelutmaningen

Trafikkontoret är med och stödjer Cykelutmaningen (www.cykelutmaningen.se). Det är ett hälso- och miljöprojekt som vänder sig till privata företag och offentliga förvaltningar i Västra Götalandsregionen. Under 2012 deltog 805 lag med tillsammans 6628 deltagare i Cykelutmaningen.
En fjärdedel av deltagarna anger att de åker bil till jobbet när de inte deltar i utmaningen.

På egna ben

Genom skolutmaningen ”På egna ben” vill Trafikkontoret lära elever i årskurs 4–6 hållbara resvanor. Den syftar till att stimulera en ökning av gång-, cykel- och kollektivtrafikresorna
till skolan på bekostnad av bilresorna. 2012 deltog totalt 216 klasser eller 5153 elever. Tillsammans har eleverna under de fem veckorna som utmaningen pågick lagt 15 632 mil bakom sig, sparat 26,6 ton koldioxidutsläpp
– och därmed gått nära fyra varv runt jorden. I utmaningen ingick även ett stort antal övningar inom miljö, hälsa och trafiksäkerhet för att få en djupare förståelse och ett långsiktigt resultat.

Carma

Under 2012 har det treåriga EU-projektet, CARMA, Cycling Awareness Raising and Marketing, rullat vidare. Målet med projektet är att öka andelen cykelresor och cyklingens status genom målgruppsanpassad kommunikation
– framförallt mot män 30–49 år och studenter som identifierats som potentiella grupper att påverka.
Trafikkontoret i Göteborg är projektledare och ska tillsammans med Eindhoven, Budapest, Kensington & Chelsea, Parma och Riga bygga upp kunskaper om varför man börjar cykla, hur man ökar cyklingens status och vilka effekter som kan uppnås genom målgruppsanpassad
kommunikation.

Ekonomi och organisation

Under 2012 har organisationen kring cykel förstärkts med en tjänst som arbetar med trafikantperspektivet på cykelfrågor. Dessutom har en rekrytering av trafikplanerare
med fokus cykel (”cykelstrateg”) påbörjats och intervjuer genomförts under hösten.

Arbetet med framtagandet av ny cykelplan bedrivs i projektform där en konsultresurs är upphandlad som stöd i arbetet.

Mellan år 2007 och 2011 har cykelinvesteringarna årligen legat på mellan 35 och 50 mkr.
Under 2012 budgeterades 50 mkr för cykelinvesteringar, varav cirka 45 mkr användes. De fem miljoner som återstår kommer att överföras till 2013 för att dessa projekt ska kunna slutföras.

Här är en liten försmak på vad som är på gång cykelåret 2013:

 • Den nya cykelplanen planeras vara klar våren 2013.
 • Utvecklingsgruppen som arbetar för ”en attraktiv cykelstad” ska samla och kommunicera allt som händer under året och som cyklisterna kommer att märka av.
 • En app som underlättar felanmälan av cykelbanor, med möjlighet att skicka
  med foto och geografisk position, ska arbetas fram.
 • En utmärkelse för att motivera arbetsgivare att arbeta för att deras anställda ska
  cykla till och från jobbet ska lanseras.
 • Styr & Ställ ska vara fullt utbyggt med cirka 1 000 cyklar i systemet och en extra
  lång säsong från mars–november. En plan för hur en utvidgning av systemet till
  andra stadsdelar kan se ut ska presenteras.
 • Det blir tillåtet att cyklar mot enkelriktat på ytterligare ett antal gator runt
  om i staden.
 • Hela centrala Göteborg och vissa delar av öster får ny cykelvägvisning.
 • En ny cykelparkering i två våningar kommer att sättas upp vid resecentrum.

Källa:Trafikkontoret i Göteborg - cykelår 2012

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar