24 aug. 2012

Cykling och miljö

Världens mest miljövänliga fordon

Cykling har och har haft en alltför undanskymd roll i miljösammanhang. Detta trots att biltrafiken är ett av vår tids allvarligaste miljöproblem.

Cykeln är världens mest miljövänliga fordon; den drar ingen energi utöver cyklistens egen, lämnar inga föroreningar efter sig. År 2000 presenterade Vägverket ett nationellt handlingsprogram för cykeltrafik. Men vad har hänt sedan dess?

Det är i de större tätorterna som den största potentialen finns för att föra över bilåkande till cykel. Det är också där cykelns fördelar bäst kommer till sin rätt och där ett ökat cyklande har störst betydelse ur miljösynpunkt. Där finns den största potentialen för att minska koldioxidutsläppen.

Miljövinsten vid övergång från bil till cykel blir förhållandevis stor vid korta resor eftersom katalysatorn inte fungerar ordentligt förrän motorn nått driftstemperatur. De korta bilresorna står för tre procent av den totala körsträckan men svarar för 26 procent av avgasutsläppen. Många regionala miljömål kan uppnås om korta bilresor ersätts med miljövänligare alternativ. En övergång från bil till cykel på tio procent av de allra kortaste resorna skulle innebära en väsentlig ökning av cykeltrafiken – och en stor miljövinst.

Visste du att:
• Om 1 procent av bilåkandet i Sverige förs över till cykel minskar bensinförbrukningen med 55 miljoner liter per år, vilket motsvarar minskade kvävedioxidutsläpp på drygt 22 300 ton. Ska miljömål nås måste fler ändra sina resvanor.

• Cyklar har inga cancerogena utsläpp.

• Cyklar och cyklister bidrar inte till växthuseffekten.

• Cykeln är det mest energisnåla transportmedel som existerar.

• Cyklar drivs med biobränsle – sill och potatis exempelvis

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar